1. Informe del rector

El rector aborda dues qüestions en el seu informe.

En primer lloc, informa que l'avaluació de la recerca finalitzarà properament amb la notificació dels resultats a aquells investigadors que ho sol·licitin. Tot i que se n'informarà amb més detall al proper Consell de Govern, el rector avança que ha estat un procés molt positiu en el sentit que, independentment dels resultats, per primera vegada, la UPF, una universitat orientada a la recerca, tindrà punts de referència sobre la seva activitat en aquest camp. Aquests resultats permetran conèixer també el progrés de la Universitat en quatre o cinc anys, quan l'avaluació es torni a repetir.

En segon lloc, demana un compromís dels treballadors de la UPF amb aquesta institució. Malgrat que els treballadors de la Universitat ho són per mèrits propis, perquè han superat un procés de selecció competitiu i, per tant, no tenen cap obligació de compromís amb la Universitat; el progrés de la UPF depèn també de la voluntat dels seus treballadors. Decisions tan senzilles com aparèixer als mitjans amb una correcta filiació o els esforços que, voluntàriament i sense contraprestació, alguns professors dediquen a promoure l'activitat cultural de la Universitat contribueixen a aquest progrés. En aquesta línia, el rector insisteix també en el rol del Consell de Govern com a caixa de ressonància del què succeeix a la Universitat; un òrgan que, més enllà d'aprovar acords, també té capacitat per traslladar problemes, expressar diferents punts de vista i fer difusió dels acords que s'hi prenen.

2. Principals acords

 • Presa de coneixement del compte general i dels estats anuals auditats de l'exercici 2014

El gerent presenta els comptes auditats de l'exercici 2014 i informa que la UPF va tancar l'exercici en equilibri, amb un lleuger superàvit de 89.000 euros. Entre diverses despeses, el gerent destaca les exempcions de matrícula (els estudiants amb beca o amb matrícula d'honor al batxillerat, entre d'altres categories, no paguen matrícula). Es tracta d'un cost que ha d'assumir la pròpia Universitat i que per a la UPF, l'any 2014, va representar més de 3,4 milions d'euros. En aquest punt, el rector intervé per alertar que la UPF deixa de percebre a l'entorn d'un 3% del seu pressupost pel fet de tenir bons estudiants i que "una Universitat no pot tenir desincentius per fer les coses ben fetes".

El gerent destaca que l'auditoria ha emès un informe favorable, assenyalant que "els comptes presentats per la Universitat expressen en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la UPF". Alhora, sense afectar aquesta opinió, l'auditoria fa menció de tres aspectes (previsions de deute històric de la Generalitat, de pagament d'una part de la paga extraordinària del 2012 i del premi de jubilació del PDI) que qüestiona que se segueixin preveient però que la Universitat vol mantenir en el pressupost per un tema de prudència (de fet, el 2015 s'ha retornat una part de la paga extraordinària del 2012). L'auditoria també fa menció a un quart element i matisa que, malgrat el lleuger superàvit amb què s'ha tancat l'exercici 2014, hi ha un dèficit acumulat de prop de 7,6 milions. Un cop presentats els comptes al Consell de Govern s'eleven al Consell Social, òrgan al que correspon la seva aprovació.

 • Inici del procés de nomenament del cineasta Frederick Wiseman com a doctor honoris causa per la UPF

El Departament de Comunicació i la Facultat de Comunicació proposen la candidatura de Frederick Wiseman, director de cinema documental, a doctor honoris causa per la UPF. Entenen que la contribució cinematogràfica del cineasta i els coneixements i elements de judici que els seus films proporcionen als espectadors el fan meritori d'aquesta candidatura. L'obra de Wiseman és un fotoretrat de les institucions públiques, fonamentalment dels Estats Units però també europees, des de l'interior d'aquestes. Mitjançant els seus documentals, una mena de recerca sociològica, Wiseman ha retratat universitats (per exemple, Berkeley), escoles, institucions penitenciaries, ballets o museus.

Una comissió presidida pel professor Àngel Lozano i formada pels professors Javier Aparicio, Núria Bou, Glòria Salvadó i Josep Fernández Cavia ha de valorar els mèrits i la idoneïtat del candidat abans de posar a votació la candidatura en una pròxima sessió del consell de govern.

 • Proposta al Consell Social de la participació de la UPF en l'spin off Prospera Biotech S.L. 

Fruit del Grup de Recerca en Biologia Cel·lular, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, encapçalat per Pura Muñoz, aquesta spin off té per objecte la investigació, l'estudi i la prestació de serveis per al tractament de malalties relacionades amb la regeneració dels músculs; consultoria i formació en el sector; i comercialització de productes relacionats. La participació de la Universitat en el capital social de la societat es farà mitjançant la subscripció de 1.100 participacions de valor nominal d'un euro, equivalent al 5% del capital social.

3. Altres acords

 • Aprovació de la proposta de programació d'ensenyaments per al curs 2017-2018 i modificació per al curs 2016-2017. Aprovació del Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (ESUP) per al curs 2017-18. L'aprovació d'aquest grau forma part d'un projecte d'actualització de l'ESUP. Pel que fa al curs 2016-17, es desprograma el Grau en Business Engineering (impartit al Tecnocampus); es reverifica el Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (també com a part del projecte d'actualització de l'ESUP); i s'aprova que l'ESCI sigui el centre gestor del Grau en Bioinformatics (UPF, UB i UPC), en substitució de l'IDEC EES.
 • Aprovació de la sol·licitud de verificació dels programes següents: Grau en Global Studies; Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació; Màster universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional i Màster universitari en Recerca Històrica de la Comunicació.
 • Aprovació de la proposta de modificació de memòries de grau i de màster universitari ja verificades dels programes següents: Grau en Enginyeria Biomèdica; Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals; Grau en Enginyeria Informàtica; Grau en Infermeria; Grau en Periodisme; Màster universitari en Polítiques Públiques i Socials; Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses; Màster universitari en Estudis de Traducció; i Màster universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada.
 • Aprovació del reconeixement dels Centres Específics de Recerca (CER) següents: Institut de Cultura (adscrit al Departament d'Humanitats); Institut d'Història Jaume Vicens Vives (adscrit al Departament d'Humanitats); i Institut de Lingüística Aplicada (adscrit al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge).
 • Aprovació i elevació al Consell Social de la participació de la UPF a la Fundació Institut de Salut Global. La UPF formarà part del patronat d'aquesta fundació. La participació de la Universitat es produeix en el marc de la integració del CREAL (institut universitari adscrit a la UPF) en aquesta fundació, amb qui ja col·labora.
 • Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona per tal d'adaptar-se al nou marc legal vigent.
 • Aprovació i elevació al Consell Social de la modificació del canvi de nom d'IDEC Escola d'Estudis Superiors, que passa a denominar-se Barcelona School of Management. Aquesta modificació requereix de l'informe del Consell Social i de l'aprovació de la Direcció General d'Universitats.
 • Aprovació i proposta al Consell Social de l'assignació dels complements addicionals per mèrits recerca de la convocatòria 2015 al professorat contractat.
 • Proposta al Consell Social d'autorització de tres expedients de despesa pluriennal relatius a la contractació dels professionals que realitzaran tasques d'assessorament psicològic als estudiants de la UPF; la contractació dels professionals per a la formació i desenvolupament de l'Aula de Teatre de la UPF; i la contractació del servei d'auditoria econòmica dels comptes anuals de la Universitat i d'elaboració dels estats financers consolidats del Grup UPF corresponent als exercicis 2015 i 2016.
 • Designació de la professora Elena Larrauri, del Departament de Dret, vocal de la Comissió de Professorat, en substitució de la professora Núria Bouza; designació de la professora Coloma Ballester, del DTIC, a la Comissió Permanent de Politiques d'Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Laura Dempere; i designació de l'estudiant Eduardo Espuny a la Junta Electoral de la UPF en substitució d'Andreu Calvet.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.