1. Informe del rector

El rector aborda en el seu informe diversos exemples del progrés de la Universitat:

En primer lloc, la col·laboració entre la UPF i la UPC en l’àmbit de l’enginyeria i l’economia per impartir conjuntament el Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica. Aquest títol introdueix una pràctica nova dins del sistema universitari català ja que no hi ha cap altra col·laboració similar en aquest registre i amb aquesta força, una iniciativa que també permet sortir de la dinàmica de competència entre universitats i en la qual la col·laboració empresarial, en forma de beques, és essencial per captar estudiants amb talent i menys recursos.

En segon lloc, el rector felicita la prof. Teresa Cabré, que ha estat recentment investida doctora honoris causa per la Universitat de Ginebra, una institució “germana” en el sentit que la UPF hi comparteix posició i prestigi al rànquing Times Higher Education (THE) 2019. 

En tercer lloc, i sense abandonar els rànquings, el rector fa referència als bons resultats assolits recentment en diverses classificacions, sobretot tenint present les dificultats que afronta. En aquest sentit, remarca la qualitat del professorat de la UPF. A tall d’exemple, dins del rànquing THE, la Universitat ha assolit una puntuació de 95/100 punts en l’indicador cites per professorat, pràcticament l’únic indicador que mesura dades objectives i no elements més vinculats al prestigi d’una institució. De fet, atenent únicament a aquest indicador, la UPF se situa en el lloc 58 de les millors universitats del món. Si la Universitat manté aquesta manera de treballar, l’únic que pot fer és millorar en prestigi. En aquest punt, el rector també destaca el nombre de beques de l’European Research Council (ERC) obtingudes pels recercadors de la UPF en els darrers deu anys. Així, entre 2008 i 2018 els recercadors de la UPF, sense incloure als dels centres del grup, han obtingut 40 ERC, situant-se al capdavant del sistema espanyol. De fet, la UPF és la segona institució de l’Estat amb més beques de l’ERC (únicament superada pel CSIC) i és també la primera universitat.

En quart lloc, el rector fa referència a la inauguració de curs, amb una excel·lent lliçó inaugural a càrrec del prof. Jordi Camí i un original cartell a càrrec d’Antoni Vives Fierro. Anuncia també la convocatòria d’un Claustre ordinari per al proper 15 de novembre.

En cinquè lloc, esmenta el Pla estratègic per a la internacionalització de la UPF, en què la Universitat treballa en l’actualitat i que s’obrirà en breu a la participació.

Finalment, el rector anuncia que el Col·legi de Periodistes ha premiat la revista 360upf, una publicació online que reuneix tots els requisits de la modernitat i la sostenibilitat. Precisament, el darrer número de la revista està dedicat el projecte Planetary Wellbeing, un element transversal i diferenciador de la UPF, que el rector ha presentat en diverses ocasions.

 

2. Principals acords

Creació del programa de beques de mobilitat internacional “UPF World”

El programa vol vetllar per assimilar les condicions de la mobilitat no només dins sinó també fora d’Europa i, alhora, garantir que cap estudiant quedi exclòs d’adquirir una experiència internacional per manca de mitjans econòmics (o que la tria del seu destí estigui condicionada a això). La decisió de tractar de garantir les beques extracomunitàries es deu al fet que la demanda de mobilitat dels estudiants de la UPF tendeix cada vegada més a ser fora d’Europa (de fet, la demanda extraeuropea ha crescut un 5% en un sol any). A efectes pràctics, el nou programa “UPF World” fusionaria els programes de beques propis ja existents Aurora Bertrana i Passaport al Món. L'import de l'ajut serà de 1.000€ per estudiant i estada (amb 1.000€ addicionals pels estudiants amb beques de caràcter general del MECD) seguint un criteri de mèrits acadèmics.

Aprovació de les bases de la convocatòria de beques talent - Fundació Caixa d'Enginyers

El programa neix arran un conveni de col·laboració amb la Fundació Caixa d’Enginyers que, entre d’altres, cerca captar els estudiants amb millor expedient acadèmic. Preveu la dotació de 10 beques de 460 euros cadascuna adreçades als estudiants del Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació o del Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades que cursin aquests estudis a temps complet durant el curs acadèmic 2018-2019.

Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2017

El gerent presenta les dades dels comptes anuals auditats de l’exercici 2017, que s’ha tancat en equilibri pressupostari, amb un petit superàvit de 87.000 euros que redueix el dèficit acumulat a 7.3 milions d’euros.

En relació amb el pressupost aprovat per aquest exercici i pel que fa als ingressos, destaca l’increment dels ingressos en matrícules (406.000 euros més del previst) i de la subvenció ordinària de la Generalitat (1,7 milions més) bàsicament degut a l’increment retributiu de l’any 2017 i a la paga extra del 2012.

Pel que fa a les despeses, s’ha incrementat la despesa en personal essencialment a causa de l’increment de les bases de la Seguretat Social en el cas del PDI, al reconeixement dels trams dels professors interins i a l’increment retributiu i al retorn de la paga extra del 2012 de tots els treballadors de la Universitat.

També destaca una lleugera variació a les operacions financeres, ja que a la finalització de l’exercici 2016 es van poder amortitzar dues quotes de bestretes reintegrables que vencien el 2017 i que ascendien a 962.000 euros. Això va permetre que, durant el 2017, es pogués amortitzar una quota de la bestreta de la Generalitat que no estava pressupostada (583.000 euros). En total, aquests darrers cinc anys, fruit de l’esforç institucional, la Universitat ha pogut disminuir el deute en bestretes de 34 a 21 milions d’euros.

Per acabar, el gerent ha presentat els resultats de l’auditoria que anualment es realitza a la Universitat. L'informe de l'auditor és favorable i, com en altres ocasions, fa  èmfasi en algunes qüestions que no afecten a la seva opinió. Fa notar que la UPF tanca l'exercici amb un romanent de tresoreria total de 29 milions d'euros, si bé el romanent de tresoreria no afectat és negatiu en 7.3 milions d'euros; constata que la Universitat consigna el deute històric que, des del 2005, la Generalitat manté amb la Universitat i que, actualment, és de  1.8  milions d'euros; i constata que la UPF va consignar al pressupost uns diners per retornar una part de la paga extraordinària del 2012 (com així ha estat). El gerent valora positivament aquestes notes d'èmfasi de l'auditor, que subratllen la prudència dels responsables d'elaborar el pressupost de la Universitat.

 

3. Altres acords

Aprovació de la proposta d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a Gonzalo Pontón

A proposta de l’àmbit d’Humanitats, la distinció vol reconèixer la trajectòria d’aquest editor i historiador, que ha publicat a les seves col·leccions els estudis més influents en els àmbits d’història, pensament i literatura. Una comissió constituïda pels professors Mercè Tricàs, Mireia Trenchs, Xavier Tafunell, Jaume Guillament i Albert Garcia Balaña s’encarregarà d’avaluar els mèrits del candidat.

Propostes d'aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica:

 • Aprovació de la normativa sobre l'equivalència al nivell acadèmic de doctor de títols emesos per universitats estrangeres. L’objecte de la norma és la regulació del procediment per a la declaració d’equivalència de títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de Doctor que es presentin a la UPF (és a dir, la normativa no fa referència a l’homologació de títols, ja que aquesta és una tasca que correspon al govern). Les resolucions tindran en compte la correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l'accés als estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol espanyol; la correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol espanyol; i els continguts formatius per a l’obtenció del títol estranger i que han d’incloure un treball original de recerca que capaciti el sol·licitant per al treball autònom en l’àmbit de l’R+D+I.
 • Modificació de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. Es modifica la composició de la Comissió d’Ordenació acadèmica per incorporar com a vocal de la mateixa al responsable de l’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis, atès que la COA assumeix competències referides amb la planificació i modificació de plans d’estudis.

Proposta de reconeixement i baixa de diverses figures de recerca

 • Reconeixement del Grup de Recerca Wireless Networking, coordinat pel prof. Boris Bellalta i adscrit al DTIC. Aquest grup s’integrarà a la Unitat de Recerca Wireless Networks. Aquest grup ha estat reconegut a la convocatòria SGR 2017 d’AGAUR.
 • Reconeixement del Grup de Recerca Grammar and Cognition, coordinat pel prof. Wolfram Hinzen i adscrit al departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Aquest grup, que s’integrarà a la Unitat de Recerca en Lingüística, també ha estat reconegut a la convocatòria SGR 2017 d’AGAUR.
 • Baixa del Grup de Recerca en Creació Literària, a petició pròpia de la coordinadora, la prof. Maria Morras.

Aprovació de l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca, de docència i de gestió al professorat contractat i funcionari de la convocatòria ordinària del 2018

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

 • Contractació de l'arrendament, modalitat de rènting, de quatre equips de cardioprotecció (desfibril·ladors) per al conjunt de campus i edificis
 • Contractació de serveis d'assessorament i gestió professional en matèria de propietat industrial
 • Contractació del servei de mudances, a preus unitaris, per al conjunt de campus i edificis
 • Contractació del subministrament de material fungible de laboratori, per a les unitats de recerca de DCEXS i de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
 • Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis

Proposta de designacions de membres a òrgans i comissions de la Universitat:

 • Designació del professor Dídac Pujol, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat
 • Designació del professor Ignacio Lago, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, com a vocal de la Comissió de Professorat
 • Designació de la professora Mònica Figueras, vicerectora encarregada de la direcció de projectes de per al compromís social i la igualtat,  com a representant de la UPF en la Comissió de Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)