1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que avui i demà té lloc a la Universitat de Jaén una reunió de la CRUE i del Consell de Coordinació Universitària, en les quals s'abordarà el procés de diàleg amb el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) sobre l'esborrany de l'avantprojecte de reforma de la LOU presentat el novembre passat. Es busca arribar a una posició de consens sobre els aspectes que cal reformar de la Llei.

En aquest context de discussió sobre la proposta del MEC, el rector informa que ahir es va reunir el Consell Interuniversitari de Catalunya i que els rectors catalans i el conseller del DURSI van aprovar l'elaboració d'un document conjunt on es fixa una posició comuna dels sistema universitari català sobre el procés de reforma de la LOU. El document fa, en primer lloc, una declaració d'intencions on es diu que allò desitjable és que la llei d'universitats fos una llei marc o de bases, però que si això no és possible i es fa una reforma parcial, que respecti l'autonomia política de les Comunitats Autònomes. Aquesta modificació parcial també hauria de respectar, essencialment, l'autonomia de les universitats, especialment pel que fa al procés de selecció del seu professorat, en què s'aposta perquè sigui possible l'acreditació de professorat per qualsevol agència d'avaluació oficial, bé sigui nacional o d'àmbit europeu, i perquè les universitats tinguin competència plena per designar els cinc membres dels tribunals d'accés a les universitats. El document aprovat també defensa que en la nova Llei les figures del professorat contractat es puguin denominar com es vulgui, alhora que no siguin discriminades si han d'ocupar càrrecs acadèmics. Finalment es reclama l'eliminació o, si més no, el replantejament de l'actual mapa d'àrees de coneixement i del seu funcionament, i una millora de tot el procés de transferència del coneixement.

El rector informa que el 2 de desembre la cúpula directiva del DURSI va convocar els rectors catalans i els presidents dels consell socials a una reunió. En la trobada, celebrada a Sitges, es va informar de l'augment del pressupost destinat a les universitats per part del DURSI, que en tres anys ha crescut entre el 7 i el 10%. Malgrat tot no es va donar cap informació sobre si hi haurà canvis en els criteris que defineixen el model de finançament de les universitats. En aquest sentit, el rector reclama als responsables de la política universitària que facin urgentment un plantejament general sobre el sistema de finançament universitari a deu anys vista, considerant tots els elements que hi intervenen: taxes, subvencions, sistema de préstecs i beques, overheadsfundraising, etc. L'inici a curt termini dels estudis de postgrau en el format Bolonya pot ser el moment apropiat per iniciar aquesta tan necessària reflexió.

A continuació el rector informa sobre el procés de posada en marxa dels programes oficials de postgrau a Catalunya i diu que el DURSI ha rebut del conjunt de les universitats catalanes una oferta de 223 màsters Bolonya per començar a impartir el curs 2006-2007. Per estudiar la viabilitat de l'oferta presentada, la Comissió de Qualitat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) està elaborant un informe, i el DURSI ha demanat a les universitats una previsió de preinscripció als màsters. El rector creu que la proposta de la UPF és totalment raonable i recorda que el seu origen és l'actual oferta de programes de doctorat.

En un altre ordre de coses, el rector informa de la reforma de la composició del consell d'estudis de l'IDEC, que, des d'ara, estarà més vinculat a la UPF per aconseguir una major unitat en la programació general de l'oferta de postgrau de la Universitat i que estarà presidit per la vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals. Pel que fa a altres aspecte relacionats amb l'IDEC, el rector informa que el 12 de desembre es va lliurar la Medalla de la UPF als senyors Antoni Negre, Albert Serratosa, Antoni Zabalza i Marisa Florensa per la seva especial vinculació amb l'IDEC en haver-hi ocupat càrrecs de responsabilitat. També informa de la presentació de la nova imatge corporativa de l'IDEC, en què es visualitza una major vinculació i un lligam més íntim amb la UPF.

El rector també informa que amb l'entrada en vigor de la futura llei contra el tabaquisme, a partir de l'1 de gener del 2006 no es podrà fumar en cap espai del recinte de la UPF. Per facilitar el compliment del que preveu la llei, se senyalitzarà degudament el campus, es portarà a terme una campanya informativa i s'instal·laran cendrers fora dels edificis i es vetllarà per la higiene i condicionament d'aquest espais exteriors.

Finalment, recorda que la celebració de l'acte de graduació de la Universitat tindrà lloc el 17 de desembre al pati de l'edifici de Roger de Llúria.

2. Principals acords

  • Aprovació del projecte de pressupost del 2006

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2006, per un muntant de 114 milions d'euros, així com també les bases per a la seva execució. El tancament de l'exercici 2005 serà equilibrat, amb una petita diferència negativa degut a l'execució d'unes inversions per aconseguir uns fons FEDER europeus. Pel que fa als aspectes generals del nou pressupost, cal dir que s'ha elaborat malgrat l'existència a hores d'ara d'importants incògnites relacionades amb l'increment retributiu del personal previst, l'augment del nombre d'estudiants de grau o el nombre definitiu de màsters Bolonya que el DURSI autoritzarà a començar el curs 2006-2007. També s'ha contemplat l'impacte en el pressupost de variables com ara el trasllat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut al nou Parc de Recerca Biomèdica i l'impacte que suposarà la posada en funcionament del nou equipament científic, o l'increment d'un 10% de la despesa en energia elèctrica.

3. Altres acords

  • Aprovació dels criteris de valoració del programa COFRE del Pla de Mesures de Suport a la Recerca UPF.
  • Aprovació de reconeixement de Grups de Recerca UPF i de modificació parcial de grups.
  • Aprovació de la modificació de la normativa que regula les jornades i horaris del PAS en allò que afecta al personal d'atenció al públic de l'escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, així com el personal adscrit a llocs de treball de l'escala auxiliar de serveis.
  • Aprovació de la proposta d'oferta pública de dues places de PAS funcionari del Grup B per a l'any 2005.
  • Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.