1. Informe del rector

El rector es refereix al context de crisi econòmica que estem vivint i a l'anunci de la retallada de la despesa pública, que inclou la reducció del salari dels treballadors de la UPF (funcionaris i laborals). Cal, ara més que mai, una execució austera del pressupost del 2010 i una gran cura en la despesa prevista. En qualsevol cas, es prioritzaran aquells àmbits que no poden deixar de ser atesos, si no volem que la UPF es quedi enrere quan arribi el moment de la recuperació.

Sobre els temes relacionats amb la política universitària espanyola, el rector informa que la UPF s'ha presentat a la segona convocatòria del Campus d'Excel·lència Internacional i que ha passat directament a la segona fase en quedar alliberada de la primera. En aquesta nova convocatòria, la UOC s'ha agregat al projecte presentat per la UPF. El motiu, a banda que la convocatòria recomana les agregacions, és que la UOC és una universitat de naturalesa diferent a la nostra -és virtual-, que no és competència directa i, alhora, amplia la nostra oferta docent.

En relació amb les qüestions de la política universitària d'àmbit català, el rector informa que tot sembla indicar que els dos projectes legislatius pendents, l'avantprojecte de reforma de la nova llei de l'AQU i el projecte de reforma de la LUC per adequar-la a la LOU, no s'aprovaran abans del final de la legislatura, perquè falten pocs mesos per a les eleccions autonòmiques.

Pel que fa als temes interns, el rector informa sobre l'important increment dels fons destinats a recerca aconseguits per la UPF, que han passat de l'11,75% del total català l'any 2007 al 13% al 2008. També s'ha incrementat notablement el nombre de preinscripcions als màsters i doctorats del curs vinent, que han passat de les 1.600 de l'any passat a les més de 2.000 d'enguany.

El rector va assistir a la II Trobada Internacional de Rectors d'Universia, celebrada a finals de maig a Guadalajara (Mèxic), que va reunir prop d'un miler de rectors per debatre sobre la creació d'un espai iberoamericà del coneixement. Va aprofitar el viatge per mantenir diferents trobades institucionals amb responsables de la Universitat Autònoma de Mèxic, el Tecnológico de Monterrey i el Colegio de México.

El divendres 18 de juny es compleixen vint anys de l'aprovació de la Llei de creació de la UPF pel Parlament de Catalunya. Per celebrar aquest vintè aniversari, aquest mateix dia s'inaugurarà a la Sala de Reflexió del campus de la Ciutadella l'exposició "20 anys, 20 artistes. Col·lecció d'art de la UPF", que reuneix els originals dels cartells que durant aquests vint anys han realitzat vint artistes de reconegut prestigi per inaugurar cada curs acadèmic. Amb motiu de l'actual situació econòmica i com a mesura d'austeritat pressupostària s'ha decidit suspendre la festa de celebració del vintè aniversari que estava previst celebrar al juliol.

El rector finalitza donant la benvinguda als nous membres del Consell de Govern: els professors Josep M. Vilajosana, degà de la Facultat de Dret; Xavier Binefa, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; i Antoni Luna, director en funcions del Departament d'Humanitats, en haver cessat a petició pròpia el prof. Jordi Ibáñez.

2. Principals acords

  • Aprovació del lliurament de la Medalla de la UPF al professor Sergi Schaaff.

Es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Sergi Schaaff i Casals per la seva contribució a la posada en marxa de la llicenciatura en Comunicació Audiovisual, per la seva trajectòria docent i investigadora en l'àmbit de la realització televisiva i en agraïment de la tasca desenvolupada amb dedicació i entusiasme durant el període 2000-2004 com a degà dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la UPF.

  • Aprovació de la creació del Centre de Recerca en Economia de la Salut i dels estatuts del consorci.

Creat el 1996, el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) té com a objectiu desenvolupar diferents línies d'anàlisi del sistema sanitari, des de l'òptica de la recerca universitària, amb la pretensió de col·laborar d'aquesta manera en els processos de canvi en la formació i gestió dels serveis en temes relacionats amb l'Economia de la Salut i l'Administració Sanitària. El Consell de Govern va aprovar la constitució del CRES com a consorci integrat per la Universitat Pompeu Fabra i la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments de Salut i d'Economia i Finances. Seguirà tenint la seu al campus de la Ciutadella.

  • Aprovació de la nova composició dels tribunals de tesis doctorals.

Els tribunals de tesis doctorals estaran formats per tres membres titulars i dos suplents, tots amb el grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, sense que hi pugui haver més de dos membres de la mateixa Universitat. Els tres membres nomenats com a titulars han de pertànyer a universitats o institucions diferents.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la normativa d'admissió al Màster Universitari en Estudis Xinesos.
  • Aprovació de mesures sobre professors col·laboradors temporals.
  • Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci titular de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.
  • Aprovació del reconeixement de la Unitat de Recerca Wireless Networks (WiNets), del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i de la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital, del Departament de Comunicació.
  • Ratificació de les memòries verificades dels graus en Biologia Humana, Traducció i Interpretació, Comunicació Audiovisual, Humanitats, Medicina i Publicitat i Relacions Públiques.
  • Designar els senyors Laura de la Villa representant dels estudiants al Consell Social, David Carmona representant dels estudiants a la Conferència del CIC i Álvaro Martínez Majado i Laura de la Villa representants dels estudiants a la Comissió d'Ordenació Acadèmica.
  • Designar el professor Josep Maria Vilajosana membre de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en substitució del professor Josep Ferrer.
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.