1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció esmentant que ha enviat un telegrama al consolat del Regne Unit de Barcelona per manifestar el condol i la solidaritat de la UPF amb les víctimes dels recents atemptats terroristes de Londres.

El rector informa que ha proposat al Consell Social el nomenament del senyor Ricard Boix i Junquera com a nou gerent de la UPF. Boix, que s'incorporarà al càrrec a partir del proper 1 de setembre, té una llarga experiència professional en l'àmbit de l'administració pública i és l'actual director d'inversions de l'Ajuntament de Barcelona.

Les universitats catalanes han de presentar, a requeriment del DURSI, una proposta de màsters oficials abans del 15 de novembre. Per això, en aquest mateix Consell de Govern es presenta la proposta de regulació de la comissió competent en matèria de postgrau, que prepararà l'oferta que vol impartir la UPF.

A continuació, el rector informa que el 13 de juliol va tenir lloc a l'edifici França l'acte de presentació pública del Centre d'Innovació Barcelona Media (CIBM), al qual hi van assistir els consellers de Treball i Indústria, d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament. Prèviament va celebrar-se la reunió constitutiva del patronat de la Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra, l'òrgan que governarà el CIBM. Aquest nou centre, que forma part de la xarxa de centres tecnològics del CIDEM, donarà servei a totes les àrees que integren la indústria dels media i és una eina més per consolidar la presència de la UPF en l'àmbit de la comunicació. En el decurs de la reunió, el Patronat va autoritzar l'inici de la construcció del nou edifici del CIBM al costat de Ca l'Aranyó, en el context del Parc Barcelona
Media. En relació amb la construcció del campus de la Comunicació, el rector informa de la previsió de traslladar durant el curs 2007-2008 els estudis o centres afectats. Abans d'aquesta data és possible que s'hi puguin instal·lar alguns centres o unitats de recerca.

2. Principals acords

 • Aprovació de la normativa sobre l'homologació i convalidació estrangers d'educació superior en l'àmbit del postgrau.

Fins ara, l'homologació d'aquests títols anava a càrrec del Ministeri d'Educació i Ciència i els tràmits duraven molt temps. El Reial Decret 309/2005, de 18 de març, ha atribuït als rectors de les universitats la competència per homologar títols estrangers d'educació superior a títols espanyols de postgrau. Aquest canvi permetrà agilitar el tràmit i, per tant, afectarà molt positivament els professors de la UPF amb títol estranger.

 • Aprovació de la participació de la UPF en el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i dels seus Estatuts.

El Consorci PRBB és una entitat de dret públic integrada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la UPF, que té com a finalitat la posta en marxa, l'impuls i la promoció del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. La nova entitat assumeix la titularitat de l'edifici, que s'està acabant de construir al costat de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF, així com la construcció, equipament, gestió i explotació del mateix. Els Estatuts del Consorci contenen una disposició addicional que determina que es tindrà en compte l'aportació econòmica que ha fet la UPF en la construcció i equipament de l'edifici del PRBB, a l'hora de calcular el preu del lloguer d'utilització dels espais que ocuparà el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat. Les despeses de manteniment i gestió del Parc van a càrrec de les institucions i entitats instal·lades al Parc i seran proporcionals a la superfície ocupada i a l'ús del serveis per part d'aquestes.

 • Aprovació de la modificació de la normativa dels estudis de doctorat de la UPF i normes específiques dels màsters amb vinculació a un programa de doctorat.

El Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, estableix que el règim relatiu a l'elaboració, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral és d'aplicació a partir dels sis mesos des de la seva entrada en vigor. S'ha aprovat, per tant, aquesta modificació de la normativa de la UPF, en el capítol que fa referència a la tesi doctoral.

 • Aprovació de la modificació de les Normes Reguladores de l'Exercici dels Drets de Llicències, Permisos i Vacances del PAS

En compliment d'un dels compromisos del programa electoral del nou rector, s'ha aprovat, com a mesura destinada a la conciliació de la vida familiar i laboral i ava nçantse al Projecte de Llei que s'està tramitant davant el Parlament de Catalunya, que el permís de lactància d'un fill menor de nou mesos, que actualment és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, pugui acumular-se per gaudir- lo en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes.

 • Aprovació de la regulació de la comissió competent en matèria de postgrau.

La nova regulació del postgrau oficial, que desglossa en segon cicle, amb els programes de màster oficial, i tercer cicle, amb el doctorat, ha aconsellat crear una única comissió competent en aquests cicles, per a garantir una coherència de l'oferta, un rigor acadèmic i l'encaix dels dos cicles. Aquesta comissió, almenys en una primera etapa, serà la que haurà d'ajudar a establir l'estratègia del postgrau i haurà d'aportar iniciatives per evitar l'atomització de les propostes, ja que el DURSI va en la línia de reduir el nombre de doctorats i postgraus, amb la voluntat que cada universitat valori quines són les seves
fortaleses i arribi a aliances amb altres universitats d'aquí o internacionals.

 • Designació dels vocals de les comissions de Professorat, de Reclamacions, de Recerca i de Postgrau i Doctorat. 
 • Comissió de Professorat: Joaquim Albareda, Albert Carreras, Marc Carrillo, Josep Gifreu, Jacint Jordana, Miguel López- Botet, Vicente López i Mercè Tricàs. 
 • Comissió de Reclamacions: Josep M. Antó, Montserrat Cots, Júlia López, Guillem López Casasnovas, Francesc Pallarés, M. Teresa Turell i Jaume Casals. 
 • Comissió de Recerca: Ricardo Baeza Yates, Paz Battaner, Teresa García-Milà, Rafael Maldonado, José M. Micó, Ferran Requejo i Jesús M. Silva. 
 • Comissió de Postgrau i Doctorat: Antònia Agulló, Domènec Font, Fernando Guirao, Jordi Sunyer, Mariano Torcal i Jaume Torras.

3. Altres acords

 • Designació del professor Ferran Sanz, vicerector de Política Científica, com a representant de la UPF a la Fundació IMIM.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.