1. Informe del rector

El rector agraeix a tots els membres del Consell de Govern la seva contribució a la bona marxa del procés electoral. Explica que en acabar les eleccions va intercanviar missatges correctes amb el candidat Josep Eladi-Baños, i li va manifestar que compta amb el seu coneixement de la Universitat de cara al futur.

El rector assegura que durant les properes setmanes donarà a conèixer la nova composició del Consell de Direcció de la Universitat, i explica que no hi haurà sorpreses des del punt de vista de les persones. Malgrat això, exposa que té algunes idees que vol meditar per aplicar-les, com pot ser l'alliberament de certes funcions dels vicerectors perquè es puguin dedicar a allò que generi valor afegit per a la UPF.

També informa als membres del Consell de Govern que el proper 5 de maig a les 12.30 hores, tindrà lloc a l'auditori del campus de la Ciutadella l'acte de presa de possessió com a rector. Comptarà amb la participació de Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

2. Principals acords

 • Aprovació de la proposta de regulació de la Unitat d'Igualtat

Atès el compromís institucional de la UPF per la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit de l'educació superior i l'objectiu d'igualtat proclamat legalment, es requereix estructurar millor la Unitat d'Igualtat, per configurar-la com un servei universitari especialitzat.

En aquest sentit, s'acorda que s'estructuri sota la coordinació general del vicerector o vicerectora competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere. Que la coordinació administrativa i la coordinació amb la Gerència es farà mitjançant la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, adscrita al Gabinet del Rectorat. I que totes les unitats acadèmiques i administratives col·laboren en l'assoliment dels objectius de la Unitat d'Igualtat per a les seves finalitats.

La Unitat d'Igualtat té per objectius assessorar els òrgans de govern de la Universitat, elaborar i desenvolupar els programes necessaris per impulsar les polítiques d'igualtat a la UPF i coordinar les accions específiques que puguin exercir en aquest àmbit els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives.

S'organitzarà de la següent manera:

 • Director o directora nomenat pel rector d'entre el professorat a temps complet de la UPF i amb experiència en les polítiques d'igualtat de gènere.
 • Agent d'igualtat nomenat pel gerent entre el personal d'administració i serveis de la Universitat.
 • Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere formada pel vicerector o vicerectora competent en matèria de polítiques d'igualtat de gènere; vuit representants del PDI designats pel Consell de Govern a proposta dels degans i directors de centre; tres representants dels estudiants, un d'ells de postgrau, designats pel Consell d'Estudiants de la UPF; dos representants del PAS, designats pel Consell de Govern a proposta dels òrgans de representació del PAS, i un membre del Consell Social designat per aquest òrgan. També en formaran part el director o directora de la Unitat d'Igualtat i l'agent d'igualtat.
 
 • Aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement PlaCLIK 2017-2018 

Aquesta modalitat d'ajuts, que és el segon any que es porta a terme, s'obre a projectes que poden ser desenvolupats durant els cursos 2017-18 i 2018-19 per tal de garantir que s'hi puguin adherir propostes que durin més d'un any acadèmic. La dotació global del programa és de 90.000 euros, la mateixa quantitat que en l'edició anterior. El topall màxim al qual pot optar cada projecte són 8.000 euros i està pensat tant per a grau com per a postgrau.

Pel que fa a les modalitats, la convocatòria s'alinea amb el Pla Estratègic i dóna suport a iniciatives que plantegin entorns i metodologies innovadores d'aprenentatge; redefinició de la presencialitat; fusió entre la docència i la recerca; avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge; transferència a l'entorn; igualtat de gènere; ocupabilitat i emprenedoria; reorganització docent i logística educativa, i anàlisi, prospectiva i investigació sobre la innovació docent. També es tindran en compte les línies transversals següents: internacionalització i multilingüisme; compromís social i desenvolupament sostenible, i pluridisciplinarietat i treball en xarxa.

Els projectes han d'estar liderats per PDI de la UPF i es poden fer amb col·laboració amb professors d'altres institucions universitàries.

3. Altres acords

 • Aprovació de la normativa de Mínors per al programa de Grau Obert. La UPF, en el marc de la seva aposta per fomentar la transversalitat en el currículum acadèmic dels estudiants, va iniciar el curs 2015- 2016, el programa d'estudis de Grau Obert, el qual, a més de ser una forma d'accés a la Universitat que permet experimentar abans de fer la tria definitiva de l'estudi en què l'estudiant es vol graduar, possibilita també un currículum acadèmic transversal, amb coneixements i competències en diferents àmbits. Per a l'obtenció d'un Mínor, formació complementària dels estudis de grau en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal d'aquests estudis, caldrà haver accedit a la UPF al programa de Grau Obert i haver cursat un mínim de 60 crèdits en aquest programa. A més, les assignatures que han de formar part del Mínor s'han d'haver cursat sempre dins de la UPF i han de ser diferents de les que consten en el pla d'estudis en el qual l'estudiant obtingui el títol de grau. Finalment, caldrà cursar un mínim de 30 crèdits d'un dels àmbits dels que formin part de l'oferta en els termes que estableix la normativa aprovada. Els estudiants podran completar els crèdits que els manquin per aconseguir el Mínor com a crèdits de Formació transversal de lliure elecció. Aquesta nova normativa és una primera fase per a l'implementació de Mínors a la resta de titulacions de grau que s'ofereixen a la UPF.
 • Aprovació de la modificació de la normativa dels ensenyaments de grau en matèria de reconeixement de crèdits i formació transversal de lliure elecció. El nou redactat estableix que la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics donarà publicitat als criteris i als acords que arribi a través de la web de la Universitat, amb la voluntat de millorar en qüestions de transparència. D'altra banda, preveu quines assignatures poden ser considerades com a formació transversal de lliure elecció i quines no i quan l'estudiant podrà cursar-les. Es considera que serà en aquells cursos on es permeti l'optativitat (tercer i quart curs) o, excepcionalment, quan siguin assignatures fetes durant el trimestre d'estiu i l'estudiant, el curs següent, tingui l'opció de fer optativitat.
 • Aprovació del procediment de canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals a la UPF. Aquest procediment té per objecte garantir el dret de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals a ser anomenades, a la Universitat, amb el nom corresponent al gènere amb què s'identifiquen. Implica la utilització d'un "nom d'ús comú" que substitueixi el nom legal en tot allò que no tingui implicacions legals a la UPF i que només tingui efectes quant a procediments interns. Aquest procediment és aplicable al col·lectiu d'estudiants, de personal docent i investigador (PDI) i de personal d'administració i serveis (PAS).
 • Aprovació del Programa de beques de Mobilitat en Aprenentatge Servei 2017. És el segon any que es portarà a terme el programa i té com a objectiu diversificar les oportunitats de mobilitat internacional i les pràctiques que els estudiants de la UPF tenen al seu abast. Enllaça amb la línia estratègica de Docència referent a la implicació dels estudiants en activitats de compromís i en projectes socials integrats en la metodologia docent i en el procés d'aprenentatge. El programa, per tant, fusiona dues dimensions transversals del Pla estratègic UPF 2016-2025: internacionalització i responsabilitat social a través d'una experiència plenament integrada en el currículum de l'estudiant. A nivell operatiu, d'una banda hi ha algunes universitats sòcies de la UPF que han articulat programes d'estades curtes en modalitat aprenentatge servei durant l'estiu, amb supervisió i reconeixement acadèmic. L'oferta inicial és amb la Universitat Internacional Simbiosis (Índia) i la Universitat Pontifícia Catòlica del Perú per a la convocatòria de l'estiu 2017, i s'està treballant amb altres socis per ampliar-la. Per altra banda, també hi ha iniciatives d'estudiants que plantegen el seu treball final de grau amb un component de treball de camp que encaixa dins la filosofia d'aprenentatge servei. La dotació del programa per a l'edició 2017 és de 15.000 euros, corresponent a 15 ajuts de viatge de 1.000 euros.
 • Reconeixement de Centre Específic de Recerca: Centre de Recerca en Economia de la Salut, adscrit al Departament d'Economia i Empresa.
 • Aprovació de la supressió del programa de Grau Multidisciplinari en Tecnologia i Negocis del Tecnocampus.
 • Proposta al Consell Social de modificació de la programació universitària. Es proposa la desprogramació del grau en Urban Sciences, ofert per l'Escola Superior de Comerç Internacional, per al curs 2017-2018, amb la voluntat de reprogramar-lo per al curs 2018-2019, i del Grau Multidisciplinari en Tecnologia i Negocis del Tecnocampus. D'altra banda, s'aprova el procediment de retitulació per als estudiants que tinguin la titulació de Graduat Superior de Disseny (títol propi de la UPF) i que vulguin obtenir el títol de grau en Disseny, impartit per ELISAVA Escola Superior de Disseny.
 • Proposta al Consell Social de dos expedients de despesa de caràcter pluriennal vinculats als serveis següents: Servei de mediació d'assegurances per a la Universitat; Serveis de seqüenciació de transcriptomes sencers de 70 mostres d'arn de ratolins per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Designació de representants de la UPF en altres organismes: Ana Maria Caballé, degana de la Facultat de Dret, com a representant al consell rector de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.