1. Informe del rector

El rector informa sobre la reunió de l'executiva i la plenària de la CASUE -la comissió d'afers acadèmics de la CRUE, que actualment està presidida pel rector de la UPF-, que va tenir lloc a la UPF els dies 11 i 12 de gener. A la trobada també hi va assistir el secretari general d'Universitats, Màrius Rubiralta, que va informar sobre els temes que estan a l'agenda del Ministeri d'Educació. El primer d'ells és el nou Estatut del PDI, del qual ja hi ha un esborrany a disposició de les universitats i que s'està negociant amb els representants sindicals per arribar a un pacte. Amb el nou reial decret es vol regular que la dedicació del PDI va més enllà de la que preveu l'actual legislació, que bàsicament només reconeix el temps que el PDI dedica a la docència (classes i atenció a l'estudiant), mentre que la implantació de l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior, la dedicació a la recerca com activitat normal del PDI, etc. fa necessari reconèixer més activitats. També introdueix elements de carrera horitzontal del PDI. Un altre tema en estudi per part del MEC és la reforma del reial decret de doctorat, que inclourà una clara separació dels doctorat i dels màsters i també la possibilitat de crear escoles de doctorat, tot i que aquest punt no estar prou madurat. La llei de la ciència és un altre de les qüestions a abordar i es preveu disposar aviat d'un primer esborrany. Un dels canvis apuntats afectaria les beques dels doctorands, que passarien a tenir un contracte laboral des del primer any. Si un cop aplicada la reforma prevista de separació de màster i doctorat es demostra que el doctorat és eficient i es retalla el temps d'elaboració de les tesis, aleshores es reduiran les beques a tres anys de durada i s'augmentarà un 25% la seva assignació.

El passat 20 de gener es va presentar en el marc de la reunió del Consell d'Universitats un document del Ministeri d'Educació sobre el finançament del sistema universitari. Malgrat que el text presentat és molt general i poc concret, és important destacar que clarament diu que el finançament ha d'anar lligat a l'assoliment de resultats, argument que la UPF sempre ha defensat. El capítol de les beques està més desenvolupat i presenta algunes novetats importats, com ara fer dependre l'accés a la beca segons la renda ponderada de les comunitats autònomes i no segons la mitjana de l'Estat. Aquest canvi beneficiarà clarament els estudiants catalans. El document també es refereix a la penalització que s'aplicarà als repetidors. Així, si en la primera matricula l'estudiant només paga el 15% del cost, en la segona pagarà el 50% i la tercera vegada el 100%. Finalment i per tancar aquest apartat, el rector informa que a finals de febrer es podria obrir la nova convocatòria de Campus d'Excel·lència Internacional i que el Ministeri ha enviat l'esborrany de l'Estatut de l'Estudiant a les universitats.

Sobre els temes de la política universitària catalana, el rector informa que la Generalitat ha decidit treballar a un ritme més tranquil la reforma de la LUC, i que tot i que faran un avantprojecte, saben que no arribarà a ser aprovada abans del final de la legislatura. Com que les universitats tenen un termini per a aprovar els Estatuts marcat per la LOMLOU, el DIUE ha autoritzat les universitats a reformar, si ho desitgen, el seus estatuts per adaptar-los a la LOMLOU sense esperar a la reforma de la LUC. En aquest sentit, reflexionarà sobre si fer una reforma dels Estatuts només per adaptar-los als canvis de la legislació o si s'obra la reforma a més temes. El projecte de Llei que sí es tramitarà és el de l'Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU).

Pel que fa les qüestions internes, els darrers dies s'han celebrat dos importants actes institucionals: l'homenatge al professor d'Humanitats Eugenio Trías (18 de gener) i la presentació (20 de gener) del llibre The Architect of Modern Catalan. Pompeu Fabra (1868-1948), la primera traducció de textos de Pompeu Fabra a l'anglès, que ha estat promoguda per la UPF, amb la col·laboració del Consell Social, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Ramon Llull.

Per acabar s'informa que al març es podrà presentar el document "Estratègia UPF 25 Anys", el full de ruta que ha preparat el Consell de Direcció i que fixa les línies estratègiques i les prioritats de la Universitat fins al 2015. El 2 de febrer s'inicia el procés de celebració de les eleccions als representants de les estudiants al Claustre. En relació a la nòmina del mes de gener, informa de dos temes: s'hi ha aplicat l'increment previst del 0,3%, però és possible que l'import total sigui inferior a la darrera nòmina en haver augmentat la retenció; i el PAS laboral no rebrà en aquesta nòmina el plus conveni a l'espera que la Generalitat dictamini si es pot pagar atès que situaria l'augment per sobre del 0,3% de la Llei de Pressupostos.

El rector finalitza donant la benvinguda als dos nous membres del Consell de Govern: la professora Elena Larrauri, vicerectora de Relacions Internacionals, i la professora Joëlle Rey (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge), representant del professorat contractat.

2. Principals acords

 • Aprovació del lliurament de la Medalla de la UPF.

En reconeixement per haver exercit un càrrec de responsabilitat acadèmica, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora María Morrás, vicerectora de Potgrau, Doctorat i Relacions Internacionals (2005-2009) i vicerectora de Relacions Internacionals (2009).

 • Inici del procés de nomenament de la Sra. Michelle Bachellet com a doctor honoris causa per la UPF.

El rector ha proposat la candidatura de Michelle Bachelet, presidenta de la República de Xile, per ser una defensora dels drets humans, la democràcia i la justícia en la seva trajectòria personal i política. Una comissió formada pels professors Jaume Casals i pels degans Josep Ferrer (Dret), Albert Carreras (Econòmiques), Mireia Trenchs (Humanitats) i Jordi Guiu (Ciències Polítiques) ha de valorar els mèrits de la candidata.

 • Aprovació del Pla Inclusió de Persones amb Discapacitat de la UPF.

Per tal d'adaptar-se a la legalitat vigent, la finalitat del Pla d'Inclusió és garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els membres de la comunitat universitària i d'aquells que en vulguin formar part, atenent els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots. Els principis rectors del Pla són l'assumpció de la diversitat i la pluralitat, la responsabilitat social i la transversalitat i compromís de participació. Té una durada inicial de quatre anys. S'ha creat una comissió de seguiment del Pla, formada pel vicerector o vicerectora d'Estudiants, que presidirà la Comissió; el ponent d'estudiants i cooperació; un representant del Consell Social; un representants del PDI designat pels seus òrgans de representació; un representant del PAS designat pels seus òrgans de representació; un representant dels estudiants designat pel CEUPF; dos representants d'entitats del sector concernit, a proposta de la presidència de la Comissió; i el o la Cap de la Unitat de Suport a Programes Especials, que exercirà la secretaria de la Comissió.

3. Altres acords 

 • Aprovació de l'adhesió de la UPF al Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament.
 • Aprovació de la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Universitari en Filosofia Política.
 • Aprovació de la normativa de requisits específics i del procés d'admissió al Màster Universitari en Innovació i Qualitat Televisives (de TV3).
 • Aprovació dels reglaments de les facultats de Dret i de Ciències Econòmiques i Empresarials; i modificació dels reglaments de la Facultat de Comunicació; del Departament d'Economia i Empresa i de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives.
 • Derogació del reglament del servei de teledocumentació.
 • Aprovació de l'atorgament del complement addicional per mèrits de recerca a professorat contractat.
 • Modificació de la composició de la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació (CETRI).
 • Designació del professor Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, com a representant del Consell de Govern (PDI) al Consell Social en substitució de la professora María Morrás.
 • Designar la professora Elena Larrauri, vicerectora de Relacions Internacionals, com a representant de la UPF al patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra en substitució de la professora María Morrás.
 • Designar la professora María Morrás, delegada del rector per a la internacionalització del Doctorat, representant de la UPF al patronat de l'IDEC.
 • Designar la professora Olga Valverde, vicerectora de Posgrau i Doctorat, com a representant de la UPF a la conferència general del Consell Interuniversitari de Catalunya en substitució de la professora María Morrás.
 • Designar la professora Consuelo Chacártegui (Departament de Dret) com a membre de la Comissió de Relacions Internacionals en substitució de la professora Elena Larrauri. 
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.