1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que l'equip directiu del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa va visitar la UPF el passat 24 de gener en el marc de les visites que aquest equip està fent darrerament a les diferents universitats catalanes. El conseller Josep Huguet i la comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada, acompanyats dels alts càrrecs del Departament, van mantenir una reunió de treball amb el Consell de Direcció de la UPF, que va anar seguida d'una visita del campus de la Ciutadella i d'un dinar. A la trobada, els representants del Departament van poder escoltar una exposició de l'estat actual de la UPF en tots els seus àmbits d'actuació i una acurada descripció dels projectes de futur.

Seguidament el rector informa que, arran de la publicació de l'Atlas digital de la España universitaria, que conté informació diversa sobre el sistema universitari espanyol com, entre d'altres, les titulacions amb el nombre més baix de matriculats, el conseller Huguet va declarar dies enrere que calia fer un nou mapa de titulacions. El rector no té la mateixa opinió i creu que en aquests moments fer una planificació tipus "pla quinquennal" de titulacions és una mesura absurda, més pròpia del segle XIX. Atès que tot sembla apuntar que en el futur no hi haurà cap catàleg de titulacions, el model de gestió de l'oferta universitària hauria d'estar basat en una oferta atractiva de titulacions que s'adeqüi als recursos i a la mida de cada universitat. Les universitats han de ser responsables amb la seva autonomia, que ha d'anar seguida d'un retiment de comptes de les seves actuacions i el Govern hauria de finançar les universitats segons els seus resultats.

En aquest context de repàs de diferents aspectes de l'actualitat universitària, el rector informa que el 29 de gener va tenir lloc un dinar de premsa per presentar l'experiència de la UPF en la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). En el decurs de la trobada, programada amb anterioritat i a la qual hi van assistir el rector i els vicerectors de Docència i Ordenació Acadèmica, i de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals, el rector va exposar davant els periodistes la idea que l'administració ha tractat les universitats segons un model basat en la desconfiança, amb un control a priori de les seves actuacions, i cap control més a posteriori. El rector defensa un nou model basat en la confiança vers les universitats, amb un control de qualitat i una avaluació posterior. Durant la trobada amb la premsa, la UPF va presentar unes dades força positives del grau d'implantació de l'EEES a la UPF, segons les quals actualment el 30% del total dels estudiants de la Universitat i el 65% dels estudiants de primer curs reben docència plenament adaptats al sistema de crèdits ECTS. Al llarg del dinar també es va tractar el tema dels estudis de Medicina, que és una reivindicació històrica de la UPF. El model que proposa la Universitat per impartir aquests estudis és un model innovador no excloent, articulat amb la UAB -aprofitant la seva presència a la Unitat docent de l'Hospital del Mar-, que compta amb els recursos i la infraestructura del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, i que s'orienta cap a la formació de professionals formats en els avenços en l'àmbit de la biomedicina. El rector està disposat a parlar de la col·laboració amb altres institucions per sumar-se a aquest projecte, com ara la Universitat de Girona i l'hospital Trueta d'aquesta ciutat i ja ha explicat el contingut i l'abast del mateix als responsables en matèria d'universitats del Govern català.

Finalment el rector informa que el proper 20 de febrer tindrà lloc a l'auditori de l'àgora Jordi Rubió i Balaguer una jornada acadèmica sobre l'obra i la vida de Pompeu Fabra, que serà l'acte central dels actes en homenatge a Pompeu Fabra que la UPF està celebrant durant el present curs.

2. Principals acords

  • Aprovació de la pròrroga de mandat de les juntes de centre o estudi i dels degans que finalitzen el mandat aquest trimestre.

El Consell de Govern va aprovar prorrogar el mandat dels òrgans de govern col·legiats i unipersonals de centre o estudi que finalitzin el seu mandat aquest curs acadèmic. Les juntes de centre fins a culminar el procés d'elaboració dels plans d'estudi de les titulacions de grau o, en el seu cas, la reestructuració de centres. Els degans i directors de centre o estudi fins a procedir a l'elecció de les juntes de centre o estudi. Aquesta decisió va ser presa atenent al calendari fixat pel Govern central per a la implantació dels ensenyaments de grau adaptats a l'EEES, que comporta que les juntes de centre hagin d'elaborar al llarg dels propers mesos els plans d'estudis de les titulacions a impartir. D'altra banda també s'ha tingut en compte el procés de reestructuració de centres i estudis que la UPF ha de dur a terme per adaptar-se a la nova estructura dels cicles universitaris, i que el projecte de reforma de la LOU preveu canviar alguns dels requisits per ser degà, i podria permetre ser-ho als professors permanents contractats.

  • Aprovació de la modificació del calendari acadèmic del curs 2006-2007.

El Consell de Govern va aprovar una esmena al calendari vigent segons la qual la festivitat del dilluns 28 de maig (dilluns de Pentecosta), que serà dia lectiu, es trasllada al dilluns 4 de juny. El canvi ve motivat per l'adaptació del calendari acadèmic al calendari de festes locals, que ha declarat festiu el 4 de juny amb motiu de la convocatòria d'eleccions municipals per al diumenge 27 de maig.

  • Aprovació de les Bases de la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries.

La normativa aprovada preveu que els membres de la comunitat universitària presentin, a través de la Plataforma UPF Solidària, projectes solidaris en relació a dues línies d'actuació. A la primera s'hi inclouen els projectes de cooperació, dels quals se'n facin responsables estudiants, professorat o personal d'administració i serveis de la UPF, adreçats a col·lectius desfavorits dins de la nostra societat o a col·lectius desfavorits de països en vies de desenvolupament. Pel que fa a la segona, es tracta d'activitats de sensibilització i propostes d'educació per al desenvolupament que s'adrecin a la nostra comunitat universitària. Les propostes que es presentin seran avaluades per una Comissió Avaluadora nomenada pel rector, que estarà formada pels membres següents: l'assessor del rector en Polítiques Socials i Cooperació, que actuarà com a president; un membre del Consell Social, a proposta d'aquest mateix òrgan; una persona experta vinculada a una entitat solidària externa, a proposta de l'assessor del rector en Polítiques Socials i Cooperació; i una persona de cadascun dels col·lectius que formin part de la comunitat universitària de la UPF (estudiants, PAS i PDI), a proposta de la Comissió Permanent de la Plataforma UPF Solidària. Actuarà de secretària de la Comissió Avaluadora, amb veu i sense vot, la cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la modificació dels reglaments dels departaments de Periodisme i de Comunicació Audiovisual, Traducció i Filologia, Ciències Experimentals i de la Salut, i Ciències Polítiques i Socials.
  • Aprovació de la modificació dels criteris específics d'accés i dels mòduls d'anivellament i d'oferta d'optatives de diversos màsters oficials.
  • Aprovació de les Bases per a la concessió d'ajuts dins la línia d'intensificació de l'activitat investigadora del programa I3 del MEC.
  • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública de nou places -dues del Grup I, una del Grup II i sis del Grup III- del personal laboral d'administració i serveis de la UPF per a l'any 2007.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.