1. Informe del rector

El rector explica que la Mesa del Claustre ha rebut els informes jurídics, sol·licitats a instàncies de la pròpia Mesa i de la Ponència redactora del projecte de reforma, en relació a la possible il·legalitat de la reforma dels estatuts de la Universitat pel que fa a l'organització acadèmica, segons es justificaven algunes esmenes presentades. Tant l'informe intern com l'informe extern demanat consideren que la reforma no vulnera cap llei, en el sentit que la creació de departaments universitaris és una potestat organitzativa de les universitats i, per tant, es procedirà de la manera més ràpida possible a fer els treballs necessaris perquè es puguin tractar les esmenes pertinents i celebrar el Claustre el més aviat possible. El rector recorda que en el seu dia es van presentar al voltant de 120 esmenes. La idea és que la Mesa del Claustre i la Ponència les treballin prèviament amb les persones que les van presentar amb l'objectiu de poder celebrar el Claustre de la manera més oportuna possible.

En segon lloc, el rector esmenta que el d'avui és l'últim Consell de Govern d'aquest mandat, ja que les eleccions anteriors es van celebrar l'abril del 2013 i toca convocar-les. Agraeix a tots els membres del consell la seva participació i col·laboració durant aquests quatre anys. Afirma que són reunions molt formals però que tenen una importància cabdal per al funcionament bàsic de la Universitat i afirma haver-s'hi sentit molt còmode tant quan hi ha haguts punts crítics com quan no.

Finalment, el rector exposa que és imprescindible retre comptes de les coses que s'han fet al llarg d'aquests quatre anys. Per aquest motiu, s'ha preparat un informe sobre les principals actuacions desenvolupades entre el 2013 i el 2017 que estarà disponible per a tota la comunitat a través de la web de la Universitat.

2. Principals acords

 • Aprovació de la proposta de convocatòria d'eleccions al càrrec de rector

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de convocatòria d'eleccions al càrrec de rector. El calendari establert ha estat marcat per l'elecció anterior, que es va produir l'abril del 2013, i per la posició de la Setmana Santa en el calendari d'enguany.

Les principals dates del procés són:

 • Inici del procés amb la publicació del cens electoral: 24 de febrer del 2017
 • Termini de presentació de candidatures: fins al 6 de març del 2017
 • Proclamació definitiva de candidats: 13 de març del 2017
 • Campanya electoral: del 14 al 29 de març del 2017
 • Vot avançat: del 30 de març al 3 d'abril del 2017
 • Jornada electoral: 4 d'abril del 2017
 • Proclamació definitiva del candidat electe, o si s'escau, dels candidats que passen a la segona volta: 7 d'abril del 2017

La particularitat respecte les anteriors eleccions a rector és que en aquesta ocasió el procediment de votació serà totalment electrònic, igual que en altres eleccions passades recents (eleccions de delegats de curs, eleccions al Claustre Universitari). Els percentatges de ponderació de vot dels diferents col·legis electorals són els que estan establerts en els Estatuts de la UPF, en el seu article 51.2.

 • Aprovació del Pla d'Inclusió de la UPF 2017-2021

L'anterior Pla d'Inclusió, vigent des del 2010, requeria d'una revisió per adaptar-lo a les noves necessitats. Les motivacions que han portat a la redacció del nou Pla d'Inclusió passen perquè els Estatuts vigents de la Universitat esmenten explícitament la igualtat d'oportunitats com a aspecte a tractar; en el Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 apareix la igualtat d'oportunitats com un eix clau, i per primera vegada, hi ha un mandat de les Nacions Unides que apel·la directament a les universitats en aquesta matèria.

Les principals novetats del pla són, en primer lloc, l'ampliació del seu radi d'acció, més enllà de les necessitats educatives especials, per incorporar les necessitats econòmiques o els estudiants amb altes capacitats. I en segon lloc, el nou pla també amplia l'abast i deixa d'estar circumscrit només en el col·lectiu d'estudiants. S'han afegit els col·lectius del PAS i del PDI com a objecte d'accions concretes.

Per tal de donar compliment a la finalitat del Pla d'Inclusió 2017-2021 i d'assolir-ne els objectius s'han formulat uns principis rectors. Aquests principis contribuiran no solament al desenvolupament del Pla, sinó a fer de la Universitat Pompeu Fabra una institució d'ensenyament superior àmpliament inclusiva, que evita la discriminació de les persones amb necessitats especials o específiques i que vetlla per la igualtat d'oportunitats de les persones en risc d'exclusió socioeconòmica. Aquests principis rectors són els següents: 1. Assumpció de la diversitat i de la pluralitat. 2. Igualtat d'oportunitats. 3. Responsabilitat social. 4. Transversalitat i compromís de participació.

 • Aprovació del Pla de mesures de suport a la recerca per l'any 2017.

Els recursos del Pla de mesures de suport a la recerca procedeixen dels overheads que es generen per projectes competitius. El 2014 va comptar amb 700.000 €; el 2015 amb 1,2 M€; el 2016 amb 1,5 M€; i per al 2017 es passa a 2 M€.

Aquests recursos es distribueixen a través del COFRE. En la convocatòria del 2017 es mantenen les mateixes proporcions que al 2016 però s'incrementen proporcionalment a cada àmbit. En síntesi, es preveu una assignació de 1,5 M€ per als departaments i de 500.000 € per als CER, Unitats i Grups de Recerca. En el cas dels departaments, se sol·licitarà una breu memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades, que s'haurà de lliurar en el moment de presentar la sol·licitud de COFRE a l'edició de l'any següent. 

3. Altres acords

 • Aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. És la segona edició de la iniciativa i es mantenen els principals trets característics de la primera edició. Està dotat amb cinc beques que inclouen la gratuïtat de matrícula de grau i una aportació de 600€ mensuals durant els nous mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny. Va adreçat a estudiants sense recursos que no poden accedir a la Universitat . Com a novetat, s'ha acotat l'àmbit geogràfic i només hi podran optar els estudiants que cursin o hagin cursat els estudis de Batxillerat en un centre d'ensenyament ubicat en algun dels municipis integrats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Aprovació de la modificació de la normativa del premi extraordinari de fi d'estudis. El nou redactat estableix que només hi podran optar aquells estudiants que han cursat a la UPF les titulacions universitàries oficials i que, en el cas de tenir crèdits reconeguts, aquests no superin els 60 crèdits.
 • Aprovació de la modificació de la normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF. El canvi en la normativa es fa per a garantir el funcionament de la mesa electoral electrònica, al permetre que els degans i directors, un per campus, puguin proposar al rector o rectora que siguin vicedegans i sotsdirectors els que siguin designats membres de la Mesa electoral electrònica.
 • Aprovació d'una modificació del calendari acadèmic del curs 2017-2018. S'amplia el període d'exàmens del primer trimestre del curs vinent per evitar un període d'avaluació massa curt. D'aquesta manera, el nou període queda fixat de l'11 al 21 de desembre.
 • Proposta al Consell Social de l'aprovació de la modificació de la programació universitària. Es proposa la desprogramació del Màster universitari en Cultures Globals Contemporànies /Màster in Global Contemporary Cultures, del Departament d'Humanitats, per al curs 2017-2018. També es proposa la desprogramació del Màster Universitari en Indústria de l'Esport / Sport Industry, del Departament de Dret, per al curs 2017-2018.
 • Aprovació de memòries de grau i de màster de centres adscrits. S'aproven les memòries dels graus en Turisme i Gestió del Lleure i en Màrqueting i Comunicació Digitals del Tecnocampus, i del Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa de la Barcelona School of Management.
 • Aprovació de l'oferta de places de programes de doctorat. S'aprova l'oferta definitiva de places als programes de Doctorat de la Universitat per al curs 2017-2018.   
 • Reconeixement de nous centres d'estudis: Centre d'Estudis UPF sobre Sostenibilitat, adscrit al Departament de Dret, amb una vocació transversal i d'interès estratègic per la Universitat; Centre d'Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua), adscrit al Departament de Traducció i Interpretació, amb la participació de terceres institucions i que situa la Universitat en una posició de singularitat en relació a aquest àmbit; i Centre d'Estudis Joaquim Jordà. Numax, adscrit al Departament de Comunicació, amb la participació d'institucions terceres com la Filmoteca de Catalunya, la Fundació Antoni Tàpies o l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
 • Reconeixement i baixa dels següents grups de recerca de la UPF i incorporació en una nova unitat de recerca. Es crea el Grup de Recerca Critical Communication (CRITICC), sota la coordinació de Pilar Medina i adscrit al Departament de Comunicació. Conjuntament amb el Grup de Recerca MEDIUM, coordinat per Carlos A. Scolari, es crea la Unitat de Recerca en Comunicació Audiovisual (UNICA), coordinada per Miquel Rodrigo. Finalment, es dóna de baixa el Grup de Recerca Unitat de Comunicació Audiovisual.
 • Proposta al Consell Social de quatre expedients de despesa de caràcter pluriennal vinculats als serveis següents: Servei de migració de l'actual gestor d'identitats (IDM de SUN) a una solució que utilitzi les llicències del software d'Oracle (OIM) existents a la UPF; Manteniment de llicències i servei de suport al programari de gestió dels centres de suport a l'usuari de la Universitat; Manteniment de llicències i servei de suport al programari de gestió del portal web de la Universitat; i Servei de suport i entrenament per al processament de senyal EEG en temps real en circuits "Close-loop" per al Grup de Recerca Multisensorial de la Universitat.
 • Designació de membres a diverses comissions de la Universitat. Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, del Departament de Dret, com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat; Ángel J. Rodrigo, del Departament de Dret, com a vocal de la Junta Electoral; Anna Maria Caballé, del Departament de Dret, com a vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en representació dels degans o directors de centre membres del Consell de Govern.
 • Designació de representants de la UPF en altres organismes: Enric Vallduví, vicerector de Recerca i Doctorat, com a representant a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i com a representant suplent en la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement del CIC; i Isabel Valverde, vicerectora per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals, com a representant en la Comissió de Relacions Internacionals del CIC.

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.