1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció amb un sentit record a la Sra. Rosa M. Peña Arnau, companya membre del PAS, traspassada el proppassat cap de setmana amb 46 anys, i demana que quedi expressat el condol del Consell de Govern a la família.

Informa que ha culminat el procés d'adaptació de la composició del Consell de Govern als Estatuts de la UPF, amb la incorporació dels quatre representants acadèmics en què s'ha ampliat aquesta representació: el degà de la Facultat de Dret, Josep Maria Vilajosana; el director del Departament de Comunicació, Miquel Rodrigo; el director de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, Joaquim Albareda; i la directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Mercè Lorente. S'incorpora com a convidat, el Sr. Hugo Villacampa, coordinador del Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF).

Sobre les qüestions relaciones amb l'àmbit universitari espanyol, el rector informa que els rectors continuen negociant amb els responsables del Ministeri sobre l'esborrany del reial decret de l'Estatut del Personal Docent i Investigador, normativa que substituirà el decret vigent des del 1985, que ha quedat molt antiquat respecte de les activitats que PDI realitza a les universitats. En aquest sentit, l'esborrany que s'està preparant fa un retrat més acurat i actual de la figura del professor d'universitat, recollint l'activitat docent, de recerca, de transferència de tecnologia i de gestió que duu a terme. També preveu la mobilitat del PDI entre universitats i intenta dignificar la figura del professor universitari, mitjançant l'assignació d'un nivell superior a l'actual als professors dels cossos docents (els catedràtics d'universitat passarien a nivell 30 i els titulars d'universitat a nivell 28) i la previsió d'una carrera horitzontal que introdueix incentius en sintonia amb l'EBEP. Aquests aspectes econòmics, però, no tindran reflex fins el 2014 atesa la crisi econòmica. Un dels principals esculls denunciat pels rectors és que el canvi de la dedicació docent d'algunes categories incrementaria molt els costos en algunes universitats, especialment aquelles que encara tenen molts TEU. També demanen que l'avaluació del PDI per a la carrera horitzontal no sigui una nova avaluació, sinó que s'aprofitin les que ja es fan ara. Tampoc estan d'acord en que algunes competències del Consell de Govern s'hagin d'acordar amb els representants dels treballadors, ja que la legislació laboral no ho preveu. D'altra banda, la Llei de la Ciència segueix la seva tramitació en el Congrés dels Diputats. En un altre ordre de coses, el Consejo de Universidades prepara un procés d'avaluació de com ha funcionat el sistema d'acreditació del professorat des que es va implantar, ara fa tres anys.

En l'àmbit universitari català, el rector informa que hi ha hagut els primers contactes amb els màxims responsables de la política universitària de la Generalitat per parlar, sobretot, del finançament universitari. Així, en una recent reunió amb els rectors de l'ACUP, el conseller d'Universitats i Coneixement i el secretari d'Universitats els van informar que hi haurà una retallada de, com a mínim el 10%, a tots els Departament de la Generalitat. A l'espera de conèixer l'abast de l'ajustament pressupostari, el rector creu que el 2011 serà un any difícil per a totes les universitats. El Govern prepara diferents mesures per reduir despeses i una d'elles podria ser la reducció de l'oferta de màsters universitaris. En el cas de la UPF, la nostra oferta de grau i de postgrau és racional i respon a les necessitats reals i no ens hauríem de veure afectats per la mesura. El Govern també vol iniciar una procés de reflexió sobre la governança a les universitats i treballarà per presentar a Madrid una proposta conjunta de tot el sistema català.

En relació amb les qüestions internes, el rector informa que el curs 2011-2012 la UPF impartirà el nou grau en Enginyeria Biomèdica, una titulació que té una bona demanda i que reforça les enginyeries i ens permetrà un millor posicionament en aquest àmbit. El passat 8 de febrer es va publicar al DOGC l'adscripció a la UPF de IDEC Escola d'Estudis Superiors, que permetrà que pugui impartir els màsters que fins ara feia com a propis com a màsters oficials.

Finalment el rector informa de la recent visita del president del Banco Santander, Emilio Botín, per signar dos convenis amb la UPF per impulsar diferents projectes de col·laboració. En virtut d'aquest acords, el Santander donarà suport a la posada en marxa del programa "Distinguished Visiting Professors", per convidar a la UPF a acadèmics, intel·lectuals i investigadors de prestigi internacional a desenvolupar, durant un temps, la seva activitat docent i investigadora. La col·laboració també s'estendrà a organitzar, conjuntament amb la Universitat de Califòrnia - Los Angeles (UCLA), el programa "UCLA- UPF Summer School", i a fomentar la mobilitat internacional dels estudiants de la UPF en col·laboració amb altres universitats, preferentment nord-americanes, mitjançant el programa "Beques Internacionals Aurora Bertrana". El Banco Santander serà la nova entitat financera que farà el carnet universitari i aquelles persones que vulguin el podran vincular a un compte bancari.

2. Principals acords

 • Aprovació de la concessió del doctorat honoris causa als professors Eugenio Bulygin i Ernesto Garzón Valdés

El Consell de Govern va aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF als catedràtics de Filosofia del Dret Eugenio Bulygin i Ernesto Garzón Valdés. En l'informe presentat en el Consell de Govern, la comissió que ha valorat els mèrits i la idoneïtat dels candidats -formada pels professors Louise McNally (presidenta), Alejandro Sáiz, Josep M. Vilajosana, Mireia Trenchs i Jaume Casals- considera que la proposta conjunta, presentada per la Facultat i el Departament de Dret, de concedir la distinció acadèmica està més que justificada, atesos els mèrits acadèmics d'ambdós candidats. Els professors Bulygin i Garzón Valdés atresoren una brillant i dilatada trajectòria docent i investigadora en els àmbits de la Filosofia del Dret, Moral i Política, i han exercit un indiscutible i profitós mestratge en la formació de diverses generacions de filòsofs del dret tant a Llatinoamèrica com a Europa, on és particularment destacable la seva intensa relació acadèmica amb els professors de la UPF.

3. Altres acords 

 • Aprovació de la modificació de la Normativa d'admissió als ensenyaments de grau amb estudis universitaris iniciats.
 • Aprovació de la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyament universitaris oficials.
 • Actualització del calendari acadèmic del curs 2010-2011 per tal fixar el període d'avaluació extraordinari del 29 d'agost al 9 de setembre del 2011, i el tancament d'actes el 12 de setembre.
 • Aprovació de la programació per al curs 2011-2012 dels següents programes de doble titulació: grau en Dret / Administració i Direcció d'Empreses i grau en Dret / Economia, que s'impartiran a les facultats de Dret i de Ciències Econòmiques de la UPF amb 40 places de nou accés, pel curs 2011-2012. Aquesta oferta comporta la disminució de 20 places del Grau en Dret, 10 del Grau en ADE i 10 del Grau en Economia; i del grau d'Administració d'Empreses / Turisme, impartit per l'Escola Universitària del Maresme, adscrita a la UPF, amb 25 places.
 • Aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents. PLAQUID (curs 2011-2012).
 • Aprovació de la Normativa de mobilitat d'estudiants de grau.
 • Aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2011, que, dotat amb 130.000 euros, atorga recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau.
 • Facultar la vicerectora de Postgrau i Doctorat per adaptar les memòries dels plans d'estudis del següents màsters universitaris que seran impartits per IDEC Escola d'Estudis Superiors, adscrit a la UPF: Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació; Economia de la Salut i del Medicament; Polítiques Públiques i Socials; Sciences in Management; Arts Digitals; Lingüística Forense; Direcció Financera i Comptable de l'Empresa, i Banca i Finances, que hauran de ser ratificades pels òrgans competent de la UPF.
 • Aprovació de la verificació dels màsters universitaris en Negocis Internacionals, impartit conjuntament per ESCI i IDEC Escola d'Estudis Superiors, ambdós adscrits a la UPF, i del màster universitari de Recerca en Economia, Finances i Empresa / Research in Economics, Finance and Management, impartit pel Departament d'Economia i Empresa de la UPF.
 • Aprovació de les modificacions substancials dels plans d'estudi dels màsters universitaris de Recerca en Ciència Política, Máster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes i en Criminologia i Execució Penal.
 • Aprovació de la modificació del reglament de l'Institut Universitari de Cultura.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.