1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que el Consell de Govern de la Generalitat va nomenar el 5 de desembre passat la professora de la Universitat de Girona Blanca Palmada com a secretària d'Universitats i Recerca, càrrec que formarà part del nou Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, al front del qual hi ha el conseller Josep Huguet. El rector informa que els rectors catalans no han estat consultats ni de la creació del nou Departament ni tampoc del nomenament de la nova responsable en matèria d'universitats i recerca. Els rectors creuen que, com a tot nou govern, cal donar un marge de temps per conèixer les intencions i les línies generals de la política universitària, per així tenir una opinió més formada sobre els nous responsables de l'administració educativa. Precisament el primer contacte dels rectors amb el nou conseller i el seu equip tindrà lloc a finals d'aquesta setmana. D'altra banda l'organigrama de la Secretaria d'Universitats i Recerca es completa amb els càrrecs següents: Josep Anton Ferré, professor de la Universitat Rovira i Virgili, que continua com a director general d'Universitats; Francesc Xavier Hernández, professor de la UB, com a director general de Recerca -càrrec que ja havia ocupat anteriorment amb el conseller Carles Solà-, i M. Àngels Cabasses, professora de la Universitat de Lleida, és la nova secretària del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Alguns dels temes pendents que cal solucionar amb certa urgència per part del nou equip de la Secretaria, com ara el Pla de millora del finançament i el Pla plurianual d'inversions o la programació de màsters oficials , estan ben encarrilats, gràcies a la bona gestió feta pels responsables de l'anterior Govern, i més concretament, el conseller sortint d'Educació i Universitats, Joan Manuel del Pozo, i l'anterior secretari d'Universitats i Recerca, Joaquim Prats, als quals el rector expressa públicament el seu agraïment per la gestió efectuada durant els mesos que van desenvolupar el seus càrrecs. Per cloure aquest apartat, el rector confirma la veracitat de les informacions publicades a la premsa, segons les quals a Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la UPF, se li va arribar a proposar el càrrec de secretari d'Universitats i Recerca, però no va arribar a cap acord.

Seguidament el rector informa sobre altres temes d'ordre intern. El 21 de novembre passat va tenir lloc una sessió extraordinària del Claustre de la UPF, que va estar dedicada íntegrament al debat sobre l'adaptació de la Universitat a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Durant el Claustre, que va tenir una gran dimensió informativa, hi ha haver espai per al debat amb l'objectiu principal de donar resposta a les inquietuds i les preocupacions dels estudiants respecte de la implantació de Bolonya.

El rector informa que, després de les vacances de Nadal, es presentarà al Consell de Govern el Pla de jubilacions anticipades i de sabàtics del personal docent i investigador que el Consell de Direcció està elaborant, projecte que segurament contindrà dues modalitats, ambdues assumibles des d'un punt de vista pressupostari. A la primera, el professor no tindrà cap obligació docent, cobrarà el 80% del sou actual i la Universitat li completarà la diferència. Una segona modalitat preveu que el professor es jubili, però que en mantenir una certa dedicació docent i de recerca durant un nombre d'hores a concretar conservi els ingressos actuals. Pel que fa a la possibilitat del PDI permanent de gaudir d'un any sabàtic, s'està estudiant la fórmula que permeti al professor no dedicar-se a la docència durant un curs acadèmic tot mantenint els ingressos. Tot sembla indicar que no cada set anys, però si cada deu anys es podrà gaudir d'un sabàtic.

Finalment el rector informa que el 16 de desembre tindrà lloc al pati de l'edifici Roger de Llúria l'acte acadèmic de graduació de la promoció 2006, i que el tradicional acte de celebració de les festes de Nadal i l'aperitiu se celebraran el 22 de desembre.

2. Principals acords

 • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2007.

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2007, per un import de 138,5 milions d'euros, així com també les bases per a la seva execució. El tancament del pressupost del 2006 s'ha fet en millors condicions del què s'havia previst inicialment i, atès l'increment dels ingressos que hi ha hagut, s'han pogut retornar dos milions d'euros del crèdit que el Ministeri d'Educació i Ciència va concedir l'any 2000 per a la creació de parcs científics i tecnològics i que la UPF va invertir en la construcció del PRBB. El tancament preveu un dèficit de 3,2 milions d'euros, que no prové de les activitats ordinàries sinó del capítol d'inversions i que, en cap cas, es tracta d'un dèficit estructural. Pel que fa al pressupost del 2007, es preveu un augment del 21,4% respecte al pressupost del 2006 degut, en gran part, a l'acord del Pla de millora del finançament de les universitats públiques, que significarà per a totes elles un augment considerable de la subvenció ordinària de la Generalitat de Catalunya. Tot i que aquest pla encara no s'ha concretat, s'ha previst un augment d'un 14% de la subvenció ordinària, ja que el nou model de finançament té en compte l'assoliment d'objectius lligats a indicadors de qualitat i en aquest aspecte la UPF està ben posicionada. Tot i que s'està pendent també del Pla d'inversions plurianual, es preveu un gran increment en la inversió de material, fins a un 43,1%, destinat, entre d'altres, a la construcció del nou Campus de la Comunicació, l'acabament de l'edifici Wellington 1, al campus de la Ciutadella, o l'adquisició de material bibliogràfic. Altres aspectes destacats del pressupost de l'any vinent són: l'augment del 36,6% dels ingressos de les activitats de recerca, com a conseqüència de l'increment del cànon que s'aplicarà als projectes d'investigació; l'increment d'un 9% de la despesa ordinària, amb un augments salarials previstos del 5,5% per al PDI i del 3,5% per al PAS; i l'increment de despeses en els capítols de la factura elèctrica i les que es derivaran del trasllat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut al PRBB.

 • Aprovació del reglament per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

Des de la seva creació, la UPF només ha concedit el doctorat honoris causa a l'arquebisbe Desmond Tutu (2000) i al pare Miquel Batllori (2002), aquest conjuntament amb onze universitats més. El reglament aprovat preveu, d'una banda, agilitar la reglamentació del procés de concessió del títol i, de l'altra, que els destinataris del títol siguin persones d'especial rellevància acadèmica, social o cultural. Cada curs, sempre que hi hagi candidatures de persones amb mèrits suficientment contrastats, s'atorgaran, com a màxim, tres títols de doctor honoris causa i correspon al Consell de Govern la concessió del títol. La iniciativa per a la seva concessió correspondrà a: el rector o rectora, el Consell de Govern, els departaments, els instituts universitaris de recerca, els centres o estudis o a un terç dels membres claustrals.

 • Aprovació de la modificació de la normativa del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis.

La normativa aprovada preveu atorgar el Premi Extraordinari de Fi d'Estudis exclusivament a aquells estudiants que han cursat a la UPF les titulacions universitàries completes en el nombre d'anys fixats per l'ordenació del pla d'estudis més un any. Amb aquesta modificació es contempla que poden optar al premi aquells estudiants que tenen un expedient brillant i que han acabat els estudis un any després del temps previst. Això està pensat, per exemple, per a estudiants que cursen un programa d'intercanvi en una altra universitat o fan un Erasmus.

3. Altres acords 

 • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2007, que estarà dotat amb 420.000 euros.
 • Aprovació de la posta en marxa dels òrgans de govern provisionals del Departament de Tecnologia (en constitució).
 • Aprovació d'incloure a la Programació el màster Oficial de Medicina Respiratòria per al curs 2007-2008, adscrit al POP de Biomedicina i coordinat per la Universitat de Barcelona.
 • Aprovació de la modificació de les normes d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Periodisme, que preveu dues vies d'accés, una per als estudiants que provenen d'estudis de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme, per als que es reserva un 10% de les places, i la segona per a estudiants d'altres titulacions, per garantir que es manté la funció del segon cicle de Periodisme de completar altres estudis.
 • Aprovació de la modificació dels mòduls d'anivellament i de la distribució de crèdits del màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals.
 • Aprovació de la creació dels Grups de Recerca en Història de la Creació Literària, de Traducció, Recepció i Literatura, en Virologia i en Periodisme.
 • Aprovació de la participació de la UPF en tres consorcis CIBER, impulsats per l'Institut Carlos III del Ministeri de Sanitat i Consum: Centro de Investigación Biomédica del Área Temática de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina; Centro de Investigación Biomédica del Área de Enfermedades Raras; i Centro de Investigación Biomédica del Área de Epidemiología y Salud Pública.
 • Aprovació de la modificació de l'ordenació temporal de diverses assignatures del segon curs del segon cicle dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.