1. Informe del rector

El rector aborda tres qüestions en el seu informe.

En primer lloc, recorda l'acte de presentació del pla estratègic i remarca que es tracta d'un document elaborat de manera molt participativa. L'elaboració d'aquest pla, un dels compromisos electorals del rector, respon a la necessitat de prendre decisions per al futur de la Universitat sobre la base d'una diagnosi i amb el valor afegit que aporta una mirada tan plural. Fruit d'aquest pla, la Universitat ja està elaborant un pla d'actuacions que serà presentat a finals del mes de març.

En segon lloc, el rector fa referència a la reunió que va mantenir amb els representants dels estudiants amb motiu del reial decret que modifica la durada dels estudis universitaris. Aquest ha estat un tema àmpliament debatut, entre d'altres, durant el claustre extraordinari celebrat el passat 3 de desembre i serà abordat sempre que calgui. Els resultats de la consulta realitzada pels estudiants de totes les universitats catalanes aquest febrer reflecteixen que a la UPF, del 40% d'estudiants que hi van participar, un 91% s'hi oposa. El rector remarca que la seva posició en aquest tema ha estat sempre la mateixa: la Universitat no té la intenció de modificar la durada dels estudis de grau ja existents però sí que planteja la creació de nous estudis de 3 anys, impartits en anglès i adreçats, fonamentalment, a un públic internacional. Finalment, remarca que l'element primordial és que el govern garanteixi que el preu dels nous estudis no suposi cap increment de preu per als estudiants, sigui quina sigui la suma de grau i màster.

Finalment, el rector informa que ahir es va produir la primera trobada de tots els rectors catalans amb l'equip del nou govern de la Generalitat que s'ocupa d'Universitats. La trobada es va produir amb Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement; Arcadi Navarro, secretari d'Universitats i Recerca; Josep Pallarès, director general d'Universitats; Josep Maria Martorell, director general de Recerca; i Mercè Jou, secretaria general del CIC. Durant la reunió, cordial i fructífera, es van abordar temes d'interès per a totes les universitats com la renovació del PDI o el model del sistema català.  En relació amb aquest darrer, el rector exposa que el model del sistema català no ha estat mai prou discutit i que anys enrere això succeïa perquè el grau de confiança del govern amb les universitats era baix. En l'actualitat, però, amb un major grau de confiança entre ambdós, aquest model s'hauria de poder repensar i, entre d'altres, caldria establir criteris i indicadors per decidir el finançament que reben les universitats, més enllà de resolucions per mínima unanimitat que únicament serveixen per "anar tirant". Si volem tenir universitats visibles al món, cal repensar el model.

2. Principals acords

 • Concessió del doctorat honoris causa per la UPF al documentalista Frederick Wiseman.
Wiseman és un dels directors de documentals més prestigiosos de la història del cinema. La UPF reconeix així una valenta trajectòria, referent als estudis sobre cinema, i una obra que ha contribuït a engrandir el coneixement cinematogràfic i sociològic. 
 
 • Aprovació del programa de beques salari per a estudiants de grau de la UPF.

El programa s'adreça a joves estudiants amb un bon expedient acadèmic, que es trobin en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada el curs 2016-17 però que ho facin des d'una situació econòmica desafavorida. Entre d'altres prestacions, es preveu el pagament de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, entre octubre i juny, renovables durant els anys de durada del grau triat, previ compliment de requisits acadèmics. Aquests estudiants també comptaran amb l'acompanyament d'un tutor.

El nombre de beques del programa es decidirà cada any. Per aquest primer curs 2016-17, es doten cinc beques, que seran finançades gràcies al suport del Banc Santander. La voluntat de la Universitat és que aquest programa s'allargui en el temps i, per a cursos vinents, la UPF cercarà noves vies de finançament.

 • Modificació de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau amb l'objectiu d'oferir una major flexibilitat i transversalitat en els estudis.

La introducció de la Formació Transversal de Lliure Elecció en aquesta normativa permet posar a l'abast dels estudiants de tots els graus la matriculació d'assignatures de qualsevol grau i tipologia, sempre que no entrin en col·lisió amb assignatures dels seus propis plans d'estudi. Des de cada centre, es proposaran les llistes de matèries susceptibles a formar part d'aquest programa. Alhora, per tal d'afavorir que els estudiants puguin cursar aquestes assignatures sense renunciar a assignatures del seu propi pla, s'augmenta (fins a un màxim de 16 ECTS) el nombre de crèdits que es podran matricular en el global dels estudis.

 • Aprovació del Pla de mesures de suport a la recerca per l'any 2016.

Els recursos del Pla de mesures de suport a la recerca procedeixen dels overheads que es generen per projectes competitius. Amb el temps, aquesta quantitat ha anat incrementat passant de 2,4 M€ el 2014; a 2,8 M€ el 2015; i a 3,2 M€ el 2016. Pel que fa al Pla de mesures de suport a la recerca, el 2014 va comptar amb 700.000 €; el 2015 amb 1,2 M€; i per al 2016 es proposa passar a 1,5 M€.

Aquests recursos es distribueixen a través del COFRE. En la convocatòria del 2016 es mantenen les mateixes proporcions que al 2015 però s'incrementen proporcionalment a cada àmbit. En síntesi, es preveu una assignació de 1,125 M€ per als departaments i de 375.000 € per als CER, Unitats i Grups de Recerca. En el cas dels departaments, se sol·licitarà una breu memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades, que s'haurà de lliurar en el moment de presentar la sol·licitud de COFRE a l'edició de l'any següent. L'altra novetat destacada és que la distribució de les dotacions incorpora alguns indicadors que ponderen, també, els resultats dels recercadors de cada departament en l'avaluació de la recerca. Finalment, per a la distribució dels recursos dels departaments, es passa a avaluar l'activitat realitzada pel departament durant els tres anys anteriors (enlloc d'avaluar únicament l'any precedent) per tal de minimitzar les oscil·lacions en els pressupostos anuals de cada departament.

 • Creació del Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK).

El CLIK assumeix, entre d'altres, les funcions tradicionalment realitzades des del CQUID. La creació del CLIK s'emmarca en la proposta de reforma organitzativa endegada per la Universitat amb l'objectiu de definir i articular un model docent propi i singular, que la faci visible a escala global.  En aquest sentit, el nou centre treballarà estretament amb les unitats de coordinació acadèmica i sota una estratègia global. El CLIK es composarà d'un Director acadèmic i d'un Consell assessor que incorporà tots els àmbits acadèmics de la Universitat.

3. Altres acords

 • Aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaClik). Aquesta nova modalitat d'ajuts s'obre a cursos que poden ser desenvolupats durant el 2016-17 i el 2017-18 per tal de garantir que s'hi puguin adherir projectes que durin més d'un any acadèmic. La dotació global del programa és de 90.000 euros. El topall màxim al qual pot optar cada projecte són 8.000 euros. Pel que fa a les modalitats, la nova convocatòria s'alinea amb el Pla Estratègic i dóna suport a iniciatives que plantegin una redefinició de la presencialitat en el procés d'aprenentatge; afavoreixin el disseny i desenvolupament d'entorns innovadors; contribueixin a fusionar la recerca i la docència en el procés d'aprenentatge, fomentin les activitats d'aprenentatge obertes i compartides; optimitzin el disseny i la implementació de models i eines d'avaluació del procés d'aprenentatge des de diferents perspectives i dimensions; i afavoreixin el desenvolupament d'exercicis i pràctiques docents orientats a la millora de l'ocupació dels estudiants i a la connexió amb les vies d'inserció al mercat laboral.
 • Aprovació de la Normativa d'accés i admissió a ensenyaments oficials de Grau de la UPF dels estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals. La normativa regula l'accés a la UPF d'aquest perfil d'estudiant, a partir del curs 2016-17, i en sintonia amb la voluntat de la Universitat de millorar i incrementar el nombre d'estudiants internacionals que vénen a cursar un grau sencer a la UPF. Així, es preveu que la nova normativa faciliti l'accés i l'acollida dels estudiants internacionals dels graus en Global Studies i en Bioinformàtica que es posaran en marxa el proper curs. Entre d'altres aspectes, la normativa regula qüestions com la qualificació final del batxillerat d'aquests estudiants; la correspondència d'aquests estudis amb l'estudi de grau que se sol·licita o el coneixement de la llengua en què s'imparteix l'estudi.
 • Acord sobre les actes de qualificació. El procés de signatura d'actes va començar a digitalitzar-se a partir del 2013, inicialment amb un pilot, i posteriorment es va generalitzar a tota la Universitat, amb l'avantatge que comporta per a tot el professorat la signatura electrònica. Tanmateix, davant les dificultats tecnològiques d'aquest procés amb determinats navegadors, ara es vol simplificar aquest procés de digitalització. Així, l'acord inclou diversos articles a efectes de regular la signatura de l'acta de qualificació i els casos excepcionals en què l'acta no pot ser qualificada i tancada pel professor o professora responsable de l'assignatura.
 • Proposta de modificació de la programació de titulacions 2015-2016 i 2016-2017 i modificació i verificació de memòries de grau i màster.
 • Aprovació d'un programa d'estudis simultanis de grau impartit a l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus (ESUPT), adscrita a la UPF. El Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automatica / Grau en Enginyeria  Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació, d'una durada de 5 anys i un trimestre, s'inciarà el curs 2016-2017.
 • Proposta de reconeixement i de baixes de Grups i Unitats de Recerca UPF  i de reconeixement de centres d'estudi. Reconeixement del Grup de Recerca en Tecnologia Musical, adscrit al DTIC i coordinat pel prof. Xavier Serra, com a unitat de recerca. Formen part d'aquesta unitat de recerca, quatre nous grups de recerca, també adscrits al DTIC: el Music and Multimodal Interaction Lab @MTG, coordinat pel prof. Sergi Jordà; el Music Information Research Lab (MIR lab) @MTG, coordinat per la prof. Emilia Gómez; l'Audio Signal Processing Lab (ASP lab) @MTG, coordinat pel prof. Xavier Serra; i el Music and MachineLearning Lab @MTG, coordinat pel prof. Rafael Ramírez. D'altra banda, s'aprova el reconeixement d'un nou centre d'estudi dedicat a estudis de gènere. L'UPF Centre d'Estudis de Gènere està coordinat per la prof. M. José González i resta adscrit al Departament de Ciències Polítiques i Socials.
 • S'eleva al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits recerca de la convocatòria 2015 al professorat funcionari.
 • Adaptació dels permisos de maternitat i de paternitat per al personal docent i investigador. S'adapta la normativa existent amb dues novetats rellevants. D'una banda, es dota de major flexibilitat els permisos de maternitat i paternitat i, de l'altra, els criteris de reducció de jornada s'apliquen amb igualtat a tot el PDI, independentment de la data de naixement del nadó.
 • Modificació de la normativa reguladora de les figures de recerca per tal de possibilitar que a més del professorat permanent i els investigadors ICREA, els investigadors contractats en les modalitats d'accés al Sistema Espanyol de Ciència Tecnologia i Innovació i d'investigador distingit i els catedràtics i professors emèrits en el període de contracte, també puguin coordinar un GR-UPF.
 • Aprovació del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament. El protocol té com a finalitat establir els criteris essencials, de caràcter mínim, per gestionar les conductes percebudes com discriminatòries, violentes o d'assetjament. Amb aquest no únicament es vol prevenir l'aparició d'aquest tipus de conductes entre els empleats públics de la Universitat, sinó també establir les pautes d'actuació per detectar-les (i investigar-les, si s'escau).
 • Proposta al Consell Social de participació de la UPF en la constitució de l'associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI).
 • Proposta al Consell Social de quatre expedients de despesa de caràcter pluriennal vinculats a la contractació del servei de neteja per al conjunt de campus i edificis de la UPF, al manteniment dels equips científics "life technologies" i "matachana" de la UPF, i per a la contractació com a servei al núvol de l'Aula Global de la UPF per al curs 2016-17.
 • Designació de representants de la UPF a comissions i altres organismes. Pel que fa a les comissions, es proposa la designació de prof. Mariona Llobet, del Departament de Dret, com a vocal de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere; i la designació del prof. Antonio Ferrer, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, com vocal de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics.D'altra banda, es designen els representants de la UPF en els següents organismes: ­Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB), es designa el prof. David Comas, director en funcions del departament de Ciències Experimentals i de la Salut, representant de la UPF en l'Assemblea General de l'Associació; Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), es designa el gerent, sr. Jaume Badia representant de la UPF en el Patronat d'ESCI; Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), es designa el prof. Antoni Bosch representant de la UPF en el Consell rector; Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA) del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), es designa el prof. Carles Ramió, vicerector de Planificació, representant suplent de la UPF en la Comissió; Comissió de Personal Acadèmic (CPA) del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), es designa el prof. Francesc Posas, Vicerector de Política Científica i Professorat, representant de la UPF en la comissió i al sr. Joan Estafanell, Cap del Sevei de PDI, representant suplent; Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, es designa el prof. Daniel Serra representant de la UPF en el Consell General, la Comissió de Mobilitat i la Comissió de Formació del Pacte; Fundació Barcelona Zoo, es designa el prof. Pelegrí Viader, secretari general, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació; Fundació Institut d'Educació Contínua (Fundació IDEC), es designa el vicerector o vicerectora competent en matèria de Responsabilitat Social representant de la UPF en el Patronat de la Fundació; Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMATH), es designa el prof. Gabor Lugosi, representant de la UPF en el Consell de Govern del centre interuniversitari Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMATH).

 

4. Informació sobre l'avaluació de la recerca

El vicerector de Política Científica i Professorat, el prof. Francesc Posas, presenta un informe sobre l'avaluació de la recerca realitzada a la Universitat. En primer lloc, remarca que la voluntat de realitzar aquesta avaluació era una acció prioritària per al govern de la Universitat, ja recollida al document Línies estratègiques 2013-2015, publicat al novembre del 2013. Així mateix, informa que el rector en va fer referència en diverses sessions del Consell de Govern (14 de maig del 2014; 15 de març del 2015; 14 octubre del 2015) i del Claustre (5 d'abril del 2015; 8 de juny del 2015).

L'objectiu de l'avaluació de la recerca, un procés pioner a Catalunya, era fer una diagnosi en profunditat de la situació de la recerca a la nostra universitat per establir unes mesures d'estímul que contribuïssin a millorar-la. El vicerector remarca que no s'ha tractat d'una avaluació del professorat, sinó de la recerca portada a terme. Aquest procés d'avaluació ha constat d'una avaluació global i d'una avaluació específica de cada àmbit, que és la que es presenta en aquest informe.

El disseny del procés d'avaluació s'enceta el gener del 2014, a partir de l'anàlisi de diferents models d'avaluació de referents internacionals. Arran les converses amb la Generalitat s'opta per realitzar una avaluació externa, coordinada per AQU, mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat. L'avaluació és realitzada per un comitè avaluador extern, composat per quatre o cinc experts reconeguts internacionalment (de més de 12 països diferents) i específic per a cada àmbit (CAER). Aquest comitè analitza la documentació aportada pels departaments i pel PDI i que inclou indicadors tant quantitatius com qualitatius. Posteriorment, els avaluadors realitzen una visita al campus, on s'entrevisten amb els caps dels departaments i una selecció d'investigadors feta pel mateix CAER.

Els resultats per al conjunt de la Universitat han estat molt bons, amb cinc departaments que han obtingut la màxima nota (Excellent) i tres amb la següent millor (Very Good). Independentment dels resultats, l'avaluació permet identificar les fortaleses i febleses de cada àmbit de la Universitat. Entre els comentaris generals dels avaluadors, es destaca l'esforç que fa la UPF atesa la seva limitació pressupostaria. També es valora molt positivament el volum de recursos captats (per tant, no únicament en un terme relatiu) però s'insta a continuar treballant sense perdre intensitat. De fet, la reestructuració de l'oficina de suport a la recerca s'endega, entre d'altres, amb aquest objectiu.

L'avaluació també reflecteix alguns problemes amb la captació de talent, on es remarca la necessitat de la Universitat de ser estratègica, clara en els requisits i d'evitar l'endogàmia tant com sigui possible. En aquesta línia, el vicerector assenyala que s'estan cercant noves formes de contractació i de captació de talent. Així mateix, malgrat destacar la productivitat de la recerca en general, els avaluadors detecten diferències entre PDI, independentment de l'àmbit, i certa fragmentació en alguns grups de recerca, que varia segons l'àmbit. La possibilitat de dissenyar plans estratègics de recerca, com ja han fet alguns departaments, pot contribuir a augmentar la competitivitat d'aquests. Finalment, es detecten possibilitats de millora en l'àmbit de la transferència. La dinamització de la unitat Business Shuttle i la creació d'UPF Ventures són instruments que avancen en aquesta línia.

Pel que fa als resultats dels IP, destaca en general la bona participació de la Universitat (un 76% dels investigadors que es podien avaluar, es van avaluar), amb una mitjana que s'aproxima al 90% en sis dels vuit àmbits. Pel que fa a resultats, no es detecten diferencies significatives de gènere.

Finalment, i pel que fa a les mesures d'impacte, s'han aplicat algunes mesures vinculades als recursos per a l'estímul de la recerca (per exemple, les ja mencionades al Pla de mesures de suport a la recerca) i també s'han tractat de millorar les condicions per a la recerca dels professors més ben avaluats.

En darrera instància, s'espera que aquest procés d'avaluació s'utilitzi de manera més àmplia i serveixi per implementar una nova cultura d'anàlisi de l'impacte de la nostra recerca en la societat; millorar la recerca a la UPF; proveir d'una plataforma de transparència per retre comptes a la societat; i millorar el criteri de distribució de recursos que els governs fan arribar a les universitats en funció dels resultats obtinguts.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.