1. Informe del rector

El rector aborda tres qüestions en el seu informe.

En primer lloc, el rector comença el seu informe fent referència a la celebració de la Times Higher Education Young Universities Summit els passats 5 i 6 d'abril a la UPF. Durant aquesta cimera es va presentar el rànquing de les millors universitats del món menors de 50 anys i, malgrat que els rànquings siguin un instrument comercial que no han de preocupar la UPF com a institució, el rector apunta dues dades que mereixen certa atenció.

D'una banda, l'indicador relatiu a les cites rebudes per publicació i on la UPF, malgrat ser la 15a en el rànquing, se situaria en el segon lloc entre les universitats més joves (amb una puntuació de 90.7%). En aquest indicador, per davant de la UPF únicament hi ha l'Escola Politècnica Federal de Lausanne (94.6%), que també és la primera en el rànquing global. Ambdues universitats són similars pel que fa a la mida (10.000 estudiants i 300 professors) i fins i tot en les disciplines que imparteixen (tot i ser un centre politècnic, a Lausanne també hi fan humanitats) i, tanmateix, a Lausanne compten amb un pressupost 5 vegades superior al de la UPF. En aquest sentit, el rector remarca que encara és més destacable la qualitat de les publicacions de la UPF. L'altre indicador que el rector destaca, i on la UPF està per sota d'altres universitats, fa referència a un element més intangible, el prestigi de la institució, i que en els rànquings s'obté a partir d'una sèrie d'enquestes que s'envien a acadèmics i ocupadors d'arreu. La mida i el biaix d'aquestes enquestes cap al món anglosaxó i cap a l'àmbit de les ciències (on la UPF és una bona universitat però de mida reduïda) influeixen en el resultat de la UPF en aquest tipus d'indicadors (que, a l'igual que l'indicador de cites, tenen un pes a l'entorn del 30% del rànquing de les universitats joves).

El marge de creixement de la UPF és limitat en el cas de les cites però no en el dels indicadors vinculats al prestigi. Actes com la THE Young Universities Summit contribueixen a visualitzar la UPF a escala internacional.

En segon lloc, el rector felicita a dos professors de la Universitat per la seva recent distinció amb la Creu de Sant Jordi: l'anterior rector i fundador de la UPF, el professor Enric Argullol, i el professor Guillem Lopez-Casasnovas.

Finalment, el rector recorda que aquest és el darrer Consell de Govern després de les eleccions de claustrals i, per tant, s'han convocat eleccions per escollir els vint claustrals que seran membres del Consell del Govern. Agraeix la col·laboració dels participants durant tot aquest temps i confia en que les properes sessions es faran, també, en el marc d'una continuïtat cooperativa.

2. Acords

 • Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial. Es modifica una part del procediment de la normativa per agilitzar-lo: el rector o rectora resoldrà directament les sol·licituds i podrà sol·licitar un informe previ del Consell Social en els casos en què consideri que el criteri d'aquest òrgan pugui aportar un complement en alguna resolució i, per altra banda, inclou l'obligació del rector de trametre un informe anual al Consell Social, en què es farà constar tota l'activitat en relació amb les sol·licituds de la modalitat dels estudis a temps parcial.
 • Proposta al Consell Social de modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau. Es proposa modificar, després d'un treball conjunt d'anàlisi del procediment amb el Consell Social, una part del procediment de la normativa per agilitzar-lo: el rector o rectora resoldrà directament les sol·licituds i podrà sol·licitar un informe previ del Consell Social en els casos en què consideri que el criteri d'aquest òrgan pugui aportar un complement en alguna resolució i, per altra banda, inclou l'obligació del rector de trametre un informe anual al Consell Social en què es farà constar tota l'activitat en relació amb les sol·licituds de permanència i progressió.
 • Proposta al Consell Social de modificació de la normativa de permanència dels estudis del màster universitari. Es proposa modificar, després d'un treball conjunt d'anàlisi del procediment amb el Consell Social, la normativa, de la que es manté el règim de permanència del màster universitari i s'implementaria un procediment més àgil, de manera que el rector o rectora resoldria directament les sol·licituds i podrà sol·licitar al Consell Social l'emissió d'un informe quan consideri que el criteri d'aquest òrgan pot afegir  valor a una resolució i, d'altra banda, preveu l'obligació del rector de fer arribar un informe anual a aquest òrgan sobre l'activitat realitzada en matèria de permanència en els estudis de màster universitari.
 • Aprovació d'un programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Mitjans Audiovisuals i del Grau en Disseny i Producció de Videojocs que s'impartirà a l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, adscrita a la UPF. La duració prevista d'aquest grau, que començarà el curs 2016-17, és de 5 anys.
 • Aprovació d'un programa de Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. La duració prevista d'aquest grau, que començarà el curs 2016-17, és de 5 anys i inicialment se n'oferiran 15 places.
 • Aprovació de la memòria de verificació del Màster universitari en Medicina Tradicional Xinesa (UB-UPF).
 • Aprovació de l'adscripció de ISGlobal com institut universitari de recerca, a resultes de l'absorció de la Fundació CREAL dins de la Fundació ISGlobal, i elevació a al Consell Social perquè n'informi favorablement abans de sotmetre l'autorització de l'adscripció a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
 • Aprovació de la participació  de la UPF a l'associació Consell Català del Moviment Europeu que, adscrita al Moviment Europeu Internacional, té com a objectiu treballar per una Europa democràtica i solidària des de Catalunya.
 • Designació del professor Narcís Parés, del DTIC, com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat en substitució del professor Xavier Serra.
 • Autorització de tres expedients de despesa de caràcter pluriennal: per a la contractació del servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció  d'incendis i de la instal·lació completa de CCTV i antirobatori dels edificis de la UPF;  per a la contractació del servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos; i per a la contractació del servei de neteja per al conjunt de campus i edificis de la UPF.
 • Ratificació de convenis. Entre els convenis ratificats, destaca l'acord amb el Zoo de Barcelona de compartir espais, de manera que la comunitat de la UPF podrà travessar el zoo per accedir al campus de la UPF a un cost de 5 euros l'any.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.