1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció fent esment a la celebració del darrer Claustre de la UPF, que va tenir lloc el passat 28 de novembre. El rector celebra que es desenvolupés de manera ordenada i que el resultat fos, en general, satisfactori per als claustrals. Al llarg de tota la sessió l'assistència va ser nodrida i més que acceptable, i es van poder debatre i votar, amb el quòrum necessari, totes les mocions previstes.

Les previsions sobre l'aportació de la Generalitat per al pressupost del 2014 s'han complert, així com per al tancament del 2013. El rector no està satisfet del resultat final, però és un pressupost raonable per a la UPF i, alhora, planteja alguns interrogants: si volem que la UPF continuï millorant i que sigui de qualitat com fins ara, no es pot finançar només amb les actuals vies de finançament (matrícules dels estudiants, subvenció pública i ingressos per projectes de recerca), ja que aquestes vies d'ingressos no creixeran molt més perquè la Universitat, ni tampoc la plantilla de professorat, creixeran gaire més en el futur. Tampoc no creixerà en els rànquings perquè està en el màxim dels indicadors que mesuren. Per tant, cal buscar maneres de créixer, però no en dimensió. Per exemple, per la via de nous estudis plantejats d'una altra manera o amb la contribució de la recerca en el creixement de l'entorn.

La UPF ha de servir per a quelcom més que per impartir estudis de grau, que és la percepció que una part de la societat té del paper de la universitat. Cal treballar en aquesta línia des d'ara, perquè sinó la UPF córrer el perill de deixar de ser el que és. El rector constata que l'esforç que fa la UPF en docència, recerca i gestió, que ha fet d'arrossegament del Sistema Universitari de Catalunya, no te cap incentiu econòmic per part de la Generalitat, perquè amb l'actual model de finançament, en què el criteri està basat en la mida i grandària de les universitats i no segons la gestió que fan ni el lloc que s'ocupa en el món, no genera incentius econòmics per ser una bona universitat ni per fer una gestió econòmica correcta. Els incentius, per tant, no vindran de l'augment de la subvenció ordinària, sinó de programes extres.

Seguidament, el rector presenta les Línies estratègiques 2013-2015, un document elaborat pel Consell de Direcció que exposa les principals línies d'actuació de la Universitat durant els pròxims dos anys, ja que fins al 2015 encara està vigent el document estratègic "UPF 25 anys". El document presentat ahir, que es pot consultar a l'apartat de Planificació i avaluació de la web, concreta l'actuació de l'equip rectoral en cinc grans àmbits: Projecció de la UPF; Docència; Política científica i professorat, i Govern i gestió. En conjunt hi ha més de 30 línies estratègiques, algunes de les quals estan subdividides en diferents apartats i contenen actuacions més concretes.

En aquest context, el vicerector de Planificació i Avaluació Institucional, professor Carles Ramió, informa que han començat els treballs d'elaboració del nou Pla Estratègic de la UPF, que dibuixarà com vol ser la Universitat els pròxims deu anys, del 2015 al 2025, que s'elaborarà amb una metodologia pròpia i a través d'un procés participatiu. Es preveu enllestir-lo en un any i mig, aproximadament.

Finalment, el rector informa que l'acte de Nadal tindrà lloc el dimecres 18 de desembre, a les 13.00 hores, a l'auditori del campus de la Ciutadella. Hi actuaran l'Aula de Teatre, el Cor i l'Orquestra de Cambra de la UPF i es lliuraran el Guardó d'Honor de la UPF a l'anterior rector Josep Joan Moreso i les Medalles de la UPF als professors que en els darrers mesos han deixat d'exercir un càrrec de responsabilitat acadèmica.

A continuació el gerent, Sr. Jaume Badia, informa de la previsió de liquidació del pressupost de l'exercici 2013. L'evolució de la situació econòmica de la Universitat durant l'any que s'acaba mostra una disminució d'un 5% dels ingressos previstos (-4,4 milions d'euros) en relació a quan es va aprovar el pressupost -desembre del 2012-, atribuïble a diferents factors: menys ingressos per matrícules (degut, en part, a un augment dels estudiants becats i amb matrícula d'honor), una reducció de la subvenció ordinària prevista (-3,2 milions d'euros) i un decrement del volum dels projectes de recerca (no hi ha hagut convocatòria del Plan Nacional).

En el capítol de les despeses la situació està molt més equilibrada i s'han gastat 3,2 milions menys del previst (un 4%). Aquest estalvi es deu a una menor despesa en estructura i funcionament (1,19 milions d'euros), en inversió i en retorn de crèdits per inversions concedits. El resultat és que, en aquests moments, la previsió és acabar l'any amb un dèficit d'1,5 milions d'euros, situació que no ens convé. L'equip econòmic està parlant amb els centres del Grup UPF per arribar a alguns acords perquè puguin contribuir a aconseguir tancar l'any de manera equilibrada.

2. Principals acords

 • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2014 i de les bases d'execució

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2014, així com les bases d'execució. Aquest projecte s'ha d'aprovar pel Consell Social. El volum econòmic global del pressupost per al 2014, per un import de 118,8 milions d'euros, suposa una disminució de set milions d'euros respecte el de l'any passat, que va ser de 125,9 milions.

D'acord amb l'actual situació econòmica, s'ha elaborat un pressupost rigorós, equilibrat i exigent, que ha de fer possible el normal desenvolupament de l'activitat de la Universitat, tot i que caldrà vetllar de forma exigent la seva execució. Atès que els ingressos públics i els que provenen de les matrícules dels estudiants, previsiblement no augmentaran en el futur immediat, l'equip de govern de la universitat ja està treballant en un conjunt d'actuacions destinades a incrementar els ingressos obtinguts per altres vies de finançament. Algunes de les línies en les que s'està treballant són el creixement de l'oferta acadèmica a nivell internacional, l'establiment d'aliances més sòlides amb els sectors productius de la societat -sobretot en transferència dels resultats de la recerca-, o l'obtenció d'un major rendiment de la comercialització dels espais, així com la consolidació del programa d'Alumni o l'increment dels ingressos provinents dels centres adscrits al Grup UPF.

 • Aprovació del Reglament de Suggeriments i Queixes de la UPF

El Reglament aprovat té per objecte regular a la UPF els suggeriments i les queixes sobre les activitats desenvolupades en els àmbits de docència, investigació i gestió. L'objectiu és facilitar l'apropament de la Universitat a totes les persones usuàries així com a la societat en general, i oferir un servei més eficaç i eficient que redundi en una millora contínua, una major qualitat i un major increment del grau de satisfacció de tots els grups d'interès.

El formulari de suggeriments i queixes serà accessible des de la seu electrònica de la UPF. La Unitat d'Organització i Processos serà la unitat responsable de recollir i canalitzar les queixes, fer el seguiment de les respostes (que s'hauran de fer en un termini màxim de quinze dies) i d'elaborar els informes de seguiment intern.

 • Aprovació de la modificació de la normativa per la qual es regula el règim dels estudiants visitants

Pel que fa a terminis de presentació de sol·licitud i amb la finalitat de fer més accessible i flexible l'admissió dels estudiants visitants, la modificació aprovada equipara les dates als estudiants d'intercanvi que venen a la UPF, i obre un segon termini per als estudiants que vulguin venir a partir del segon trimestre.

 • Aprovació de la modificació del Programa d'Estudiants Hispànics i Europeus (PEHE)

Amb la modificació aprovada, els cursos del PEHE tenen una durada aproximada de 12 setmanes, amb un total de 6 crèdits ECTS, i no 5 com fins ara, equivalents a 45 hores de classes presencials i una càrrega acadèmica no estrictament lectiva -sessions fora d'aula, assajos per lliurar al professor, sessions model seminari, etc.- equivalent a 105 hores.

3. Altres acords

 • Aprovació de la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials del curs 2014-2015. S'aprova sol·licitar a la Direcció General d'Universitats la programació del màster universitari en Disseny i Comunicació (Elisava) per al curs 2014-2015 i no per al curs 2013-2014; eliminar de la programació del curs 2014-2015 els màsters universitaris en Dret del Treball i de la Seguretat Social (IDEC-EES); en Gestió de la Ciència (IDEC-EES); Màrqueting Directe i Digital / MSc Direct and Digital Marketing (IDEC-EES), i en Periodisme Internacional (UPF); i el canvi de nom del màster universitari en Màrqueting, que passa a dir-se màster universitari en Màrqueting / MSc in Marketing (IDEC-EES).
 • Aprovació de la memòria del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (UPF) i del màster universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat (UPF).
 • Aprovació de les memòries de verificació dels màsters universitaris en Ciència de Dades (Barcelona GSE) i en Creació Literària (IDEC-EES).
 • Aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2014, amb una dotació de 86.000 euros.
 • Aprovació de la modificació de la normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats per a alguns projectes de recerca.
 • Aprovació de la proposta al Consell Social d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió al professorat funcionari i contractat.
 • Designar el professor Antonio Ladron de Guevara Martínez, representant del professorat en la Junta Electoral de la UPF, en substitució del professor Carles Pont Sorribes. Designar els representants dels estudiants a diferents organismes: Alba Crespo Rubio (Consell Social); Alba Crespo Rubio i David Aranda Checa (Comissió d'Ordenació Acadèmica del Consell Social) i David Aranda Checa (Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del CIC).

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.