1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre els temes que són competència del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC). En primer lloc i pel que fa al reial decret d'acreditació del professorat funcionari, el Consell d'Universitats ha informat favorablement l'esborrany presentat. El sistema d'acreditació, que substitueix l'actual sistema d'habilitació, consisteix en una acreditació de mèrits, basada en el CV dels candidats. L'acreditació del PDI funcionari serà per àmbits de coneixement, i no pas per àrees com fins ara. Els cincs àmbits generals previstos --humanitats, ciències, enginyeria i arquitectura, ciències de la salut i ciències socials- estaran gestionats per cinc comissions, els membres de les quals seran els responsables d'acreditar els candidats a ser catedràtic o professor titular. L'esborrany del reial decret preveu que el candidat que demostri que té tres trams de recerca estarà automàticament acreditat. A continuació el rector informa que en la reunió del Consell d'Universitats que ha de tenir lloc avui mateix, i que ha coincidit amb la celebració del Consell de Govern, s'havia d'informar favorablement sobre l'esborrany de reial de decret de regulació del grau i el postgrau. Un cop informat a favor, el MEC continuarà amb el procés previst d'implantació, que passa per aprovar oficialment el reial decret el proper octubre i possibilitar la impartició dels nous plans estudis a partir del curs 2008-2009.

Pel que fa a l'àmbit de la política universitària catalana, el rector informa que la comissionada per a Universitats i Recerca va anunciar el 17 de juliol que, a partir del curs 2008-2009, l'actual oferta de places per cursar Medicina s'incrementarà en cent noves places i que aquests estudis s'impartiran a les universitats que fins ara no els impartien i que ho havien sol·licitat: la UPF i les universitats de Girona i Internacional de Catalunya. El rector es congratula d'aquesta decisió, que és una antiga reivindicació de la UPF, i només lamenta que els rectors implicats se'n van assabentar oficialment per la comissionada pocs minuts abans que el Telenotícies Migdia de TV3 avancés per sorpresa la notícia. Afegeix que cal, a partir d'ara, la màxima col·laboració de tothom per tirar el projecte endavant. El rector també informa de la recent aprovació per part del Govern de la Generalitat del Pla d'Inversions Universitàries (PIU) que, entre altres coses, garanteix que el curs 2008-2009 es pugui posar en marxa el conjunt del Campus de la Comunicació. Pel que fa a les dades de la preinscripció universitària per al proper curs, el rector informa que hi ha hagut una certa continuïtat i que la demanda de places en el conjunt del sistema universitari català ha crescut mig punt percentual respecte el curs passat. Quant a les titulacions de la UPF, hi ha continuïtat en la forta demanda d'estudis com Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Administració i Direcció d'Empreses. Biologia puja i es recuperen les especialitats de Francès i Alemany de Traducció. D'altra banda, en el marc d'una davallada apreciable en la demanda general d'estudis tècnics -la demanda a la UPC ha baixat un 4%-, les enginyeries en Informàtica i Telecomunicacions també han baixat. El rector creu que cal l'esforç de tots plegats per resoldre aquesta situació poc favorable. Finalment i per cloure aquesta part de la seva intervenció, el rector informa que la UPF va acollir el 17 de juliol la Jornada de Debat sobre el Llibre Blanc de les Universitats Catalanes, que va organitzar l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i a la qual hi van assistir uns 160 convidats. La Jornada es va organitzar al voltant del debat sobre sis grans àmbits generals -Formació i docència; Finançament del sistema universitari; Sistema de recerca,desenvolupament i innovació; Governança del sistema universitari; Polítiques de personal universitari; i Universitat, Societat i Territori-, cadascun dels quals va comptar amb un ponent, que es va encarregar de fer una reflexió general per emmarcar la discussió posterior amb els assistents. Dels debats de la jornada va sorgir la idea que impulsa l'ACUP de crear un sistema universitari català, amb l'objectiu d'utilitzar les sinergies i la cooperació entres totes les universitats per fer visible el sistema català a nivell europeu i mundial.

Seguidament el rector informa que el dijous 19 de juliol tindrà lloc a l'auditori del campus de la Ciutadella el primer acte acadèmic de graduació de màsters i doctorats, durant el qual prop de cent titulats recolliran el seus diplomes de graduació, que, com a novetat, estaran escrits en llatí.

A continuació el rector informa del contingut del recent viatge que ha realitzat a Llatinoamèrica per visitar diferents universitats del Perú i de Colòmbia amb les quals la UPF hi té relació. Considera que el mercat llatinoamericà és un mercat emergent i que la UPF és coneguda en els àmbits en què és present, però que cal reforçar la cooperació i els intercanvis. El rector viatjarà el divendres 20 de juliol a Madrid per reunir-se amb els rectors de les universitats Carlos III, Autònoma de Madrid i Autònoma de Barcelona per explorar possibles línies de cooperació conjunta entre les quatre universitats en matèria d'intercanvi de professorat provinent del doctorat, aixió com en l'àmbit de la política internacional. Aquestes quatre institucions es complementen i volen estudiar la possibilitat de crear una mena d'eix cultural Madrid-Barcelona que ajudi a superar alguns dels desencontres que darrerament hi ha hagut en l'esfera política.

En relació amb el que va succeir en la darrera reunió conjunta de degans i directors i a propòsit del descontent d'alguns dels assistents sobre algunes decisions en matèria de personal que no havien estat suficientment consultades, el rector creu que les coses no estaven prou madures i que es rectificarà en tot allò que calgui. Al fil d'aquesta reflexió, el rector opina que el repte de la UPF per als propers sis a vuit anys és fer una oferta acadèmica més atractiva, similar a la que ja fan les universitats del nostre entorn a les quals en volem assemblar, les quals, per exemple, imparteixen fins a 40 titulacions, que no vol dir que tinguin 40 facultats, sinó que tenen una estructura acadèmica i administrativa més flexible que la nostra que els ho permet fer. Per assolir aquests reptes de futur cal una nova mentalitat i caldrà fer canvis institucionals i administratius, amb un disseny de centres i facultats menys atomitzat que l'actual i amb una estructura adequada. Aquests són els instruments per fer una oferta acadèmica més atractiva i diferenciada per competir amb garanties.

El Consell de Direcció ha decidit dedicar el proper curs a la igualtat de gènere i, per aquest motiu, s'espera presentar el diagnòstic sobre la situació a la UPF que es va encarregar temps enrere. Tanmateix, durant tot el curs es prendran mesures institucionals en aquesta direcció i el rector anima els membres de la comunitat universitària a presentar propostes per configurar el programa d'actes i activitats, que està obert. En aquest sentit i com a primera activitat relacionada amb aquest plantejament, el rector informa que l'acte d'inauguració del curs 2007-2008 tindrà lloc el proper 2 d'octubre i que la lliçó inaugural anirà a càrrec d'Amparo Moraleda, presidenta d'IBM Espanya.

Finalment el rector dóna la benvinguda als nous convidats a assistir al Consell de Govern en representació dels òrgans de representació del PDI: Pere Jódar, president de la Junta de Personal Docent i Investigador, òrgan de representació del professorat funcionari, i Xavier Perramon, president del comitè d'empresa, òrgan de representació del professorat contractat, que es constitueix per primer cop a la UPF.

2. Principals acords

 • Aprovació del Marc de Referència per a l'Elaboració de la Programació de les Titulacions de Grau (MRP).

El procés d'adaptació de les titulacions de grau de la UPF a l'EEES requereix un esforç institucional a tots nivells per poder assolir amb èxit l'esmentada adaptació. Per tal d'adaptar l'estructura docent als nous requeriments caldrà superar quatre etapes: l'aprovació de les propostes de programacions previstes; la preparació dels plans d'estudis corresponents; la preparació del nou marc normatiu; i l'inici de les noves titulacions adaptades als nous plans d'estudis. A proposta del vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica s'ha preparat un Marc de Referència per a l'Elaboració de la Programació de Titulacions (MRP) per iniciar aquest procés seqüencial. L'objectiu del MRP és disposar d'un document de referència que permeti que les Comissions de Programació d'Estudis, establertes pels degans i directors, puguin procedir a preparar les noves propostes de programacions que hauran d'integrar la Programació Acadèmica dels Ensenyaments de Grau (PAE). Així, el MRP es configura d'acord amb els apartats següents: consideracions prèvies per a l'elaboració de les propostes de programació; directrius generals de la UPF per l'elaboració dels plans d'estudi; pautes de treball i procediments comuns per a les CPE; i fitxa per a la presentació de les propostes de titulacions.

 • Aprovació dels nous programes de màsters oficials per al curs 2007-2008.

El Consell de Govern va acordar proposar al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) sis nous màsters oficials per al curs vinent, tres dels quals estan vinculats al POP de Comunicació Social -màster en Estudis Avançats en Comunicació Social, doctorat en Comunicació Social i màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis-; dos al POP en Humanitats -màster en Creació Literària, i en Literatura Comparada i Traducció Literària-; i un al POP en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals: el màster en Tecnologies del So i de la Música, en col·laboració amb l'Escola Superior de Música (ESMUC). Els sis nous màsters estan coordinats per la UPF.

 • Aprovació del programa de beques per a estudiants de màster oficial i doctorat.

L'adaptació a la nova normativa dels estudis de doctorat i la implantació dels Programes Oficials de Postgrau obliguen a adaptar l'actual programa de beques per als estudiants de doctorat a les nova estructuració dels estudis de postgrau. Així, s'estableixen dues modalitats per a beca per a estudiant de màster oficial: assistent de docència tipus 1 i tipus 2, que tindran una durada mínima de quatre mesos i màxima d'un any. Els beneficiaris tindran diverses obligacions com, entre d'altres, la impartició, sota la direcció d'un professor, de classes pràctiques o activitats de seminari d'assignatures de grau, amb el límit de 60 hores anuals; o assistir al professorat en tasques de preparació de materials per a la docència. La segona modalitat de beca és la de personal investigador en formació (PIF) per a estudiants de doctorat que, amb una durada mínima d'un any i màxima de quatre, preveu tres modalitats diferents: beques de doctorat, finançades exclusivament pel pressupost de la UPF; beques de recerca (R+D+I), cofinançades pel pressupost de la UPF i per projectes o contractes de recerca; i beques de recerca: finançades exclusivament per projectes o contractes de recerca.

 • Proposta davant el DIUE per tal que es reconegui l'Institut Universitari de Cultura com a institut universitari de recerca.

L'Institut Universitari de Cultura (IUC) va ser creat el 1994 amb el nom provisional d'Institut universitari de Pensament, Art i Literatura, als efectes de crear un àmbit de interdisciplinarietat on dur activitats docents i de recerca destinades a promoure els estudis de cultura humanística. L'IUC realitza estudis interdisciplinaris i comparatius en l'àmbit de l'art, la literatura i el pensament i porta a terme activitats de docència de tercer cicle, recerca, difusió del coneixement en cultura humanística, manté col·laboracions amb altres centres i projectes nacionals i internacionals i també intervé en la cultura de la ciutat. En l'àmbit específic de la recerca, el seu objectiu és la creació d'equips d'investigació que portin a terme l'anàlisi de les relacions entre els tres àmbits de coneixement implicats i alhora la creació i el foment d'altres línies que estableixin una connexió amb altres àmbits del coneixement. Ara es demana que se'l reconegui com institut universitari de recerca conforme el previst a la LOU i a la LUC.

3. Altres acords 

 • Aprovació de la modificació dels plans d'estudis dels màsters oficials per al curs 2007-2008, en Salut Pública i en Ciència Cognitiva i Llenguatge.
 • Aprovació de la modificació de la normativa d'admissió d'estudiants, convalidacions, simultaneïtat d'estudis i reincorporació a la Universitat Pompeu Fabra. L'objectiu és apropar la resolució sobre les convalidacions als deganats i definir la Comissió de Convalidacions com un òrgan de consulta i d'establiment general de pautes de convalidació. També es pretén agilitar i simplificar el procés de resolució.
 • Aprovació de la modificació del programa d'extensió universitària per a majors de 50 anys (Amb la Pompeu Arreu). Aquest Programa passa a denominar-se UPF Sènior: Programa d'Estudis per a majors de 50 anys i tindrà una oferta d'assignatures sense necessitat de seguir un itinerari.
 • Aprovació de les Normes del Programa d'estudis conjunt de les diplomatures en Ciències Empresarials i Turisme de l'Escola Universitària del Maresme.
 • Aprovació del reconeixement del Grup de Recerca en Documentació Digital (DigiDoc), coordinat pel professor Lluís Codina, i del Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS), coordinat pel profesor Paul Verschure. D'altra banda, s'aprova que el Grup de Recerca en Senyalització a l'Estrès Cel·lular, coordinat pel Francesc Posas, passi a denominar-se "Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular".
 • Aprovació de l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca corresponents a la convocatòria extraordinària del 2005 i a l'ordinària del 2006 per a personal contractat.
 • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública de set places del Grup B de l'escala de gestió.
 • Aprovació de la modificació del reglament del Departament d'Humanitats.
 • Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci ESCI.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.