1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció felicitant als professors que acaben de ser elegits per ocupar càrrecs acadèmics. Es tracta dels nous directors de departament: Clara Riba (Ciències Polítiques i Socials), Josep Blat (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), Francesc Posas (Ciències Experimentals i de la Salut), Alejandro Saiz (Dret), o bé que han estat reelegits -Josep M. Casasús (director del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual). També felicita a Josep Ferrer, nou degà electe de la Facultat de Dret, després d'ocupar el càrrec en funcions, i dóna la benvinguda als que en la sessió d'avui ja s'han incorporat al Consell de Govern. Tanmateix agraeix als directors de departament sortints -Mariano Torcal (Ciències Polítiques i Socials), Xavier Serra (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), Fernando Giráldez (Ciències Experimentals i de la Salut) i Montserrat Cuchillo (Dret)- els serveis prestats en els darrers tres anys.

En l'àmbit de la política universitària espanyola, el rector informa que la propera setmana tindrà lloc la primera reunió del nou Consell d'Universitats, l'òrgan que, segons la reforma de la LOU, ha substituït el Consell de Coordinació Universitària. El nou òrgan, presidit per la ministra d'Educació, està format pels rectors de les universitats i per cinc membres més designats per la ministra. En aquesta reunió es presentarà l'esborrany del reial decret d'acreditació del professorat funcionari per poder endegar el nou sistema de selecció d'aquest PDI. El nou procediment funcionarà amb comissions de set membres que avaluaran al professorat a partir dels mèrits al·legats i no hi hauran proves presencials. Tot apunta a que el nou sistema d'acreditació serà per àmbits de coneixement, i no pas per àrees com fins ara. En tot cas, hi haurà un tràmit d'audiència previ del candidat si l'acreditació és negativa.

Pel que fa a l'àmbit de la política universitària catalana, el rector informa que els grups de treball mixtos, formats per representants del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i de les universitats, estan en marxa, tot i que amb velocitats i resultats diversos, fins al punt que algun dels grups tan sols ha fet una agenda de problemes. Tot sembla indicar que el Pla d'Inversions Universitàries (PIU) és tancarà aviat en unes condicions raonables. El nou pla serà similar al volum d'inversions del pla anterior, malgrat que es podia haver aspirat a anar més enllà d'un creixement purament vegetatiu atès que el pressupost de la Generalitat ha augmentat molt els darrers anys. El rector confia que la UPF podrà obtenir el mínim que li cal per garantir les obres previstes, tot i que algun dels projectes de desplegament territorial, com ara la tercera fase de la biblioteca del Dipòsit de les Aigües, quedarà pendent. El rector informa del darrers nomenaments de càrrecs del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa: Joan Majó (UPC) és el nou director general d'Universitats, Ramon Moreno (UdG) és el nou director general de Recerca i Joan Comella (UdL) es fa càrrec de la direcció de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Finalment el rector informa que ja és obert el procés d'inscripció al casal d'estiu per als fills i filles dels treballadors de la UPF.

Seguidament, la vicerectora de Promoció Lingüística, Carmen Pérez, presenta les línies mestres del Pla d'Acció pel Multilingüisme a la UPF, que conté un seguit de mesures i actuacions que es desplegaran en els propers anys destinades a consolidar la llengua catalana, a garantir la presència de l'anglès i de l'espanyol i a incorporar altres llengües. Tot plegat en un context definit per la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, el requisit indispensable de la competència multilingüe i el manteniment de les nostres senyes d'identitat.

2. Principals acords

  • Aprovació de la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a Woody Allen.

A proposta del rector, el Consell de Govern va aprovar per majoria absoluta dels vots concedir el títol de doctor honoris causa per la UPF al director de cinema Woody Allen per "haver aportat una mirada original i personal sobre el món de la qual tots ens beneficiem i en reconeixement al conjunt del seu cinema, que representa un pont entre dues cultures i dues tradicions cinematogràfiques: la nord-americana i l'europea". La cerimònia d'investidura tindrà lloc el dijous 14 de juny, per la tarda, a l'auditori del campus de la Ciutadella.

  • Aprovació del Programa de Beques UPF per a estudiants extracomunitaris.

El Consell de Govern va aprovar crear un programa de beques per a estudiants de programes oficials de postgrau de la UPF que siguin estrangers no residents i no nacionals d'estats membres de la Unió Europea. Aquesta programa s'ha creat per tal que el preu diferencial que s'aplica als estudiants extracomunitaris dels màsters oficials no suposi un impediment per a aquells estudiants que tinguin un elevat rendiment acadèmic. Així, cada curs acadèmic es concediran 40 beques a aquells estudiants als quals sigui d'aplicació el preu diferencial, de les quals 15 donaran dret a un 75% de descompte sobre el preu diferencial i 25 tindran un descompte del 50%. Per gaudir del 75% de descompte cal tenir un expedient acadèmic amb un excel·lent rendiment que el situï entre el 50% dels millors expedients valorats en el màster per a aquell curs acadèmic. Les beques es concediran per a un curs acadèmic i es podran renovar per un curs més quan el màster oficial que cursi el becari consti de dos cursos.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la modificació del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (PEHE), el cursos del qual passen a tenir una durada aproximada de 12 setmanes, amb un total de 45 hores lectives, equivalents a 5 crèdits ECTS o 6 crèdits UPF.
  • Aprovació de la modificació de la normativa d'estudiants visitants.
  • Aprovació de la modificació del pla d'estudis del màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals.
  • Aprovació de la modificació de canvi de trimestre d'assignatures dels plans d'estudi de les llicenciatures en Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques.
  • Aprovació de l'acord per a la dedicació a determinades activitats de recerca. Els professors permanents doctors a temps complet que coordinen, des de la UPF, alguna d'aquestes iniciatives: Projectes col·laboratius i xarxes d'excel·lència finançades pel Programa Marc de la Unió Europea; Programa CONSOLIDER/INGENIO 2010; CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red), podran destinar la meitat de la seva dedicació docent a les activitats de coordinació i gestió.
  • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública d'una plaça de funcionari del grup A de l'escala facultativa d'arxius i biblioteques.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.