1. Informe del rector

El rector enceta el seu informe fent una breu referència a la Llei de transparència de Catalunya i al portal web creat per la Universitat, amb un esforç considerable per part del personal d'administració i serveis, i que permet reunir en un únic espai dades públiques i rellevants relacionades amb l'activitat de la institució.

En segon lloc, el rector informa de la seva compareixença el 25 de juny davant de la Comissió d'Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya, una intervenció en què va fer balanç dels 25 anys de vida de la Universitat. Aquesta intervenció, una síntesi dels informes que el rector ha anat presentant al Consell de Govern, va donar també sortida al conjunt d'actes que s'estan preparant per al 25 aniversari de la UPF. Aquell mateix matí, el rector i la presidenta del Consell Social van convocar una roda de premsa on també van exposar els projectes de futur de la Universitat.

2. Principals acords

 • Proposta al Consell Social de la creació d'UPF Ventures SLU.

UPF Ventures SLU (societat de responsabilitat limitada unipersonal) és una start up 100% UPF, que neix amb la missió de valoritzar i transferir la recerca que es fa a la Universitat i vertebrar una demanda de transferència de tecnologia basada en oportunitats empresarials.

La posada en marxa d'UPF Ventures, a banda de l'aportació inicial (3.000 euros), no ha de suposar cap cost per a la UPF, atès que forma part d'una prova pilot impulsada amb la col·laboració de la Direcció General d'Universitats (DGU), que també inclou entre les seves prioritats incentivar la transferència i la innovació dins del sistema català. UPF Ventures s'inspira en reeixits models endegats en universitats de referència, com ara Oxford, i vetllarà tant per la comercialització del coneixement que es crea a la Universitat com per donar suport en la identificació dels reptes de les empreses de l'entorn.

De manera prèvia a l'aprovació de la proposta de creació d'UPF Ventures, el vicerector de Política Científica ha presentat un breu informe sobre l'estat de la transferència i la valorització de coneixement a la UPF. En aquest, s'ha posat de manifest que, malgrat els excel·lents resultats que la UPF obté en recerca i productivitat científica, la transferència de coneixement és un eix primordial per al futur de la Universitat que encara cal potenciar. En aquest sentit, la proposta de creació d'aquesta start up i l'enfortiment de la unitat d'innovació - UPF Business Shuttle s'han presentat com a actuacions destacades per al futur de la Universitat en el camp de la transferència.

3. Acords

 • Aprovació de l'oferta places per al curs 2015-2016. A petició del SUR, es distingeix entre la provisió de places per a estudiants comunitaris i internacionals. En general, el nombre de places reservades per a estudiants internacionals és residual, sobretot en el grau (on encara no es presenten les noves propostes de grau de tres anys adreçades a un públic internacional) i amb major presència en el postgrau, sobretot en el cas dels màsters impartits per IDEC EES, fruit d'una aposta d'aquest centre per la internacionalització dels seus estudiants.
 • Aprovació de la programació d'ensenyaments per al curs 2016-2017 i modificació per al curs 2014-2015 i 2015-2016.
 • Aprovació del doble grau en Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, un programa impartit per l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus.
 • Aprovació de la modificació de la Normativa del Programa d'Estudis de Grau Obert. L'estudi de l'aplicació de la normativa acadèmica aprovada ha posat de manifest la necessitat de regular certs aspectes normatius per complir els objectius del programa i garantir la igualtat dels seus estudiants pel que fa a la permanència, la progressió i el reconeixement de crèdits.
 • Aprovació de la modificació de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants. S'inclou la penalització de les situacions d'abandonament injustificat (impossibilitant que es realitzi una altra estada de pràctiques durant el mateix curs acadèmic), ja que aquestes afecten la confiança de les empreses i entitats col·laboradores en la UPF, perjudicant, per tant, a futurs estudiants.
 • Aprovació de la modificació de la normativa de figures de recerca amb l'objectiu d'impulsar la reconversió dels instituts universitaris de recerca propis en Centres Específics de Recerca (CER). Aquesta proposta s'emmarca en el procés de reorganització de la Universitat i de la creació de les vuit unitats de coordinació acadèmiques, que concentraran les activitats de docència i recerca. Els Instituts universitaris de recerca propis, quan es transformin en Centres Específics de Recerca tindran un tractament d'excepcionalitat que, entre d'altres, inclourà la preservació de la marca, del finançament orgànic o el manteniment de les beques o ajudes de recerca vigents en el moment de la creació dels CER.
 • Aprovació i elevació al Consell Social per al seu informe, de la proposta de supressió dels instituts universitaris propis, d'acord amb el punt anterior. Els instituts universitaris de recerca propis de la UPF mantenen la seva naturalesa fins la futura aprovació de la seva reconversió en centres específics de recerca.
 • Aprovació del Programa UPF d'ajuts a l'estudi per al curs 2015-2016. El programa d'ajuts per a situacions sobrevingudes, creat el 2013 per evitar que cap estudiant quedés fora de la universitat per manca de recursos, canvia de nom per incloure altres problemàtiques com la denegació d'una beca de la convocatòria general o la compensació de les beques d'equitat. La dotació es manté en 75,000 euros.
 • Aprovació de la modificació de la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula d'ensenyaments oficials.Davant de la previsió de la nova modalitat de pagament fraccionat en 10 quotes mensuals que oferirà l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), ja no es considera necessari mantenir la modalitat de pagament fraccionada en 3 o 4 terminis, una modificació aprovada per acord de Consell de Govern el 2 de juliol del 2014.
 • Aprovació del Reglament del servei de préstec d'equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF per tal d'incloure qualsevol tipologia d'equipament, des d'audiovisual o informàtic a material més específic, com els models anatòmics que requereixen els estudiants del Campus del Mar.
 • Elevar al Consell Social l'autorització d'un expedient de despesa pluriennal per a la contractació de l'activitat preventiva de vigilància de la salut del personal de la UPF.
 • Ratificació i elevació al Consell Social de la modificació dels estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per tal d'adaptar-se al nou marc legal vigent.
 • Ratificació i elevació al Consell Social de la modificació dels estatuts del Consorci del Centre de Recerca en Economia  Internacional (CREI) per tal d'adaptar-se al nou marc legal vigent.
 • Designació del Sr. Josep Lluís Martí com a representant del PDI a la Junta electoral de la UPF, en substitució de la Sra. Montserrat Ballarín, idesignació de la Sra. Núria Boada com a representant del PDI a la Comissió d'Ordenació Acadèmica en substitució del Sr. Walter Garcia-Fontes.
   

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.