1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant de la publicació, el mateix dia de la celebració de la sessió del Consell de Govern, del rànquing universitari del diari El Mundo, en què cinc titulacions de la UPF obtenen la primera posició i tres n'ocupen el segon lloc. El rector es felicita pels bons resultats obtinguts per la UPF, i més si es té en compte que en el rànquing, que es basa en la classificació de les cinquanta carreres amb més demanda a les universitats espanyoles, tan sols hi han sortit nou titulacions impartides per la Universitat i no s'han valorat ni les carreres de segon cicle ni les titulacions de nova creació que imparteix la UPF. Les vuit primeres posicions són ocupades per universitats amb seu a Madrid i a Barcelona, i la UPF apareix en cinquè lloc en la classificació global.

El rector es refereix a la incertesa política que estem vivint, que també afecta a l'àmbit de la política universitària amb el recent canvi de la cúpula del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC), amb nova ministra i nou secretari d'Estat d'Universitats i a l'espera de conèixer més canvis en l'equip ministerial, i el relleu de Carles Solà per Manuel Balcells al capdavant del DURSI. El nou equip del MEC ha manifestat que la seva prioritat és la reforma de la LOU i, després, Bolonya. Amb aquest plantejament, el rector és partidari de que la UPF tiri endavant, sense més dilacions, un projecte sòlid i articulat en l'espai europeu, que sigui propi i flexible per adaptar-se als canvis normatius de les administracions. En aquest sentit, el rector defensa les aliances amb altres universitats catalanes per fer front a aquesta política erràtica.

Finalment, el rector informa que tot el personal d'administració i serveis, personal docent i investigador i personal de suport a la recerca de la UPF rebrà una enquesta per conèixer i avaluar les condicions psicosocials de treball, i que es demana la màxima participació perquè els resultats siguin reals.

2. Principals acords

  • Aprovació de les normes acadèmiques dels màsters oficials.

La normativa aprovada regula tots els aspectes acadèmiques dels màsters oficials tenint en compte que es tracta de titulacions oficials. Té aspectes comuns amb la normativa dels estudis de grau i l'actual segon cicle,, com ara l'admissió, amb els requisits d'accés i els criteris que s'utilitzaran per seleccionar les sol·licituds en cas que hi hagi més demanda que oferta de places. . També es regulen els diversos procediments acadèmics com ara el de matrícula, de convalidacions, de simultaneïtat, de revisió d'exàmens, de pràctiques en empresa, etc. . S'introdueixen algunes novetats respecte el grau en els àmbits de l'avaluació (amb la introducció del concepte d'avaluació continuada), el pla docent d'assignatura (on es defineix el model docent de l'assignatura) i l'acció tutorial dins el Pla d'Acció Tutorial de la UPF, per donar suport als estudiants.

  • Aprovació de la proposta de normes de permanència dels màsters oficials.

Amb la voluntat de garantir un aprofitament intens durant el primer any per part dels estudiants, la proposta que s'eleva al Consell Social preveu que, per continuar els mateixos estudis, l'estudiant haurà d'haver aprovat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries matriculades en el primer curs del Màster. No s'estableix progressió en els estudis ni tampoc límit de convocatòries pel fet de que l'oferta d'optatives pot ser anual.

  • Aprovació dels plans d'estudi dels plans d'estudi dels màsters oficials a impartir per la UPF el curs 2006-207.

El Consell de Govern va aprovar els plans d'estudi de l'oferta dels disset màsters oficials que la UPF començarà a impartir a partir del curs vinent.

  • Aprovació dels requisits d'accés específics dels màsters oficials.

El Consell de Govern ha aprovat els requisits d'accés específics de cada màster que els estudiants hauran de complir addicionalment als generals establerts per la normativa vigent.

  • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública del personal funcionari i laboral d'administració i serveis per a l'any 2006.

Es va aprovar una oferta parcial d'ocupació pública de personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UPF per a l'any 2006. És una oferta parcial perquè n'hi poden haver més. Pel que fa al personal funcionari, hi ha 37 places vacants, repartides de la manera següent: deu del grup A de l'escala tècnica (quatre de promoció interna i sis de torn lliure), i 27 del grup D de l'escala auxiliar administrativa (dotze de promoció interna i quinze de torn lliure). Respecte al personal laboral, s'ofereixen dues places, una del grup III i l'altra del grup IV, ambdues de nou ingrés.

3. Altres acords 

  • Aprovació del reconeixement de dos nous Grups de Recerca UPF: el Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut i en Logística Empresarial.
  • Designació del cap de la secció de Postgrau i Doctorat del Servei de Postgrau i Relacions Internacionals, com a nou secretari de la Comissió de Doctorat i Postgrau, en substitució del cap del Servei de Gestió Acadèmica.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.