1. Informe del rector

El rector dóna la benvinguda als dos nous representants dels estudiants al Consell de Govern: els senyors Aleix Porta i Hugo Villacampa.

Seguidament el rector es refereix a la resolució de la segona fase de la convocatòria de Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), segons la qual un comitè internacional format per nou experts va decidir atorgar a cinc projectes presentats per universitats espanyoles el reconeixement de CEI. El comitè també va reconèixer cinc projectes més en la categoria de "projectes regionals", alhora que el projecte que va presentar la UPF va ser reconegut, juntament amb d'altres projectes, en la categoria de "prometedors". Finalment la UPF rebrà un import de 5,2 milions d'euros en aquesta primera convocatòria de CEI i té bones opcions de cara a la segona convocatòria, prevista per al febrer del 2010. En relació amb tot aquest procés, el rector opina que les regles del joc han estat poc clares i tampoc hi ha hagut massa claredat en la resolució final de la convocatòria, ja que no s'han conegut els motius concrets pels quals el projecte de la UPF no ha estat seleccionat com a CEI. En aquest sentit, la UPF té millors indicadors i obté millors posicions en rànquings nacionals i internacionals que alguna de les universitats que han aconseguit el reconeixement de CEI.

Pel que fa als temes relacionats amb la política universitària, el rector informa que fa uns dies va ser cessat el secretari d'estat d'Investigació, Carlos Martínez, qui va ser substituït pel director general de Política Universitària, Felipe Pétriz. S'espera conèixer aviat el nom de la persona que ocuparà el càrrec de director general de Política Universitària. Sobre la reforma prevista de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC), cas d'esgotar-se l'actual legislatura podria haver-hi una mínima reforma.

Sobre el finançament del sistema universitari, el rector informa que les universitats catalanes continuen negociant amb la Generalitat per concretar el pagament de les quantitat pendents acordades en el Pla de Millora del Finançament del Sistema Universitari (2006), una part de les quals està sotmesa a l'assoliment de diferents objectius. Així, encara no s'ha cobrat una part pendent del 2008 ni tampoc una quantitat corresponent al 2009. Pel que fa al pagament de les quantitats dels anys posteriors, els rectors esperen aconseguir del Govern el compromís de garantia del finançament més enllà del 2010.

Atesa l'actual situació econòmica, el pressupost per al 2010 és d'austeritat i ja s'han adoptat les primeres mesures de contenció pressupostària, com ara que l'aperitiu de Nadal ha estat més auster que en anys anteriors i la supressió de la versió impresa de la nadala institucional.

Pel que fa a altres qüestions internes, el rector informa que el pròxim 20 de gener tindrà lloc la presentació del llibre "The Architect of Modern Catalan. Selected writings, Pompeu Fabra (1668-1948)", una traducció dels textos de Pompeu Fabra a l'anglès i el primer estudi sobre l'obra fabriana en aquest llengua. L'edició d'aquest llibre, publicat per l'editorial John Benjamins, és una iniciativa de la UPF per tal que l'obra de Pompeu Fabra sigui coneguda arreu. L'acte de presentació comptarà amb la presència del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Finalment s'informa que van per bon camí les gestions per concedir, a proposta del rector, el títol de doctor honoris causa a la presidenta de Xile, Michelle Bachellet, pels seu compromís amb els drets humans, la seva ferma oposició a la dictadura militar i la defensa de la democràcia que ha fet al llarg de la seva trajectòria política. La investidura, si el Consell de Govern aprova la concessió, podria tenir lloc durant el tercer trimestre del curs, un cop haig deixat la presidència del país.

2. Principals acords

  • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2010 i de les bases d'execució del pressupost.

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2010, per un import de 148,6 milions d'euros, així com també les bases per a la seva execució. La previsió del tancament del pressupost del 2009 indica un dèficit de 3,5 milions d'euros en operacions corrents. A causa de l'actual situació de crisi econòmica i en el marc d'incertesa general lligat al resultat de les converses amb la Generalitat per concretar el pagament de les quantitats acordades, el pressupost del 2010 s'ha elaborat en base al rigor i l'austeritat i amb voluntat de sostenibilitat pressupostària. En l'escenari previst, si es treuen les inversions i els ingressos i despeses finalistes, el creixement del pressupost general és de només un 3,3% (uns 3 milions) en les operacions corrents. A més, s'han fet els màxims esforços per incrementar els ingressos (matrícules, rendiments immobiliaris, etc.) i alhora contenir les despeses, mitjançant l'aplicació de, per exemple, mesures de contenció i de mínim creixement possible del capítol I (PAS i PDI), que només experimenta un creixement vegetatiu dels salaris (triennis, etc.).

  • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2010-2011.

Les classes del primer trimestre es faran del dimecres 22 setembre (llevat dels estudiants de primer, que començaran el dilluns 20) fins al divendres 3 de desembre. Els exàmens, del dijous 9 de desembre al dijous 23 de desembre, i les vacances, del divendres 24 de desembre fins al divendres 7 de gener. El període lectiu del segon trimestre començarà el dilluns 10 de gener i finalitzarà el divendres 18 de març. Els exàmens, del dilluns 21 de març al dissabte 2 d'abril. El dilluns 4 d'abril, començaran les classes del tercer trimestre, que s'acabaran el divendres 17 de juny. Les vacances trimestrals (Setmana Santa) seran del 18 al 25 d'abril, i el període d'exàmens anirà del dilluns 20 de juny al dijous 30 de juny. Finalment el període d'exàmens de la convocatòria extraordinària serà entre els dies 1 i 10 de setembre.

  • Aprovació del lliurament de la Medalla de la UPF al professor Paul Verschure.

Li ha estat concedida en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director de l'Insitut Universitari de l'Audiovisual entre els anys 2007 i 2008.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la memòria de verificació del pla d'estudis del grau en Infermeria (que impartirà un nou centre que s'adscriurà a la UPF, de titularitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
  • Aprovació de les memòries de verificació dels pla d'estudis Màsters Universitaris en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació i en Polítiques Públiques i Socials.
  • Aprovació de la modificació de la normativa del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus.
  • Aprovar l'oferta d'ocupació pública de quatre places del personal laboral d'administració i serveis.
  • Designar la Sra. Laia Galindo Torralba, representant dels estudiants al Consell de Govern, com a representant d'aquest col·lectiu al Consell Social.
  • Designar el Sr. Joan Alòs i Marquès com a representant del PAS a la Comissió de Qualitat i la Sra. M. José Valldepérez Aragonés, representant del PAS a la Comissió de Cultura.
  • Designar el professor Daniel Serra de la Figuera, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals, com a representant de la UPF en el Consorci de Biblioteques Públiques de Catalunya (CBUC) en substitució del professor Jaume Casals Pons. 
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.