1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre els treballs d'elaboració i de presentació dels plans d'estudi dels ensenyaments adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que es començaran a impartir el curs 2008-2009. Precisament un dels punts de l'ordre del dia del Consell de Govern és l'aprovació de les memòries per a la verificació dels plans d'estudis dels graus en Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Medicina, Humanitats i Biologia Humana, tràmit previ al seu enviament a l'ANECA per tal que els verifiqui, i al Comissionat per a Universitats i Recerca. El rector ha parlat amb la directora de l'ANECA perquè tingui present que pel que fa als graus que començaran el curs vinent, la majoria són transformacions de les llicenciatures que es venen impartint amb satisfacció des de fa anys, i que es tingui en compte aquesta dada en el moment de verificar els plans i es vagi a comprovar allò substancial i no el compliment dels requeriments ja contrastats.

El rector informa que ja s'ha obert el nou sistema d'acreditació nacional dels cossos docents, que substitueix l'antic sistema d'habilitació. En aquest sentit, en la darrera reunió de la Comissió de Professorat de la UPF es va debatre de quina manera la UPF afrontarà aquests concursos i que caldrà prendre algunes decisions, algunes de les quals requeriran modificar articles dels Estatuts de la Universitat. És necessària una política de professorat definida per decidir com seleccionem els nostre professors.

El rector agraeix l'esforç i la professionalitat de totes les persones que, en les darreres setmanes, han treballat amb gran intensitat per enllestir els plans d'estudi dels nous ensenyament de grau en la data prevista. Ha estat un procés feixuc, atès que ha calgut elaborar els plans d'estudi en un termini molt curt. El rector fa un agraïment particular a l'esforç que s'està esmerçant en la preparació del pla d'estudis de grau de Medicina, que encara ha estat més gran, sobretot perquè, tot i la bona disposició del rector de la UAB, s'està portant a terme una dura negociació amb algunes instàncies de la UAB per tancar l'acord per impartir la titulació conjuntament. En qualsevol cas, el rector està convençut que la negociació culminarà bé i que la UPF sortirà beneficiada d'haver donat aquest pas endavant i de poder començar sis graus el curs vinent.

El rector informa que ahir mateix les universitats Pompeu Fabra, Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid i Carlos III de Madrid van signar a Barcelona un acord de col·laboració per formalitzar una aliança de les quatre institucions per tal de col·laborar en els àmbit de la docència i la recerca. En el mateix acte es va signar un conveni per intercanviar doctors entre les quatre universitats, que té per objectiu visualitzar una obertura al món i un desig de combatre l'endogàmia. També es preveu articular una política conjunta davant la Unió Europea per millorar la captació de recursos per a la recerca, i hi ha previst organitzar una sèrie d'actuacions (seminaris, debats, etc.) per contribuir a millorar les relacions entre Barcelona i Madrid.

El mateix dia, l'edifici Mercè va acollir un debat dels vuit rectors de l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques) amb La Vanguardia, que properament es publicarà en aquest diari. La idea de fer el debat respon al desig de donar a conèixer la marca Universitat de Catalunya a la societat i al món en general. És un clar exemple de funcionament en xarxa de les universitats públiques catalanes, una iniciativa que fa perfectament compatible crear un marc general de col·laboració i mantenir el perfil diferenciat de la UPF.

Pel que fa a les qüestions d'ordre intern, el rector informa que es va signar el conveni amb la Fundació privada ELISAVA Escola Universitària en virtut del qual s'acorda que, no més tard del maig del 2009 i un cop s'hagin traslladat els centres i departaments de la UPF al Campus de la Comunicació, l'Escola Superior de Disseny Elisava ocuparà parcialment l'edifici Rambla a canvi d'un cànon. El rector es felicita d'haver signat l'acord perquè l'edifici Rambla continuarà dedicat a usos universitaris i estarà ocupat per ELISAVA, centre docent adscrit a la UPF.

Finalment, el rector informa que, en el marc del procés d'avaluació de la UPF per part de l'European University Association (EUA), el comitè d'avaluadors externs ens visitarà els propers dies 31 de gener i 1 de febrer per entrevistar-se amb diferents càrrecs acadèmics i membres de la comunitat universitària. El rector troba positiu aquest procés d'avaluació per part d'una institució externa, perquè és interessant conèixer l'opinió d'algú que mira la UPF des de fora.

El vicerector de Professorat, professor Jaume Casals, presenta l'informe sobre les actuacions de la Comissió de Professorat els darrers mesos i les xifres de professorat tancades a 31 de desembre del 2007. Els darrers anys s'han caracteritzat pel creixement del professorat laboral permanent i la contractació laboral dels becaris el tercer i quart any, també pels concursos d'accés a cossos docents entre habilitats. Destaca un creixement global del 16% del PDI permanent i el mateix percentatge de creixement total. La política que s'ha portat a terme des del seu vicerectorat ha estat que les situacions individuals provocades per la supressió de determinades figures de professorat se solucionessin de la manera més favorable, cosa que s'ha assolit en la majoria de casos i se segueix treballant pels casos en que no s'ha pogut oferir plaça estable.

2. Principals acords

  • Aprovació de les memòries dels plans d'estudi de titulacions de grau.

El Consell de Govern va aprovar les memòries per a la verificació -a càrrec de l'ANECA- dels plans d'estudi del graus en Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Medicina, Humanitats i Biologia Humana.

  • Aprovació de la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a Robert M. Solow.

A proposta del Departament d'Economia i Empresa, el Consell de Govern va aprovar per majoria absoluta dels vots concedir el títol de doctor honoris causa per la UPF a l'economista Robert M. Solow, professor emèrit del MIT, per "les seves aportacions decisives en diversos àmbits de la ciència econòmica que han constituït el punt de partida de la moderna teoria econòmica del creixement i en reconeixement al conjunt de la seva dilatada i alhora intensa trajectòria acadèmica i intel·lectual". La cerimònia d'investidura de l'eminent acadèmic i premi Nobel d'Economia l'any 1987, tindrà lloc el divendres 29 de febrer, al migdia, a l'auditori del campus de la Ciutadella.

  • Aprovació d'un acord en relació a la prohibició de fumar.

El Consell de Govern va aprovar que, d'acord amb l'article 7 de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures contra el tabaquisme, fumar en els llocs prohibits serà considerat incompliment dels deures de la comunitat universitària i, per tant, podrà ser susceptible d'incoació d'expedient disciplinari d'acord amb els reglaments que siguin d'aplicació. A partir d'ara s'iniciarà una campanya de comunicació per intentar eradicar l'incivisme i la manca de solidaritat d'aquells membres de la comunitat universitària que, malgrat la prohibició existent, continuen fumant al campus.

3. Altres acords 

  • S'ha informat favorablement proposar a les autoritats universitàries competents la modificació de la denominació de l'Escola de Disseny Elisava, que passaria a denominar-se ELISAVA Escola Superior de Disseny.
  • Aprovació d'acords relatius als processos electorals a òrgans col·legiats d'àmbit general. Als efectes de possibilitar la participació dels estudiants de màsters oficials en les properes eleccions al Claustre de la UPF, el Consell de Govern va aprovar incloure aquests estudiants en el col·legi electoral dels estudiants de doctorat. D'altra banda, va aprovar una modificació del Reglament Electoral per afavorir que en els casos en que l'elecció de membres de Consell de Govern es realitza fora d'una jornada electoral els empats es puguin resoldre en primera instància amb una nova votació i si aquest persisteix serà la Junta Electoral la que realitzarà un sorteig per desfer el desempat.
  • Aprovació de l'oferta de 170 places del Grau en Traducció i Interpretació per al curs 2008-2009 i de l'ampliació en cinc places de l'oferta actual del Graduat Superior en Comerç Internacional per al mateix curs, que passa a ser de 65 places.
  • Aprovació del pla d'estudis i de la normativa d'accés del màster en Salut Laboral.
  • Aprovació de la modificació de diversos plans d'estudi i de l'oferta d'assignatures optatives dels màsters en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC), en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, en Recerca Biomèdica, en Salut Pública, en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (BIOINFO).
  • Aprovació de la modificació dels Estatuts del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.