1. Informe del rector 

El rector aborda diversos temes en el seu informe.

En primer lloc, assenyala la voluntat de tot l'equip de govern de perfilar les sessions del Consell de Govern com un espai més deliberatiu sobre els afers de la Universitat. S'han endegat algunes iniciatives i es continuarà treballant per enfortir aquest òrgan com un espai per a la reflexió i el debat.

En segon lloc, informa de la celebració d'un Claustre ordinari el proper mes de maig. En relació amb el Claustre extraordinari de reforma dels Estatuts, no hi ha cap renuncia a celebrar-lo si les coses evolucionen favorablement i es redueix el nombre d'esmenes que el farien factible. Altrament, aquest tema no s'allargarà eternament i, si el Claustre extraordinari no es pot celebrar, la Universitat continuarà amb la seva labor, amb independència que els Estatuts reflecteixin una activitat que ja s'està produint.

En tercer lloc, valora la nota de la CRUE sobre el cas dels màsters de la Universidad Rey Juan Carlos. El rector informa que les universitats catalanes, que formen part de la CRUE, es van reunir i van acordar delegar aquesta qüestió a la CRUE, casualment presidida pel rector de la UdL. La nota publicada avui, no obstant, és decebedora.

En quart lloc, sobre el context econòmic i polític, en aquests moments sembla altament improbable que hi hagi pressupostos del Govern de la Generalitat per al proper any. També és altament improbable que hi hagi pressupostos a Madrid. Pel que respecta a la Universitat, fent una valoració purament material, això implicaria elaborar, probablement, un pressupost molt semblant en volum i partides a l'actual.

En cinquè lloc, recorda que s'ha constituït un grup de treball a l'entorn d'un gran tema, el benestar planetari. El projecte, coordinat pel vicerector Josep Lluís Martí amb la col·laboració del professor Josep Maria Antó, es troba en la fase de detectar quins professors i línies de recerca podrien encaixar-hi. Com s'ha comentat en sessions anteriors, és tracta d'orientar la UPF en una gran direcció que la defineixi i que alhora es completi amb l'activitat ordinària dels diversos àmbits.

Finalment, informa que la UPF se sent totalment compromesa amb l'Ajuntament de Barcelona en un projecte per a la ciutat que podríem anomenar ("de la Ciutadella al mar"). El projecte engloba diverses qüestions (urbanístiques, científiques...) i afectaria, sobretot, als terrenys edificables del pàrquing de la Ciutadella. En el seu moment, la Universitat es va expandir cap al Poblenou perquè era una àrea d'interès estratègic per al consistori, que volia construir el 22@. En l'actualitat, la Universitat ha de treure partit al seu patrimoni i posar en valor el popularment conegut mercat del peix.

2. Principals acords

 • Aprovació de la normativa de mínors.

Es tracta d'una formació complementària per als estudiants de la UPF en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis. Els mínors de la UPF podran ser temàtics, transversals o per a col·lectius o programes concrets, i tindran entre 12 i 30 crèdits. La normativa diferencia entre els conceptes de "mínor" i "menció" ("major" en anglès).

 • Aprovació del nombre de places de la convocatòria d'oposicions de l'escala de gestió del subgrup A2 de PAS Funcionari per l'any 2018 en els torns de promoció interna i de torn lliure. 

Específicament s'aproven:

 • 4 places A2-18 de torn lliure,
 • 35 places A2-18 de promoció interna, i
 • 3 places A2-18 corresponents al 10% addicional.
Les 39 places A2-18 vacants que es convoquen a oposició són les següents:
 •  8 places de coordinadors de processos de l'àmbit de docència, un per a cada unitat de gestió i administració (UGA);
 • 8 places de coordinadors de processos de l'àmbit de gestió econòmica i de la recerca, un per a cada UGA;
 • 8 places de coordinadors de processos de l'àmbit professorat, un per a cada UGA;
 • 15 places d'A2-18 de tècnic de gestió al pool de personal.

D'altra banda, els aspirants inclosos en percentatge addicional (3 places), si s'escau, se'ls adjudicarà destinació en el cas d'haver-hi vacants i, en tant no es produeixi restaran en expectativa de nomenament i seran nomenats funcionaris en ocasió de vacant.

 • Aprovació del Programa UPF de beques salari.

El programa s'adreça a aquells estudiants amb molt pocs recursos econòmics i en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada en el curs acadèmic 2018-2019. La principal novetat del programa, iniciat el curs 2016-17, és que en aquesta edició permet incloure també estudiants matriculats en centres de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (a les dues primeres edicions es preveia que hi hauria ajudes similars de la resta del sistema i, en no produir-se, es decideix ampliar l'àrea geogràfica). Així mateix, s'amplien de cinc a set el nombre d'ajuts previstos. Com en anteriors edicions, els ajuts tindran la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent (entre tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF que tinguin 180 o 240 crèdits amb l'excepció del dobles graus). L'ajut consisteix en una renda mensual en concepte de beca salari de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic; la gratuïtat dels crèdits matriculats per primera vegada durant els anys de durada del grau que l'estudiant matriculi el curs de concessió de la beca; i la participació en un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

 • Aprovació de dos nous programes de màster per al curs 2019-2020.
Es tracta del MU en Traducció entre Llengües Globals: Xinès, Anglès i Espanyol (impartit al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge); i el MU en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims (impartit al Tecnocampus).

3. Altres acords

 • Aprovació de la programació per al curs 2019-2020 i de modificació per al curs 2018-2019.
  • Per al curs 2018-2019 es desprogramen el MU en Recerca en Història de la Comunicació i el Grau en Estudis de l'Esport (impartit a l'ESCI i que es programa per al curs 2019-2020).
  • Per al curs 2019-2020, es programa la reverificació del Grau en Llengües Aplicades i del Grau en Traducció.
 • Modificació de les memòries de les següents titulacions oficials: Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat i Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,  Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.
 • Modificació de l'oferta de places dels estudis de grau i màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019 tal i com segueix: Grau en Bioinformàtica, 45 places; Grau en Filosofia, Política i Economia, 30 places; i Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar, 30 places.
 • Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF. El nou redactat busca, essencialment, aclarir la interpretació d'alguns conceptes per evitar possibles dobles lectures (per exemple, en relació amb el reconeixement de crèdits) a més de flexibilitzar els conceptes d'aquelles activitats que poden incloure's com a formació transversal de lliure elecció.
 • Modificació de la Normativa reguladora de les practiques externes per als estudiants de la UPF, essencialment per tal de simplificar tot el procés i integrar en un únic document (el conveni de cooperació educativa) tota la documentació exigida per les normatives estatal i la pròpia de la UPF que, fins ara, es presentaven en dos documents diferents. També es vol aprofitar per actualitzar la normativa al marc legal de referència, que ha canviat els darrers anys.
 • Aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2018-2019. L'import total destinat a la convocatòria del PlaCLIK 2018-2019 és de 90.000 € mentre que l'import màxim que s'atorgarà per projecte és de 8.000 €. En funció del tipus i les necessitats de cada proposta, els projectes es podran executar en un curs o en dos. Les propostes subjectes de l'ajuda han de ser projectes sobre la innovació docent relacionats amb algun dels sis eixos estratègics i línies transversals següents: Entorns i contextos innovadors per a l'aprenentatge; Avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge; Entorn i comunitat; Perfil competencial transversal i model identitari de la UPF; Coneixement científic (docència i recerca); i Igualtat i perspectiva de gènere.
 • Aprovació del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, i aprovació del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia. Aquests dos protocols són una nova versió de dos protocols existents (Protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació contra la violència masclista, que s'adreçava als estudiants de la UPF i Protocol per a la solució de conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament, que s'adreçava als treballadors i que recollia també les accions de violència masclista), de manera que s'incorporen al primer les conductes de violència masclista que puguin afectar tots els membres de la comunitat universitària, i no solament els estudiants, i conseqüentment s'exclouen del segon. Alhora, s'incorporen al Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, les conductes relacionades amb la LGBTIfòbia.
 • Modificació del Reglament de Catedràtics Emèrit. El nou reglament ha de permetre que el nombre d'emèrits de la Universitat no superi el 3% de la plantilla docent, tal i com estableix el Reial Decret 898/1985. La normativa estableix els requisits pels quals els professors poden ser nomenats (entre d'altres, acreditació de cinc trams de recerca, sis de docència i un de gestió), la durada del contracte (tres anys, prorrogable fins a un màxim de cinc, i només excepcionalment fins a deu), i els drets i deures d'aquests professors. La nova normativa parteix de la base que la condició d'emèrit no és una conseqüència necessària de la jubilació ni la manera habitual de prolongar l'activitat acadèmica, sinó més aviat una distinció especial per als catedràtics amb un historial acadèmic molt rellevant i que hagin prestat serveis destacats a la universitat.
 • Derogació de les bases generals dels processos selectius per a l'ingrés a les escales pròpies de funcionaris de la UPF atès que han transcorregut 15 anys des de la seva aprovació i que part del seu contingut ha quedat desfasat, sobretot en un moment en què és voluntat de la Universitat convocar oposicions de l'escala de gestió, subgrup A2 de PAS funcionari durant l'any 2018. Mentre no es disposi d'unes noves bases generals, les normes i requisits de participació de les convocatòries d'oposicions es regiran per les bases específiques que s'aprovin a tal efecte.
 • Modificació de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) per reforçar-ne la capacitat operativa. Amb aquest objectiu, s'especifiquen les seves funcions com a comissió encarregada d'avaluar els projectes de recerca que es presentin a revisió i amb capacitat per emetre, amb caràcter preceptiu, informes de conformitat ètica per als projectes avaluats. També se n'amplia la composició, s'allarguen els períodes de renovació de la Comissió i s'inclou en la seva composició personal amb perfil tècnic i coneixements específics sobre protecció de dades de caràcter personal i personal amb capacitat per dur a terme funcions de suport i coordinació. Finalment, per tal de donar més visibilitat al caràcter institucional de la CIREP-UPF, s'hi inclou el terme institucional en la seva denominació passant a ser la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), una fórmula més propera a una de les denominacions anàlogues en anglès: Institutional (Ethics) Review Board.
 • Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:
  • Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la UPF.
  • Subministrament de material fungible per les instal·lacions generals dels edificis de la UPF.
  • Contractació del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la UPF des de l'1 de setembre del 2018 al 31 de desembre del 2021.
  • Contractació de la prestació del servei de gestió i assistències en viatges.
  • Contractació del subministrament de reactius per al servei de Genòmica i unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.
 • Designació dels professors següents com a vocals de la Comissió de Recerca de la UPF: Maria Libertad González, del Departament d'Economia i Empresa; Purificació Muñoz, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; i Carles Feixa, del Departament de Comunicació; i Joan Pau Rubiés, del Departament d'Humanitats.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.