Consideracions prèvies

Davant de la situació excepcional i les mesures de prevenció adoptades de la UPF en la situació d'emergència ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, la Universitat ha celebrat aquesta sessió del Consell de Govern a distància, amb la voluntat d'afavorir fins on sigui possible el funcionament normal de la Universitat, i d’acord amb el que preveu el marc legal vigent (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011).

A continuació es presenta un resum dels principals acords aprovats.

 

Informe del rector

Reproducció de l’informe del rector enviat per correu electrònic a tots els membres del Consell de Govern.

Benvolguts membres del Consell de Govern,

Primer de tot, moltes gràcies per acomodar-vos en aquest format escrit. El Consell de Govern és massa nombrós en representants per utilitzar altres formats virtuals i, alhora, demana un tipus d’atenció als documents que ens ha semblat més adequat a la del correu electrònic.

En segon lloc, faig meves totes les comunicacions que han emès els diferents responsables de la Universitat vinculats al Consell de Direcció i a l’equip de govern durant aquestes gairebé tres setmanes de confinament. Agraeixo moltíssim el seu esforç i el de tots els companys de la Universitat a l’hora de fer possible l’organització força solvent que hem adquirit en molt poc temps, que permetrà que puguem continuar i acabar el curs d’una manera correcta i, en alguns aspectes, fins i tot interessant per al nostre esdevenidor institucional. En el més que evident conjunt de problemes que van sorgint quotidianament, no en veig cap que no puguem resoldre amb bona fe i solvència professional i acadèmica, excepte el de no poder-nos veure en persona.

Espero que estigueu tots bé i que tingueu la vostra salut com a objectiu principal durant aquests dies. M’imagino que heu llegit les cartes que he escrit a tota la comunitat i em remeto al que hi dic sobre els meus sentiments de respecte i d’afecte a tota la comunitat UPF. Els responsables de la direcció de la Universitat hem estat sempre proactius en aquest terreny i, sense perdre la necessària coordinació amb el govern de la Generalitat, ens hem avançat en les nostres decisions, amb la idea de protegir la salut personal i col·lectiva de tots nosaltres.

L’error inexcusable comès per alguns representants de CCOO en el seu comunicat d’abans d’ahir, dilluns dia 30 de març, mereix una nota a peu de pàgina d’aquest informe, necessàriament succint. L’expressivitat i un cert descontrol lingüístic formen part del panorama d’un temps ençà, i es pot entendre, i fins i tot considerar, com un senyal de la llibertat que ens honora com a organització acadèmica. Faltar absurdament a la veritat, blasmar al límit de l’insult persones que mereixen tota la confiança, sense cap vergonya i en un moment tan desencertat, al meu parer no té cap explicació i no puc considerar-ho representatiu de res ni de ningú, excepte d’una decisió que caldrà estudiar a fons dels responsables directes de l’escrit. Tant de bo fos possible oblidar-la en sec.

Heu de saber que, durant aquestes setmanes, la coordinació interna de l’organització ha estat exemplar, amb reunions diàries de la comissió de seguiment i contactes permanents de tots els responsables de les diverses missions de la Universitat. Per la meva banda, he estat permanentment informat i consultat de totes les decisions i esdeveniments; he reunit el Consell de Direcció i la comissió executiva amb tota normalitat, i he establert els vincles esperables, també quotidians, amb les rectores i rectors de les altres universitats, amb la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb la consellera Àngels Chacón i amb el president Quim Torra.

El meu missatge per al Consell de Govern de la UPF és de molta tranquil·litat acadèmica i de molta cura per part de tothom, si us plau, amb la salut personal.

Els nostres professors de l’àmbit, els nostres graduats recents, els nostres estudiants dels últims cursos estan involucrats d’una manera encomiable en les tasques de l’Hospital del Mar. Hi ha altres feines útils que han aparegut a les xarxes de comunicació i que ja coneixeu prou. La Universitat ha posat a disposició de les autoritats locals els seus espais aptes per ajudar a fer front, en cas de necessitat, a un augment dels malalts que requereixin atencions especials.

Finalment, voldria dir-vos que crec que ens podem sentir molt orgullosos d’aquesta Universitat, de les persones que solem anomenar companys. Aquest temps passarà i en sortirem reforçats i amb millors idees per a l’avenir.

Sempre a la vostra disposició,

 

Principals acords

Inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a la professora Raewyn Connell

A proposta de l’àmbit de Ciències Polítiques i Socials, es vol reconèixer tant la dilatada trajectòria acadèmica i intel·lectual de la professora, reconeguda internacionalment pels seus estudis sobre masculinitat, com la seva lluita per la justícia, la igualtat, la pau i contra la violència de gènere.

Aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la UPF (curs 2020-2021)

S’aprova la cinquena edició d’aquest programa adreçat a aquells estudiants amb molt pocs recursos econòmics i en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada en el curs acadèmic 2020-2021.

La convocatòria manté les dues modalitats d’edicions anteriors: Modalitat “Prometeus” (inicialment adreçada a estudiants de l’Institut Milà i Fontanals i de l’Institut Miquel Tarradell, i que en aquesta edició s’amplia també els instituts IES Miquel Tarradell, IES Barri Besòs, IES Bernat Metge i IES Pablo Ruiz Picasso) i la Modalitat  General (adreçada  a  estudiants  de  la  resta  de  centres  educatius de secundària).

Com en anteriors edicions, el programa compta amb el suport del Banc Santander.

Els ajuts tenen la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent (entre tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF amb l'excepció del dobles graus). L'ajut consisteix en una renda mensual en concepte de beca salari de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic; la gratuïtat dels crèdits matriculats per primera vegada durant els anys de durada del grau que l'estudiant matriculi el curs de concessió de la beca; i la participació en un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Habilitació de la vicerectora responsable de projectes per a la Docència perquè pugui adaptar el calendari acadèmic a la situació extraordinària del país

Davant de l’actual situació d'emergència ocasionada pel COVID-19 i amb l’objectiu tant de minimitzar l’afectació d’aquesta en el desenvolupament dels processos docents i de gestió acadèmica com de facilitar i d’agilitzar els canvis que siguin necessaris en els calendaris acadèmics per al bon funcionament de la Universitat, s’aprova facultar la vicerectora per a Projectes per a la Docència per tal que pugui aprovar les modificacions dels calendaris acadèmics que siguin necessàries per al bon desenvolupament dels cursos 2019-2020 i 2020-2021. La vicerectora informarà periòdicament al Consell de Govern sobre les modificacions que hagi adoptat.

Altres acords

Modificació de la programació universitària dels cursos 2019-2020 i 2021-2022

  • Pel que fa al curs 2019-2020, es desprograma i extingeix el Màster Universitari en Aspectes Psicosocials i Comunicatius de Genètica Clínica, impartit a la BSM, amb efectes des d’aquest mateix curs.
  • De cara al curs 2021-2022, s’aprova canvi de nom del Màster Universitari en Comunicació i Mitjans, impartit al departament de Comunicació, pel de MU en Comunicació; i s’aprova la programació del MU en Salut Planetària, una titulació emergent  que s’oferirà en modalitat a distancia amb la UOC.

Modificació de la normativa del Premi Extraordinari Fi d'Estudis de la Universitat Pompeu Fabra

La modificació vol indicar, de manera més clara, que el Premi es concedeix als estudiants de grau; establir el nombre màxim d’anys cursats per poder optar al Premi en els nous estudis de la UPF que tenen una durada que no està contemplada a la normativa actual; i donar resposta a aquells estudiants que cursen més d’un estudi a la UPF quan aquests estudis comparteixen assignatures exactament iguals.

Modificació de les Bases d'execució del pressupost 2020 per incorporar l'autorització de pagaments mitjançant sistemes telemàtics

La modificació s’adopta atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i preveu dues modificacions per facilitar la gestió dels pagaments de la Universitat, atès que en aquest període s’han de fer telemàticament.

D’una banda, introdueix la figura de l’autorització de les ordres de transferència per mitjans telemàtics amb caràcter definitiu sense necessitat de validació posterior amb signatura manuscrita i, de l’altra, elimina la limitació del pagament de nòmines, seguretat social o altres d’import superior a 600.000 euros quan es tracti de dues signatures o d’autoritzacions de la gerència, atès que en aquest cas també operaria la figura de la corresponent ratificació posterior per part del rector o del vicerector designat a l’efecte.