1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que el nou curs ha començat amb normalitat i que ahir mateix va tenir lloc l'acte acadèmic d'inauguració del curs 2007-2008, mentre que el passat 25 de setembre va ser el primer dia d'inici de l'activitat docent a la UPF.

Seguidament, el rector informa dels temes que estan sota la competència del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC). En primer lloc i pel que fa al projecte de reial decret d'acreditació del professorat funcionari, que ha de servir per posar en marxa el mecanisme per acreditar els candidats que ocuparan les places dels cossos docents, hi ha un cert consens entre les universitats d'acceptar els criteris generals que proposa el text. L'aprovació del reial decret segurament obligarà la UPF a adoptar mesures normatives abans de modificar els seus Estatuts. En qualsevol cas, tot aconsella de no modificar-los fins que la LUC sigui reformada. L'altre document que està en fase de discussió és el projecte de reial decret d'ordenació dels ensenyaments, l'esborrany del qual ha pogut superar les reticències dels col·legis professionals, i molt particularment les dels col·legis d'enginyers. Un cop el MEC n'ha pactat el seu contingut amb altres ministeris, com ara el d'Administracions Públiques, la voluntat del Ministeri és aprovar el reial decret al novembre, un cop superat el tràmit del Consell d'Estat, on es troba actualment. Els punts més destacats del text, a banda d'ordenar els ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat, són la determinació de què el grau equivaldrà a 240 crèdits, la qual cosa comporta una durada de quatre anys i que les actuals diplomatures passaran a ser graus. Una altra novetat és conseqüència de la desaparició del catàleg de titulacions, que permetrà a les universitats fer una oferta més creativa. Hores d'ara, el dubte és saber com la Generalitat implementarà les noves directrius del grau i la primera indicació es podrà tenir el proper dia 5 d'octubre, data en què s'ha convocat la Comissió de Programació del Consell Interuniversitari de Catalunya, i durant la qual la comissionada per a Universitats i Recerca presentarà els criteris generals de la nova oferta de titulacions. La incògnita actual és saber quines seran les titulacions que podran començar a impartir-se el curs 2008-2009. Sí se sap que es prioritzaran dues titulacions que afecten a la UPF: Medicina i Infermeria. El rector diu que la voluntat de la UPF és començar Medicina a partir del curs vinent i que s'està treballant amb intensitat amb la UAB per iniciar una titulació conjunta.

Pel que fa a altres aspectes de l'àmbit de la política universitària catalana, el rector informa que la comissionada Blanca Palmada ha anunciat que aviat presentarà els criteris de distribució de les millores previstes en el nou pla de finançament de les universitats públiques, que tot fa pensar que es farà segons indicadors de resultat. En aquest sentit, la UPF sempre ha defensat avaluar les universitats pels seus resultats i que el model no ha de basar-se en la desconfiança vers les universitats, amb controls previs, sinó en la confiança, que ha de reflectir-se en un retiment de comptes posterior.

En l'apartat de les qüestions d'ordre intern, el rector informa que, encara que la matrícula no està del tot tancada, hi ha prop de 500 matriculats en els màsters oficials de la UPF. La presència d'estudiants estrangers segueix sent elevada, ja és el 40% del total, i d'aquests, el 32% prové de fora de la Unió Europea. Aquestes xifres són molt satisfactòries i cal concloure que no és una barrera el fet que aquests estudiants de fora de la UE hagin de pagar fins a quatre vegades el preu de la matrícula, mesura que possibilita el Decret de preus universitaris, que la UPF ha decidit d'aplicar per primera vegada, sent la única universitat catalana que ho fa.

Quant a l'estat d'algunes de les obres en curs al campus, ja s'han acabat les obres de les plantes tercera i quarta de l'edifici Wellington i els nous espais ja han estat ocupats pel personal investigador i administratiu del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI). També s'ha pogut inaugurar l'ampliació dels nous espais del Servei de Gestió Acadèmica, que permetran atendre l'usuari de manera més personalitzada, la millora de les instal·lacions de la Biblioteca de Doctor Aiguader, i el nou Espai Pompeu Fabra, ubicat a la planta baixa de la biblioteca del Dipòsit de les Aigües, que mostrarà de manera permanent un fons exhaustiu d'obres de i sobre Fabra.

Finalment el rector informa de la propera posada en marxa al Campus Global d'un espai d'opinió per tal que la comunitat universitària es pugui pronunciar sobre el sistema d'elecció del rector. Atès que la reforma de la LOU ha deixat en mans de les universitats triar entre el sufragi universal de la comunitat universitària o l'elecció directa pel Claustre, el rector espera que el màxim de membres de la comunitat pugui expressar-se obertament sobre aquesta qüestió i d'aquesta manera el Claustre de la UPF podrà tenir en compte aquestes opinions quan adapti els Estatuts a la modificació de la LOU.

2. Principals acords

  • Aprovació de l'acord de la comissió de redacció d'un codi ètic.

El Claustre de la UPF va aprovar, en la sessió del 16 de maig del 2006, crear una comissió per elaborar un "codi ètic" que permetés establir els criteris que han de regular les relacions entre la UPF i altres empreses o institucions. L'encàrrec explicitava que s'havia de tenir especial atenció en les relacions amb empreses amb les quals les col·laboracions es poguessin produir en temes que tinguessin a veure amb la producció d'armaments. La comissió va proposar al Consell de Govern no tant aprovar un codi sinó que en la propera reforma dels Estatuts s'incorporin una sèrie de principis d'actuació. El Consell de Govern s'hi va mostrar d'acord però per fer efectius ja aquests principis va aprovar una declaració amb la proposta de redactat de la comissió, els punts més importants de la qual són: que la UPF es regirà pels principis de responsabilitat, sostenibilitat i precaució; que fomentarà la cultura de la pau, la consciència ecològica i el sentit de responsabilitat ètica dels seus investigadors; i que potenciarà la transferència de fons dedicats a la recerca militar a investigacions de caràcter civil i pacífic i, consegüentment, renunciarà a aquells projectes la finalitat dels quals sigui fomentar la cursa d'armaments així com de tot tipus d'investigació amb finalitats inequívocament bèl·liques, bel·licistes o militaristes. D'acord amb aquests principis, la UPF evitarà els acords amb empreses en els quals directament o indirecta es promogui el negoci de les armes i el desenvolupament armamentista en les seves diferents formes. Finalment es va aprovar que el Síndic de Greuges de la UPF rebi les queixes i observacions que els membres de la comunitat universitària li presentin sobre la vulneració dels principis establerts en el text aprovat.

  • Aprovació de nous programes de màsters oficials per al curs 2007-2008.

El Consell de Govern va acordar proposar al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa tres nous màsters oficials per al curs vinent, dos vinculats al POP de Comunicació Social -màster en Disseny i Comunicació, en col·laboració amb l'Escola Elisava i coordinat per la UPF, i màster en Estudis Teatrals, en col·laboració amb la UAB i l'Institut del Teatre-; i un al POP de Política i Societat: el màster en Estudis Llatinoamericans, en col·laboració amb la UB i la UAB.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la modificació de la normativa acadèmica per a la superació i el reconeixement d'idiomes de la UPF.
    La normativa es modifica perquè en determinades titulacions ha augmentat el nivell d'exigència del nivell d'anglès de l'assignatura idioma i, de l'altra, per adequar-la a la nomenclatura europea pels nivells de competència lingüística, que s'està imposant en el panorama de les Escola Universitàries d'Idiomes i en tot l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.
  • Aprovació del pla d'estudis del màster oficial interuniversitari per al curs 2007-2008, en Medicina Respiratòria.
  • Aprovació de la modificació dels plans d'estudis dels màsters oficials per al curs 2007-2008, en Salut Pública; Interdisciplinari dels Mèdia i dels Sistemes Cognitius; Avançat en Ciències Jurídiques; Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals; i Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament.
  • Aprovació de les normes d'accés al servei de xarxa sense fils de la UPF.
  • Designar la Sra. Janet Sanz com a representant dels estudiants al Consell Social i al Consell Interuniversitari de Catalunya.
  • Autoritzar la participació de la UPF en el Patronat de la Fundació PRBB.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.