1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant de l'estat en què es troba el procés d'implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), i molt particularment pel que fa als temes que són competència del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC). En aquest sentit informa que el MEC ha decidit que donarà a conèixer les directrius generals de les noves titulacions adaptades a Bolonya en quatre fases diferents, en la darrera de les quals hi anirà Humanitats. La UPF imparteix algunes de les titulacions que han estat incloses en la primera fase d'aquest procés, que són Biologia, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, i les enginyeries en Informàtica i en Telecomunicació. El procés definitiu d'aprovació de les directrius generals encara no ha finalitzat perquè tot just es tracta d'una proposta del MEC, que, posteriorment, ha de ser aprovada pel ple del Consell de Coordinació Universitària i, finalment, pel Govern central. S'aprecia una gran indefinició i una clara manca de lideratge i d'informació en tot aquest llarg procés per fixar els criteris generals d'ordenació de les titulacions oficials adaptades a Bolonya. Així, les directrius no estan clares, no s'han tingut en compte els informes d'avaluació previs realitzats per l'ANECA, i si bé s'ha anunciat que el quart any del primer cicle, de seixanta crèdits, tindrà una dimensió eminentment pràctica, ningú del MEC ha parlat encara amb els agents socials -empresaris i sindicats- per acollir els prop de 300.000 estudiants que es calcula podran estar en període de pràctiques.

D'altra banda, el procés d'implantació dels programes oficials de postgrau (POPs) a Catalunya segueix el seu curs, i el DURSI va fer pública el febrer passat la llista dels màsters oficials adaptats a Bolonya que començaran a impartir-se el curs vinent, dels quals disset els impartirà la UPF. A partir de l'autorització oficial, s'ha iniciat un procés intern de preparació de les normatives i els processos necessaris per la gestió de la posada en marxa de les noves titulacions, i el rector agraeix la tasca duta a terme per tots els serveis i unitats administratives i de gestió.

2. Principals acords

  • Aprovació de la normativa per la qual s'estableixen els òrgans responsables dels Programes Oficials de Postgrau.

La normativa aprovada ha tingut en compte l'orientació que tindran els nous màsters oficials adaptats a Bolonya, que poden ser de recerca, orientats cap a la realització de la tesi doctoral i de formació avançada o d'especialització professional. Atenent a aquesta definició i per tal de fer visible el seu caràcter d'ensenyaments de postgraduat, la normativa preveu que els departaments seran els òrgans responsables de l'organització dels POP, per mitjà d'una comissió per a cada POP. Cadascun dels màsters oficials tindrà un coordinador, que, nomenat pel rector, serà proposat pel director del departament entre els professors doctors de caràcter permanent a temps complet adscrits al propi departament. Per la seva banda, el director del departament serà el coordinador dels doctorats del Programa. Quan un Institut universitari de recerca tingui línies de recerca que figurin en algun dels doctorats, el director de l'Institut serà co-coordinador del doctorat corresponent. Respecte dels màsters, la comissió de cada POP tindrà competència per elaborar i fer el seguiment del pla d'estudis i proposar l'oferta de places. Pel que fa als doctorats, la comissió podrà proposar l'oferta de places o designar els directors de tesis doctorals.

  • Aprovació de les normes per a l'elaboració dels plans d'estudis dels títols oficials de màster de la UPF.

Segons la normativa aprovada, els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol de Màster són aprovats pel Consell de Govern a proposta de l'òrgan responsable, previ informe de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial. Aquestes normes defineixen diferents aspectes de la titulació, com la seva durada, la càrrega lectiva o la seva ordenació temporal.

  • Aprovació de la creació del parc científicotecnològic Parc Barcelona Media.

El Parc és un instrument per afavorir aliances i la cooperació amb altres institucions i també permet obtenir recursos per construir les infraestructures de recerca necessàries per tal de potenciar la recerca, la innovació, la transferència de coneixement i el progrés tecnològic de la societat en l'àmbit de la comunicació i de les tecnologies de la informació. L'espai físic que, inicialment, ocuparà el Parc està comprès en els terrenys delimitats per les sis illes delimitades per l'avinguda Diagonal i els carrers Ciutat de Granada, Almogàvers i Llacuna, dins del districte 22@Barcelona, i a on la UPF hi està construint el seu Campus de la Comunicació. El Parc estarà gestionat per la Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra.

3. Altres acords 

  • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2006-07, que constarà de 143 dies lectius, essent el primer dia de classe el dimarts 26 de setembre i el darrer el divendres 15 de juny, i marc de referència per al curs 2007-08.
  • Aprovació de la modificació de la normativa del Programa d'Estudis Hispànics, que passa a denominar-se Programa d'Estudis Hispànics i Europeus (PEHE) i que té per objectiu apropar els estudiants estrangers a les realitats culturals i lingüístiques espanyola, catalana i europea.
  • Aprovació del programa de beques per a l'aprenentatge d'idiomes 2005-06.
  • Aprovació del reconeixement de Grups i Unitats de Recerca UPF i modificació de grups de recerca UPF i canvi de coordinador d'un grup de recerca UPF.
  • Aprovació de la modificació del programa d'estudis simultanis de Traducció i Interpretació i Lingüística.
  • Designació dels professors Fernando Guirao, Aurora Bel, Montserrat Cots, Consuelo Chacartegui, Klaus-Jürgen Nagel, Josep M. Corbella, Francesc Calafell i Dolors Sala, com a nous vocals en representació dels departaments en la Comissió de Política Lingüística i del Sr. Joan Alòs, com a representant del PAS.
  • Designació de nous vocals de la Comissió de Recerca: professor Ezio Biglieri, del Departament de Tecnologia, en substitució del professor Ricardo Baeza-Yates, del mateix departament; i professor Josep M. Casasús, del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual; i designació de la Sra. Eva Martín, del Servei de Recerca, com a secretaria de la comissió.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.