1. Informe del rector

L'informe del rector en la darrera sessió del Consell de Govern del curs 2013-2014 és pretesament breu ja que en la darrera sessió va fer un balanç del primer any de gestió. El rector vol abordar dues qüestions.

La primera, la proposta de reestructuració organitzativa de la UPF. Es tracta d'un projecte que sovint genera rumors i incerteses que el rector vol tornar a dissipar. Informa que hi ha una Comissió, presidida pel vicerector de Planificació i Avaluació Institucional, el prof. Carles Ramió, que està treballant en una proposta. La comissió està composada també pel Secretari General, el prof. Pelegrí Viader; la Secretaria General Adjunta, la Sra. Montse Vives; el Vicegerent de l'Àrea de Docència, el Sr. Pere Torra; i el Cap de la Unitat d'Organització i Processos, el Sr. Jordi Campos. A aquesta comissió també hi són convidats a participar, puntualment, altres persones de l'organització. El rector informa que unes hores abans d'aquesta sessió del Consell de Govern, la Comissió ha presentat al Consell de Direcció l'estat de la proposta en la que estan treballant. La proposta, que es presentarà adequadament a la comunitat i se'n discutiran els detalls fins on calqui, s'emmarca en la línia de fer més àgil, més simple i més sostenible la UPF; de diferenciar-la de la resta; de fer-la encara més comprensible i reconeixible, també, per a la gent de fora. El rector ha remarcat que també als responsables de la legislació, als que poden fer canvis, els ha de quedar clar que la UPF és una universitat diferent de les altres i que, per tant, necessita una mirada diferent.

La segona qüestió està relacionada amb el Claustre celebrat el passat 5 de juny. El rector ha assenyalat que era un Claustre convocat voluntàriament, sense cap obligació formal però amb tota la convicció moral. El Claustre es va desenvolupar amb total normalitat però es va aprovar una moció que comportava una retallada del pressupost de la Universitat (l'eliminació d'una taxa relativa als serveis específics docents de la Universitat). El rector s'ha preguntat si va tenir algun sentit convocar aquella sessió, si el resultat va ser un Claustre que feia propostes per retallar el pressupost de la Universitat. Per aquest motiu, el rector ha instat als membres presents al Consell de Govern que van votar a favor de l'eliminació d'aquella taxa -que representava molt poc per a cada estudiant però que afecta notablement el pressupost de la Universitat- a fer una reflexió sobre la qüestió. El rector, que s'ha ofert a parlar-ne durant el torn de paraules (no hi ha hagut comentaris), ha finalitzat el seu parlament preguntant-se sobre el sentit de convocar voluntàriament un Claustre que finalitzava amb un pressupost retallat.

Finalment, el rector ha recordat la celebració, els propers 4 i 5 de juliol, dels actes acadèmics de graduació dels graus, màster i doctorats de la UPF i dels màsters de l'IDEC i ha convidat tots els assistents a participar-ne, sobretot en les sessions del seu àmbit, afirmant que és un gest que els estudiants agraeixen.

2. Principals acords

 • Acord que concreta la manera com s'articularà a la UPF el compliment del requisit establert per la Llei 2/2014, de 27 de gener, del Parlament de Catalunya, d'acreditació d'una tercera llengua en el nivell establert per la Generalitat de Catalunya per tal d'obtenir el títol de grau. A la UPF, els estudiants que comencin els ensenyaments el curs 2014-2015 podran demostrar l'assoliment d'aquest nivell superant les proves específiques que s'estableixin oficialment a tal efecte o aportant una acreditació equivalent i reconeguda oficialment. Per tal de donar suport als estudiants en aquesta obligació legal, la Direcció General d'Universitats oferirà ajuts en forma de cursos gratuïts que els estudiants podran cursar a la UOC o també a través d'altres cursos subvencionats (en el cas de la UPF, a través d'Idiomes UPF).
 • Modificació de la normativa que regula els aspectes econòmics de la matrícula per tal de permetre, de cara al curs 2015-16, el fraccionament d'aquesta. El fraccionament de la matrícula s'establirà en un màxim de quatre terminis repartits dins l'any natural d'inici de curs. Per als estudiants matriculats al juliol això suposarà un primer termini amb el 40% de l'import dels crèdits (més tota la resta de conceptes) i tres terminis del 20%. Per als estudiants matriculats al setembre, suposarà un primer termini amb el 40% de l'import dels crèdits (més tota la resta de conceptes) i dos terminis del 30%. 
 • Establiment d'un Programa UPF d'ajuts a l'estudi. La UPF farà un esforç especial i triplicarà amb fons propis la dotació inicial del fons per a estudiants en una situació sobrevinguda de 25.000 a 75.000 euros. La Universitat obre aquests ajuts a un segon supòsit i és que també hi podran optar estudiants als quals se'ls hagi denegat la beca de la convocatòria de caràcter general per al curs acadèmic 2014-2015 per motius acadèmics de nota mitjana i que tinguin la necessitat de complementar la beca Equitat obtinguda per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015.

3. Altres acords

 • Aprovació de la proposta d'oferta de places de graus i màsters (UPF i centres docents adscrits) per al curs 2014-2015.
 • Aprovació de la proposta de la programació d'ensenyaments per al curs 2015-2016 (es mencionen únicament les titulacions emergents): Grau en Fisioteràpia, Grau en Estudis Globals, Grau en Bioinformàtica, Grau en Enginyeria d'Organització Industrial, Màster universitari en gestió publica a Amèrica Llatina, Màster Universitari en Màrqueting Directe i Digital, Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat, Màster Universitari en Recerca en Delinqüència i Justícia Penal, Màster Universitari en Dret Global i Europeu, Màster Universitari en Comunicacions Mòbils i Màster Universitari en Desenvolupament Internacional.
 • Modificació del PlaQUID 2014-2015. S'ha modificat la composició de Comitè d'Adjudicació atès que dos dels vicerectors que per raó de la matèria en formaven part s'han abstingut per haver-se presentat projectes en els que hi tenen interès. Arran del retard en la constitució del Comitè, també s'han modificat els terminis de la convocatòria.
 • Modificació de reglaments dels departaments d'Humanitats i de Comunicació.
 • Proposta al Consell Social d'aprovació de vuit expedients de despesa de caràcter plurianual: renovació de la llicència campus de productes Oracle per a les aplicacions informàtiques; contractació de serveis de telecomunicacions corporatives per a la UPF; contractació del servei de manteniment de l'equipament de xarxa troncal de la UPF; contractació del servei de manteniment per als sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra (2015-2017); contractació del servei de petits treballs de trasllat de mobiliari i suport auxiliar de manteniment als edificis de la UPF; contractació del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica (2015-2017); contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis (2014-2016) i contractació d'un servei de cardioprotecció (desfibril·ladors) per al conjunt de campus i edificis de la UPF.
 • Proposta al Consell Social d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca de la segona convocatòria del 2013 per al personal docent funcionari i de la primera convocatòria del 2014 per al personal docent contractat.
 • Designació d'Adrià Masip com a representant dels estudiants al Consell Social de la UPF.
 • Designació de Berta Riera i Marc Darriba com a representants dels estudiants en la Comissió d'Ordenació Acadèmica.
 • Designació d'Andreu Calvet i del seu suplent, Cristian Llach, com a representant dels estudiants a la Junta Electoral.
 • Designació d'Anna SanClemente com a representant dels estudiants a la Conferència general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.