Informe del rector

Abans de començar el seu informe, el rector vol tenir un moment de record per a Anna Teixidor, treballadora de la UPF gairebé des de l’inici i amb una relació particularment estreta amb el Departament de Comunicació. La Universitat en lamenta la pèrdua i transmet el condol a la família. També fa constar, de manera pública i en aquest òrgan de govern, el seu agraïment a Núria Basi per una excel·lent tasca al capdavant del Consell Social durant prop de deu anys.

A continuació enceta el seu informe fent referència als projectes que en aquests moments ocupen la direcció de la Universitat. En primer lloc, la relació de la Universitat amb el consorci Mar Parc Salut de Barcelona i la voluntat de la UPF de comptar amb uns estudis de Medicina propis. En segon lloc, el recent acord signat amb l’Ajuntament i la Generalitat –que compta també amb el suport del govern d’Espanya– per convertir l’àrea de la Ciutadella en un node de coneixement científic capdavanter a Europa i amb el qual la UPF vol optimitzar i treure el màxim partit d’un espai –actualment usat com a pàrquing– que està situat en una nova centralitat de Barcelona. Finalment, la participació de la UPF en projectes estratègics per a la seva internacionalització [com l’aliança EUTOPIA o l’elaboració del Pla estratègic per a la internacionalització de la Universitat] i pels quals agraeix la feina feta al Servei de Relacions Internacionals.

Quan apareixen projectes de gran envergadura és quan es fa palesa la dificultat de l’organització per dur a terme nous projectes estratègics. Aquests projectes requereixen d’un esforç titànic per part de l’organització i acaben realitzant-se gràcies a l’esforç del personal. Es tracta d’iniciatives necessàries per al futur de la Universitat i, per tant, malgrat la dificultat de fer reformes en l’organització de la feina, és cap aquí cap a on la Universitat ha d’avançar si no vol desaparèixer. 

En tercer lloc, el rector defensa una veritable autonomia universitària acompanyada d’un retiment de comptes a posteriori. L’autonomia universitària es reivindica arreu però les universitats no són realment autònomes. No tenen poder de decisió en totes les qüestions que les afecten. Els investigadors en formació són persones involucrades en la marxa de la Universitat i conformen un col·lectiu vital per a la Universitat ja que estan involucrades en allò en què la Universitat és més singular, com són els estudis de doctorat. La problemàtica d’aquests dies deriva d’una decisió del govern de Madrid d’augmentar-los el sou –fet que entén i defensa– però que cal compaginar amb les obligacions i deures d’una administració que ha d’actuar adequadament ja que compta amb un pressupost limitat. A aquest fet –que sorgeix d’obligar les institucions a respondre d’una acció sobre la qual no han estat consultades– la UPF hi respondrà, malgrat que qui hi hauria de donar solució és qui ha fet la proposta. La Universitat donarà resposta a totes les persones afectades per aquesta decisió, independentment de si la beca que gaudeixen és de la UPF o d’altres organismes, i insta als sindicats i actors socials a treballar plegats en una solució.

Finalment, durant el torn de paraules, el rector fa referència a la Jornada sobre la perspectiva de gènere a la docència que se celebrarà l’endemà. La jornada, organitzada a proposta de la Comissió de Debats del Claustre, sorgeix com a resposta a una moció del Claustre celebrat aquest curs acadèmic, en la sessió del 15 de novembre del 2018.

Principals acords

Modificació parcial del Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del PAS funcionari al servei de la UPF

S’ha aprovat una modificació parcial del Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del PAS funcionari al servei de la UPF (RIPP) atesa la necessitat de convocar, en breu, processos selectius extraordinaris d’ingrés a les escales pròpies de PAS funcionari per a la consolidació i l’estabilització de l’ocupació temporal de la Universitat, que no estan previstos en l’actual Reglament i que, d’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 i 2018, s’han d'aprovar i publicar en els exercicis compresos entre el 2018 i el 2020.

Amb aquest objectiu, el 14 de maig del 2019 la Gerència, la Junta de PAS funcionari i les Seccions Sindicals de la Intersindical-CSC i de la UGT van signar un Pacte per desenvolupar els processos de consolidació i d’estabilització de l’ocupació temporal del PAS funcionari de la UPF. D’aquest Pacte, s’escau assenyalar el còmput dels mèrits, on s’estableix una puntuació del 40% per a la fase de concurs sobre el total del procés selectiu, així com la valoració de manera diferenciada de l’experiència acumulada dins de la UPF. També es convalidarà el període de pràctiques de les persones aspirants que hagin prestat serveis a la UPF durant un període mínim de tres anys amb el mateix grup o subgrup o superior al de l’escala objecte de la convocatòria.

Altres acords

Aprovació del nombre de places de grau, màster i doctorat per al curs 2019-2020.

Globalment, la UPF manté el nombre de places del curs anterior: 3.792 de grau (incloent els centres adscrits), 2.970 de màster (amb centres adscrits) i 312 de doctorat; si bé presenta un petit increment en els màsters dels centres adscrits.

Aprovació del Reglament de llicències d’estudis i permisos de recerca del PDI de la UPF 

El nou reglament actualitza la normativa de llicències per a estudis i per a activitats de docència i de recerca aprovada per acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 1997 –únicament prevista per a professors dels cossos docents i per a contractats administratius- amb l’objectiu d’incorporar-hi també els professors amb contracte laboral i els investigadors a càrrec de convocatòries.

En aquest sentit, el reglament distingeix entre les llicències d’estudis per a activitats de docència o de recerca del personal docent i investigador i els permisos per a estades de recerca del personal investigador, tant per qui ho ha d’autoritzar com per la incidència retributiva que se’n derivi. En ambdós casos se simplifica el procediment i es vincula la sol·licitud a l’organització del viatge o estada. També es preveu que, per a aquests períodes, la Universitat subscrigui una assegurança que cobreixi qualsevol eventualitat. Finalment, també s’estableix en quina situació queda el professorat a efectes de situació administrativa (afiliació a MUFACE i al règim general de la Seguretat Social, reconeixement de l’antiguitat i desvinculació de la UPF).

Modificació del programa de beques per a l’Escola d’estiu internacional UCLA-UPF

L’Escola d’estiu internacional UCLA-UPF es va oferir entre 2012 i 2016 amb el suport del Banc de Santander. Suspès per la manca de reciprocitat d’UCLA, la Universitat vol reactivar el programa amb una edició especial que redueix el nombre de beneficiaris (de vuit a cinc) però n’incrementa la dotació global (de 18.000 a 25.000 euros) per tal d’assumir no només les dietes dels estudiants sinó també el cost de la matrícula a UCLA. Es preveu també la dotació de 1.000 euros per ajuts de viatge individuals. D’altra banda, els drets i deures dels beneficiaris passen a ser regulats per la normativa acadèmica del Programa de la Barcelona Internacional Summer School (BISS), a més dels que s’estableixin a la convocatòria.

Constitució de la Young European Research Universities Network YERUN AISBL com a associació internacional sense ànim de lucre

La UPF ha format part de la xarxa YERUN des de la seva creació al 2015, atès que aquesta neix sota el paraigua de l’A4U, aliança de la qual la UPF és membre fundacional. L’activitat que ha desenvolupat YERUN com a lobby a Europa, a través de la seva Secretaria General a Brussel·les, en aquests prop de quatre anys fan convenient la formalització de la xarxa i la seva constitució com a associació internacional sense ànim de lucre, que es regirà sota la legislació belga. La participació implica una quota anual de 17.000€ per cada universitat sòcia, on hi ha les següents universitats: Antwerp (Bèlgica), Bremen (Alemanya), Konstanz (Alemanya), Ulm (Alemanya), Southern Denmark (Dinamarca), UAM, UAB, Carlos III i UPF (Espanya), Eastern Finland (Finlàndia), Paris Dauphine (França), City University Dublin (Irlanda), Tor Vergata Rome (Itàlia), Maastricht (Holanda), Nova de Lisboa (Portugal), Linköping (Suècia), Brunel University London i Essex (Regne Unit).

Creació de la spinf-off  MIWENDO SOLUTIONS, S.L.

Promoguda pels investigadors Marta Guardiola Garcia, Miguel Angel González-Ballester i Oscar Camara Rey del DTIC, aquesta tecnologia busca millorar la qualitat de les colonoscòpies. Entre d’altres, la tecnologia intenta disminuir el nombre de falsos negatius en les colonoscòpies realitzades actualment (comptabilitzats en un 20%) i millorar el procés de presa de decisions en la pràctica colonoscopista, ja que també permet saber el grau de displàsia dels pòlips detectats (decidir treure o no un pòlip). La participació de la UPF es fixa en un 50%, seguida per la UPC (20%), l’Hospital Clínic (20%) i ICREA (10%).

Autorització de tres expedients de despesa de caràcter pluriennal:

  • Contractació del servei d'elaboració d'una proposta d'ordenació volumètrica del conjunt immobiliari destinat a recerca a construir a l'antic Mercat del Peix, així com la determinació de les condicions ambientals a considerar i la redacció del planejament urbanístic derivat del conjunt;
  • Contractació del servei d'auditoria a preus unitaris de les justificacions econòmiques d'ajuts/subvencions per projectes de recerca i activitats d'extensió universitària i innovació docent atorgats a la UPF;
  • Participació de la UPF en el projecte "ELIXIR", una immensa base de dades biològiques que compta amb la participació de diversos estats. A Espanya, entre d’altres, també hi col·laboren centres de recerca punters com el CRG, l’IRB o el Barcelona Supercomputing Centre.

Afers de tràmit:

  • Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF. L’anterior modificació de la normativa va suprimir per error uns apartats de l’article 8.2.1 sense els quals aquesta no s’interpreta adequadament. Amb l’objectiu d’esmenar aquest error, s’aprova la present modificació.