1. Informe del rector

El rector dóna la benvinguda al professor Ramon Villanova, nou vicerector de Comunitat Universitària, i a Anna Caballé, degana en funcions de la facultat de Dret, que s'incorporen al Consell de Govern.

Enceta el seu informe anunciant la convocatòria imminent d'un Claustre extraordinari, el proper 21 de novembre, on es debatrà el projecte de reforma dels Estatuts que ha elaborat la Ponència redactora. La proposta de reforma d'Estatuts preveu la reforma organitzativa de la UPF en vuit àmbits acadèmics i estarà disponible per a tota la comunitat universitària des de l'endemà d'aquest Consell de Govern.

La posició del rector és la de garantir que cada àmbit acadèmic s'organitzi com li sembli millor i que l'elecció del degà sigui feta pels seus iguals. En aquest sentit, va traslladar a la Ponència redactora la seva opinió, favorable a que els degans siguin escollits per les juntes de centre.

Pel que fa al Consell de Direcció, el rector és partidari de reduir el nombre de vicerectors i de comptar amb la presència dels responsables acadèmics de tots els centres de la UPF, de manera que també ho siguin de la Universitat. Aquesta mesura, que permetria fer extensius els problemes i oportunitats dels centres a la Universitat i viceversa amb major agilitat, està vinculada a la reforma de les unitats acadèmiques i únicament pot aplicar-se amb una reforma dels Estatuts.

2. Presa de coneixement del compte general i dels estats anuals auditats de l'exercici 2015 

El gerent presenta dades de la liquidació dels comptes de l'exercici 2015. En primer lloc, presenta els resultats de l'auditoria que anualment es realitza a la Universitat. L'informe de l'auditor és favorable i, a l'igual que en anys anteriors, fa quatre notes d'èmfasi que no afecten a la seva opinió: 1) fa notar que la UPF tanca l'exercici amb un romanent de tresoreria total de 26 milions d'euros, si bé el romanent de tresoreria no afectat és negatiu en 7.4 milions d'euros; b) constata que la Universitat consigna el deute històric que, des del 2005, la Generalitat manté per valor de 2,1 milions d'euros, malgrat la incertesa del seu cobrament; 3) constata que la UPF va consignar al pressupost uns diners per retornar una part de la paga extraordinària del 2012 (com així ha estat) i, en aquest sentit, el gerent assenyala que la Universitat està disposada a consignar més diners per si cal tornar més pagues; i 4) constata que malgrat que la llei estatal prohibeix pagar premis per jubilació des del 2012, la universitat continua fent la reserva d'aquests diners per si es pogués pagar en un futur. El gerent valora molt positivament aquestes notes d'èmfasi de l'auditor, que subratllen la prudència de les persones responsables d'elaborar el pressupost de la Universitat, sempre a favor de tenir consignada qualsevol despesa que es pugui produir.

En segon lloc, el gerent presenta les principals desviacions del pressupost del 2015. Pel que fa als ingressos, destaca l'increment en matrícules (1,5 milions d'euros més del previst) fruit dels bons resultats en matriculació de la UPF i de l'increment del cànon de tutela dels estudis de la UPF BSM. També destaca l'increment dels cànons de recerca (que ascendeixen a 3,4 milions d'euros, prop de 600.000 euros més del previst), un import que es pot reinvertir en recerca, fet que denota l'extraordinari comportament dels recercadors de la UPF. Pel que fa a les despeses, el gerent assenyala una menor despesa en la partida de personal, vinculada a la quota de la Seguretat Social; i a una major despesa en funcionament (800.000 euros més del previst), destinada a informàtica, audiovisuals, comunicació i promoció. A nivell de resultats, el fet que la Universitat hagi gastat menys del previst i ingressat més, ha fet possible que la UPF hagi pogut retornar 3 milions d'euros en bestretes (s'havia previst retornar-ne només 1) i continuar tancant l'exercici del 2015 amb un resultat positiu de 165.000 €.

3. Altres acords

 • Aprovació de la normativa sobre convenis administratius signats per la UPF per tal de regular la subscripció de convenis administratius de la Universitat amb altres entitats públiques o privades així com el procediment de proposta, tramitació, aprovació, signatura i control d'aquests convenis. La normativa remarca el fet que els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes i que, en aquests casos, la seva naturalesa i règim jurídic s'ajustarà a la legislació de contractes del sector públic.
 • Aprovació de les Bases de la convocatòria del Programa UPF d'ajuts a l'estudi del curs 2016-2017. La quarta convocatòria del programa compta amb una dotació total de 75.000 € i s'adreça als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en un grau i que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula, així com d'altres preus públics d'obligat pagament a la Universitat. A la convocatòria del curs 2015-2016, es van atorgar 30 ajuts per valor de 26.022 €.
 • Aprovació de la normativa del programa Campus Júnior UPF. El programa, en funcionament des de fa 4 cursos, busca acostar la Universitat als estudiants preuniversitaris (tercer i quart curs de l'ESO, primer curs de Batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà) amb una oferta de cursos que combinin la docència amb una part pràctica, experimental i lúdica. L'aprovació de la normativa permet estructurar i regular els aspectes bàsics d'aquest reeixit programa. 
 • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2017-2018, sense modificacions substancials en relació amb el curs anterior.
 • Modificació de la programació de màsters universitaris per als cursos 2016-2017 i 2017-2018. Pel que fa al curs 2016-2017, es desprograma el  Màster Universitari en Recerca en Història de la Comunicació (departament de Comunicació), que es programa per al curs 2017-2018. Pel que fa al curs 2017-2018, es programa el Màster Universitari en Política i Societat Europea / European Politics and Society. La UPF participa en el segon any d'aquest programa interuniversitari coordinat per la Charles University of Prague i no rebrà estudiants en el primer curs de l'edició 2017-18. Així mateix i per al curs 2017-2018, s'afegeix la denominació en anglès (Migration Studies) en el Màster Universitari en Estudis Migratoris. Ambdós programes de màster s'imparteixen al departament de Ciències Polítiques i Socials.
 • Modificació de les memòries de dos programes de màster oficials: el Màster Universitari en Negocis Internacionals / International Business, impartit a l'ESCI i a la UPF BSM; i el Màster universitari en Advocacia, impartit a la UPF BSM. També es modifica el pla d'estudis del Grau en Periodisme, de la facultat de Comunicació, per incloure com a optatives assignatures d'altres plans d'estudis.
 • Verificació de memòries dels màsters universitaris següents: el Màster Universitari en Estudis Migratoris - Master in Migration Studies, del departament de Ciències Polítiques i Socials; el Màster Universitari en Recerca en Ciències Interdisciplinars, del departament de Ciències Experimentals i de la Salut; i el Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures d'Infermeria, coordinat per la UAB i amb la participació de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar.
 • Proposta al Consell Social de l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat i per mèrits de docència o gestió al professorat funcionari i al contractat en la convocatòria 2016.
 • Proposta al Consell Social d'autorització de dos expedients de despesa de caràcter pluriennal: el primer, per a la pròrroga de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la UPF; i el segon per a la concertació de la prestació dels serveis d'assessorament en protecció radiològica, de dosimetria i de gestió de materials residuals, per a la instal·lació radioactiva de la UPF.
 • Designació de representants de la UPF a altres organismes: Designació del professor Ramon Villanova, vicerector de Comunitat Universitària, representant de la UPF en la Comissió d'accés i afers estudiantils del CIC; i designació del professor Jaume Garcia, del departament d'Economia i Empresa, representant de la UPF en el Consell Català d'Estadística.
 • Designació de membres a diverses comissions de la Universitat: Designació del professor Jesus Silva, del departament de Dret, vocal de la Comissió de Professorat; designació del professor Josep Blat, del DTIC, vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica; designació del professor Rafael Pous, del DTIC, vocal de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics; i cessament del professor Narcís Parés, professor del DTIC, com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.