1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda al Consell de Govern al nou gerent de la UPF, el Sr. Jaume Badia.

Seguidament es refereix a les dues bones notícies conegudes aquests darrers dies. La primera d'elles és que, segons la nova classificació "U-Ranking", la UPF és la universitat pública més productiva de l'Estat, tant en recerca com en docència, és a dir, la que obté més bons resultats en aquests àmbits en relació amb les seves dimensions. L'altra bona notícia té relació amb que la UPF capta el 10% del finançament obtingut per les universitats espanyoles al 7è Programa Marc de la Unió Europea, que ha finançat la recerca i la innovació en el període 2007-2013.

Recentment la Generalitat ha fet públic que es congelen els preus del crèdit de la primera matrícula dels graus del curs 2013-2014, que no augmentaran l'IPC, decisió perjudicial de cara al pressupost de la UPF per al 2013, que havia previst aquest increment.

Els treballs del nou Consell de Direcció de la Universitat avancen satisfactòriament i s'han iniciat els treballs del Pla Director. S'estan preparant un conjunt d'indicadors de línies generals de treball per als pròxim quatre anys, que aviat es podrà compartir amb tots els responsables de la universitat.

A continuació el gerent, Sr. Jaume Badia, presenta el Compte General i Estats anuals auditats de l'exercici 2012, que han rebut el dictamen favorable de l'auditor. El capítol dels ingressos ha vist una disminució de 2,2 milions d'euros del que s'havia previst, tot i que el ingressos van augmentar el 47% (7,2 milions d'euros) per l'increment del preu de les matrícules, però la subvenció ordinària de la Generalitat va disminuir en 6,5 milions d'euros. Pel que fa a les despeses, s'ha aconseguit disminuir-les en 5,7 milions d'euros, sobretot, a causa de la retallada de la paga extra del personal docent i administratiu. El resultat final del pressupost del 2012 reflexa un saldo positiu o superàvit de 527.000 euros, un cop descomptats 1,4 milions d'euros destinats a inversions i 1,5 milions d'euros destinats al retorn de bestretes reintegrables.

2. Principals acords

 • Aprovació de la proposta de programació de titulacions oficials per al curs 2014-2015

Es proposa a la Generalitat la programació dels graus i màsters universitaris següents. Impartits per IDEC-EES: els màsters universitaris en Gestió de la Ciència; Assessorament Genètic; Catalan Studies; Direcció Financera i Comptable de l'Empresa; Especialitat en Finances Corporatives/Especialitat en Controlling; Documentació Digital i Buscadors web; Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa; Dret del Treball i de la Seguretat Social; Màrqueting; Màrqueting Directe i Digital/ MSc Direct and Digital Marketing. Impartits pels departaments de la UPF se sol·licita la programació dels màsters universitaris en Cervell i Cognició / MSc in Brain and Cognition (DTIC); Història del Món (Humanitats/IUHJVV); Criminologia i Execució Penal (Dret); Periodisme Internacional (Comunicació). També es sol·licitaran els graus en Logística i Negocis Marítims i en Aplicacions Interactives i Videojocs, ambdós a l'EUM/Fundació Tecnocampus Mataró, centre adscrit.

3. Altres acords

 • Proposta a la Generalitat de la modificació de la programació de dues titulacions oficials del curs 2013-2014. En concret del canvi de nom del Màster Universitari Interdisciplinari dels Media i Sistemes Cognitius, que passa a denominar-se Màster universitari en Sistemes Cognitius i Media Interactius/University master's degree in Cognitive Systems and Interactive Media. També s'aprova finalitzar la participació de la UPF en el Màster Universitari en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernes, coordinat per la Universitat de València.
 • Aprovació del programa de suport al multilingüisme a la docència - català (curs 2013-2014).
 • Proposta al Consell Social d'atorgament de complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat.
 • Modificació de la composició de la Comissió d'Estudiants amb la incorporació, com a vocal, del vicerector o vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció; la composició de la Comissió d'Estratègia i Recursos de la Informació (CETRI) amb la incorporació, com a vocal, del professor Josep Blat Gimeno, delegat per al Desenvolupament del Consell Assessor; la composició de la Comissió de Política Lingüística amb la supressió, com a vocal, del delegat o delegada del rector per a la Promoció Lingüística, i la composició del Jurat del Premi del Foment del Multilingüisme amb la supressió, com a vocal, del director o directora del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent.
 • Designar el professor Josep M. Micó Juan, del Departament d'Humanitats, com a vocal de la Comissió de Reclamacions, en substitució del professor Jaume Casals Pons.
 • Designar el professor Jordi Balló Fantova, del Departament de Comunicació, com a vocal de la Comissió de Cultura, en representació del Personal Docent i Investigador.
 • Designar el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF, representant de la UPF en el Consell Rector del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), en substitució del Sr. Ricard Boix.
 • Designar el professor Carles Ramió Matas, vicerector de Planificació i Avaluació Institucional, representant de la UPF en el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de BCN, en substitució del professor Josep Fargas Fernández.
 • Designar el professor Jacint Jordana Casajuana, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, representant de la UPF en el Consell Rector de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), en substitució del professor Miquel Oliver Riera.
 • Designar el professor Antoni Bosch Domènech, vicerector d'Economia i Projectes Estratègics, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en substitució del professor Daniel Serra de la Figuera.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.