1. Informe del rector

Amb motiu del recent terratrèmol a Xile, el rector informa que ha comunicat el suport i la solidaritat de la comunitat universitària als estudiants xilens que hi ha actualment a la UPF, així com als rectors de les universitats amb les quals la Universitat té establerts convenis de col·laboració i d'intercanvi d'estudiants. També s'ha decidit que una de les pròximes actuacions en l'àmbit de la solidaritat es faci amb Xile.

Sobre els temes de la política universitària espanyola, el rector informa que el Consell de Ministres del 12 de març podria aprovar el projecte de Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que ha elaborat el Ministeri de Ciència i Innovació. El Ministeri ha presentat, d'altra banda, la modificació del reial decret de doctorat, que preveu una clara separació dels doctorats i dels màsters i també la possibilitat de crear escoles de doctorat a les universitats. Sobre aquest punt, la UPF està treballant en la creació d'una escola a partir dels nou programes de doctorat que actualment imparteix, que tindria com a objectiu principal augmentar el nombre de tesis doctorals, millorar-ne la qualitat i reduir-ne el temps de finalització. L'Escola no suposaria afegir estructura a la ja existent i seria dirigida per la pròpia vicerectora de Postgrau i Doctorat, amb un consell acadèmic en el que hi serien presents els directors de departament i altres responsables de centres del Grup UPF que actuen de plataformes de postgrau o centres de recerca, com ara el CRG, el CREI, etc. La voluntat és refermar que el doctorat és competència de la universitat i el canvi que vol imprimir el ministeri va en la línia de la UPF de augmentar el nombre de tesis i reduir el temps d'elaboració per anar a uns quatre anys de mitjana. Pel que fa al Reial Decret que ha d'aprovar el nou Estatut del PDI, hi ha un esborrany a disposició de les universitats, la seva aprovació va més lenta perquè no hi ha diners per implementar la carrera horitzontal. L'altra normativa que està previst aprovar és l'Estatut de l'Estudiant. La tramitació de l'esborrany presentat a les associacions d'estudiants i a les universitats s'ha alentit perquè conté una proposta de "règim de convivència" amb la voluntat de que actuï de règim sancionador i aquest punt és de difícil solució tenint en compte la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necessitat d'una norma en rang de Llei per a establir la tipificació de les faltes i el règim màxim de sancions. Finalment i per tancar aquest apartat, el rector informa que s'està esperant que s'obri la nova convocatòria de Campus d'Excel·lència Internacional, a la que la UPF optarà de nou.

En relació amb les qüestions de la política universitària d'àmbit català, el rector informa que la Generalitat ha decidit finalment presentar davant el Parlament el projecte de reforma de la LUC si bé exclusivament centrada a l'adequació a la LOU, i que el Parlament podria aprovar-la abans que acabi la legislatura. L'1 de març passat es va presentar públicament la nova agència Talència, una institució de caràcter públic i mitjà propi del Govern, fruit de la integració i coordinació entre les estructures de l'AGAUR, la FCRI i la ICREA, nascuda en compliment d'un dels mandats del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. Talència estarà dirigida per Albert Castellanos, professor associat del Departament d'Economia i Empresa de la UPF.

Pel que fa a les qüestions internes, el 2 de març es van celebrar les eleccions per elegir els representants dels estudiants al Claustre, que es renoven cada dos anys. El rector felicita els claustrals electes i es declara obert a estudiar qualsevol mesura o actuació que serveixi per incentivar la participació dels estudiants.

El vicerector de Qualitat d'Estratègia Institucional, professor Miquel Oliver, va presentar el document estratègic "UPF 25 Anys", un document que constitueix un full de ruta del consell de direcció, el qual se centra a definir un seguit d'objectius i d'accions prenent com a horitzó l'any 2015, en què la UPF celebrarà el seu 25è. aniversari. "UPF25 ANYS" aspira a esdevenir el full de ruta per a la nova etapa. Una etapa definida pels grans eixos de treball que estructuren el document (creació, transmissió, transferència i internacionalització del coneixement), immersos en un context de governança i de gestió altament eficients, i que es despleguen en 25 programes d'actuacions. Aquests eixos formen part d'una estratègia conjunta, que compta amb el compromís dels centres, departaments i instituts, així com de les diverses institucions que envolten la Universitat i que denominem Grup UPF. Alhora, s'ha comptat amb la participació dels principals agents: els estudiants, a través dels seus representants; els antics alumnes de la UPF; els principals ocupadors, a través del Consell Social, i els responsables públics del finançament universitari.

D'altra banda, el vicerector de Professorat, Josep M. Micó, informa sobre les activitats portades a terme per la Comissió de Professorat, especialment arran de la modificació del sistema d'accés als cossos docents, ja que es considera que l'acreditació és necessària però no suficient per a convocar un concurs d'accés. La Comissió, conjuntament amb els departaments, està treballant perquè els departaments estableixin uns criteris de caràcter objectiu i la Comissió també n'establirà, perquè el PDI acreditat sàpiga què comptarà per a convocar concursos. També explica les modificacions de dos programes del DIUE, el de promoció que es paralitza el 2010 per culpa de la crisis i el Serra Húnter que es vol reconduir en incentivar la docència i no a promocions. També s'està a l'espera del nou Estatut del PDI, que establirà les dedicacions del PDI, la carrera horitzontal, etc. També s'està treballant en la planta de professorat. El tema més important és reforçar la política d'estabilització de la gent jove que està en condicions d'optar a una plaça permanent. S'està treballant en el disseny d'una carrera acadèmica perquè el PDI jove sàpiga els mèrits que comptaran.

2. Principals acords

 • Aprovació de la concessió del doctorat honoris causa a la Sra. Michelle Bachelet.

El Consell de Govern va aprovar la concessió del doctorat honoris causa a Michelle Bachelet, presidenta de la República de Xile en el període 2006-2010 -deixarà el càrrec el pròxim 11 de març-, per la seva trajectòria personal i política com a defensora dels drets humans, la democràcia i la justícia. L'acte d'investidura tindrà lloc durant el tercer trimestre del present curs.

En l'informe presentat en el Consell de Govern, els membres de la comissió -formada pels professors Jaume Casals (com a president) i pels degans Josep Ferrer (Dret), Albert Carreras (Econòmiques), Mireia Trenchs (Humanitats) i Jordi Guiu (Ciències Polítiques)- que han valorat els mèrits de la candidata, consideren que la proposta de concedir el doctorat honoris causa a Michelle Bachelet com una conseqüència natural del fet d'haver dedicat monogràficament la universitat els cursos anteriors a, respectivament, la igualtat de gènere i la justícia global. Com a ministra de salut i de defensa i com a presidenta, Michelle Bachelet ha contribuït, amb resultats evidents a Xile i amb un ressò internacional indiscutible, a aquestes dues causes. Destaca particularment el seu paper en el procés de reparació social i reconciliació històrica posterior al cop d'estat i a la dictadura militar del general Pinochet, tant més remarcable pel fet d'haver-ne estat una de les víctimes. .

 • Inici del procés de nomenament del professor Jordi Nadal com a doctor honoris causa per la UPF.

L'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i la Facultat i el Departament d'Humanitats han proposat la candidatura de Jordi Nadal Oller, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i un dels màxims referents en història econòmica, que ha estat vinculat durant els darrer anys a la UPF. Una comissió formada pels professors Teresa Garcia-Milà (presidenta), Albert Carreras, Joaquim Albareda, Marina Picazo i Jaume Guillamet ha de valorar els mèrits del candidat.

 • Aprovació de l'adscripció a la UPF de dos centres com a centres docents d'ensenyament superior.

El Consell de Govern va aprovar proposar al DIUE l'adscripció a la UPF del nou centre docent d'ensenyament superior "IDEC Escola d'Estudis Superiors", que impartirà ensenyaments amb validesa acadèmica oficial. En el nou centre, creat al si de l'IDEC, s'impartiran, inicialment, els Màsters Universitaris en Polítiques Públiques i Socials; Science and Management; Banca i Finances; Direcció Financera i Comptable de l'Empresa; Economia de la Salut i del Medicament; i Lideratge i Gestió de la Ciència.

Tots aquests estudis de perfil professionalitzador, que fins ara els impartia l'IDEC com a títol propi, a partir d'ara i un cop passin el corresponent procés de verificació seran oficials. Els estudiants que vulguin cursar aquests màsters que són a preu de mercat podran sol·licitar beques i ajuts a l'estudi d'entitats financeres, una opció que fins ara no era possible perquè la majoria d'entitats només donen beques per cursar estudis oficials. Amb aquest canvi es corregeix el desavantatge existent fins ara envers l'oferta de les universitats privades, que ofereixen màsters universitaris a preu de mercat, i els estudiants de les quals poden sol·licitar beques. Aquesta nova situació, d'altra banda, permetrà adaptar els màsters impartits al nou centre a l'EEES i que tinguin els mateixos esquemes de qualitat i avaluació que els centres universitaris de la UPF.

També es va aprovar proposar al DIUE l'adscripció a la Universitat del nou centre docent d'ensenyament superior "Escola Superior de Ciències de la Salut", titularitat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, que impartirà el grau en Infermeria amb vinculació a l'Hospital de Mataró.

3. Altres acords 

 • Presentació dels compte general i comptes anuals de la UPF del 2008, auditats.
 • Aprovació de la convocatòria del Pla de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent - PLAQUID (2010-2011).
 • Aprovació de la normativa d'accés a la universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional.
 • Aprovació dels criteris d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats.
 • Aprovació dels criteris d'admissió als estudis de la llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle).
 • Aprovació del Pla de Mesures de Foment per als màsters universitaris impartits el curs 2009-2010.
 • Aprovació de la memòria dels plans d'estudis dels màsters universitaris en Estudis de Traducció i en Lingüística Teòrica i Aplicada.
 • Aprovació de la ratificació de les memòries dels plans d'estudis dels màsters universitaris en Criminologia i Execució Penal (UB,UdG i UPF) i en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica (UB, UAB, UdG i URL)
 • Aprovació dels grups de recerca UPF en Applied Theory; Moviments Socials; Intel·ligència Artificial (Informàtica); Criminologia, i Tractament Automàtic del Llenguatge Natural.
 • Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI).
 • Aprovació de la participació de la UPF en el Patronat de la Fundació Institut d'Arquitectura de Barcelona (Barcelona Institute of Architecture).
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.