1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció dient que l'estat de preocupació i de descontentament de la societat catalana i espanyola davant la situació de la crisi i de les mesures que es prenen és raonable i comprensible i una de les conseqüències és la vaga general del dia 29 de març. La situació és greu i les mesures afecten considerablement els més febles. Com a rector, però, ha d'informar sobre unes mesures que sap que han generat preocupació en les universitats, com és l'aplicació explícita per al PAS del contingut de la Llei de mesures d'acompanyament de la Llei de pressupostos del 2012, que el Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana i que preveu una important modificació de les condicions laborals dels treballadors públics, inclosos els de les universitats, per reduir la despesa de les administracions públiques. Les disposicions de la Llei, que no afecten el PDI, sí que tenen una afectació directa sobre alguns dels drets socials dels treballadors públics -ajuts menjador, exempció del pagament de les matrícules universitàries, fons d'acció social, dies d'assumptes propis, jornada setmanal de 37,5 hores, etc.- i deixen en suspens, durant el 2012, tots els acords emmarcats en els convenis col·lectius del personal laboral o en altres acords o pactes entre funcionaris i universitats, en vigor. Aquestes mesures s'afegeixen a les de baixada de les retribucions que ha anunciat la Generalitat de Catalunya i que s'aplicaran en les nòmines de juny (3%) i de desembre (2%).

Prenent com a punt de partida el compliment de la Llei, el rector expressa la seva voluntat de què la implementació de les mesures aprovades sigui feta amb el màxim consens possible i en un marc de negociació per tal que la seva aplicació sigui el més benigne possible. Així, el Consell de Direcció ja ha pres les següents mesures:

 • A l'abril es lliuraran els tiquets menjador corresponents als mesos de gener i febrer del 2012 per entendre que la Llei no té efectes retroactius en aquest punt a l'1 de gener.
 • L'1 d'abril passaran a jornada completa les persones que encara queden de les que l'any passat van passar a temps parcial. La dotació per a aquesta ampliació ha estat possible gràcies als esforços de contenció de despesa corrent que la UPF ha fet amb caràcter general, i per a aquesta finalitat es destinaran també els imports dels descomptes que s'apliquin a les nòmines com a conseqüència de l'exercici del dret de vaga.
 • Al març es liquidaran els ajuts corresponents al Fons d'Acció Social per fet ocorreguts el 2011 per un import estimat de 42.000 €.
 • A partir del mes d'abril es liquidaran les obligacions relacionades amb el pagament de l'ajut de matrícula per a aquelles persones que hi tinguin dret i que s'hagin matriculat els mesos de gener i de febrer, corresponents a estudis iniciats el curs acadèmic 2011-2012.
 • La nova jornada de 37,5 hores setmanals es farà de manera acompassada (les universitats públiques catalanes estan acordant el càlcul anual) i no es farà efectiva fins l'1 de juliol i fins aquella data es negociarà la seva aplicació.

Per tal d'oferir una adequada organització dels serveis, la Gerència presentarà als representants dels treballadors propostes de flexibilització horària, de gaudi dels dies d'assumptes personals, de criteris d'organització dels serveis i altres mesures.

En relació amb les recents notícies publicades a la premsa sobre la celebració en un hotel de Terrassa d'una jornada de dos dies de treball dels 22 membres del Consell de Direcció, presidenta del Consell Social i de l'Equip de Gerència, amb l'objectiu de debatre i planificar les línies de futur de la Universitat, el rector lamenta el perjudici que s'ha fet a la UPF, no per la reunió, que entén que és un acte defensable, sinó en primer lloc, pel tractament desproporcionat de la notícia, que es pot explicar per l'interès que tenen alguns sectors per desprestigiar el sector públic, posant-lo com a exemple de malbaratament i d'ineficiència en la gestió dels recursos. En segon lloc, denuncia la infracció greu del deure de confidencialitat que han comès els treballadors que han filtrat la notícia als mitjans de comunicació perquè representa un acte de deslleialtat institucional, que, en aquesta ocasió no serà investigat, però que en cap cas tornarà a ser tolerat. Tampoc els comunicats d'organitzacions sindicals de caire amenaçador, en un estil molt allunyat al to i manera de fer de la UPF.

Contràriament al que s'ha publicat a la premsa, no hi ha cap reducció prevista de més professors associats. Es mantindrà la mesura de reducció que s'ha efectuat durant el present curs. Tampoc es contempla, i amb això vol desmentir els rumors, cap reducció ni supressió de llocs de treball del PAS quan finalitzi l'anàlisi de l'organització del personal i dels serveis que s'està duent a terme. Possiblement hi puguin haver reubicacions de persones i reorganització dels serveis.

L'1 de març van tenir lloc les eleccions al Claustre universitari i malauradament han quedat algunes vacants del tres col·lectius representats en aquest òrgan de representació de la comunitat universitària. El nou Claustre es constituirà l'1 de juny. Anuncia que per a no esperar a aquella data i per tal que alguns representants del claustre ja puguin assistir a la propera sessió del Consell de Govern es convocaran eleccions dels representants dels estudiants i del PAS claustral al Consell de Govern el dia 16 de març i les votacions se celebraran a porta tancada d'aquests col·lectius, i es deixarà l'elecció dels representants del PDI per fer-la en sessió de claustre. 
En l'àmbit de la política espanyola, el rector informa que es desconeix què pensa el nou ministre d'Educació, Cultura i Esports i el seu equip en matèria d'universitats i quin és el seu projecte de futur per al sistema universitari espanyol. 

Pel que fa a la política catalana, la Secretaria d'Universitats i Recerca ha presentat el Programa Serra Húnter de contractació de personal universitari, que parteix de la constatació de què 2.000 dels actuals 7.000 professors permanents es jubilaran al 2020 i que la política que vol seguir és reduir el nombre de permanents en 1000 places i d'aquestes, unes 250 es cobririen pel Programa Serra Húnter, amb places de professor agregat i catedràtic contractat. El nou Programa preveu que la Generalitat financiï el 50% del cost de les places de manera addicional a la subvenció ordinària. La selecció es faria de manera mixta amb comissions avaluadores compostes per membres designats per les universitats i la direcció del Programa i la retribució dels professors, mitjançant un complement addicional que aprovaran els consell socials, serà major que la prevista en el conveni col·lectiu. La idea és cobrir un 50% de les places amb persones de fora del sistema, perquè es busca persones per sobre de la mitjana del sistema, de manera similar a com s'ha fet amb els programes ICREA o Ramon y Cajal per millorar la qualitat del PDI.

La Secretaria també treballa en la creació d'un futur programa de màsters d'excel·lència, que podria presentar-se aquest estiu, i en un programa de doctorats industrials, que contemplaria l'atorgament de beques de doctorat, en col·laboració amb clústers industrials i la producció de tesis doctorals que renovin el teixit productiu. Una altra actuació prevista és l'elaboració coordinada d'un sol programa d'emeritatge a les universitats. 

Seguidament, el gerent presenta els estats anuals i el compte general auditats dels exercicis 2009 i 2010, que es van tancar amb dèficit per l'incompliment dels acords de millora pactats amb la Generalitat.

2. Principals acords

 • Aprovació de la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents per al curs 2012-2013

Aquest nova convocatòria del Pla QUID està dotada amb 100.000 euros i s'estructura en cinc modalitats per impulsar els àmbits següents: l'interès en la recerca i l'aplicació d'estratègies metodològiques que incideixin en l'augment de la motivació dels estudiants; la intensificació dels projectes d'investigació, d'estudi i anàlisi en els equips directius dels centres enfocats al seguiment de la qualitat pedagògica dels graus i postgraus; la participació del professorat en accions de desenvolupament docent que afavoreixin la reflexió i aplicació de noves estratègies en la seva tasca docent; l'organització de jornades i seminaris relacionats amb la millora i la innovació docent entre professors d'altres universitats o professionals afins a un centre d'interès, i la integració del Pla d'Acció al Multilingüisme (PAM) en la tasca docent explorant les possibilitats de la docència en contextos multilingües.

3. Altres acords

 • Aprovació de modificacions de la programació universitària del curs 2012-2013. Donar de baixa el grau en Enginyeria en Edificació (Elisava Escola Superior de Disseny) i els màsters universitaris en Imatge i Modelat Biomèdic / Master on Biomedical Imaging and Modeling (DTIC); en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (Dpt. de Traducció i CC del Llenguatge); en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques (Dept. De Comunicació). Aquests màsters s'espera poder-los recuperar per la programació del següent curs. Els màsters universitaris en Creació Literària (Dept. D'Humanitats) i en Emprenedoria i Innovació (EUM) es modifiquen per passar a ser impartits per l'IDEC Escola d'Estudis Superiors.
 • Aprovació de modificacions substancials de memòries de verificació dels màsters universitaris (curs 2012-2013) en Emprenedoria i Innovació / MSc in Entrepreneurship and Innovation (EUM), en Creació Literària (Dept. Humanitats) i en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UPF i UOC).
 • Aprovació de la normativa que desenvolupa l'article 16 dels Estatuts de la UPF per reflectir que la configuració d'un departament de la UPF no s'ha de basar només en disposar d'un nombre important i suficient de professors permanents, que doni lloc a departaments de gran dimensió, sinó també en la dualitat centre/departament existent actualment Aquesta normativa comporta la constitució del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i es donen també per constituïts els seus òrgans de govern fins ara provisionals i es ratifica l'aprovació del seu reglament.
 • Aprovació de la modificació parcial del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Aprovació de la proposta al Consell Social de la constitució, conjuntament amb altres universitats, de l'Associació "Sui iuris (Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho"), que està integrada per les universitats de l'A-4U (UPF, UAB, UAM i UC3M) i una vintena de les principals universitats sud-americanes.
 • Aprovació de la proposta al Consell Social de la UPF d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca de la convocatòria del 2010 al professorat contractat.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.