1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre l'actualitat de les protestes del estudiants contra l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Pel que fa a la UPF, la situació és de normalitat acadèmica absoluta i l'únic incident aïllat va produir-se el passat 20 de novembre quan, amb motiu de la jornada de vaga convocada pel estudiants contra l'EEES, uns estudiants van tancar amb cadenes les portes principals d'accés als edificis de Jaume I i de Roger de Llúria. Després de dialogar amb ells i veient que no les obrien es va avisar els Mossos d'Esquadra, els quals van trencar les cadenes i van deixar el pas lliure. Tant el rector com el vicerector de Comunitat Universitària han mantingut les darreres setmanes diverses reunions amb les associacions d'estudiants de la UPF i el CEUPF en un clima de cordialitat i receptivitat per ambdues parts. Els estudiants han plantejat el seu malestar per la publicació a la web de la UPF d'una pàgina informativa sobre l'EEES, i més concretament per l'apartat titulat "Els (falsos?) mites de Bolonya". La situació a la resta d'universitats catalanes i espanyoles és diversa. Continuen les ocupacions en algunes facultats de la UAB, on alguns dels tancats impedeixen fer classes amb normalitat. També hi ha tancades a facultats de la UB, inclòs a l'edifici històric, a Girona i a Lleida, però l'activitat docent continua amb normalitat. També hi ha tancades a centres de València, Sevilla i a la Complutense de Madrid. En tant que president de l'ACUP durant el present curs acadèmic, el rector ha participat, a requeriment del rector de la UAB i acompanyat de la comissionada per a Universitats i Recerca, en alguna reunió amb estudiants de la UAB per aconseguir un acord perquè finalitzin les ocupacions. El passat 3 de desembre, el Consell Interuniversitari de Catalunya va fer públic un comunicat en què es deia que s'acceptava celebrar "formes diverses de consultes" a les universitats sobre l'aplicació del procés de Bolonya. En aquest sentit, els rectors van dir que no acceptarien celebrar referèndums vinculants a les universitats i que les consultes no podien girar al voltant de temes previstos a la legislació vigent espanyola. Finalment i per acabar aquest apartat d'informació sobre Bolonya, el rector informa que en la darrera reunió del Consell d'Universitats, la ministra de Ciència i Innovació i el secretari d'Estat d'Universitats van manifestar la seva solidaritat amb les universitats on hi ha tancades d'estudiants i el seu màxim suport a la implantació de l'EEES.

Seguidament el rector informa que el 97% de les darreres verificacions dels plans d'estudi de les titulacions universitàries que ha realitzat l'ANECA són desfavorables. Les vuit que la UPF va enviar també han estat desfavorables, per bé que cinc ho han estat per problemes administratius, atès que l'ANECA demana més informació sobre alguns punts. Les tres restants ho són per motius diferents. Així, els problemes amb les titulacions de Disseny i Turisme són a nivell estatal i l'informe desfavorable de Criminologia, també, si bé aquest darrer sembla que serà ràpidament reconduïble. Seguint amb temes d'àmbit estatal, el rector informa que el Ministeri de Ciència i Innovació ha presentat l'esborrany de l'Estatut del Personal Docent i Investigador, que demana que es llegeixi per si cal fer arribar observacions des de la UPF.

Pel que fa a qüestions d'ordre intern, el rector informa que ja s'han iniciat els trasllats previstos cap al nou campus de la Comunicació-Poblenou i que el 7 de gener hi començaran les classes. L'únic espai que no entrarà ara en funcionament serà l'edifici Tànger, que es preveu inaugurar a principis de febrer. El 13 de desembre es van celebrar dues activitats rellevants: l'Acte de Graduació de la Promoció 2008 al pati de l'edifici Roger de Llúria, amb més de 1.000 graduats, i la Marató del Videojoc a l'IDEC, dins dels actes de la Marató de TV3.

Finalment, el rector anuncia que en el pròxim Consell de Govern del mes de gener té previst proposar al Consell de Govern la convocatòria d'eleccions a rector o rectora. El calendari acadèmic i natural del 2009 aconsellen fer aquestes eleccions en el segon trimestre del curs acadèmic i deixar alliberat el tercer trimestre per poder treballar en les titulacions que s'iniciaran el curs 2009-10.

2. Principals acords

 • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2009 i de les bases d'execució del pressupost.

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2009, per un import de 131,5 milions d'euros, així com també les bases per a la seva execució. La previsió del tancament del pressupost del 2008 indica que el balanç serà equilibrat. El pressupost del 2009 s'incrementa un 12% respecte al de l'any anterior. A destacar l'increment del 22,6% -3,5 milions d'euros- de les despeses derivades de la posada en marxa del nou campus de la Comunicació. Pel que fa al capítol d'ingressos, destaca l'increment dels procedents de la matrícula, que augmenten el 8,8%, i de la subvenció ordinària, que s'incrementa l'11%, gràcies a les aportacions previstes en el Pla de millora de les universitats públiques de la Generalitat.

 • Aprovació del Pla d'Igualtat Isabel de Villena.

Aquest pla d'igualtat es concep com un primer instrument posat en marxa per a l'efectiva igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la UPF. Es basa en un estudi diagnòstic previ, que descriu l'estructura de gènere a la UPF i el desenvolupament de les carreres acadèmiques i professionals del personal docent i investigador, de l'estudiantat i del personal d'administració i serveis. L'estudi ha estat el punt de partida del procés d'elaboració del Pla, que s'ha dut a terme amb un elevat component participatiu de tota la comunitat de la UPF durant l'any 2008. A partir de les activitats desenvolupades pels diferents grups de treball, comissions i altres instàncies de discussió i de participació, s'han identificat cinc eixos que vertebren les accions del Pla: visualització i sensibilització vers les desigualtats de gènere; comunicació; accés al treball i promoció de les carreres professionals; representació equilibrada en els òrgans de govern, consultius i de presa de decisions i conciliació de la vida personal i laboral. El pla aprovat inclou un calendari d'implementació de les accions del Pla d'Igualtat i els noms dels òrgans participants en el desplegament.

 • Aprovació del lliurament de Medalles de la UPF.

Es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a aquells professors i professores que han deixat d'exercir, entre els mesos de desembre del 2007 i desembre del 2008, el càrrec de vicerector/a, degà/degana i director/a de centre o d'estudi, i director/a de departament o d'institut. Els guardonats amb aquest reconeixement per haver servit la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic han estat: Salvador Alsius Clavera (degà dels Estudis de Periodisme, 2005-2008); Rafael Argullol Murgadas (director de l'Institut Universitari de Cultura, 2002-20089; Coloma Ballester Nicolau (directora dels Estudis d'Informàtica, 2004-2008); Miquel Berga Bagué (degà de la Facultat d'Humanitats, 2001-2008); Gosta Esping Andersen (degà dels Estudis de Ciències del Treball, 2001-2008); Domènec Font Blanch (degà dels Estudis de Comunicació Audiovisual, 2004-2008); Xavier Freixas Dargallo (degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 2004-2008); Lluís Riudor Gorgas (director del Departament d'Humanitats, 2005-2008); i Pelegrí Viader Canals (vicerector de Comunitat Universitària, 2005-2008).

3. Altres acords 

 • Aprovació de la modificació de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. Aquesta comissió delegada del Consell de Govern per als temes acadèmics que actuava fins ara en l'àmbit de primer i segon cicle, passarà a tenir determinades competències sobre els plans d'estudis, tant de grau com de postgrau, i amb aquest fi els responsables acadèmics de postgrau en formaran part.
 • Programació de títols de grau per al curs 2009-2010: als efectes d'adequar les denominacions d'alguns títols de grau i després de les observacions fetes pel Consell d'Universitats, el Grau a impartir per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme Empresa, es denominarà Grau en Empresa (la denominació del Grau en Ciències Empresarials a impartir per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF restarà amb el nom ja proposat). La denominació en castellà del Grau en International Business and Economics serà Grado en Estudios Internacionales de Economia y Empresa i la denominació en català serà Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa. D'altra banda i d'acord amb el previst al mapa de titulacions tècniques de Catalunya, es proposarà que les enginyeries es denominin Grau en Enginyeria Telemàtica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació.
 • Aprovació de la modificació del nom del Departament de Traducció i Filologia, que passa a dir-se Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Aprovació del canvi de denominació del màster Universitari en Relacions Internacionals, coordinat per la UPF/IBEI, que passa a dir-se màster Universitari en Polítiques Públiques i Desenvolupament Internacional.
 • Verificació dels màsters universitaris per al curs 2009-2010 següents: Recerca en Ciència Política; Recerca en Sociologia i Demografia; Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat; i màster Universitari Europeu en Tecnologia de la Traducció.
 • Aprovació de la participació de la UPF en l'Institut d'Investigació Sanitària Hospital del Mar (IIS-Hospital del Mar).
 • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública de nou places del personal laboral d'administració i serveis.
 • Aprovació del canvi en la secretaria de la Comissió de Política Lingüística, que passarà a ser exercida per un representant del CQUID.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.