1. Informe del rector en funcions

El professor Pelegrí Viader, rector en funcions, informa que el rector està de baixa a causa d'una intervenció quirúrgica i que s'incorporarà a la UPF la setmana vinent. A continuació, informa sobre tres qüestions d'actualitat:

En primer lloc, anuncia que ja s'han convocat les eleccions dels representants dels estudiants al Claustre universitari. L'elecció és per vot electrònic i les votacions es podran fer entre el 8 i el 13 de març. Des del vicerectorat per a la Direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants s'ha donat molt de suport a aquest procés incentivant la presentació de candidatures.

En segon lloc, informa que entre el 6 i el 21 de març s'obrirà una enquesta de clima laboral i riscos psicosocials. La primera part de l'enquesta, la referida al clima laboral, és de caràcter voluntari per a la institució mentre que la part dels riscos psicosocials és de caràcter preceptiu i ja s'havia fet a la Universitat un 10 anys abans. L'enquesta s'adreça al conjunt de PAS i PDI (malgrat la dificultat de fer un qüestionari comú per les particularitats de cada col·lectiu). Per a la part dels riscos psicosocials, s'ha comptat amb la col·laboració dels professionals de la Universitat. El rector en funcions convida a la participació de tota la comunitat.

Finalment, aborda el requisit fixat pel Parlament de Catalunya d'acreditar un nivell B2 d'anglès, francès, italià o alemany per obtenir una titulació, un tema molt present als mitjans les darreres setmanes. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat instar la Generalitat de Catalunya perquè sol·liciti una moratòria de quatre anys al Parlament.

El rector en funcions explica que l'acord del CIC no modifica el marc normatiu actual, però obre un període d'incertesa. La posició de la UPF és mantenir el requisit mentre la llei continuï vigent i, amb independència de si es produeix la moratòria, encoratjar els estudiants perquè continuïn incrementant el seu bagatge en llengües.

El rector en funcions dóna la paraula a la vicerectora de projectes per a la Docència, la professora Cristina Gelpí, que informa que recentment s'ha celebrat una reunió amb el Consell d'Estudiants de la UPF i amb el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, que demanaven que la UPF assumís la moratòria de quatre anys. La reunió va ser molt positiva i es va acordar que: a) la UPF està complint el marc legal vigent actualment i ho seguirà fent en cas que aquest sigui modificat; b) La Universitat no posarà en risc els seus estudiants si el marc normatiu no canvia. Si arriba final de curs i el Parlament no ha pogut fer el canvi normatiu anunciat, es demanarà al Consell de Govern que actuï en conseqüència; c) No s'avançarà la suspensió de l'acord aprovat pel Consell de Govern de la UPF perquè es transmetria un missatge erroni als estudiants. Per a la Universitat, el coneixement d'idiomes no és un càstig, sinó una necessitat imperiosa, i així s'ha transmès sempre, requisit legal a banda; d) Amb independència de la seva legalitat, per a la UPF, aquest requisit continua sent bo. Per això, al llarg de les properes setmanes, la Universitat intensificarà una campanya informativa entre els estudiants amb la finalitat que coneguin els ajuts i suport que tenen per acreditar el B2 abans d'acabar el curs. L'objectiu de la UPF és que tots els seus estudiants es graduïn, com a mínim, amb un nivell B2 d'un tercer idioma. 

El rector en funcions clou la seva intervenció afirmant que la UPF farà un seguiment del tema perquè cap estudiant en surti perjudicat de manera arbitrària.

2. Principals acords

 • Aprovació del programa especial Law-Dret amb King's College (KCL), per al curs 2019-2020.

Es tracta d'una proposta innovadora, transversal i internacionalitzadora que aprofita els recursos existents a les dues universitats i crea noves sinèrgies entre els dos centres. El programa permet obtenir dues titulacions en un període de 4 anys, ja que els dos primers anys es cursen al King's College i els dos darrers a la UPF, i representa una via més d'accés als estudis de la UPF.

El nombre previst de places és d'un màxim de 25 per cohort, tot i que el primer any del programa només se'n convocaran 12 ja que la implementació esglaonada permet detectar eventuals disfuncions.

L'accés al programa es gestiona a partir dels dossiers que candidats de tot el món envien a l'oficina centralitzada d'admissions del Regne Unit i que valoren una comissió mixta KCL-UPF. En un segon moment, a final del segon curs del programa, els estudiants demanen accedir a la UPF per la via dels 100 crèdits superats en un altre establiment d'educació superior i així s'incorporen a l'expedient acadèmic UPF els crèdits superats a KCL.

 • Aprovació de la normativa del programa Barcelona International Summer School (BISS).

Els cursos de la BISS tenen lloc durant el trimestre d'estiu (des de la darrera setmana de juny a la darrera de juliol) i amb una durada diversa (d'una a cinc setmanes). L'oferta s'adreça a estudiants UPF (com a mínim de segon curs) i internacionals. Les assignatures (de caràcter transversal atès que comprenen matèries relatives a totes les àrees de coneixement de la UPF) s'incorporen a l'expedient en forma de crèdits de formació transversal de lliure elecció (de 2 a 6 crèdits ECTS). Compta amb una direcció acadèmica pròpia, que guia el programa i que depèn del vicerectorat de projectes per a la internacionalització. Els cursos es poden oferir en qualsevol de les llengües de treball de la UPF.

 • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per l'any 2018.
La dotació global del Programa COFRE 2018 serà de 2.000.000 €, dels quals 1.500.000 € es destinen als departaments (en dues modalitats: finançament i indicadors) i la resta, 500.000 €, a CER, Unitats i Grups de Recerca.

La proposta aprovada és idèntica a l'any anterior, excepte en la modalitat "indicador" dels departaments. L'any passat la distribució es feia d'acord amb tres indicadors (50%-25%-25%) i aquest any s'hi afegeix un quart, que té en compte els resultats de l'avaluació de la recerca del departament. Així, els 500.000 € de la modalitat "indicador" es distribuiran segons quatre criteris que tenen en compte: l'avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat (25%); el nombre de PDI amb una qualificació d'excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25%); un repartiment proporcional al nombre d'ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI (25%); i un repartiment proporcional al nombre d'ajuts de recerca competitius d'especial rellevància (projectes FP7, H2020, ESF, NSF, NIH...) dels 3 exercicis anteriors (25%). D'altra banda, la dotació d'1.000.000 € que correspon a la modalitat "finançament" es distribuirà proporcionalment segons el cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys.

Pel que fa als CER, Unitats i Grups de Recerca, la dotació de 500.000 € es distribuirà proporcionalment segons el cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup i ponderat amb el resultat de l'avaluació de l'activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat.

3. Altres acords

 • Modificació de la programació universitària. S'aproven els canvis de nom de dos programes de màster:
 • el MU en Assessorament Genètic impartit per la BSM passa a ser el MU en Aspectes Psicosocials i Comunicatius de Genètica Clínica (curs 2015-2016); i
 • el MU en Anàlisi Econòmica del Dret (Màster Europeu) / European Master in Law and Economics, coordinat per la Universitat de Rotterdam, passa a ser el MU Erasmus Mundus en Anàlisi Econòmica del Dret (Màster Europeu) / European Master in Law and Economics.
 • Verificació de les memòries dels programes següents:
 • Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims / Logistics, Supply Chain & Maritime Business, ofert a Tecnocampus;
 • Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès, Anglès i Espanyol/ Master degree in Translation among Global Languages: Chinese, English and Spanish;
 • Reverificació de les memòries dels programes següents:
 • Grau en Llengües Aplicades; i
 • Grau en Traducció i Interpretació.
 • Aprovació de la modificació de les memòries dels programes següents:
 • Màster Universitari en Dret Europeu i Global / European and Global Law; i
 • Màster Universitari en Comunicació Social.
 • Aprovació del nombre de places de grau per al curs 2018-2019 (que incloent centres adscrits ascendeixen a 4.076) i del nombre de places de màster i doctorat per al curs 2018-2019 (que incloent centres adscrits ascendeixen a 3.497). D'aquestes darreres, un 5% es reservaran per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 30% que compleixin els requisits d'accés (excepte en els casos amb una oferta inferior a 20 places, on es reservarà una plaça). Les propostes són conservadores i mantenen el nombre de places convocades el curs anterior, tal i com demana la Direcció General d'Universitats.
 • Aprovació de les Bases de la convocatòria del Programa UPF d'ajuts a l'estudi. Curs 2017-2018. La cinquena edició del programa manté la dotació de 75.000 euros. Continua adreçant-se a estudiants de centres propis que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per fer front al pagament de la matrícula o d'altres preus públics però aquest any s'obre també a estudiants de 2n curs, matriculats a temps parcial en algun màster habilitant de dos anys de durada (com el Màster de Secundària). L'objectiu és oferir aquesta ajuda també a estudiants d'un màster habilitant que, o bé tenen els estudis iniciats i no podrien finalitzar-los per un tema econòmic, o bé que per exercir, obligatòriament, han de cursar el màster i no disposen de prou recursos econòmics.
 • Modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits d'activitats universitàries per facilitar la gestió d'aquells estudiants que, dins de la mateixa Universitat, canvien d'un grau a un altre sense haver acabat el primer.
 • Modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau per facilitar la gestió d'aquells estudiants que, dins de la mateixa Universitat, canvien d'un grau a un altre sense haver acabat el primer.
 • Aprovació de l'adscripció del "BIST Dolors Aleu Graduate Center" com a centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF i continuació de la tramitació davant la Generalitat de Catalunya. La fundació BIST, integrada per set centres de recerca (CRG, IBEC, ICIQ, ICN2, ICFO, IFAE i IRB Barcelona), ha creat aquest centre docent d'ensenyament superior amb la finalitat d'impartir estudis universitaris de postgrau d'excel·lència d'impacte internacional.
 • Adhesió de la UPF a la "Red Española de Universidades Saludables" amb l'objectiu de potenciar la Universitat com entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.
 • Modificació del nom de l'Escola Superior Politècnica pel d'Escola d'Enginyeria després de considerar que els termes "superior" i "politècnica" han quedat superats i per tal de promoure de manera més completa, amb la nova terminologia, la inclusió dels programes de màster i doctorat, a més de la recerca.
 • Reconeixement de tres nous grups de recerca: Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIScom), del Departament de Comunicació; Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE), del DTIC; i Grup de Recerca en Biomedical Electronics (BERG), del DTIC, que s'integrarà a la Unitat de Recerca Barcelona Centre for New Medical Technologies (BCN MedTech).
 • Aprovació del calendari laboral del personal d'administració i serveis per a l'any 2018.
 • Proposta al Consell Social de l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca a professorat contractat de la segona convocatòria del 2017 i a professorat funcionari no avaluat per la CNEAI.
 • Proposta al Consell Social d'autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:
 • Servei al núvol de la plataforma d'aprenentatge virtual Moodle i serveis relacionats de configuració, migració i integració
 • Subministrament de títols acadèmics oficials i propis
 • Servei de manteniment per al espectròmetre de fluorescència
 • Servei de manteniment per al microscopi hiper-espectral
 • Servei de manteniment per als sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) dels diferents edificis
 • Serveis per a la realització d'una enquesta de panell online amb un tracker de captura de dades d'activitat a internet dels entrevistats
 • Subministrament de mobiliari a preus unitaris (Acord Marc), per al conjunt de campus i edificis
 • Servei de desinsectació y desratització del conjunt de campus i edificis
 • Subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents UGAS
 • Modificació de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic després d'observar-se que l'aportació del Síndic de Greuges pot obtenir-se per mitjà de la formulació de recomanacions als treballs o documents que la Comissió desenvolupi i, per tant, sense necessitat que s'hagi integrar formalment a la Comissió, fet que, a més, s'ajusta millor a la naturalesa i a la tradició de la institució a la UPF.
 • Designació d'Antonio Pablo Ladron de Guevara Martinez, professor del Departament d'Economia i Empresa, com a representant dels professors a la Junta Electoral de la UPF.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.