1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda al nou vicerector de Comunitat Universitària, professor Josep Fargas, que avui mateix ha pres possessió del seu càrrec. Substitueix en el càrrec al professor Pelegrí Viader, qui ha estat rellevat de les seves funcions a petició pròpia, atès que té previst fer una estada acadèmica a l'estranger a partir del pròxim mes de gener. El rector agraeix al professor Viader els serveis prestats i la tasca feta al capdavant del vicerectorat i al professor Fargas, que fins avui era el director de l'Escola Universitària de Relacions Laborals, li agraeix que hagi acceptat el càrrec.

Seguidament el rector informa d'algunes qüestions d'ordre extern. La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, visitarà la UPF el dilluns 17 de novembre. El motiu és presentar la "Estrategia 2015" a membres de la comunitat universitària i mantenir un debat posterior. Per aquest motiu, es convidarà a l'acte els membres del Consell de Govern i altres membres destacats de la comunitat universitària.

Una de les conseqüències de l'actual context de restricció pressupostària que estem vivint és que l'any 2009 no hi haurà convocatòria del programa Consolider. Tanmateix sembla que el Ministeri optarà per una política de concessions de crèdit -a interès zero, amb tres anys de cadència i retornables- i no de subvenció de projectes.

Segueix pendent la reforma de la Llei d'Universitats de Catalunya (LUC). Encara no es disposa d'un text articulat i hores d'ara es desconeix quina serà la participació de la comunitat universitària en aquest procés de reforma. Pel que fa al repartiment dels 50 milions d'euros previstos en el Pla de millora de finançament de les universitats públiques, el rector informa que el Govern preveu destinar 20 milions aquest 2008 i que els 30 restants es paguin al 2009. En aquest context, el creixement del pressupost destinat a universitats serà restrictiu i creixerà només el 3%, xifra que podria augmentar quan es tanqués la millora del finançament de Catalunya que preveu l'Estatut. Si millora el finançament, les universitats podrien rebre 60 milions més l'any 2009.

Pel que fa a altres qüestions d'ordre intern, el rector lamenta la mort del professor Juan Miquel, catedràtic emèrit i exdegà de la Facultat de Dret. Per aquest motiu s'està organitzant un acte acadèmic d'homenatge. El passat 28 d'octubre es va celebrar una Jornada sobre el Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), que va servir per reforçar la difusió i el coneixement d'aquest important conjunt d'actuacions en aquest àmbit. Finalment el rector informa que el trasllat al nou campus de la Comunicació s'efectuarà entre els dies 11 i 23 de desembre.

El gerent, Ricard Boix, presenta la liquidació del pressupost de la UPF del 2007 i els comptes generals i anuals, un cop auditats. El tancament de l'exercici pressupostari del 2007 serà equilibrat. El romanent seria de 827.000 euros, però com hi ha un romanent de -1.189 euros d'exercicis anteriors el definitiu serà de -362.000 euros.

2. Principals acords

Concessió de la Medalla de la UPF al professor Juan Miquel González de Audicana.

El Consell de Govern va aprovar concedir, a títol pòstum, la Medalla de la UPF al professor Juan Miquel, catedràtic emèrit de la UPF, en reconeixement a la seva dilatada vida acadèmica dedicada a la docència i la investigació en l'àmbit del Dret Romà i de la tasca desenvolupada amb dedicació i entusiasme durant el període 2000-2003 com a degà de la Facultat de Dret de la UPF.

Aprovació de la modificació de la conformació dels sectors electorals per a l'elecció de rector o rectora.

Atès que l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, en la redacció donada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, preveu que el 51% del vot ponderat en les eleccions de rector o rectora correspon als professors doctors amb vinculació permanent a la universitat i no als professors funcionaris doctors dels cossos docents, com fins abans de la modificació legislativa, el Consell de Govern, fent ús de l'autorització que la Disposició addicional vuitena de la LOMLOU dóna als consells de govern per aprovar la normativa que sigui necessària per a donar compliment a la Llei, i tenint en compte que cal procedir a les eleccions de rector o rectora abans no s'hagin modificat els Estatuts de la UPF, ha decidit adaptar els Estatuts i, als efectes de reequilibrar el pes dels percentatges sobre el total ha acordat una redistribució de categories entre els sectors de les lletres b) i c) de l'article 51.2, incloent en el sector de la lletra b) les categories que tenen posició de professorat tenure track o investigador postdoctoral, fins ara en el sector de la lletra c).

Aprovació de l'adscripció de la Barcelona Graduate School of Economics com a institut universitari de recerca.

El Consell de Govern ha acordat proposar al DIUE, una vegada el Consell Social hagi informat favorablement la proposta, que atorgui a la Barcelona GSE la condició d'institut universitari de recerca, d'acord amb el previst a l'article 10 de la LOU, 23 de la LUC i 23 i següents dels Estatuts de la UPF.

Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2009.

Tindrà una dotació de 945.00 euros i les principals novetats són que els programes EBES, PRESENTA i TÈCNICS s'integren en el programa COFRE que incrementa la seva dotació econòmica, que el pressupost es descentralitza i es dóna més autonomia als departaments alhora de repartir-lo i, finalment, que s'incorpora un nou programa de suport a la presentació de tesis doctorals i la publicació d'articles o llibres vinculats a la tesi, amb l'objectiu d'incrementar el nombre de tesis llegides a la UPF.

3. Altres acords 

Verificació dels títols de grau per al curs 2009-2010 següents: International Business Economics, Llengües Aplicades i Ciències Empresarials (Escola Universitària del Maresme).
Aprovació de reconeixement del Grup de Recerca en Dret Constitucional i de la Integració. Pel que fa al Grup de Recerca en Neurofarmacologia i Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament deixen de conformar la Unitat de Recerca en Neurofarmacologia, que se suprimeix, tot i que ambdós grups mantenen les seves activitats).
Aprovació de l'atorgament del complement addicional per mèrits de docència i de gestió del professorat corresponent a la convocatòria del 2008.
Ratificació de la modificació dels Estatuts de l'ACUP.
Aprovació de la participació de la UPF en la constitució de l'Associació "Alianza 4 Universidades"
Aprovació de l'adhesió a la Xarxa de cooperació "Yo si puedo"
Designar els professors Núria Bouza, Fernando Giráldez, Teresa Garcia-Milà, Enric Gallén, Dolors Oller, Mariano Torcal i Ferran Sanz, vicerrector de Política Científica, com a suplents de la Comissió de Reclamacions. Designar el professor Josep Fontana com a vocal del consell assessor del Memorial Democràtic.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.