1. Informe del rector

El rector aborda en el seu informe quin és el lloc de la UPF dins del sistema català i assevera que la dependència d’aquesta Universitat respecte del sistema hauria de ser molt menor. Aquesta no és una qüestió que depengui del signe polític del govern o de la idiosincràsia dels responsables al capdavant sinó del sistema en sí mateix. Un sistema que tracta de millorar col·lectivament, tothom alhora, tothom en bloc, no funciona. Entre d’altres qüestions perquè les universitats més grans, les que tenen més predicament pel simple fet d’ocupar més espai, pretenen fer una taula rasa a partir del seu nivell i usant el seu criteri, que és bàsicament la mida de les institucions.

La UPF no és una Universitat com la resta i, de fet, si ho fos suposaria una pèrdua de valor del sistema català. La UPF és una Universitat diferent i els reptes que cal assumir són els de la diferencia, no els de la igualació. El rector demana compartir en la mesura del possible aquesta idea i continuar amb el treball seriós per aconseguir que la UPF desenvolupi, encara més, la seva personalitat pròpia, que és la seva raó de ser. Molts dels projectes que la Universitat està endegant en aquests moments deriven d’aquesta qüestió i, de fet, en els anys que queden de mandat, insta a treballar perquè aquests projectes siguin encara més vius.

2. Principals acords

Proposta d'aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2019-2020

Amb aquest pla, la Universitat dóna suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau.  La convocatòria manté el pressupost total de 90.000 euros i un import màxim per projecte de 8.000 euros, que pot sol·licitar tot el PDI de la UPF  que tingui prevista l'assignació de docència durant el curs 2019-2010. Com a novetats d’enguany, els projectes han d’integrar, com a mínim, un eix temàtic estratègic del projecte EDvolució (que actualment desenvolupa la UPF). També es valorarà que les propostes connectin amb les millors pràctiques internacionals en aquesta matèria i incloguin algun objectiu per al desenvolupament sostenible (ODS). Com en edicions anteriors, els projectes han d’incloure metodologies innovadores  i integrar una de les quatre línies transversals proposades (Internacionalització, Multilingüisme, Compromís social i desenvolupament sostenible, Pluridisciplinarietat i treball en xarxa).

Proposta de Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2019

La dotació global del Programa COFRE 2019 serà de 1.850.000 €, dels quals 1.375.000 € es destinen als departaments (en dues modalitats: finançament i indicadors) i la resta, 475.000 €, a CER, Unitats i Grups de Recerca. El pressupost del 2019 redueix en 150.000 euros el de l’any anterior, si bé manté la mateixa estructura. Pel que fa als departaments, els 475.000 euros de la modalitat "indicador" es distribuiran segons quatre criteris que tenen en compte: l'avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat (25%); el nombre de PDI amb una qualificació d'excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25%); un repartiment proporcional al nombre d'ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI (25%); i un repartiment proporcional al nombre d'ajuts de recerca competitius d'especial rellevància (projectes FP7, H2020, ESF, NSF, NIH...) dels 3 exercicis anteriors (25%). D'altra banda, la dotació de 900.000 € que correspon a la modalitat "finançament" es distribuirà proporcionalment segons el cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys. Pel que fa als CER, Unitats i Grups de Recerca, la dotació de 475.000 € es distribuirà proporcionalment segons el cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup i ponderat amb el resultat de l'avaluació de l'activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat.

El pressupost d’enguany és inferior en 150.000 euros al de l’any anterior. Es tracta d’una minva contingent i que es deu a l’aposta estratègica de la UPF pel projecte Benestar Planetari, que acaba d’iniciar-se i pel qual s’ha reservat una petita provisió, si bé s’espera que a mig i llarg termini aquest projecte institucional generi els seus propis recursos.

Canvi de denominació de les bases de la convocatòria del programa UPF d'ajuts a l'estudi i Aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts a l'estudi de la comunitat UPF. Curs 2018-2019

S’aprova el canvi de denominació del programa anteriorment conegut com a “Programa UPF d’ajuts a l’estudi” pel de “Programa d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF” per tal de reconèixer i visualitzar millor les aportacions que fa la mateixa comunitat universitària en aquest. En la seva sisena edició, el programa manté la dotació de 75.000 euros d’anys anteriors i continua adreçant-se a estudiants de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost de la matrícula en tres supòsits: com a resultat d’una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2017 i durant l’any 2018 que afecti de manera greu a l’economia familiar; la  denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics, i la necessitat de complementar la beca equitat obtinguda; o la concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec. La novetat d’aquesta edició és que s’elimina de les bases, en el tipus de modalitats d’ajuts, el requisit que només s’hi pugui optar per crèdits matriculats per primer o segon cop, obrint la possibilitat que sigui la mateixa Comissió de selecció qui decideixi què passa amb aquells crèdits que han de ser matriculats per tercera vegada o més.

3. Altres acords

Modificació i programació universitària dels cursos curs 2019-2020 i 2020-2021

  • Per al curs 2019-2020, es desprograma el MU en Política i Societat Europea (Departament de Ciències Polítiques i Socials).
  • Per al curs 2020-2021, es programa el MU en Arqueologia Global / Global Archaeology (Departament d’Humanitats), el MU en Entrenament Personal (Escola Superior de Ciències de la Salut - Tecnocampus) i un nou Grau en Medicina amb la participació únicament de la UPF. Així mateix, s’està treballant per programar un Grau en Bioinformàtica interuniversitari, coordinat per l’ESCI, que ara ja s’imparteix conjuntament per la UPF, la UB i la UPC, i que incorporaria també la UAB.

Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

S’aproven quatre modificacions d’aquesta normativa relacionades amb (1) la reincorporació d’estudiants; (2) la matrícula; (3) el reconeixement de crèdits; (4) i la formació transversal de lliure elecció per tal d’adaptar-la millor a la realitat actual d’aquests ensenyaments. De totes, destaca l’ampliació de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics fins a un màxim de deu professors per tal de permetre que hi pugui haver representants de tots els àmbits de la Universitat.

Aprovació de venda de les participacions de la UPF en la Spin Off Prospera Biotech SL.

Dirigida  per  la  prof.  Pura  Muñoz-Cànoves (DTIC), s'aprova la venda per cessament d’activitat. Aquesta empresa fou creada al voltant d’una patent vinculada amb el manteniment i regeneració de teixits danyats. La patent no s’ha pogut consolidar i es proposa extingir la participació de la UPF per manca d’objectiu científic motivant de l’spin off.

Reconeixement del següents grups i unitats de recerca:

  • Grup de Recerca Seminari d’Estudis Eslaus, coordinat per la prof. Tamara Djermanovic i adscrit al Departament d’Humanitats;
  • Unitat de Recerca Barcelona en Imatge Digital Interactiva (IDI), coordinat pel prof. Josep Blat, adscrit al DTIC i que es composa dels següents grups: Interactive Technologies Group (GTI) i Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC).

Modificació de la regulació de les jornades i horaris del PAS

Entre les novetats, l’establiment de 13 setmanes seguides de jornada intensiva durant l’estiu, a distribuir-se entre juny (a partir de la segona quinzena) i setembre; la possibilitat d’acumular un màxim de 14 hores extra setmanals (en cas de jornada ordinària) que poden comptar i ser compensades com a hores treballades la setmana següent o com a complement per a permisos recuperables; i l’autorització d’un màxim d’un dia anual de compensació a càrrec del saldo setmanal extra d’hores, que ha d’estar acumulat en el moment de gaudir-lo. Tots els canvis recollits són fruit de l’acord signat al desembre del 2018 entre la gerència i la part social (J-PAS, Comitè d’empresa i sindicats).

Aprovació d'un reglament de llicències, permisos i vacances del PAS

La normativa recull gran part del contingut que estava inclòs en l’acord del calendari laboral que cada any s’acorda entre la part social i la gerència, i tots els canvis que s’hi recullen són fruit de l’acord signat al desembre del 2018 entre la gerència i la part social (J-PAS, Comitè d’empresa i sindicats).

Assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari de la convocatòria ordinària del 2018

Aprovació de la normativa de càrrecs acadèmics de la UPF

Entre d’altres, la normativa preveu la creació d’una nova figura de coordinador acadèmic, sota la supervisió del degà o director, perquè exerceixi funcions de coordinació acadèmica de caràcter transversal en l’àmbit científic de què es tracti o determinades necessitats específiques; preveu que els responsables acadèmics facin les propostes de nomenament tenint en compte el criteri de la paritat; i preveu la figura del delegat del degà o director (ja present en alguns reglaments de facultat o escola) i la possible designació de professors com a representants en les comissions específiques de la Universitat, sempre que la normativa específica de cada comissió ho permeti. El desenvolupament de càrrecs acadèmics pot suposar la percepció d’un complement retributiu i una reducció de la dedicació docent, en els termes que estableixi la norma. El nombre de càrrecs acadèmics de cada facultat o escola i departament no pot superar els actuals càrrecs previstos a l’annex de la norma.

Designació dels següents membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes:

  • Es designa el prof. Xavier Binefa (DTIC), com a vocal de la Comissió de Recerca.
  • Es designa la prof. Davinia Hernández Leo (DTIC), com a vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en representació del professorat.
  • Es designa el prof. Ramon Villanova, vicerector encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, com a vocal de la Comissió d’accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya.
  • Es ratifica la designació del prof.  Carles Ramió, comissionat per a l’estratègia del Grup UPF, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Tecnocampus-MataróMaresme

Ratificació dels Estatuts del Consorci de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques

Constituït per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la UPF, la majoria de les modificacions són d’adequació normativa.

Modificació del Programa Barcelona International Summer School (BISS)

Es modifica en dues qüestions després de la seva posada en marxa el 2018. D’una banda, s’estableix genèricament que el valor en  crèdits es fixi sobre la base de 2 ECTS per 50 hores de dedicació de l’estudiant que incloguin com a mínim 15h de contacte presencial amb el professor (una proposta més flexible ja que anteriorment s’especificava molt més la tipologia de cursos). D’altra banda, s’especifica que, de manera excepcional, es podran admetre al programa estudiants de la UPF o de fora que estiguin matriculats en el primer curs dels seus estudis (anteriorment únicament s’admetien a partir de segon curs) sempre i quan acreditin un determinat nivell acadèmic i de competències lingüístiques.

Acord en relació als canvis de denominació de la Facultat d’Economia i Empresa, Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge i Escola d’Enginyeria

Es faculta el secretari general a modificar la denominació d’aquestes facultats i escoles en totes aquelles publicacions presents a la Seu Electrònica i a la web institucional de la Universitat.

Comentari sobre la Normativa de creació i funcionament de les càtedres d’empresa a la UPF

L’actual redacció de la Normativa explicita que el director o directora de la càtedra serà un acadèmic vinculat a la UPF de reconegut prestigi i experiència nomenat pel rector [i matisa] un cop escoltada l’empresa o institució patrocinadora de la càtedra i la unitat acadèmica de referència.

Publicació de les actes del Consell de Govern en el Portal de la Transparència de la UPF

La Universitat duu a terme tota una sèrie d’accions per a aconseguir la màxima transparència per mitjà de la difusió activa i l’accessibilitat de la informació pública que genera amb l’objectiu de garantir l’adequat retiment de comptes com a institució pública. En aquesta línia, es disposa a fer pública més informació rellevant i, en particular, del seus òrgans de govern. Per això, la Secretaria General va informar que, a partir del 2019, les actes del Consell de Govern, com a informació d’interès públic, es publicaran de forma íntegra en el Portal de la Transparència un cop hagin estat aprovades, i sempre d’acord amb el que estableixen les normes de protecció de dades.