1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que, segons les darreres notícies de què disposa, sembla que ens trobem a la fase final de l'aprovació del projecte de reforma de la LOU. Així, el projecte podria ser aprovat pel Senat el 21 de març i pel Congrés dels Diputats poc dies després, el 28 de març. El següent pas imprescindible per a la seva aplicació, la publicació al BOE, podria produir-se després de Setmana Santa. Pel que fa a la proposta d'ordenació dels ensenyaments de grau i de postgrau en el marc de la construcció de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, el rector informa que els responsables del Ministeri d'Educació i Ciència han agrupat els futurs títols de grau en cinc grans branques del coneixement: Arts i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura i Ciències. També s'ha decidit que, per tal de reduir l'actual índex d'abandonament dels estudis, que en algunes titulacions és molt elevat i pot ser degut a la manca de flexibilitat, hi hagi un 60% de crèdits ECTS comuns per al conjunt de les titulacions de cadascuna de les cinc branques.

En l'àmbit de la política universitària catalana, el rector informa que continua l'actual incertesa sobre la concreció de Pla Plurianual d'Inversions 2007-2012 que el Govern català ha de presentar a les universitats. D'altra banda, el rector informa que el setembre passat el Consell Interuniversitari de Catalunya va encarregar a un grup d'experts elaborar un estudi sobre la manca de metges i la programació dels estudis de Medicina. L'estudi, que ja ha estat finalitzat i lliurat, conclou que, efectivament, falten metges i recomana augmentar en cent estudiants l'actual nombre d'estudiants de primer curs durant els propers cinc a set anys.

Finalment el rector informa que el passat 12 de març va tenir lloc al Maremàgnum una jornada de treball amb tots els càrrecs de comandament del PAS, i es felicita de que la Universitat Autònoma de Madrid ha atorgat el doctorat honoris causa al professor del Departament d'Humanitats Eugenio Trías. El rector i el vicerector de Professorat han estat convidats a l'acte de lliurament, que se celebrarà el 15 de març a Madrid.

El vicerector d'Infraestructures i Fundacions, professor Jaume Guillamet, va presentar el Pla director del Campus de la Comunicació, que estableix les línies estratègiques i els objectius acadèmics del nou campus que la UPF està construint a Ca l'Aranyó. El gerent de la Universitat, Sr. Ricard Boix, informa sobre les inversions previstes en l'àmbit de les infraestructures, amb una previsió de creixement de 105.000 metres quadrats nous.

2. Principals acords

 • Aprovació del Pla d'Emeritatge per al PDI dels cossos docents de la UPF.

La plantilla del professorat de la UPF és relativament jove: només el 4% del professorat permanent funcionari arribarà a l'edat obligatòria de jubilació en els propers cinc anys, mentre que el 13% d'aquests professors tenen entre 60 i 65 anys i el 22%, entre 55 i 60 anys. Aquest Pla és fruit d'aquesta realitat i també de la necessitat de dotar la Universitat d'instruments que possibilitin una renovació de la plantilla de professorat, amb l'objectiu d'afrontar els reptes del futur i, principalment, el de la convergència europea. Atès que cal comptar amb l'aportació dels professors més veterans, però també amb la incorporació de nous professors joves, el pla aprovat afavoreix la jubilació anticipada del professorat funcionari, incentivant-ne la continuïtat a la UPF amb un contracte compatible amb la pensió de jubilació. D'aquesta manera s'alliberen recursos i docència per a la incorporació de nou professorat permanent. Els requisits dels professors per acollir-se al Pla d'Emeritatge són: estar en servei actiu, com a funcionari de carrera a temps complet, en algun dels cossos docents universitaris; i reunir les condicions necessàries per acollir-se a la jubilació voluntària com a funcionari a partir dels 60 anys.

 • Aprovació del Programa d'anys sabàtics per al personal docent i investigador.

La normativa aprovada preveu que el professorat permanent, amb dedicació a temps complet i competència investigadora acreditada, podrà gaudir d'un curs sabàtic per cada deu cursos d'activitat o per haver exercit càrrecs acadèmics de gestió durant un període mínim de tres anys. Aquest curs sabàtic s'haurà de dedicar a activitats relacionades amb el reciclatge professional i a potenciar l'activitat de recerca.

 • Aprovació de la creació del Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanitats de la UPF.

Es tracta d'un parc científico-tecnològic creat per promoure i facilitar la transmissió de coneixements i la cooperació entre centres, grups i unitats de la UPF i la societat en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Inicialment, el Parc es desplegarà en l'espai físic comprès entre els carrers Llull, Ramon Trias Fargas, Icària, i Wellington de Barcelona. Entre els seus objectius hi ha la voluntat de: potenciar projectes de recerca amb finançament extern, preferentment en col·laboració entre els grups i centres de la UPF i institucions externes; promoure i facilitar la transmissió de coneixement i la cooperació entre grups i entitats generadores de coneixement (grups i centres de recerca) i entitats receptores de coneixement (empreses, institucions, etc.); promoure la creació d'empreses intensives en coneixement, que posin en valor els resultats de la recerca realitzada a la UPF; i potenciar la marca UPF en l'àmbit de les Ciències Socials i les Humanitats.

3. Altres acords 

 • Aprovació de la modificació del nom del Departament de Tecnologia, que passa a denominar-se Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i del seu reglament provisional de funcionament.
 • Aprovació de la modificació de les Normes Acadèmiques del Màsters Oficials, que a partir d'ara preveuran el concepte de reserva de plaça, amb l'avançament d'una part de la matrícula.
 • Aprovació de les normatives d'accés a diversos màsters oficials: Ciències Jurídiques; Neurociències; Història del Món; Indústria Farmacèutica i Biotecnològica (FARMABIOTEC); Interdisciplinari dels media i sistemes cognitius interactius; i de Recerca en Economia, Finances i Empresa.
 • Aprovació dels plans d'estudis de diversos màsters oficials i modificació del nom del màster en Bioinformàtica, que passa a denominar-se Màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (BIOINFO).
 • Aprovació de la supressió de les proves d'accés a la llicenciatura en Traducció i Interpretació, llengua alemanya.
 • Aprovació de la normativa acadèmica i del programa de beques per a l'aprenentatge d'idiomes del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI).
 • Aprovació de la creació dels Grups de Recerca en Genòmica Computacional i de Neurobiologia del Comportament i de les Unitats de Recerca de Neurofarmacologia i en Informàtica Biomèdica.
 • Aprovació de l'atorgament individual del complement addicional de docència al PDI (convocatòria extraordinària del 2005).
 • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública de 17 places -3 del Grups A, 10 del Grups B i 4 del Grup I- del personal funcionari i laboral d'administració i serveis per a l'any 2007.
 • " Designar els estudiants Carlos Teruel Fernánde, Eduard Forcada Zamora i Anna Rodés Serret com a membres de la Comissió de Cultura.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.