1. Informe del rector

El rector enceta el seu discurs fent referència a la reunió que va mantenir al rectorat amb un grup d'estudiants prèviament a la vaga del 26 de febrer. En aquella reunió hi va haver un elevat grau d'acord per part de tots els assistents en els conceptes que es van plantejar. Mostra, no obstant, el seu desacord amb el sistema de protesta adoptat posteriorment. El balanç global és que fou una jornada correcta. Però cal tenir present que, si bé la Universitat ha de ser entesa com una caixa de ressonància, ho ha de ser per a tota la comunitat universitària i, per tant, cal trobar les fórmules necessàries per respectar el dret "d'anar i venir" de tothom.

En segon lloc, el rector informa que continua mantenint converses amb el govern i que, malgrat que ara per ara no sigui possible parlar de xifres, continua mostrant confiança en què hi haurà resultats raonables per a la UPF. Tanmateix, alerta que les universitats han de continuar retenint l'atenció del govern en un moment en què la preocupació pels calendaris electorals agafa protagonisme.

En tercer lloc, el rector fa referència a la propera sessió del claustre (que se celebra l'endemà d'aquesta sessió) atès que s'orienta, especialment, a renovar la figura del Síndic de greuges i a escollir la ponència que s'ocuparà del debat de la reforma del Claustre, amb la premissa de dotar aquest òrgan de la major solvència i capacitat d'actuació en els àmbits que li pertoquen.

Per concloure, el rector fa una breu referència a l'elevat grau d'acord que hi ha en pràcticament tots els àmbits de coneixement per decidir qui serà el responsable de cada Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA). Finalment, i durant el torn obert de paraules posterior a aquest informe, el rector vol fer una breu referència a l'avaluació de la recerca que s'està duent a terme a la Universitat. S'hi refereix com a experiència benèvola i necessària per a una universitat que s'autodefineix com a intensiva en recerca. Aquesta avaluació, conclou, ha de permetre a la UPF treure el millor possible de sí mateixa.

2. Informació sobre Professorat

La vicerectora de professorat, la Dra. Louise McNally, presenta un breu informe sobre l'estat del PDI de la Universitat. La vicerectora aborda quatre qüestions sobre la situació del PDI: el marc estatal i català, la situació actual i la provisió de places a la UPF per al 2015, les actuacions en matèries de recursos humans i una reflexió final sobre la dedicació del PDI.

Marc estatal i català

De cara a la provisió de places per al 2015, la llei assenyala que únicament es poden contractar fins al 50% de baixes que s'han produït el 2014. A la UPF, aquesta taxa de reposició per al 2015 és de quatre persones. Deixa la porta oberta a la contractació a través d'altres figures.

Pel que fa al pas de titular a catedràtic, els esforços per part de la DGU i de la CRUE per aconseguir que les places de catedràtic puguin entendre's com a "de promoció" i no "de nova creació", de moment no han tingut èxit. Mentre no es canvia aquesta situació, qualsevol plaça de catedràtic que surti a concurs va a compte de la taxa de reposició i, per tant, redueix el nombre de places d'agregat que es poden convocar. La vicerectora lamenta aquesta situació, però havent de prioritzar, és més favorable a crear places d'agregat. Agraeix, de nou, la paciència de totes les persones acreditades per a catedràtic.

D'altra banda, la vicerectora comenta la política de professorat promoguda per la DGU:

  1. Interès en promoure la carrera acadèmica seguint un recorregut de "tenure-track" (lector) cap a agregat i, eventualment, catedràtic sense que cada pas suposi la creació d'una nova plaça.
  2. Fer tendir en nombre de professors permanents + "tenure track" a una xifra estable i sostenible, assolint una dimensió equivalent al nombre d'estudiants ETC/20.
  3. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat un acord sobre la desvinculació del PDI abans de la seva primera contractaciócom a lector, agregat o catedràtic, que començarà a aplicar-se el 1/1/16. Els dos anys de desvinculació poden en principi satisfer-se amb diverses estades a altres universitats durant el doctorat o després de finalitzar la tesi, però la DGU ha expressat un fort interès en que aquesta desvinculació sigui integrament postdoctoral i contractual. En aquest sentit, la Vicerectora insisteix que, per molt que la desvinculació contractual postdoctoral no sigui un requisit per presentar-se a una plaça, creu que haurà de ser un criteri de priorització a l'hora d'avaluar els candidats.
  4. La Generalitat haurà d'autoritzar qualsevol plaça d'agregat interí que es vulgui crear a partir del 1/1/2015.
  5. Després de tres anys d'ençà la publicació de la convocatòria, finalment s'ha resolt la primera convocatòria Serra Húnter. El nivell d'internacionalització del professorat captat pel programa ha estat relativament alt en comparació amb el nivell del sistema.

Provisió de places a la UPF per al 2015

Es presenten algunes dades de l'evolució del PDI de la UPF entre 2011 i 2015, desagregades també per gènere. En aquest temps, el nombre de PDI permanent s'ha mantingut estable, el PDI temporal a temps complet ha incrementat lleugerament, i nombre els investigadors i personal en formació s'ha incrementat notablement.

Les dades desagregades per gènere mostren que, encara que globalment la proporció de dones és a prop del 40%, a les últimes convocatòries de càtedra les dones han tingut molt poca presència. La proporció de dones que han guanyat concursos als últims anys és més alta. Caldrà fer un seguiment d'aquesta taxa d'èxit durant els propers anys.

El 2015 es convocaran 4 places d'agregat ordinàries i, dins del programa Serra Húnter, es convocaran 2 places de lector a l'àmbit de Dret. La UPF ha sol·licitat a la DGU poder treure algunes places de lector addicionals durant el 2015 fora del programa Serra Húnter, però encara no té resposta de la DGU.

Ha presentat dades sobre els visitants, fent notar que s'ha reduït considerablement el nombre de persones amb aquest tipus de contracte com a conseqüència dels concursos Serra Húnter i de lector recentment finalitzats. S'ha anat treballant conjuntament amb alguns representants de la Comissió Mixta (Comitè d'Empresa i Junta de Personal Docent i Investigador) per identificar unes figures que podrien servir com a alternativa a la figura de visitant en el cas dels investigadors postdoctorals, però no és fàcil trobar una bona alternativa donades les restriccions legals sobre les diferents figures contractuals.

Informa que, en l'actualitat, la UPF té 16 agregats interins.

S'han fet 24 concursos d'associats i se'n farà una altra convocatòria al tercer trimestre. S'està treballant amb la Comissió Mixta per buscar una solució a les dificultats que han sorgit a l'hora d'aplicar la clàusula de l'acord del Consell del Govern de novembre del 2013 que requereix que els professors associats contractats en la data d'aprovació de l'acord o que hagin estat contractats en cursos anteriors han d'acreditar l'experiència laboral fora de l'àmbit acadèmic universitari, en els termes previstos en el conveni col·lectiu, en el moment de les renovacions de contractes a partir de l'1 de setembre del 2015.

Actuacions en matèria de recursos humans

Publicitat de l'oferta de contractes de PDI: La vicerectora alerta que totes les ofertes de contractació finançades amb el programa H2020 han d'estar anunciades com a mínim al portal d'EURAXESS. (www.europa.eu/euraxess). En cas contrari, podria ser que la UE no acceptés la justificació del cost de la contractació. La Universitat establirà un circuit per facilitar i garantir aquesta publicitat. La seva voluntat és publicar totes les ofertes de contractació de PDI, siguin finançades per H2020 o no, via EURAXESS.

La Comissió Mixta  ha arribat a un acord sobre la reducció de docència per motius de maternitat per tal de garantir que la reducció de la docència sigui la mateixa en tots els casos i que aquesta reducció no quedi condicionada per l'època de l'any en què es produeix la baixa.

El Servei de PDI, el de Relacions Internacionals i la gerència estan treballant en un Pla d'Acollida per al PDI internacional. S'ha buscat la millor manera de combinar un servei proper i descentralitzat amb la gestió dels aspectes de la contractació que no té sentit descentralitzar com, per exemple, la informació que es posa a la web. Algunes mesures es començaran a implementar després de Setmana Santa.

Reflexió final sobre la dedicació del PDI

La Vicerectora comenta que ha rebut el primer resum de la implementació del càlcul de la dedicació que es va aprovar fa un parell d'anys. En primer lloc, agraeix l'esforç que s'ha fet per implementar aquest sistema. Valora que ha anat molt bé per fer aflorir tota la feina que està fent el PDI de la UPF, encara que cal afinar la manera en què es calcula la dedicació implicada en la direcció de tesis, la tutorització de treballs, la recerca, i la gestió, i que caldrà aprofitar la posada en marxa de les UCAs per repensar alguns d'aquests components de la dedicació.

Acaba l'informe amb algunes observacions sobre la conveniència de calcular la dedicació en "Hores de Dedicació Docent", que és una unitat artificial. Exposa els avantatges que podria tenir calcular la dedicació en hores reals. També posa en consideració els avantatges i inconvenients d'un sistema alternatiu força més simple, típic a les universitats nord-americanes, de simplement assignar un nombre d'assignatures determinades al PDI i no comptabilitzar res més. Proposa que es faci una reflexió durant els propers mesos sobre aquestes dues opcions.

3. Acords

  • Modificació de la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau. La Llei 2/2014, de 27 de gener, estableix que els estudiants que han iniciat els seus estudis de grau a partir del curs 2014-2015, hauran d'acreditar el nivell B2 d'una llengua (anglès, francès, alemany o italià) per poder-se graduar. Aquesta normativa impacta sobre els crèdits RAC i es regula com es pot fer aquest reconeixement a partir d'aquesta nova realitat.
  • Convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent (PlaQUID) per al curs 2015-2016. A les modalitats de d'innovació docent i d'assegurament de la qualitat educativa, aquest any s'hi afegeix la modalitat de Projectes de suport i impuls transversal de la innovació docent des de les unitats acadèmiques.
  • Aprovació de la memòria del Màster Universitari en Sound and Music Computing per a la seva reverificació.
  • Aprovació de la desprogramació de la reverificació del Màster Universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada (Barcelona GSE) del curs 2015-16 atès que està en procés d'acreditació. Aprovació de la desprogramació del Màster Universitari en Salut Laboral a partir del curs 2014-15.
  • Aprovació de la modificació de la normativa reguladora de les figures de recerca per al reconeixement de la figura "centres d'estudis". Els centres d'estudis permeten lligar activitats que girin entorn un mateix tema i que es puguin tractar des de diferents departaments (per exemple, la temàtica de l'esport pot ser abordada des de la recerca que es fa en ciències socials -normativa-, salut -tècniques antidopping-, enginyeries -aplicacions tecnològiques per a l'esport- o comunicació, entre d'altres). Aquesta figura, que se suma als grups, unitats i centres específics de recerca permetria incorporar una visió horitzontal d'un tema.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.