1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció fent menció de l'actual incertesa política que estem vivint, que també afecta a l'àmbit de la política universitària, amb canvis continus de responsables de les administracions educatives estatal i autonòmica. El darrer nomenament conegut ha estat el de Gemma Rauret, directora de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), com a nova directora de l'ANECA, en substitució de Francisco Marcellán, que ha estat nomenat nou secretari general de Política Científica i Tecnològica del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC). L'incertesa també afecta el futur d'alguns projectes de la UPF, perquè, d'una banda, els responsables del nou Departament d'Educació i Universitats preveuen prorrogar la subvenció a les universitats per a l'any vinent, atès l'anunci de convocatòria d'eleccions la propera tardor, que implica prorrogar els pressupostos de tots els departaments del Govern. De l'altra, encara es desconeix quan s'aprovarà el nou Pla Plurianual d'Inversions (2007-2012), i quina dotació econòmica final tindrà, informació molt necessària per no aturar tots els projectes en curs, com ara la construcció del Campus de la Comunicació. Els rectors catalans estan proposant solucions a aquest problema com, per exemple, una autorització d'endeutament per la quantia corresponent al primer any del Pla.

El rector informa que el MEC va presentar al Consell de Coordinació Universitària l'avantprojecte de reforma de la LOU, text que el Govern central té el compromís d'aprovar-lo aviat perquè a finals d'any pugui ser aprovat pel Parlament. Com s'esperava, els principals canvis afecten l'actual sistema de selecció i accés del professorat. La proposta presentada preveu que hi hagi un procés previ d'acreditació dels candidats, sense proves presencials, que consistiria en la presentació dels currículums dels candidats, que serien avaluats per un sistema de comissions que encara està pendent de reglamentar. La segona fase és més respectuosa amb l'autonomia universitària que anteriors projectes, perquè preveu que cada universitat decideixi la composició dels membres dels tribunals d'accés, essent l'únic requisit que les universitats publiquin a la web els CV dels professors designats. Pel que fa al futur catàleg de titulacions que formaran part de l'EEES, el MEC ha optat per no mencionar el catàleg i només esmenta la necessitat d'inscriure les titulacions en un registre oficial. Cal veure com acaba aquest procés perquè s'hi barregen molts elements, com ara les pressions dels col·legis professionals i els aspectes relacionats amb les acreditacions professionals. En qualsevol cas, el rector troba que els actuals responsables del MEC són més sensibles a l'autonomia universitària que l'equip anterior, i que també es mostren més sensibles als mecanismes de retiment de comptes per part de les universitats.

Seguidament el rector informa del seu recent viatge a Llatinoamèrica, concretament a Buenos Aires i a Santiago de Xile, i dels motius del mateix. En primer lloc, va comprovar sobre el terreny el petit nucli d'operacions que l'IDEC té a la capital argentina per difondre la seva oferta acadèmica. A Buenos Aires, el rector va participar en una jornada sobre responsabilitat social compartida, organitzada per l'IDEC, i a la qual van assistir nombrosos empresaris argentins i d'empreses espanyoles establertes a l'Argentina. A través de diferents contactes amb rectors de les més importants universitats locals, el rector va fer els primers passos per crear una xarxa amb les universitats argentines i xilenes amb un model més similar a la UPF per cooperar en projectes comuns. Un dels altres objectius de la visita del rector, que anava acompanyat per la vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals, va ser la promoció de l'oferta de postgraus de la Universitat.

A continuació el rector informa que el Consell de Direcció està preparant una proposta de regulació de la figura de l'investigador visitant -visiting scholar- per promoure les estades d'investigadors estrangers a la UPF. D'altra banda, aquesta mateixa setmana s'ha extingit definitivament la Fundació Universitat Nova. Durant l'acte formal d'extinció, el rector va agrair als patrons fundadors la seva col·laboració al llarg d'aquests anys i l'aportació econòmica inicial que tots ells van fer, i els ha convidat a seguir vinculats a la nova Fundació Universitat Pompeu Fabra. En un altre ordre de coses, la setmana passada es va constituir oficialment el fòrum de la Bioregió, una iniciativa nascuda per impulsar la recerca i la innovació en l'àmbit biotecnològic. La UPF-PRBB, que és un dels patrons de la Fundació Bioregió, ha volgut tenir més presència i s'ha aconseguit estar presents en la comissió executiva i que el rector de la UPF ocupi la vicepresidència del fòrum.

Finalment, el rector informa que properament es constituirà la Comissió de Medi Ambient per tractar les qüestions d'aquest àmbit i que durant el mes de juliol és previst celebrar l'acte de col·locació de la primera pedra del nou Campus de la Comunicació. Com a darrera informació, el rector lamenta la mort de l'estudiant de Relacions Laborals Maria Rosa Rey Carnicero, ocorreguda a Trento mentre estudiava amb una beca Erasmus.

2. Principals acords

  • Aprovació de la convocatòria d'ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docents.

La normativa aprovada preveu una convocatòria única i estableix que el període per presentar sol·licituds a la convocatòria del Pla del curs acadèmic 2006-2007 s'obri el 15 de juny i finalitzi el divendres 30 de juny. La resolució de les sol·licituds es farà publica abans del 30 de juliol, i les iniciatives s'hauran de dur a terme al llarg del proper curs, amb excepció de la modalitat de Participació en congressos i seminaris, on s'estableixen tres terminis de presentació al llarg del curs. Les sol·licituds es tramitaran per via telemàtica mitjançant l'aplicació informàtica QUID, disponible al Campus Global. Les principals novetats de la convocatòria d'enguany són la inclusió dels nous estudis de màster oficials i la creació de la nova modalitat de xarxes d'innovació docent, amb la voluntat de crear xarxes formades per equips docents orientades al disseny i desenvolupament de projectes de caràcter transversal i interdisciplinari. En relació amb la darrera convocatòria, l'increment global del pressupost del Pla és del 19,81%.

  • Aprovació de les normes d'ús del servei de préstecs d'ordinadors portàtils.

Aquesta experiència pilot, que començarà a partir del proper curs amb seixanta ordinadors, es posa en marxa amb l'objectiu de descongestionar les aules d'informàtica, tot aprofitant la cobertura de la xarxa wifi del campus. Els usuaris del nou servei seran els estudiants d'estudis oficials que imparteix la UPF en els seus centres integrats, i els ordinadors se sol·licitaran en els taulells de les quatre seus de la Biblioteca on s'oferirà aquest servei. La durada del préstec serà d'un període màxim de quatre hores, i l'ordinador portàtil, que haurà de ser retornat en les mateixes condicions en què s'ha prestat, no podrà sortir de les instal·lacions del campus. Al gener de l'any vinent es farà una avaluació dels primers mesos de funcionament d'aquesta prova pilot. El pressupost del programa és de 100.000 euros, que s'ha pogut cobrir gràcies a les subvencions de l'ANECA, als ajuts del PQE i del Consell Social, i a diferents partides sorgides del pressupost general de la Universitat i dels pressupostos descentralitzats dels centres i estudis.

3. Altres acords 

Aprovació de tres expedients de despesa plurianual per realitzar les obres de construcció dels tancaments exteriors de l'edifici Wellington 1 al campus de la Ciutadella, i els tancaments interiors, acabats i execució de les instal·lacions de les plantes 3 i 4. 

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.