1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que l'acte d'inauguració del curs 2006-2007 tindrà lloc el divendres 29 de setembre, a les 12.00 hores. La lliçó inaugural, que porta per títol "Confesiones de un aprendiz de lexicógrafo", anirà a càrrec de José Antonio Pascual, catedràtic de Llengua Espanyola de la Universitat Carlos III de Madrid, i és el primer dels actes en homenatge a Pompeu Fabra que se celebraran al llarg del proper curs. D'altra banda la Universitat de Lleida organitzarà el proper 13 de setembre l'acte d'inauguració del sistema universitari català.

Seguidament el rector informa sobre el contingut de la darrera reunió del Consell de Coordinació Universitària, en què es va aprovar un informe favorable sobre la reforma del Decret d'Habilitació del professorat, a l'espera de la reforma de la LOU, que permet convocar concursos d'accés per habilitats, comunicant les places al Consell però sense esperar una nova convocatòria d'habilitació. En aquesta mateixa sessió, el secretari d'Estat d'Universitats, Miguel Ángel Quintanilla, es va mostrar partidari de que totes les titulacions de grau en el marc del procés de l'EEES tinguin una durada de quatre anys. La UPF no està d'acord amb aquest plantejament, ja que no s'adiu amb el projecte que està desenvolupant, ni tampoc amb les directrius emeses pel DURSI aquests darrers anys, segons les quals s'han anat implantant les experiències pilot. Els rectors de la UPF i de la UAB escriuran al secretari d'Estat per mostrar-li la seva disconformitat i també per demanar-li més flexibilitat en aquesta qüestió, igual que en altres aspectes de la reforma de la LOU. Precisament en el projecte de reforma de la LOU, que ha estat aprovat recentment pel Consell de Ministres, es preveu que cada universitat decideixi sobre el sistema d'elecció del rector. En aquest sentit, el rector manifesta que encara que aquesta serà una qüestió que haurà de decidir el Claustre, la seva voluntat és obrir un procés participatiu a la UPF per copsar el sentir de la comunitat universitària, atesa la transcendència de la decisió. També destaca com a novetat de la reforma legislativa que permetrà ocupar càrrecs acadèmics als professors contractats permanents, llevat el de rector, i conformar la majoria en les eleccions a rector si es fan per sufragi universal de la comunitat universitària. També sembla que no es posaran traves a que es mantinguin les denominacions establertes a la LUC. Amb tot, el rector destaca la raresa d'un sistema amb dos tipologies de professorat, amb les mateixes funcions i un sistema d'accés també igual.

A continuació el rector informa que ahir, 11 de juliol, va tenir lloc l'acte d'inici de les obres noves del Campus de la Comunicació i que es treballa amb la previsió de fer-hi els primers trasllats durant el curs 2007-2008. Pel que fa a la programació dels postgraus oficials per al curs 2007-2008, el termini de presentació finalitza el proper 15 d'octubre. Tot i que algunes universitats voldrien aturar l'aprovació de més màsters per al curs vinent, la UPF insistirà en la seva voluntat d'anar incrementant la seva oferta, tal i com es va programar el novembre passat.

Finalment, el rector informa que els rectors de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) es van reunir l'11 de juliol passat amb el precandidat del PSC a les eleccions a la presidència de la Generalitat, José Montilla, a petició seva.

Seguidament el vicerector de Professorat informa sobre l'activitat de la Comissió de Professorat, tal i com és prescriptiu estatutàriament. D'ençà del juliol del 2005 s'han fet quatre reunions de la Comissió, en les quals s'han introduït modificacions importants en el conjunt del professorat seguint les línies de política de professorat aprovades el febrer del 2004 pel Consell de Govern. La transformació venia obligada per la desaparició de quatre categories de professorat: associats a temps complet, titulars d'escola universitària interins, titulars d'universitat interins i professors de secundària en comissió de serveis. Els resultats d'aquestes actuacions donen les següents dades evolutives pel que fa al personal docent i investigador permanent:

 
Nº de persones
Lectors i col·laboradors Categories a extingir
Desembre 2004 239 12 97
Desembre 2005 250 39 44
Maig 2006 255 39 39
Desembre 2006(previsió) 282 73 7

El vicerector creu que el mandat s'ha assolit en alt grau i que s'ha realitzat tenint en compte les situacions personals. Cal destacar , especialment, la col·laboració dels departaments, i s'ha comptat també amb la col·laboració i comprensió de la Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI), als quals el vicerector agraeix l'actitud i la feina. El vicerector també va destacar que el procés s'ha fet amb gran contenció del capítol I, cosa que ha mostrat, al conjunt del sistema universitari, el rigor amb què ha actuat la UPF.

2. Principals acords

  • Aprovació de la programació de Programes Oficials de Postgrau (POP) i de màsters oficials per al curs 2007-2008.

Aquesta primera proposta de tres POP es completarà el mes d'octubre. El Departament de Dret proposa un POP en Dret, que està format pel màster Avançat en Ciències Jurídiques i el Doctorat en Dret. El Departament d'Humanitats -en col·laboració amb l'Institut Universitari de Cultura- impartirà un POP en Humanitats, que es desplegarà amb el màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament i el Doctorat en Humanitats. Finalment el Departament d'Humanitats- en col·laboració amb l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives- ofertarà un POP en Història, que està integrat pel màster en Història del Món i el Doctorat en Història. També s'han aprovat màsters dins els POP ja aprovats: màster en Joventut i Societat; màster en Salut Laboral; màster en Neurociències; i màster en Sistemes i Mitjans Interactius, Cognitius i Emotius.

  • Aprovació de la Normativa Acadèmica per a la Superació i el Reconeixement d'Idiomes a la UPF.

Aquesta Normativa, que ha estat promoguda pels vicerectorats de Promoció Lingüística i de Docència i Ordenació acadèmica, recopila normatives fins ara fragmentades als efectes de tenir un marc únic per al reconeixement i superació d'idiomes.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la modificació parcial de les Normes per a l'elaboració dels plans d'estudis dels títols oficials de Màster de la UPF, aprovades per acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006.
  • Aprovació de la modificació de la denominació d'una Unitat i d'un Grup de Recerca UPF, que passen a dir-se Unitat de Recerca en Bioanàlisis, Farmacologia i Proteòmica (BAPP) i Grup de Recerca en Farmacologia, respectivament.
  • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública del personal d'administració i serveis per a l'any 2006. Es tracta d'una plaça de personal laboral del Grup I i de set places de personal laboral del Grup III, totes elles de nou ingrés.
  • Aprovació de la participació de la UPF en el Consorci titular del Centre per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques Públiques i designació del vicerector de Planificació, Avaluació i Recursos de la Informació com a representant de la UPF en el seu Consell Rector.
  • Aprovació de la participació de la UPF en el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i designació del vicerector de Planificació, Avaluació i Recursos de la Informació i del professor del Departament de Dret Josep Mir Bagó com a representants de la UPF en el seu Consell de Govern.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.