1. Informe del rector

El rector aborda dues qüestions en el seu discurs. En primer lloc, fa referència a la situació política actual i a la crisi que pateix el Govern de Catalunya, desmantellat després de l'aplicació de l'article 155. Amb tot, i pel que fa a la UPF, llança un missatge de tranquil·litat i creu que la Universitat podrà actuar amb normalitat en les qüestions relatives al finançament.

En segon lloc, el rector avança que la Universitat està treballant en una proposta per perfilar la UPF al voltant d'un tema transversal que pugui ser d'interès general. La UPF necessita visualitzar, a escala global, un projecte propi, singular i innovador que la permeti diferenciar-se de la resta d'universitats i que, alhora, actuï com a motor en la captació de recursos. Una idea que es dibuixa cada cop més és la d'un perfil doble, a l'entorn de la salut i del benestar, que també es vol emmarcar en la idea de globalitat o mundialitat. S'informarà més detalladament d'aquesta qüestió a mesura que s'avanci amb el tema.

2. Principals acords

 • Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2018 i Bases d'execució.

El Consell de Govern ha aprovat l'avantprojecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2018, així com les bases d'execució, presentats pel gerent. L'aprovació del pressupost correspon al Consell Social.

Abans d'entrar en el detall del pressupost per al 2018, el gerent, Jaume Badia, ha informat de la previsió de tancament del pressupost del 2017 assenyalant que, gràcies a l'esforç institucional i de tota la comunitat, la Universitat tancarà l'exercici del 2017 en equilibri pressupostari, com ha passat els darrers anys. El gerent remarca que en l'exercici 2017 s'ha pogut cancel·lar una bestreta contreta l'any 2000 que suposava retornar anualment 1,1 milions d'euros. De fet, el 2017 s'han pogut retornar un total de 3,3 milions d'euros de les bestretes dels anys 2000 a 2008, i per al 2018 es preveu que se'n puguin retornar 1,7 milions. La progressiva reducció d'aquestes es fa amb recursos propis i gràcies a un gran esforç per part de tota la Universitat.

El projecte de pressupost aprovat per al 2018 és de 140.1 milions d'euros, import superior en 7.3 milions al pressupost del 2017. Aquest pressupost és el primer dels darrers cinc anys que planteja una major dotació de recursos destinats a l'activitat ordinària. Aquest increment s'explica per un augment dels ingressos genèrics i finalistes (davant la previsió que la UPF ingressarà uns dos milions d'euros més que en anys anteriors en convocatòries competitives), un increment de les aportacions dels centres adscrits i, com ja s'ha exposat, a una menor exigència en el retorn de bestretes reintegrables per la cancel·lació de la bestreta contreta l'any 2000. És un pressupost realista però també exigent. Realista perquè està elaborat a partir de previsions d'ingressos fonamentades en la consolidació dels imports previstos de liquidar en 2017 i exigent perquè requerirà als gestors d'un esforç per completar les actuacions programades per a l'exercici 2018.

Pel que fa als ingressos, s'aprecia un creixement del finançament provinent de la Unió Europea (com a conseqüència dels bons resultats de la convocatòria d'ERC) i també en les subvencions corrents (que s'expliquen pel retorn de la paga extra del 2012, l'increment en les retribucions del PDI i PAS i la consolidació de l'increment de l'1% del 2017). Els ingressos de matrícula també incrementen de forma sostinguda en relació als últims exercicis i, com ja s'ha dit, està previst que creixin els recursos que aporten els centres adscrits per compensar els múltiples serveis que la Universitat els presta.

Pel que fa a la despesa, el pressupost reflecteix un increment generalitzat de les diferents partides vinculades a l'activitat ordinària de la UPF (personal, estructura i funcionament). El capítol I creix 3,7 milions en bona mesura degut a decisions externes (paga 2012 i consolidació de l'1%) però també per la posada en marxa d'un programa PhD per a la captació de talent i per les accions derivades de la reforma organitzativa.

3. Altres acords

 • Aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2018. El pla, creat el 2011 amb l'objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments per a la millora de la formació de postgrau preveu una dotació de 101.000 euros, xifra lleugerament inferior (a l'entorn del 5%) al curs anterior. La raó és que els màsters es poden adherir al pla en funció dels estudiants que matriculen l'any anterior i, per al curs 2017-2018, hi ha cinc màsters que no arriben al nombre mínim d'estudiants matriculats. El pla manté l'estructura de l'anterior i preveu dues modalitats de dotacions diferents: en funció del nombre de matriculats a un màster l'any anterior (amb quatre partides, una de les quals específica per a estudiants de màsters que donen accés a una professió regulada) i una dotació addicional en concepte d'internacionalització (en funció del nombre d'estudiants internacionals -de fora de la UE- que s'hi hagin matriculat l'any anterior).
 • Aprovació de la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2018-2019. Es convoca un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la UPF més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats al primer curs l'any acadèmic anterior. La dotació econòmica total de cada ajut serà de fins a 2.000 euros. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l'ajut de matrícula es renovarà automàticament pel segon curs acadèmic. El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d'accés dels sol·licitants.
 • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2018-2019. A tall informatiu, es recorda que el tancament de les actes de recuperació per aquells estudis que tenen la recuperació al mes de juliol passa a ser al setembre (enlloc de juliol, data que comportava problemes alhora de fer les revisions).
 • Verificació de les memòries de les titulacions següents: Grau en Bioinformàtica; Grau en Filosofia, Política i Economia; i Grau en Tecnologies Industrials i Economia (coordinat per la UPC). En els dos primers casos, la verificació és necessària per l'entrada de la UAB en els dos programes. En el darrer cas, perquè el ministeri va detectar la necessitat de modificar el nom de la titulació.
 • Canvi de denominació del Màster universitari en Assessorament Genètic que imparteix la Barcelona School of Mangement, centre adscrit a la UPF, pel de Màster universitari en Aspectes Psicosocials i Comunicatius de Genètica Clínica, amb efectes des del curs 2015-2016, quan es va iniciar.
 • Creació del Fons d'Igualtat de la UPF. El fons dota de recursos per ajudar econòmicament a estudiants en situació de violència masclista o de LGTBIFÒBIA i aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts amb càrrec a aquest fons, únic dins del sistema universitari català. El fons preveu dos dipòsits: casos de dones i/o els seus fills/filles per cobrir despeses que no quedin cobertes per la llei de referència (que, per exemple, cobreix la gratuïtat de matrícula però no cobreix un canvi d'expedient) i casos d'estudiants LGTBI que, com a conseqüència d'un acte de discriminació, no puguin continuar els seus estudis. La Universitat assegura la dotació d'una reserva anual de 3.000 euros per a l'execució del fons i vinculada a la Unitat d'Igualtat.
 • Modificació del Protocol per a la Prevenció, la Detecció i l'Actuació contra la Violència Masclista que afecti els estudiants de la UPF. La modificació respon als canvis que hi ha hagut en l'organització de la Unitat d'Igualtat (ara consta d'una directora acadèmica i d'una agent d'igualtat) per tal que quedin reflectits a la composició de la Comissió permanent contra la violència masclista, que s'emmarca dins d'aquest protocol.
 • Modificació de la Regulació de la Unitat d'Igualtat per tal d'incorporar-hi les accions i polítiques d'igualtat que realitzen els centres adscrits, sota la coordinació de la Unitat d'Igualtat de la UPF. Això comporta que els referents d'igualtat d'aquests centres passin a formar part de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere. La modificació també preveu augmentar el nombre de representants del PAS (a dos) i d'estudiants (a tres, un dels quals, de postgrau).
 • Modificació del nom de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials pel de Facultat d'Economia i Empresa, en sintonia amb el nom del departament (que va ser triat amb posterioritat) i que identifica més clarament aquest àmbit de coneixement, com mostra el seu ús sense el concepte "Ciències" en diverses universitats de referència internacionals.
 • Autorització del canvi de nom del centre adscrit Escola Superior de Comerç Internacional pel de Barcelona School of International Studies (BSIS-UPF). El canvi ha estat propiciat pels resultats d'un estudi sobre la marca ESCI que recomanava deixar d'usar aquest nom així com el concepte d'International Business i, per contra, afegir-hi el terme Barcelona. El canvi s'ha fet gradualment, en dues fases: una primera on es va mantenir la nomenclatura ESCI-UPF i es va substituir el concepte "International Business" per "School of International Business"; i la segona, l'actual, on es fa el canvi definitiu per Barcelona School of International Studies.
 • Proposta al Consell Social de l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari en la convocatòria 2016.
 • Proposta al Consell Social d'autorització de vuit expedients de despesa de caràcter pluriennal relatius a la Contractació d'un sistema de videoconferència; la Contractació del servei d'una plataforma de contractació electrònica (Gestió i Tramitació); la Contractació d'un servei d'auditoria econòmica dels comptes anuals de la UPF i d'elaboració dels estats financers consolidats del Grup UPF corresponent als exercicis 2017 i 2018; la Contractació de serveis cientificotècnics d'anàlisi de microscòpia i genòmic de mostres de models genètics de ratolí i/o humà per al grup de biologia cel·lular del DCEXS; la Contractació del servei de manteniment del Nanocromatograf líquid nLC 1000 de Thermofisher scientific biociencies GMBH; la Contractació del servei de manteniment del microscopi confocal SP8 de  LEICA MICROSISTEMAS S.L.; la Contractació del servei de recollida de residus sanitaris del CEXS; i la Contractació del servei de destrucció de paper i de material digital centralitzat a l'Arxiu General de la UPF.
 • Modificació dels requisits de diversos càrrecs acadèmics per flexibilitzar els requeriments per ocupar els càrrecs de coordinador/a docent; coordinador/a de mobilitat, i director/a de les USQUID. La modificació preveu que la persona que ocupi aquests càrrecs no hagi de tenir una vinculació amb caràcter permanent amb la Universitat, facilitant d'aquesta manera la implicació de tot el professorat en el funcionament dels centres.
 • Creació de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic (CRAC-UPF) que té com a objectiu elaborar una proposta de revisió dels continguts del Codi ètic de la UPF i plantejar-ne els mecanismes apropiats per a un seguiment i actualització periòdics. La comissió estarà presidida pel Síndic de Greuges.
 • Designació de membres a òrgans i comissions de la Universitat. Es designa la Sra. Maria Margalida Payeras representant dels estudiants del Consell de Govern al Consell Social; el professor Francesc Xavier Serra com a vocal de la Comissió de Professorat, en substitució de la professora Núria Sebastian; i la professora María José González com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Ricardo Zapata.
 • Proposta de designació de representants de la UPF a altres organismes. Es designa el professor Francesc Posas, representant de la UPF al patronat de la Fundació Barcelona βeta Brain Reserach Center; i es designa la Sra. Maria Margalida Payeras, representant dels estudiants del Consell de Govern de la UPF a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.