Informe del rector

El rector enceta el seu informe fent referència a la renovació del Consell de Govern, a resultes de les darreres eleccions al Claustre. Agraeix la participació als antics membres del Consell de Govern i dóna la benvinguda als nous. Remarca que, malgrat sigui laboriós esmentar-los a tots, vol fer-ho de manera que consti a l’acta l’agraïment personal i general a la tasca feta.

Així doncs, el rector agraeix la tasca dels següents professors que han deixat el Consell de Govern: Elena Larrauri, Josep Blat, Josep Lluís Codina, Consuelo Chacartegui, Tomàs de Montagut, Alberto Nodar, Aida Torres i Olga Valverde; també als estudiants Marta Amigó, Oscar Condomines, Roser Frances i Cesc Gomez, i al PAS ja jubilat, Queralt Molera.

Destaca també que repeteix Joaquim Albareda, professor de tarannà sempre observador, precís en les seves observacions i extraordinàriament positiu; la professora Lorena Ramirez i la representant del PAS, Lydia Garcia. Entre els nous membres, hi ha els professors: Berta Alsina, Javier Astudillo, Maria Luisa Iglesias, Louise McNally, Pilar Medina, Pere Notó, Gema Piella i Mireia Trenchs. També Vicente Ortun, professor emèrit que ha col·laborat molt positivament amb la relació amb els centres adscrits, i a la resta de professorat, Tomas Gabriel García i Gerard Llorens. També els estudiants que s’hi incorporen, sense els quals aquests sistemes de govern no estarien ben fets: Paula González, Pau Mateo, Ferran Piqué, Julia Raventós i Frederic Josep Porta. I també als representants del PAS, on s’incorpora en Pau Solà.

En el seu informe, el rector lloa la resposta extraordinàriament madura per part dels estudiants en les actuals circumstàncies. Feliçment, darrerament, els estudiants de primer curs han pogut retornar a les aules i estar en contacte amb els seus companys. Els rectors i rectora i el govern responsable d’Universitats i Recerca estan en contacte permanent amb els responsables de Salut. Ateses aquestes converses, la impressió personal és que l’actual curs acabarà de manera molt similar a la situació actual, és a dir, amb classes a primer, presència en aquelles activitats que exigeixen la presència física però amb la gran majoria d’activitats de teoria en format virtual. El rector agraeix a tothom l’esforç fet i espera que el curs vinent puguem tenir un curs plenament normal.

 

Principals acords

Convocatòria d'eleccions al càrrec de rector/a

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de convocatòria d'eleccions al càrrec de rector/a. El calendari establert ha estat marcat per l'elecció anterior i per la posició de la Setmana Santa i el període d’avaluació en el calendari d'enguany.

Les principals dates del procés són:

 • Inici del procés amb la publicació del cens electoral: 19 de març del 2021
 • Termini de presentació de candidatures: fins el 15 d’abril del 2021
 • Proclamació definitiva de candidats: 22 d’abril del 2021
 • Campanya electoral: del 23 d’abril al 2 de maig del 2021
 • Període de votacions: del 3 al 5 de maig del 2021
 • Escrutini: 5 de maig del 2021
 • Proclamació provisional del candidat electe o, si escau, dels candidats que passen a 2ª volta: 6 de maig del 2021

El procediment de votació serà totalment electrònic, igual que en les anteriors eleccions. Els percentatges de ponderació de vot dels diferents col·legis electorals són els que estan establerts en els Estatuts de la UPF, en el seu article 51.2.

Aprovació de les Bases de la convocatòria d’ajuts a l'estudi de la comunitat UPF 2020-2021

En la seva vuitena edició, el programa manté la dotació de 75.000 euros d’anys anteriors i continua adreçant-se a estudiants de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost de la matrícula en tres supòsits: com a resultat d’una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2020 i durant l’any 2021 que afecti de manera greu a l’economia familiar; la  denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics, i la necessitat de complementar la beca equitat obtinguda; o la concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec.

Es prioritzaran les sol·licituds d’aquelles persones que no hagin gaudit d’aquests ajuts amb anterioritat. Les sol·licituds s’hauran de presentar de manera electrònica.

Finalment, call destacar que la recollida de fons de les associacions d’estudiants s’ha reduït a la meitat, ja que no han pogut organitzar les activitats “presencials” amb què tradicionalment finançaven aquestes beques.

Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2021

L’objecte d’aquest programa és cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

La dotació global del Programa COFRE 2020 és igual en import i distribució que l’any anterior: 1.750.000 €, dels quals 1.275.000 € es destinen als departaments (en dues modalitats: finançament i indicadors) i la resta, 475.000 €, a CER, Unitats i Grups de Recerca.

Pel que fa als departaments, els 475.000 euros de la modalitat "indicador" es distribuiran segons quatre criteris que tenen en compte: un repartiment lineal per a cada departament que es ponderarà amb el resultat de l’avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat (25%); el nombre de PDI amb una qualificació d'excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25%); un repartiment proporcional al nombre d'ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI (25%); i un repartiment proporcional al nombre d'ajuts de recerca competitius d'especial rellevància (projectes FP7, H2020, ESF, NSF, NIH...) dels 3 exercicis anteriors (25%).

D'altra banda, la dotació de 800.000 € que correspon a la modalitat "finançament" es distribuirà proporcionalment segons el cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys. Pel que fa als CER, Unitats i Grups de Recerca, la dotació de 475.000 € es distribuirà proporcionalment segons el cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup i ponderat amb el resultat de l'avaluació de l'activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat.

La proposta presenta una novetat i és que, en el cas del COFRE Departaments, l’ingrés es farà amb la següent distribució: un 70% com habitualment es venia fent, després de la resolució, i un 30% al gener del 2022. La raó és que el curs passat es va haver de fer així a causa de la pandèmia i es va observar que fer el pagament l’any següent facilita la gestió pressupostària i no té cap conseqüència negativa en l’activitat dels departaments.

 

Altres acords

Aprovació de les següents titulacions oficials per al curs acadèmic 2022-2023:

 • MU en Cultura i Mitjans Emergents (coordinat pel departament de Comunicació)
 • MU en Gestió Global de la Sostenibilitat (gestionat per l’ESCI i per la BSM)
 • MU en Polítiques Públiques, es tracta d’un màster coordinat per la UPF, que compta amb la participació de la UB i la UAB, i que està gestionat per l’IBEI.

Aprovació del nombre de places de grau, màster universitari i doctorat per al curs acadèmic 2021-2022

Com cada curs s’informa a les autoritats educatives del nombre de places que no varien significativament respecte al curs 2020-2021.

Aprovació de mesures per donar compliment al requisit sobre coneixements lingüístics d’una tercera llengua

Tots els plans d’estudis de la UPF preveuen que els estudiants que van començar la Universitat a partir del curs 2018-19 finalitzin el seu pas per la UPF amb un nivell B2 d’una tercera llengua, un requisit marcat per la Llei 1/2018 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Tot i que la Generalitat ha destinat recursos econòmics perquè cap estudiant en quedi exclòs per causes econòmiques, la Universitat aprova unes mesures addicionals que preveuen l’establiment d’una convocatòria d’ajuts; traslladar al Consell Interuniversitari de Catalunya la conveniència de mantenir el requisit previst a la llei així com la necessitat d’ampliar les formes de demostració de coneixements lingüístics dels estudiants; i finalment facultar la vicerectora competent perquè pugui resoldre les sol·licituds dels estudiants afectats.

Aprovació de les Bases del Premi Càtedra Ideograma-UPF al millor treball de fi de màster

El premi, dotat amb 1.725 euros, vol distingir el millor treball de final de màster en el camp de la comunicació política i institucional. El treball premiat també comptarà amb l’assessorament de la Càtedra durant 3 mesos per tal de desenvolupar i ampliar la línia d’investigació del TFM i la possibilitat de publicar els resultats amb la resta de projectes de la Càtedra. Per optar al premi, cal que el TFM s’hagi presentat en el curs 2019-2020 en un centre del sistema d’educació superior de qualsevol país de la UE en català, castellà o anglès; s’hagi avaluat amb una qualificació igual o superior a 9; i se situï en el camp de la comunicació política i institucional.

Aprovació d’un nou Manual d'avaluació docent del professorat de la UPF

La present proposta està avalada per la Comissió de Qualitat i prèviament aprovada per la Comissió d’Ensenyament. La raó principal per impulsar la modificació del Manual ha estat la decisió de la Comissió d’Ensenyament (en sessió ordinària de febrer de 2021) de suprimir la Comissió d’Avaluació Docent (CAD), que tenia competències delegades per ser l’òrgan avaluador en el procediment d’avaluació docent regulat pel Manual. Aquestes competències han tornat a ser assumides per la Comissió d’Ensenyament, que les tenia atribuïdes originàriament, fet que obliga a modificar el text del Manual per substituir totes les mencions a la CAD. Aquest canvi té repercussió sobre molts paràgrafs del document. En aquest context, s’ha elaborat un nou Manual que reculli ja aquests canvis, aprofitant per modificar algunes qüestions menors, i s’ha derogat l’anterior.

Proposta al Consell Social de l’atorgament dels següents complements addicionals:

 • Pel tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l'avaluació de la transferència del coneixement i innovació del PDI funcionari de les universitats públiques catalanes;
 • Pel tram de recerca reconegut a un professor lector per estimació de recurs d'alçada presentat;
 • Pel tram de recerca a PDI funcionari de les universitats públiques catalanes.

Dissolució i liquidació de la spin off Reactable Systems, S.L.

Aquesta spin off es troba inactiva des del 31 de desembre del 2018. La manca d’ingressos deguts al descens sostingut de les vendes i als resultats negatius que s’arrossegaven des de l’exercici 2016, juntament amb la finalització d’un projecte europeu, ha condicionat la viabilitat econòmica de l’empresa. Actualment l’empresa encara té un deute de 70.477,68 euros amb AGAUR per un préstec. L’empresa ha fet una provisió de fons per cobrir les despeses fins a la seva total extinció, de manera que no suposi una aportació extra pels seus socis. L’administració de la societat proposa convocar una Junta General Extraordinària, per aprovar la dissolució i liquidació de la mateixa.

Reconeixement d’un Centre d’estudis i baixa d’un Grup de recerca:

 • Reconeixement del Centre d’Estudis en Estètica, Religió i Cultura Contemporània: el centre d’estudis és una figura organitzativa creada a iniciativa del Departament d’Humanitats i coordinat pel prof. Amador Vega per tal de projectar i de visibilitzar la seva activitat investigadora i acadèmica.
 • Baixa del Grup de Recerca en Morfologia i Variació Lingüística (MORFOVAL), adscrit al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Modificació de les Bases d’execució del pressupost 2021

En el cas dels compromisos de despesa de caràcter plurianual, la secció IV de les bases reconeix que la Universitat pugui adquirir compromisos de despesa (en determinades matèries) que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre i quan no suposi fer-ho en més de 4 exercicis. Aquesta modificació preveu que el Consell Social pugui autoritzar l’ampliació d’aquest termini (a proposta del Consell de Govern) si es considera que el nou termini comportarà una millora en l’execució dels compromisos a adquirir.

Autorització del següent expedient de despesa de caràcter pluriennal:

 • Subministrament, instal·lació, configuració i manteniment d'un entorn per a la formació d'intèrprets en l'espai de la traducció simultània, bilateral i consecutiva de l'Àrea Tallers per al període 2021 a 2024

Aprovació d’un annex al Codi de la UPF sobre conductes violentes, discriminatòries i assetjament

L’annex recull els principis d’actuació personal i professional que han de regir la interacció entre els membres de la comunitat universitària i amb el personal de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada a la UPF.

De manera específica, l’annex aprofundeix en el principi II.5 del Codi Ètic de la UPF, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, sobre la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Modificació del Reglament Electoral de la UPF

La modificació afecta a l’elecció dels representants del professorat i del personal d’administració i serveis. S’obre la possibilitat que la votació en aquestes eleccions, a més de fer-se a porta tancada i de manera presencialment, pugui fer-se també electrònicament, d’acord amb les previsions establertes a la normativa de la UPF per als procediments electorals electrònics. Destacar que en els processos d’elecció ja iniciats en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta modificació els hi serà d’aplicació sempre que tinguin lloc dins aquest curs acadèmic 2020-2021.

Modificació de Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la UPF

La modificació recull, amb major claredat, la distinció entre òrgans unipersonals de govern (PDI a temps complet), previstos als Estatuts de la Universitat i la resta de càrrecs acadèmics (no necessàriament a temps complet). Així mateix, s’inclou una referència explícita als investigadors vinculats (aquells procedents d’altres universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades), que podrien ocupar càrrecs acadèmics que s’adeqüin a les seves competències i que no corresponguin a òrgans unipersonals de govern. Aquests càrrecs poden ser, exclusivament, els de coordinador/a de programa de doctorat, de màster universitari o de mobilitat; i coordinador/a acadèmic/a i responsable d'innovació.

Designació dels següents membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes:

Consell Social

 • Designació el prof. Pelegrí Viader com a representant del personal acadèmic
 • Designació de la Sra. Lydia Garcia com a representant del PAS
 • Designació del Sr. Ferran Piqué com a representant dels estudiants

Comissió d’Ordenació Acadèmica

 • Designació de la prof. Pilar Medina, com a representant del personal acadèmic
 • Designació de la Sra. Paula Gonzalez i del Sr. Ferran Piqué, com a representants dels estudiants.

Junta electoral

 • Designació del professor Angel Jose Rodrigo, del Departament de Dret, com a representant del professorat en la Junta Electoral de la UPF

Conferència general del CIC

 • Designació del Sr. Pau Mateo com a representant dels estudiants a la Conferència General del CIC

Fundació Barcelona Zoo

 • Designació del professor Enric Vallduví, vicerector per a projectes en l'àmbit de la recerca, com a representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en substitució del Sr. Jaume Badia, gerent.

Ratificació de convenis

Destaca la ratificació dels següents convenis de col·laboració institucional:

 • Conveni signat el 2 de juliol del 2020 entre la UPF i la Fundació BIST relatiu al compromisos i obligacions d'ambdues parts en la construcció i adjudicació del conjunt d'edificis destinats a la recerca en l'àmbit de l'antic "Mercat del Peix"
 • Annex signat l'1 d'octubre del 2020 entre la UPF i la Fundació BGSE al conveni d'adscripció de la Funció BGSE a la UPF
 • Acord marc de col·laboració signat el 28 d'octubre del 2020 entre la UPF i la Fundació Joan Miró
 • Conveni de col·laboració signat el 25 de novembre del 2020 entre el Departament d'Empresa i Coneixement, les universitats públiques i privades catalanes i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) per desenvolupar projectes innovadors de sensibilització i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe i altres violències masclistes i realitzar formació i projectes d'estudis i mesures per a l'eliminació de conductes masclistes a la comunitat universitària
 • Protocol general d'actuació signat l'1 de desembre del 2020 entre el CSIC i la UPF per al desenvolupament de línies d'investigació en àrees d'interès comú

 

Documents d'interès

Informe sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària

El Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària d'AQU (2018) estableix que qualsevol títol nou incorpori la perspectiva de gènere a la docència. En paral·lel, a la UPF, la incorporació de la perspectiva de gènere té un abast més ampli ja que és un tema transversal i global. En aquest context, el govern de la Universitat ha preparat un pla d’actuacions, un document de tipus operatiu amb l’objectiu de facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència. No es tracta d’un document per aprovar; només es posa en consideració del Consell de Govern. Convé remarcar que el desplegament total d’aquest pla d’actuacions quedarà sota l’impuls del nou equip de govern de la UPF però atesa la feina feta en aquest àmbit, l’actual equip de govern no vol no acabar el mandat sense deixar apuntat aquest full de ruta.

 

Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern 2020

La memòria recull les principals actuacions en matèria de publicitat activa, dret a la informació pública i bon govern realitzats per la Universitat l’any 2020. També inclou un resum dels resultats obtinguts per la UPF a les auditories externes avaluadores de la transparència: Fundación Compromiso y Transparencia (vuitena posició d’universitats públiques el 2019) i Plataforma col·laborativa Dynamic Transparency Index (DYNTRA) (segona universitat catalana en transparència).