1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre la resolució de la primera fase de la segona convocatòria del Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), fase de la qual la UPF n'estava exempta, perquè a la primera convocatòria el projecte presentat per la Universitat va ser elegit com a "prometedor". Per tant s'ha passat directament a la segona fase de la convocatòria i s'ha rebut una subvenció de 390.000 euros, que es destinaran a la creació de la futura escola de doctorat i a diverses actuacions especials en el marc de la implantació de l'EEES. La resolució de la segona fase tindrà lloc la segona quinzena d'octubre a Madrid, durant un acte en què les universitats seleccionades faran una presentació pública dels projectes.

Sobre altres temes relacionats amb la política universitària espanyola, el rector informa que s'ha publicat la reforma del Reial Decret 1393/2007, que ha de permetre a les agències de qualitat acreditades a nivell europeu, com AQU Catalunya, verificar i acreditar titulacions de grau i de postgrau. L'AQU està treballant en els protocols que utilitzarà. En el futur no caldria, per tant, passar el tràmit de l'ANECA per verificar les noves titulacions universitàries. Està en tràmit el Reial Decret de reforma del doctorat, que preveu que la tesi doctoral sigui llegida en un màxim de tres anys.

Pel que fa a les qüestions de la política universitària catalana, el rector informa dels dos projectes legislatius pendents, l'avantprojecte de reforma de la Llei de l'AQU i el projecte de reforma de la LUC per adequar-la a la LOU, els quals tenen poques possibilitats d'aprovar-se, potser només el primer, perquè l'actual legislatura està pràcticament acabada. En l'àmbit econòmic, la situació és greu i incerta perquè la Generalitat encara no ha comunicat l'abast de la retallada de la subvenció ordinària, fet que complica bastant l'elaboració del pressupost del 2011 i més un any en què gairebé segur que la Generalitat prorrogarà el pressupost.

En relació amb els temes interns, el rector valora positivament les dades de la preinscripció universitària per al curs 2010-2011, malgrat que enguany, amb el nou sistema de puntuació de les PAU, que situa la nota màxima en 14 punts, es fa difícil establir comparacions amb anys anteriors. La demanda per estudiar a la UPF ha crescut un 6,8% (un 7,5% sense comptar els centres adscrits), respecte a l'any passat, enfront del 4,5% del sistema universitari de Catalunya. Les notes de tall més altes de la Universitat han esta Medicina (11,976) i Periodisme (11,430). Quatres titulacions -Medicina, Periodisme, Biologia Humana i Comunicació Audiovisual- tenen una nota superior a 11 i deu titulacions de la UPF tenen la nota de tall més elevada de Catalunya.

Finalment el rector informa que l'acte acadèmic d'inauguració del curs 2010-2011 tindrà lloc el dilluns 27 de setembre. La lliçó inaugural del nou curs, que estarà dedicat al tema de "La paraula: creació i coneixement", anirà a càrrec de Joan Margarit, arquitecte i poeta, i el cartell commemoratiu és obra del pintor Manolo Valdés.

El rector agraeix al PDI i el PAS l'esforç que fan per tal d'adaptar-se a les mesura d'estalvi empresa per la Universitat, de tancar del 7 al 22 d'agost, que suposarà estalviar prop de 200.000 euros. El gerent anunciarà els pròxims dies els espais amb climatització i taquilles al Dipòsit de les Aigües que es posaran a disposició del PDI que té plans de treball. A la resta de despatxos s'hi podrà accedir, però no hi haurà climatització ni neteja.

2. Principals acords

 • Aprovació de la Normativa dels delegats d'estudiants de titulacions de grau de la UPF.

La figura de delegat dels estudiants té un paper cabdal com a vehicle de participació dels estudiants en la bona marxa de l'activitat acadèmica diària als diferents centres i de contribució a millorar les relacions amb el professorat i els òrgans de govern universitaris. La normativa aprovada, fruit del consens d'un grup de treball format per estudiants i per l'equip del Vicerectorat d'Estudiants, pretén donar resposta a la regulació de l'organització i de les funcions de la figura dels delegats d'estudiants i fixa el marc general de funcionament.

 • Aprovació de la supressió de l'Institut Universitari de l'Audiovisual.

L'Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA) va ser creat el 1993, a partir d'una iniciativa del professor Josep Gifreu, amb la finalitat de portar a terme activitats d'innovació, experimentació i investigació en la producció i llenguatge audiovisual. Durant tots aquest anys i sota el mandat dels directors que ha tingut -els professors Xavier Berenguer, Xavier Serra, Josep Blat i Paul Verschure-, l'IUA ha esdevingut la plataforma propicia pel desenvolupament de grups de recerca en aquest àmbit, tenint en compte, a més, que va ser anterior a l'existència del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Fa uns mesos i veient que no hi havia activitat de recerca a l'IUA, es va crear una Comissió Gestora, presidida pel professor Miquel Oliver, vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional, per decidir el futur de l'IUA. El Consell de Direcció, a la vista dels seus treballs i un cop consolidat el Departament TIC, que és molt actiu en les àrees pròpies de l'IUA, ha proposat al Consell de Govern la seva supressió.

 • Aprovació de la Normativa d'adscripció del Personal Docent i Investigador als instituts universitaris propis.

Aquesta normativa regula les modalitats (parcial i total) i el procediment que s'ha de seguir per a l'adscripció del PDI i els investigadors en formació als instituts universitaris propis, substituint la normativa actual.

3. Altres acords 

 • Aprovació del Programa de Suport al Multilingüisme a la Docència (anglès, curs 2010-2011).
 • Ratificació de les memòries verificades dels graus en Administració i Direcció d'Empreses; Dret; Economia; Ciències Empresarials-Management; Relacions Laborals; Llengües Aplicades; Ciències Polítiques i de l'Administració; Criminologia; International Business Economics; Eginyeria en Sistemes Audiovisuals; Enginyeria en Informàtica; Enginyeria Telemàtica, i Periodisme.
 • Aprovació de la programació de màsters universitaris per al curs 2011-2012: Aprenentatge Ensenyament de l'Espanyol en Contexts Multilingües i Internacionals (interuniversitari); Administració i Direcció d'Empreses (MBA part time); Administració i Direcció de Serveis Sanitaris; Assessorament Genètic; Documentació Digital; Arts Digitals; Animació; Lingüística Forense, i Direcció de Comunicació.
 • Aprovació de la modificació de la memòria del Màster Universitari en Salut Pública (UPF-UAB).
 • Aprovació de la memòria del Màster Universitari en Gestió Estratègica de les Tecnologies d'Informació i Comunicacions.
 • Aprovació de les Bases de les subvencions per a projectes d'activitats solidàries i de cooperació al desenvolupament a la UPF.
 • Aprovació del Reglament del Servei de Préstec d'Equipament Audiovisual de Suport a la Docència de la Biblioteca / CRAI.
 • Incorporar com a vocal de la Comissió de Cultura el o la vicegerent competent en matèria de serveis a la comunitat universitària. Designar el professor Ángel José Rodrigo Hernández membre de la Junta Electoral en representació del PDI en substitució de la professora Montserrat Bajet.
 • Ratificar l'acceptació del càrrec de Patró de la Fundació CIDOB i designar el rector com a representant de la UPF i de la vicerectora de Relacions Internacional com a substitut.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.