1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que la UPF ha rebut 1,5 milions d'euros en la darrera convocatòria del subprograma "Fortalecimiento" del Programa Campus d'Excel·lència Internacional, que convoca el Ministeri d'Educació per atorgar finançament addicional a les universitats que han aconseguit el segell de CEI. 

En relació a l'esborrany del reial decret de l'Estatut del Personal Docent i Investigador es refereix al manifest publicat al diari El País d'un nombrós grup de professors universitaris, inclòs un de la UPF, en què reclamen la seva retirada. Els signants denuncien que el text que ha preparat el Govern central sindicalitza i burocratitza excessivament les universitats. A més, veuen inapropiada la carrera horitzontal que preveu el projecte i es queixen que no té en compte suficientment els criteris de docència i recerca. Aquest avantprojecte de llei porta dos anys de debat i de preparació i els rectors hi han interveningut per aconseguir que la docència i la recerca tinguin més pes en la carrera horitzontal del PDI i que, per tant, un investigador que al llarg de la seva vida només s'hagi dedicat a la docència i la recerca pugui progressar i assolir un nivell d'excel·lència. Sobre la sindicalització diu que el projecte reflecteix el que diu l'EBEP o la negociació col·lectiva. Amb tot, encara no se sap si el projecte es podrà aprovar abans que acabi la legislatura.

Tot i que encara no s'ha aprovat el pressupost de la Generalitat d'enguany, el Govern ha anunciat que es reduirà en 144 milions d'euros l'aportació a les universitats respecte l'any passat (un 16% menys). Explica que avui mateix, els rectors del sistema universitari català -universitats públiques (ACUP) i privades-, han comparegut al Parlament de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats, per exposar les seves polítiques d'universitat, recerca i innovació. En la seva intervenció ha reclamat que l'educació superior rebi el mateix tracte que l'educació obligatòria, on la retallada en ha estat del 7,5% del pressupost. Ha animat els parlamentaris a introduir alguna esmena en els pressupostos que rebaixi l'impacte de la retallada i a treballar perquè l'abast de la tisorada el 2012 sigui menys important i ha afirmat que les universitats no som part del problema de la crisi, sinó part de la solució. 

Pel que fa a les notícies d'àmbit intern, el passat 7 de juliol es va celebrar una nova sessió dels Debats UPF Món, amb la participació d'Eugeni Bregolat, ambaixador d'Espanya a la Xina, i dels professors de la UPF José García Montalvo i Manel Ollé. Dies abans va tenir lloc l'acte acadèmic de graduació de màsters oficials i doctorats, amb una lliçó de graduació a càrrec de l'advocat i professor de la UPF Miq uel Roca i Junyent. Felicita a tres professors de la UPF recentment nomenats a diversos organismes: Oriol Amat, membre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors; Frederic Udina, director de l'Idescat; i Jaume Casals, membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans.

Finalment diu que el rectorat és plenament conscient de la preocupació i del descontent de la comunitat universitària per la situació econòmica de la UPF i per les mesures d'austeritat que s'estan adoptant per fer-hi front. En aquest sentit manifesta la seva voluntat de mantenir el diàleg amb tothom per buscar mesures menys lesives per als treballadors del PDI i del PAS a l'hora d'aplicar la política d'austeritat que es veu obligat a realitzar i arribar a acords que no són de caire econòmic, també. Agraeix a tots els actors que fins ara s'hagi mantingut una actitud raonable i comprensible i entendre que només l'esforç de tothom ho farà possible.

2. Principals acords

El procés d'implantació de l'EEES i de millora de la metodologia docent han canviat la manera de mesurar la dedicació a la docència. L'aplicació de noves metodologies i de noves tecnologies aconsellen disposar d'un sistema de càlcul més detallat de l'activitat docent del professorat. En el nou model, l'hora de classe presencial deixa de ser l'única variable quantificable, i es reconeix i es dóna valor a d'altres activitats docents: direcció de treballs de grau i de màster, tutoria d'estudiants al llarg dels estudis de grau, direcció de tesis doctorals i participació en activitats de gestió. Per tot això, el Consell de Govern va aprovar el Pla de Dedicació Docent, l'eina de gestió i control de les activitats docents del professorat que siguin computables, així com també un instrument per retre comptes i reconèixer una part de les tasques de docència que realitza el PDI. L'hora docent (HD) és la unitat de mesura de la dedicació docent del professorat. El Pla es començarà a aplicar, amb caràcter experimental, a partir del curs 2011-2012.

La planta de professorat aprovada és un marc de referència dels departaments per conèixer la situació laboral del PDI, tant pel que fa al percentatge de professorat funcionari o laboral i a temps complet o parcial. La planta teòrica tindrà una vigència de quatre anys.

S'ha aprovat la normativa que regirà l'Escola de Doctorat i s'ha acordat la seva creació. Aquesta unitat acadèmica assumeix l'organització, dins del seu àmbit de gestió, dels ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat i començarà la seva activitat el curs acadèmic 2012-2013 impartint els programes de doctorat següents: Biomedicina; Ciències Polítiques i Socials; Traducció i Ciències del Llenguatge; Comunicació; Dret; Economia, Finances i Empresa; Història; Humanitats, i Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals. L'acord requereix l'informe favorable del Consell Social de la UPF i l'autorització de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta normativa és una peça clau en el desenvolupament dels graus en el marc de l'EEES. L'acció tutorial esdevé una acció docent rellevant i eficaç en el procés d'aprenentatge dels estudiants. L'Estatut de l'Estudiant Universitari, d'altra banda, estableix com un dret dels estudiants de grau, la tutoria personalitzada des de el primer curs i al llarg dels estudis. La UPF opta per un model de tutoria completa a l'estudiant, que tingui en compte tots els aspectes que li afecten durant el seu aprenentatge al llarg de tots els anys d'estudi. Aquest model és molt proper a l'anglosaxó i es considera més adient als nous entorns d'educació superior. Aquesta normativa entrarà en vigor el curs vinent pels estudiants de primer de grau.

3. Altres acords

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.

 • < >Aprovació de la regulació de la dedicació del professoratAprovació de la planta de professoratAprovació de la creació de l'Escola de Doctorat{C}Aprovació de la Normativa de Tutories dels Alumnes de Grau{C}Aprovació de la programació per al curs 2012-2013 del grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Escola Superior en Ciències de la Salut, Fundació TecnoCampus-Mataró Maresme) i del grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, Fundació TecnoCampus-Mataró Maresme).
 • Aprovació de la programació per al curs 2012-2013 del màsters universitaris en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques / Master of Science in Strategic Public Relations & Communication Management; Cronicitat i Dependència; Imatge i Modelat Biomèdic - on Biomedical Imaging and Modeling; Sistemes Intel·ligents Interactius - on Intelligent Interactives Systems; Seguretat Internacional; Estudis del Discurs: Comunicació Societat i Aprenentatge; Direcció de Comunicació; Documentació Digital; Animació; Administració i Direcció de Serveis Sanitaris (MADS); Administració i Direcció d'Empreses (MBA part time); Assessorament Genètic, i Advocacia.
 • Aprovació de la programació per al curs 2011-2012 de dos Programes d'Estudis Simultanis: Grau en Dret - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, i Grau en Dret- Grau en Relacions laborals.
 • Aprovació de la modificació de la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau.
 • Aprovació de la modificació de la Normativa Reguladora del Treball de Fi de Grau per als Estudiants d'Ensenyaments Universitaris Oficials.
 • Aprovació de la modificació del Programa d'Estudis d'Extensió Universitària. UPF Sènior: Programa d'estudis per a majors de 50 anys.
 • Aprovació del Programa de Suport al Multilingüisme en la Docència - català (curs 2011-2012).
 • Aprovació de la modificació de la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent PLAQUID (curs 2011-2012).
 • Aprovació de la modificació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2011.
 • Aprovació de la modificació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2011.
 • Aprovació dels Estatuts de la Fundación Insigneo Barcelona Institute of Biomedical Imaging & Modelling.
 • Aprovació de la incorporació de la UPF a la Gestora del Parc Científic i Tecnològic BZ S.A.
 • Aprovació de la participació de la UPF en l'Associació Barcelona Campus.
 • Aprovació de la modificació del reglament del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Aprovació de la modificació de la Comissió de Postgrau i Doctorat de la UPF, que, amb motiu de la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat, passa a estar formada per: el rector o rectora, o vicerector o vicerectora que la presideix, fins a deu membres designats entre el personal acadèmic permanent doctor representatiu dels diferents àmbits científics, designats pel Consell de Govern. N'exerceix la secretaria la persona responsable de la unitat administrativa competent en matèria de postgrau i doctorat.
 • Designar els professors Salvador Alsius (Departament de Comunicació), Ester Oliveras (Economia i Empresa) i Anna M. Caballé (Dret) com a nous membres de la Comissió d'Ensenyament.
 • Designar la Sra. Cristina Gorgues com a nova representant del PAS a la Comissió de Política Lingüística en substitució del Sr. Joan Alòs.