1. Informe del rector

El rector enceta el seu discurs convidant als assistents a la propera inauguració del Parc de Recerca (24 de novembre a les 13.00h) al campus de la Ciutadella. Seguidament, presenta les dues qüestions que centraran el seu informe.

La primera, relativa al finançament de la UPF. Informa que la Universitat tornarà a tancar l'exercici en equilibri i malgrat les dificultats. La UPF pot presumir de ser una de les universitats amb els comptes més sanejats. Tanmateix, el rector insisteix en què el finançament actual és del tot insuficient, malgrat que aquest s'hagi mantingut estable durant els darrers anys, en els moments més àlgids i durant les retallades, gràcies a l'esforç de tothom. El rector remarca que, durant molt de temps, aquest sistema ha permès finançar l'activitat ordinària de la Universitat però que, per a una institució com la UPF, que aspira a continuar creixent i endegant projectes nous, ha esdevingut insuficient. Alhora, la Universitat no renunciar a créixer ni en els camps de la recerca ni de la docència i que, per tant, l'única alternativa és que els criteris pels quals es financi la Universitat siguin diferents. En aquesta línia, el rector ja ha traslladat al govern de la Generalitat la necessitat d'un model de finançament més just, és a dir, una distribució dels ingressos que tingui en compte els resultats de les universitats i no únicament el seu volum. El govern ha entès aquesta petició i està disposat a estudiar com distribuir millor aquests ingressos. Aquesta qüestió, un tema tabú els darrers anys, s'ha presentat recentment en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya.

En segon lloc, el rector s'ha referit al Pla estratègic de la UPF, un autoretrat de la Universitat que s'elaborarà durant el proper any amb la participació de tota la comunitat. El rector ha convidat als assistents a la presentació del llançament del Pla estratègic (18 de novembre a les 12:30, Auditori del campus del Poblenou) i ha aclarit que aquest acte representa l'inici del procés d'elaboració del pla, no del pla en sí. El futur pla estratègic sorgirà fruit d'un procés que vol implicar tota la comunitat universitària i que comptarà amb la direcció del professor Jacint Jordana i l'acompanyament del Consell de Direcció de la UPF.

 

2. Principals acords

 • Aprovació de la normativa del Programa d'estudis del Grau Obert de la UPF
  El Grau Obert de la UPF s'impartirà a partir del proper curs 2015-2016 a una selecció de vint estudiants. Es tracta d'una aposta innovadora en la manera d'accedir a la UPF per la qual els estudiants es matricularan en aquesta Universitat sense la necessitat d'haver de decidir-se per una titulació fins al 4rt trimestre dels seus estudis. Així, durant aquests primers trimestres, els estudiants podran cursar assignatures dels diferents ensenyaments de grau que ofereix la UPF, articulant el seu propi itinerari. Amb el suport d'un tutor, podran explorar diferents àmbits disciplinaris d'acord amb els seus interessos acadèmics i professionals. Durant el 4rt trimestre, els estudiants hauran de demanar l'admissió a una de les titulacions que ofereix la UPF (excloent els graus interuniversitaris i dels centres adscrits). Per ser admesos en un grau en concret, entre d'altres requisits, caldrà que la seva nota d'admissió a la universitat hagi estat igual o superior a la nota mínima d'admissió de la seva via d'accés a aquells estudis en l'any en què van ser admesos en el Programa. El futur graduat ho serà en aquesta titulació.

 

3. Altres acords

 • Modificació del calendari acadèmic del curs 2014-2015. Amb motiu de les eleccions municipals, l'Ajuntament de Barcelona ha establert com a dia festiu l'1 de juny en lloc del 25 de maig, per la qual cosa s'adapta el calendari acadèmic.
 • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2015-2016.
 • Pla de Foment per als màsters universitaris 2015. El pla, que segueix la mateixa estructura que l'any anterior, consta d'una dotació de 83.000 €.
 • Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la UPF, curs 2015-2016, amb unadotació econòmica total per ajut de fins a 2.000 euros.
 • Aprovació de les memòries de grau i màster universitari següents per a la seva verificació: Grau en Disseny i Producció de Videojocs, Màster Universitari en Desenvolupament Internacional i Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius.
 • Aprovació del Títol Superior en Aplicacions Interactives i Videojocs com a títol propi a impartir per l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus.
 • Modificació de l'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió al personal docent i investigador. S'actualitza la taula existent amb nous càrrec i s'eliminen els que ja han desaparegut.
 • Aprovació dels serveis que es continuaran oferint al personal de la UPF (PDI i PAS) després del passi a la jubilació. Aquests col·lectius mantindran, sense cap cost, els mateixos serveis que els membres de la xarxa Alumni Premium (carnet UPF, adreça de correu, campus global, xarxa Eduroam, accés a la major part de serveis de la Biblioteca, etc.). En el cas del professorat, podran fer constar la seva categoria incorporant la paraula jubilat en les seves publicacions i en el carnet de la UPF.
 • Proposta al Consell Social d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió al professorat funcionari i contractat.
 • Proposta al Consell Social de modificació i/o aprovació de diferents expedients de despesa de caràcter plurianual: contractació del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la UPF, contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la UPF, servei de manteniment per als Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) dels diferents edificis de la UPF, contractació del servei de petits treballs de trasllat de mobiliari i suport auxiliar de manteniment als edificis de la UPF; pròrroga del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la UPF i renovació de llicències d'ús de productes Microsoft.
 • Designació de quatre vocals representants del PDI a la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere: les professores Núria Boada, Rosa Cerarols, Rosa Ferrer i Laura Dempere en substitució dels professors Fernando Garcia Benavides, Marina Picazo, Eva Ventura i Emilia Gómez, respectivament.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.