1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que el projecte "Campus UPF - Icària Internacional" ha obtingut la distinció Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) en la convocatòria del 2010. Aquesta distinció del Ministeri d'Educació també ha estat obtinguda pels projectes "Campus Salut" (UB), "Campus de l'energia" (UPC), "Iberus" (universitats de Saragossa, Lleida, Logronyo i Pública de Navarra) i pels projectes presentats per la Universitat del País Basc i el que van presentar conjuntament les universitats de València i Politècnica de València. La UPF també ha rebut una important dotació econòmica en la convocatòria d'ajuts INNOCAMPUS, del Ministeri d'Innovació i Ciència, annexa a la convocatòria del CEI. En total, la UPF disposarà de 12,5 milions d'euros de crèdit per començar a desenvolupar el projecte Icària, al campus de la Ciutadella. El projecte, que té una superfície construïble de 60.000 metres quadrats i es farà per fases, preveu, a curt termini, la construcció de dos edificis nous al costat de l'edifici Mercè Rodoreda (Icària I). En una segona fase s'aixecaran nous edificis en l'espai ara ocupat pels antics pavellons militars al costat de Roger de Llúria (Icària II). Finalment, la construcció d'un nou volum al solar del pàrquing del campus (Icària III), completarà la creació del Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanes.

El rector informa que el passat 15 de novembre la UPF va acollir la reunió semestral de l'Aliança 4 Universitats -formada per la UPF, la UAB, la UAM i la UC3M-, durant la qual es va acordar donar llum verda a impartir, conjuntament i a partir del curs 2012-2013, el grau en Filosofia, Política i Economia. Es tracta d'una titulació transversal, de gran prestigi internacional -la Universitat d'Oxford la imparteix des del 1920 i es pot cursar a les universitats més importants del món- que cursaran pocs estudiants (30-40). La nova titulació suposarà un cost d'implantació raonable, perquè es crea a partir de recursos existents a les quatre universitats, amb importants sinergies amb els graus ja existents, sense costos afegits en instal·lacions i amb una inversió mínima en tutories i coordinació. També van acordar un viatge a l'Índia, del 22 al 29 de novembre, on els rectors de l'A4U signaran convenis de col·laboració i d'intercanvi d'estudiants de postgrau amb algunes de les universitats més importants d'aquest país asiàtic.

El rector informa de la recent publicació d'un estudi sobre la producció científica a Espanya, en què la UPF, des d'un punt de vista qualitatiu, té la mitjana més alta, amb 1,57, similar a la de les universitats d'una mida similar del nostre entorn.

En relació amb qüestions internes, informa que els Estatuts de la UPF, que van ser modificats en el darrer Claustre de la UPF, han superat el tràmit de verificació de la Generalitat i el text íntegre ha estat publicat al DOGC de 16 de novembre. També que del 15 al 19 de desembre tenen lloc les eleccions a delegats dels estudiants als vuit centres de la Universitat.

El 15 de novembre s'ha celebrat UPFeina, la fira d'ocupació de la UPF, que ha reunit una cinquantena d'expositors i ha tingut un gran èxit de públic. El dia 18 tindrà lloc l'acte de lliurament del premi UPFEmprèn, convocat pel Consell Social de la UPF i patrocinat per la Fundació Banc Sabadell. Pel que fa als actes previstos per a les pròximes setmanes, el rector esmenta l'Acte acadèmic de graduació dels ensenyaments de grau, que tindrà lloc el dissabte 11 de desembre al pati de l'edifici Roger de LLúria i que enguany es dividirà en quatre sessions atès el gran nombre de graduats, l'acte d'homenatge a M. Rosa Virós i Galtier, rectora de la UPF entre els anys 2001 i 2005 (13 de desembre), i l'aperitiu de Nadal (17 de desembre).

Seguidament, el Sr. Ricard Boix, gerent de la UPF, presenta el Pla de Sostenibilitat Econòmica, que tindrà la seva plasmació en el projecte de pressupost de l'exercici 2011. En l'actual context de crisi econòmica, el Consell de Direcció ha decidit, amb l'acompanyament del Consell Social, ajustar els comptes de la Universitat a l'actual situació de crisi econòmica, d'abast mundial, de la qual la UPF no queda exempta. L'ajornament del compliment del Pla de millora de les universitats públiques catalanes, aprovat per la Generalitat l'any 2006, ha suposat que la UPF hagi deixat d'ingressar 15 milions d'euros en el període 2008-2010. Recorda que aquesta davallada s'ha plantejat després d'un panorama en el que la UPF venia de créixer del 8 al 9% de la subvenció i en què la contribució de les matrícules al sistema universitari ha suposat una important davallada en relació a fa deu anys. La retallada dels ingressos prové de l'apartat del finançament variable lligat a l'acompliment d'objectius, i la UPF s'ha vist fortament penalitzada, atès que presenta millors indicadors de consecució que les altres universitats. Aquesta forta disminució dels ingressos previstos ha coincidit amb l'important creixement de la superfície del campus, que ha passat de 109.000 metres quadrats (2006) a 143.000 (2010), amb el consegüent augment exponencial de les despeses derivades en manteniment, vigilància, seguretat i neteja. Tot plegat ha provocat que el pressupost del 2010 es tanqui amb un dèficit previst d'entre 2,7 i 3 milions d'euros. La UPF ha reclamat el compliment dels compromisos i ha recordat a les autoritats que és difícil ser internacionals i de qualitat amb aquesta situació, tot i que ara cal esperar a plantejar el tema al nou Govern.

El Pla de Sostenibilitat Econòmica és un conjunt de mesures per afrontar amb garanties d'estabilitat econòmica i financera les actuacions dels pròxims anys, atès que no és de preveure una millora substancial de les condicions de finançament i de responsabilitat davant la societat, deixant al marge visions catastrofistes. Per aconseguir-ho es prioritzaran les actuacions previstes en el Pla Estratègic UPF 2015 i, en tot moment, es preservarà el model de qualitat i d'excel·lència de la UPF. L'objectiu del Pla és incrementar els ingressos extraordinaris fora de la subvenció pública, alhora que reduir les despeses. L'adopció de les mesures previstes ha de suposar l'estalvi de 3,5 milions d'euros anuals entre els anys 2011 i 2013.

El pla afecta a totes les estructures i a totes els col·lectius que conformen la Universitat i unes mesures seran conjunturals i d'altres estructurals. D'entre les mesures previstes per augmentar els ingressos hi ha plantejar a les autoritats catalanes un millor finançament, renegociar bestretes, l'augment del preu del crèdit en els graus en el marge que pugui preveure el Decret de preus; i a nivell de la UPF, l'augment dels cànons de recerca, millorar el rendiment patrimonial del espais, incrementar el fund-raising, millorar els ingressos en activitats acadèmiques especials, plantejar variacions en els preus dels màsters oficials per apropar-se al 30% del cost -com ja es fa amb un dels màsters-, augmentar el preu per serveis específics de suport a l'aprenentatge, o cobrar una taxa de preinscripció als estudis de postgrau.

Pel que fa a les mesures que s'adoptaran per reduir les despeses hi ha previst reduir l'horari d'obertura d'alguns d'edificis, com ara el Dipòsit de les Aigües o el Rectorat, el tancament del campus en període de vacances, la limitació de la temperatura de climatització dels espais, l'abandonament de l'edifici França, o incrementar la col·laboració entre les entitats del Grup UPF mitjançant les sinergies. En l'àmbit dels Recursos Humans no hi haurà substitucions de personal ni renovació dels contracte de reforç, alhora que es preveu reduir un 2% els costos de la massa salarial del PDI i del PAS (capítol I del pressupost). El Pla podrà ser flexibilitzat en la mesura que entrin recursos.

2. Principals acords

  • Inici del procés de nomenament del Sr. Joan Manuel Serrat com a doctor honoris causa per la UPF

El rector ha proposat la candidatura del cantautor Joan Manuel Serrat. La comissió formada pels professors Josep M. Micó, Cristina Pujadas, Ferran Requejo, Emma Rodero i Xavier Serra ha de valorar els mèrits i la idoneïtat del candidat.

  • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2011-2012

El pròxim curs tindrà un total de 148 dies lectius. Les classes del primer trimestre es faran del dimecres 21 de setembre (llevat dels estudiants de primer, que començaran el dilluns 19) fins al divendres 2 de desembre. Els exàmens, del divendres 9 de desembre al divendres 23 de desembre, i les vacances, del dimarts 27 de desembre fins al divendres 6 de gener. El període lectiu del segon trimestre començarà el dilluns 9 de gener i finalitzarà el divendres 16 de març. Els exàmens, del dimarts 20 de març al divendres 30 de març. El dimarts 10 d'abril, començaran les classes del tercer trimestre, que s'acabaran el dimarts 19 de juny. El període d'exàmens anirà del dimecres 20 de juny al dissabte 30 de juny. Finalment el període d'exàmens de la convocatòria extraordinària serà entre els dies 3 i 12 de setembre.

  • Aprovació del programa d'estudis simultanis entre els tres graus en enginyeria impartits per l'Escola Superior Politècnica (ESUP)

El Programa d'Estudis Simultanis és un programa de formació més extensa que permet als estudiants obtenir dues titulacions de grau completant-les en un període de 5 anys. Aquest programa és viable atès que els plans d'estudi de les noves titulacions de grau relacionades amb les enginyeries TIC de l'ESUP -graus en enginyeria en Informàtica, en Enginyeria Telemàtica i en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals- han estat dissenyats de manera conjunta, compartint el 85% dels crèdits de primer curs i el 35% de segon curs i, a més, en cada grau es poden cursar com a optatives les assignatures que són obligatòries en els altres graus, la qual cosa permet realitzar el programa d'estudis simultanis en un temps raonable. Els crèdits a cursar se situen al voltant dels 320 segons la modalitat. Aquesta doble formació a nivell de grau en disciplines properes pot facilitar la incorporació de l'estudiant al món laboral, en tasques on la interdisciplinarietat és un valor afegit important.

  • Aprovació de la modificació de la normativa reguladora de figures de recerca

La nova normativa preveu que les figures de recerca de la UPF siguin les següents: Institut universitari propi ; Institut universitari adscrit ; Grups i Unitats de Recerca i, a partir d'aquesta modificació, Centres Específics de Recerca. Els Centres Específics de Recerca (CER) són estructures internes de la Universitat, sense personalitat jurídica pròpia, en les que participen grups de recerca de la UPF i entitats externes que tenen com a finalitat l'assoliment d'uns objectius de recerca que, per les seves característiques, guanyarien projecció i solidesa amb una estructura i imatge pròpies.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a estudiants de màster universitari que hagin fet la titulació d'accés a una altra universitats de la Xarxa Vives d'Universitats (Programa DRAC Màster 2010).
  • Aprovació de la memòria del màster universitari en Banca i Finances.
  • Aprovació de la creació del Grup de Recerca, Communication, Advertising & Society (Departament de Comunicació) i del Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition), inclòs dins la Unitat de Recerca en Cognició i Cervell del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
  • Aprovació de la proposta al Consell Social d'atorgament del complement addicional per mèrits de docència i de gestió al professorat funcionari i contractat.
  • Aprovació de la modificació del Reglament del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.