1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció esmentant que aquesta sessió del Consell de Govern és la darrera del seu mandat, atès que, si el Consell de Govern ho aprova, començarà el període electoral per elegir rector o rectora. Aprofita per agrair la dedicació i el treball fet pels membres del Consell durant aquests quatre anys de mandat del rector. També agraeix als membres del Consell de Direcció la seva contribució al govern de la UPF durant aquest mateix període. Justifica un petit avançament de dos mesos en les eleccions, que pot ser qualificat d'avançament tècnic, atès que el calendari acadèmic i natural dificultaven fer les eleccions el tercer trimestre i, per ensems, fer-les en el segon trimestre del curs permetrà al nou rector o rectora enfrontar millor els reptes del curs vinent a partir del mes d'abril.

Seguidament el rector informa que el Ministeri de Ciència i Innovació ja ha enviat l'esborrany de l'Estatut de l'Estudiant, un document que inclou alguns compromisos, raonables i assumibles, que el Ministeri ha adquirit en matèria d'ajuts als estudiants.

Pel que fa a l'actualitat universitària catalana, el rector informa que la comissionada per a Universitats i Recerca convocarà aviat la primera sessió de la Taula Nacional per la Universitat Pública, que tindrà lloc el pròxim 16 de febrer al Palau de Pedralbes. Aquest fòrum de debat estarà presidit per la comissionada i com a convidats hi haurà els rectors de les universitats, dos estudiants de cadascuna de les universitats públiques i un estudiant de cadascuna de les associacions d'estudiants més representatives. La Taula neix amb la voluntat de ser un lloc de trobada i de diàleg per escoltar les opinions dels estudiants sobre la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

El rector informa que el passat 7 de gener, un cop fets els trasllats previstos i tal i com estava previst, es va iniciar l'activitat acadèmica al nou campus de la Comunicació-Poblenou amb normalitat, però també amb alguna incidència previsible atesa l'envergadura del procés. Encara manca acabar les obres de la nova cafeteria-restaurant i de l'auditori. En les properes setmanes tindran lloc: una jornada de portes obertes al campus (30 de gener), els trasllats a l'edifici Tànger (del 9 al 16 de febrer) i l'acte d'inauguració oficial del campus (13 de febrer).

Finalment el rector informa que el 9 de febrer pronunciarà la conferència "La universitat catalana en el mirall europeu" en el fòrum Tribuna Barcelona, on, com a president de l'ACUP, exposarà les seves reflexions sobre el procés de Bolonya. En relació amb l'acord pres en el darrer Claustre de posar el nom d'una dona destacada en el camp de les ciències socials i humanitats al nou edifici del carrer Wellington del campus de la Ciutadella, el rector informa que, un cop analitzats els noms presentats per la comunitat universitària a través de l'espai que es va habilitar al Campus Global per una comissió creada per aquest fi, s'ha decidit, amb l'acord del CREI, l'altre promotor de l'edifici, que l'edifici porti el nom de l'escriptora Mercè Rodoreda.

Seguidament el vicerector de Recursos d'Informació i Avaluació, professor Miquel Oliver, i el gerent, Sr. Ricard Boix, presenten el projecte d'e-Administració a la UPF, el qual es desenvoluparà en els propers mesos en compliment de la legislació vigent i perquè la implantació dels mitjans telemàtics a tots els nivells de l'estructura administrativa suposa un conjunt d'oportunitats per a la Universitat. Fins ara s'ha creat la Comissió d'e-Administració de la UPF, que ja ha elaborat un document d'anàlisi i diagnòstic de la situació actual, a partir del qual s'ha definit el model d'e-Administració de la Universitat, el calendari i els costos que tindrà la seva implantació. Al mateix temps, l'ACUP ha creat una comissió per coordinar iniciatives comunes o conjuntes en la implantació de l'e-Administració a les universitats catalanes.

2. Principals acords

  • Aprovació de la convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UPF.

El Consell de Govern ha aprovat convocar les eleccions al càrrec de rector o rectora de la UPF i celebrar les votacions el dijous 26 de febrer. D'acord amb el calendari aprovat, el període de presentació de candidatures és del 27 de gener al 6 de febrer, el 13 de febrer es proclamaran definitivament el candidat o candidats que s'hagin presentat i la campanya electoral tindrà lloc del 16 al 24 de febrer. Si cap candidat no assoleix, en primera volta, el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament, una vegada aplicades les corresponents ponderacions, es procedirà a una segona votació, a la qual només podran concórrer els dos candidats amb més suport a la primera votació tenint en compte les ponderacions, que tindrà lloc el 10 de març. En cas d'una sola candidatura se celebrarà únicament la primera volta. D'acord amb el Reglament Electoral de la UPF, el nou rector o rectora serà elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, d'entre els professors funcionaris del cos docent de catedràtics d'universitat, en actiu, que prestin serveis a la UPF. El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària d'acord amb els percentatges establerts als Estatuts de la UPF, amb la modificació portada a terme pel Consell de Govern en sessió de data 10 de novembre del 2008.

  • Aprovació de la creació de l'empresa de base tecnològica Reactable Systems S.L.

El Consell de Govern va aprovar proposar al Consell Social la constitució de l'empresa Reactable Systems S.L., que comptarà amb la participació de cinc socis -els investigadors del Grup de Tecnologia Musical de la UPF Sergi Jordà Puig, Marcos Alonso Ruiz, Günter Geiger, Martin Katenbrunner i Xavier Serra- i de la UPF, que tindrà una participació del 8% en el capital social de la nova empresa. Reactable Systems neix amb la voluntat de redefinir la "interacció personaordinador" convencional i de competir al més alt nivell internacional, desenvolupant tecnologies i productes de interacció destinats a l' oci, el desenvolupament de la creativitat i la transmissió de la cultura i el coneixement, amb especial èmfasis en la creació musical. El primer producte que Reactable Systems produirà i comercialitzarà és el reactable, un nou instrument musical desenvolupat íntegrament pel Grup de Tecnologia Musical de la UPF, que ha assolit un gran prestigi i que en els darrers anys ha obtingut nombrosos premis nacional i internacionals.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la modificació de la normativa de reconeixement en crèdits d'activitats acadèmiques.
  • Aprovació de la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els ensenyaments de grau.
  • Aprovació de la proposta d'impartir el grau en Enginyeria Biomèdica a partir del curs 2010-2011, titulació impartida per l'Escola Superior Politècnica i la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.
  • Verificació del pla d'estudi del màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.
  • Proposar al DIUE que autoritzi el canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme (EUM), la titular de la qual serà la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i la modificació del nom de l'Escola, que passaria a dir-se Escola Universitària del Maresme.
  • Aprovació de la modificació del reglament del Departament de Ciències Polítiques i Socials.
  • Designar el rector o persona en qui delegui com a representant de la UPF en la Fundació IMIM; designar els membres de la Comissió d'Ordenació Acadèmica per designació del Consell de Govern: Mireia Trenchs Parera, degana de la Facultat d'Humanitats; Josep Ferrer Riba, degà de la Facultat de Dret; Miquel Rodrigo Alsina, director del Departament de Comunicació; Francesc Posas Garriga, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Walter García-Fontes Badanian, representant del PDI del Consell de Govern; i Laia Galindo Torralba, i Ulises Rey Torné, representant dels estudiants del Consell de Govern.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.