1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre els resultats de la preinscripció universitària per al curs 2012-2013. En el conjunt del sistema universitari de Catalunya (format per tots els centres públics més la Universitat de Vic), la demanda de sol·licituds de preinscripció en primera preferència ha disminuït un 5,3% respecte al curs passat. Encara és massa d'hora per atribuir aquesta reducció a l'augment dels preus i taxes universitàries.

Després de l'augment sostingut de la demanda que havia tingut des del curs 2007-2008, enguany la demanda a la UPF ha disminuït en un 9,1% (incloent els centres adscrits). Amb tot, és, amb molta diferència, la universitat que té més demanda en primera preferència, concretament cada plaça oferta per la UPF en l'àmbit del grau ha estat demanada gairebé per dos estudiants, amb una relació entre demanda i oferta d'1,9. Aquests bon resultats palesen que la oferta de la UPF segueix sent molt atractiva per als nous estudiants universitaris.

Vuit titulacions del conjunt de l'oferta de totes les universitats tenen una nota superior a dotze, entre les que hi ha Medicina de la UPF en quarta posició (12,24) i el doble grau en Administració i Direcció d'Empreses-Economia/Dret (12,08), com a sisena nota més alta del sistema català. Les notes de tall de la UPF es mantenen elevades i onze graus l'han augmentat respecte al curs passat. Els estudis amb la nota més alta són: International Business Economics (11,66), Biologia Humana (11,52), Periodisme (11,30), Enginyeria Biomèdica (10,95), Administració i Direcció d'Empreses (10,88), Publicitat i Relacions Públiques (10,61), Comunicació Audiovisual (10,28) i Economia (10,04). Pel que fa a la resta de titulacions, totes tenen una nota de tall entre el 5 i el 10, excepte Humanitats i Enginyeria Telemàtica, que no en tenen. La davallada de la demanda de les titulacions de l'àmbit de Comunicació -Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i RR. PP.- s'explica per la contracció del mercat laboral en aquest àmbit. Dret ha estat, per primer cop, la titulació que ha rebut més sol·licituds, amb 492 sol·licituds.

La matrícula presencial dels prop de 2.400 estudiants de nou accés va començar el passat 16 de juliol i s'està realitzant sense problemes, malgrat la incertesa o els dubtes que suposa el fet que els estudiants assumeixin totalment o parcialment l'augment previst dels preus de matrícula universitària d'acord amb els ingressos per nivell de renda. L'AGAUR facilita informació sobre els llindars de renda. Els estudiants poden pagar ara un 60% del preu i diferir el pagament de la resta. El Decret de preus no ha inclòs les bonificacions a les famílies monoparentals d'un sol fill i la Generalitat ha anunciat que intentarà buscar una solució.

En l'àmbit dels nous preus dels màsters universitaris, el Reial Decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, preveu que l'estudiant pagui entorn el 40-50% del seu cost (el Decret de preus a Catalunya estableix que el preu del crèdit pot arribar als 64€), llevat d'aquells màsters que siguin necessaris per acreditar l'exercici professional, en què l'estudiant pagarà entre el 15-25% del cost (el Decret de preus a Catalunya estableix que en aquests màsters el preu del crèdit serà de 40€).

El Decret de preus a Catalunya preveu que el Consell Social de cada universitat pugui fer una reducció del 30%. La UPF ha decidit ajustar els preus dels seus màsters universitaris i proposarà al Consell Social que el preu del crèdit dels màsters professionalitzadors sigui de 45€ i en els altres màsters de 52€, que representa un augment moderat del 15%. També es fa una pujada moderada pels estudiants de fora de la Unió Europea, als que, com se sap, es pot multiplicar per quatre el cost del crèdit.

 

Per acabar, el rector informa que la UPF acollirà enguany l'acte oficial d'inauguració del curs acadèmic 2012-2013 del sistema universitari català, en el decurs del qual Víctor Grifols i Roura, president i conseller delegat de Grifols, pronunciarà la lliçó inaugural.

2. Principals acords

 • Aprovació de l'atorgament de la Medalla de la UPF a Enric Satué

A proposta del rector, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a Enric Satué Llop per haver creat l'any 1990 la marca originària de la UPF, un disseny que ha representat encertadament el projecte d'excel·lència i modernitat de la UPF, i en agraïment de la tasca desenvolupada amb dedicació i entusiasme com a professor dels Estudis de Periodisme entre els anys 1993 i 2012.

 • Aprovació del Codi Ètic de la UPF

El document aprovat és un referent que servirà com a guia dels membres de la comunitat universitària de la UPF i suposa un esforç necessari per definir els principis i eixos que han de regir la convivència en la nostra institució. El Codi, que incorpora principis i no judicis de valor ni conductes sancionables, ha de ser vist com el compromís de tota la comunitat universitària per tal de construir entre tots una universitat més justa, inclou aquest vuit principis ètics inspiradors de la vida universitària que haurien de ser compartits per tots els membres de la comunitat: Integritat; Llibertat acadèmica; Responsabilitat professional; Honestedat; Igualtat; Privacitat i confidencialitat; Respecte, i Conductes de risc personal i social.

 • Aprovació del Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la UPF

 

L'aprovació d'aquest Reglament s'origina en l'anomalia que suposa que el règim disciplinari aplicable als estudiants universitaris es troba regulat en el Reglament de disciplina acadèmica, aprovat per Decret de 8 de setembre de 1954, que hores d'ara encara no ha estat substituït per un text amb rang formal de Llei. El Decret no preveu les conductes més habituals en el món universitari i engloba moltes accions en la manca de probitat. Aquesta situació fa convenient l'aprovació d'una regulació interna per part de la Universitat, la qual, sense innovar el sistema d'infraccions i sancions contemplat al Decret de 1954, complementi i adeqüi les previsions de l'esmentat Reglament, incloent-hi nous aspectes que beneficiïn els estudiants atès que sabran perquè poden ser sancionats, o altres aspectes com ara la reducció del període de sanció màxima o la introducció d'algunes garanties (terminis de prescripció i caducitat de les faltes). La disposició aprovada s'aplicarà a tots els estudiants matriculats a la UPF en qualsevol ensenyament.

3. Altres acords

 • Aprovació de la programació d'ensenyaments oficials per al curs 2013-2014, que preveu el nou grau en Filosofia, Política i Economia, una oferta conjunta de les universitats de l'Aliança 4AU (UAB, UAM, UC3M i UPF). S'oferiran 40 places -deu per universitat- i estarà coordinat per la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. També es va aprovar la programació, la reprogramació o desprogramació de diversos màsters universitaris.
 • Aprovació de memòries dels màsters universitaris en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania; Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes; i en Estudis Teatrals.
 • Aprovació de la nova estructura del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID).
 • Modificació de la normativa de pràctiques externes.
 • Suspensió del Pla d'emeritatge per al personal docent dels cossos docents de la UPF.
 • Proposta al Consell Social d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca de la segona convocatòria 2010 al professorat funcionari i de la convocatòria 2011 al professorat contractat.
 • Proposta al Consell Social de constitució, conjuntament amb la Fundació Pasqual Maragall, de la ""Fundació Barcelona?eta Brain Research Center", participada per la UPF.
 • Ratificació del reglament de règim intern d'IDEC Escola d'Estudis Superiors, centre adscrit a la UPF.
 • Designar la prof. Mónica Figueras Maz com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Miquel Rodrigo Alsina.

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.