1. Informe del rector

El rector dóna la benvinguda al nou degà en funcions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, professor Vicente Ortún, que substitueix al professor Albert Carreras, nomenat recentment secretari d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya pel nou conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, catedràtic d'Economia de la UPF, als que aprofita per felicitar i desitjar el millor en les seves noves responsabilitats.

Seguidament el rector informa del nou organigrama del Govern català en l'àmbit universitari. Antoni Castellà és el nou secretari d'Universitats i Recerca. És professor d'ESADE i coneix bé els temes universitaris perquè va ser el ponent del grup parlamentari de CiU que va negociar la Llei Catalana d'Universitats. Els darrers anys s'ha encarregat de l'àmbit d'universitats en la comissió d'Ensenyament del Parlament. També s'ha nomenat a Lluís Jofre, catedràtic de la UPC; Josep M. Martorell, professor de la URL, i Claudi Alsina, catedràtic de la UPC, per ocupar els càrrecs de director general d'Universitats, director general de Recerca i secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, respectivament.

En l'àmbit universitari espanyol, el rector informa que el passat 20 de desembre es va publicar al BOE l'Estatut de l'Estudiant, una normativa que, entre d'altres aspectes, estableix els drets i deures dels estudiants i planteja la creació d'un Consell d'Estudiants d'àmbit estatal. Al seu torn, sembla que el Consell de Ministres aprovarà el reial decret de Doctorat, que, entre d'altres aspectes, preveu la creació d'Escoles de Doctorat a les universitats. Encara queda pendent d'aprovació la nova Llei de la Ciència, que es podria aprovar abans que acabi la legislatura. Quant a l'aprovació del reial decret de l'Estatut de Personal Docent i Investigador no estar clar com acabarà. El Ministeri l'ha pactat amb els sindicats abans que amb els rectors i les comunitats autònomes. En la darrera reunió del Consejo de Universidades es va informar del text i els rectors han dit que a menys que s'introdueixin alguns canvis, el Consejo no informarà favorablement. Tanmateix, l'esborrany del reial decret presenta alguns punts positius. En aquest sentit, fa un retrat més acurat de la figura del professor d'universitat, recollint l'activitat docent, de recerca, de transferència de tecnologia i de gestió que duu a terme. També intenta dignificar la figura del professor universitari, mitjançant l'assignació d'un nivell superior a l'actual als professors dels cossos docents (els catedràtics d'universitat passarien a nivell 30 i els titulars d'universitat a nivell 28) i la previsió d'una carrera horitzontal que introdueix incentius en sintonia amb l'EBEP.

En relació amb qüestions internes, el rector informa que tres professors de la UPF han rebut una Starting Grant en la darrera convocatòria de l'European Research Council. Aquests ajuts, d'entre 2 i 2,5 milions d'euros de subvenció a projectes de recerca a desenvolupar en quatre anys, s'han atorgat a Gösta Esping-Andersen (Departament de Ciències Polítiques i Socials), Xavier Serra (Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i Jordi Sunyer (Departament de Ciències Experimantals i de la Salut), cobrint així els tres àmbits de coneixement de la Universitat. Vivek Malhotra, investigador del Centre de Regulació en Genòmica (CRG), centre participat per la UPF, ha estat igualment premiat. Amb l'atorgament d'aquests ajuts, la UPF és la universitat espanyola amb més Starting i Advanced Grants en números absoluts.

Finalment el rector fa referència al debat públic sobre la governança de les universitats de les darreres setmanes, que s'està produint a través dels mitjans de comunicació. La situació actual és de normalitat, perquè tant els rectors com els presidents dels consells socials tenen la voluntat de presentar una proposta catalana, consensuada i raonable, per fer un sistema de governança més flexible, sense que aquest sigui una còpia del sistema d'una empresa privada. El rector creu que no es pot dirigir des de la dalt una universitat i que la governança ha de permetre conjuminar l'eficiència i la flexibilitat, amb la col·legialitat pròpia de les universitats.

2. Principals acords

  • Inici del procés de nomenament dels professors Ernesto Federico Garzón Valdés i Eugenio Bulygin com a doctors honoris causa per la UPF

La Facultat i el Departament de Dret han proposat la candidatura conjunta dels catedràtics de Filosofia del Dret Ernesto Garzón Valdés i Eugenio Bulygin. La comissió formada pels professors Louise McNally (presidenta), Alejandro Sáiz, Josep M. Vilajosana, Mireia Trenchs i Jaume Casals ha de valorar els mèrits i la idoneïtat dels candidats.

  • Aprovació del reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la UPF

D'acord amb la legislació vigent i en el marc del desenvolupament del Pla d'Administració Electrònica, es va aprovar el reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la UPF. El reglament regula l'ús de les TIC en el funcionament dels òrgans col·legiats, la identitat digital, el procediment administratiu electrònic, les comunicacions i la notificació electròniques, la seu electrònica, el registre electrònic, l'arxiu documental, les còpies electròniques, la informació institucional, etc.

  • Aprovació de l'adaptació de la composició del Consell de Govern als Estatuts de la UPF

La Disposició addicional vuitena de l'Acord del Claustre de 18 de maig del 2010 de modificació dels Estatuts de la UPF (Disposició addicional desena del text refós), estableix que la modificació dels Estatuts no altera el còmput del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels òrgan col·legiats de govern i representació de caràcter general actualment constituïts i que el Consell de Govern ha d'adaptar la seva composició pel que fa als apartats 1 i 3 de l'article 40.2 pel temps que resta fins a la finalització del mandat actual. El Consell de Govern ha acordat que la representació dels degans i directors de centre, departament i institut universitari de recerca en el mandat actual, s'estableix en 19 representants.

  • Aprovació de la creació de la Fundació Insigneo Barcelona Institute for Biomedical Imaging & Modelling

IImpulsada per la UPF, aquesta Fundació vol esdevenir un referent internacional en I+D+i translacional al voltant de la imatge i la simulació en el context de les tecnologies mèdiques i l'intervencionisme mínimament invasiu. El seu objectiu serà desenvolupar la recerca i la transferència de coneixement mitjançant projectes que se situen entre les noves tècniques i mètodes d'imatge i simulació biomèdica i els problemes diagnòstics i terapèutics amb aplicació directa al mon clínic. La creació d'INSIGNEO sorgeix de l'experiència assolida per l'actual Centre d'Investigació en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina (CISTIB) de la UPF, que dirigeix Alejandro Frangi, professor titular d'universitat del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF i investigador ICREA-Acadèmia, i que té com a principals línies de recerca la imatge experimental, la imatge computacional, la fisiologia computacional, i la gestió de la informació en l'àmbit biomèdic. A través d'INSIGNEO, la UPF establirà lligams de col·laboració amb entitats assistencials i de recerca en l'àmbit de la salut, i, de fet, recentment ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació de l'Hospital Clínic de Barcelona.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la normativa econòmica de la matrícula d'estudis oficials per unificar el sistema de pagament dels estudis de grau i de postgrau.
  • Aprovació de la verificació dels màster universitaris en Arts Digitals, Lingüística Forense, Ciències Empresarials / Science in Management i Direcció Financera i Comptable de l'Empresa.
  • Aprovació de la programació de màster universitaris per al curs 2011-2012: Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal, que passa a estar coordinat per la UPF; ratificació de la programació dels doctorats del curs 2006-2007 i cursos posteriors.
  • Aprovació de la normativa de propietat industrial i software de la UPF, l'objecte de la qual és establir un marc jurídic aplicable al desenvolupament de resultats de R+D+i per part dels membres de la comunitat universitària de la UPF. En particular, aquesta normativa regula els aspectes de la determinació de la titularitat dels resultats de R+D+i, el procediment que cal seguir per protegir-los i la determinació dels drets econòmics resultants de l'explotació d'aquests.
  • Designar el professor José García Montalvo membre de la Comissió de Professorat en substitució del professor Albert Carreras.
  • Designar les professores Marina Picazo i Montserrat Ribas membres de la Comissió permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere en substitució de les professores Anna Cuixart i M. José González.
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.