1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant dels aspectes més importants tractats en la darrera reunió de la CRUE, durant la qual es van presentar i debatre quatre informes, elaborats per sengles comissions de treball, sobre professorat i ordenació acadèmica, òrgans de govern de la universitat, estudiants, i relació amb empreses i transferència tecnològica, aspectes tots ells que han de ser contemplats en la futura reforma de la LOU. Pel que fa al primer tema debatut, i més concretament sobre la reforma del sistema de selecció del professorat, la CRUE prefereix que el sistema sigui d'acreditació prèvia dels candidats i que, seguidament, les universitats tinguin competència plena per designar els membres dels tribunals d'accés, tot i que aquests haurien de complir alguns requisits com, per exemple, tenir un nombre determinat de trams de recerca. Continua oberta la discussió sobre si tant les acreditacions com els concursos d'accés han de desvincular-se de la actuals àrees de coneixement. En relació amb la reforma dels òrgans de govern, la CRUE aposta perquè el president del Consell Social sigui elegit pels governs de les comunitats autònomes i no pel Parlament, i per donar autonomia a les universitats per tal que en els seus Estatuts reflecteixin el sistema d'elecció del rector que trobin més adequat. Sobre la relació amb les empreses, s'aposta perquè la LOU contempli llicències al professorat per a la creació d'spin-offs per promoure la innovació i la transferència de tecnologia. El Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) continua obert al diàleg amb les universitats per arribar al màxim consens en la discussió de tots aquests temes. El calendari que es preveu en el procés de reforma de la LOU apunta que el projecte podria entrar al Congrés dels Diputats en els propers mesos i que podria aprovar-se la tardor vinent.

El rector informa que el MEC ha donat a conèixer una proposta de les directrius generals pròpies d'ordenació dels cicles dels ensenyaments que entraran en vigor amb la implantació de Bolonya, de la qual la premsa se n'ha fet ressò. Sembla que hi haurà un primer cicle de tres anys, a l'acabament del qual les universitats oferiran un títol propi, que donarà pas a un quart any (de 60 crèdits), que tindrà una dimensió eminentment pràctica i que podrà incloure la realització d'un treball o projecte de fi de carrera, que habilitarà l'estudiant per obtenir el títol de grau de l'especialitat cursada. El postgrau, de dos anys de durada, servirà per obtenir el títol de màster. Així, s'estableix una estructura dels estudis de 3+1+2. Encara s'ha de decidir si el quart any del primer cicle, el curs pràctic, es convertirà en el primer any del postgrau. Pel que fa al futur mapa o catàleg de titulacions que formaran part de l'EEES, el MEC preveu fer-lo públic en els propers dies i anunciarà l'esborrany de les directrius generals de les vint primeres titulacions que formaran part del catàleg.

A continuació el rector informa sobre les novetats del procés d'implantació dels programes oficials de postgrau (POPs) a Catalunya i diu que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha valorat molt positivament el conjunt de l'oferta presentada per la UPF. La previsió és que el DURSI anunciï en els propers dies quins POPs estaran autoritzats a impartir-se a partir del curs vinent i el rector creu que la UPF podrà començar gairebé la totalitat dels dinou que va sol·licitar.

El rector també informa que el proper 6 de febrer s'anunciarà la convocatòria d'eleccions per elegir els representants claustrals dels estudiants, que es renoven cada dos anys, i que la data d'eleccions serà el 7 de març. També informa que en la nòmina del PDI i del PAS del mes de gener s'ha fet efectiu part de l'augment retributiu acordat en la Mesa d'Universitats per equiparar el sou dels treballadors universitaris a la resta dels funcionaris de la Generalitat. L'augment general, per etapes i a banda de l'increment de l'IPC, serà del 4,5%, fet que permet als treballadors recuperar la pèrdua de poder adquisitiu.

Finalment, el rector informa que, en els darrers dies, s'han produït algunes notícies favorables en el terreny econòmic, com ara el previsible tancament amb romanent de l'exercici 2005, donat que el DURSI ha aportat finalment més ingressos per alguns programes i per la previsió de recuperar l'IVA lligat a inversions en infraestructures, i el coneixement de l'augment d'un 9'1% de la subvenció ordinària del DURSI per al 2006 -que situa la UPF en la mitjana de l'augment del sistema universitari català-. Aquests fets permeten afrontar el futur immediat amb certes garanties, si bé sense deixar de fer un esforç de sostenibilitat.

2. Principals acords

  • Aprovació del nou reglament del síndic de Greuges de la UPF.

El Consell de Govern va aprovar el nou reglament del síndic o síndica de Greuges de la Universitat, atesa la necessitat de posar al dia el reglament fins ara vigent donats els canvis introduïts als nous Estatuts de la UPF en aquesta figura, tant en el procediment d'elecció com en la durada del mandat, que ha passat a ser de set anys, sense possibilitat de reelecció. També s'aprofita per preveure la seva intervenció en els centres adscrits, sempre i quan estigui previst en els convenis de col·laboració acadèmica entre la Universitat i el centre i es refereixi a casos plantejats per alumnes quan tinguin a veure amb els seus drets derivats de normes acadèmiques aprovades per la UPF, que és l'àmbit on s'estén la supervisió acadèmica de la UPF sobre els centres adscrits. El nou reglament també preveu la possibilitat de formalitzar convenis amb altres síndics universitaris o amb els síndics de caràcter general.

  • Aprovació del Pla de mesures de suport a la recerca de la UPF per a l'any 2006.

S'emmarca en els objectius generals de la Universitat en matèria de recerca recollits en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació, aprovat el novembre passat pel Consell de Govern. El Pla es divideix en sis programes -COFRE, COMENÇA, EBES, PRESENTA, PREVI i TÈCNICS- i els seus objectius fonamentals són: estimular la presentació de treballs de recerca a congressos i simposis, facilitar la realització de tesis doctorals a la UPF, fomentar la participació en programes de recerca d'àmbit internacional, i contribuir a l'inici de les activitats de recerca dels nous investigadors.

  • Aprovació d'una declaració sobre els fets ocorreguts després de la manifestació estudiantil del 17 de novembre passat.

El Consell de Govern ha aprovat una declaració al voltant de la manifestació estudiantil que, organitzada per la Plataforma Mobilitzadora per la Universitat Pública contra la política educativa del govern espanyol, va tenir lloc a Barcelona el 17 de novembre del 2005. Atès que, en acabar la concentració, els Mossos d'Esquadra van detenir 46 persones, entre elles tres estudiants de la UPF, s'ha acordat fer un seguiment davant les instàncies corresponents del cas dels estudiants de la Universitat que van ser detinguts; interessar-se per l'estat de la investigació oberta pel Departament d'Interior sobre l'actuació dels Mossos, i demanar al rector de la UPF que es coordini amb els rectors de la resta d'universitats públiques de Barcelona per tal de convocar una reunió amb la consellera d'Interior per aclarir els motius de l'actuació.

3. Altres acords 

  • Aprovació del canvi d'adscripció de l'àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació, que passa del Departament de Ciències Polítiques i Socials al Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual.
  • Aprovació de la denominació dels títols propis de la primera i segona convocatòria del Pla Pilot d'Adaptació de les Titulacions de les Universitats Catalanes a l'EEES.
  • Aprovació de la normativa sobre la llengua d'expedició i informació addicional del Suplement Europeu al Títol.
  • Aprovació de canvi de trimestre d'algunes assignatures del pla d'estudis de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques.
  • Aprovació de la modificació de les normes d'accés al Graduat Superior en Comerç Internacional.
  • Designació del professor Francesc Calafell Majó, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, com a nou vocal de la Comissió de Cultura, en substitució del professor Josep Eladi Baños Diez, del mateix departament; i del Sr. Ricard Boix i Junquera, gerent de la UPF, com a representant de la UPF en el Consell Rector del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).
  • Informe del conveni de col·laboració entre el síndic de Greuges de la UPF i el síndic de Greuges de Catalunya.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.