1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció fent esment a que, després d'haver guanyat les eleccions al càrrec de rector i haver pres possessió el passat 16 de març del càrrec, aquesta és la primera reunió del Consell de Govern del seu segon mandat. Se sent orgullós i especialment dipositari de la confiança de la comunitat universitària per portar endavant el projecte de la UPF els propers quatre anys i espera no defraudar en aquesta confiança. També diu que governarà tenint en compte la desafecció que els estudiants i part del PAS va posar de manifest a les eleccions expressada en el vot en blanc.

Les eleccions a rector, celebrades el 26 de febrer, es van celebrar amb normalitat però van ser singulars per diversos motius. En primer lloc perquè hi va haver un únic candidat i, d'altra banda, perquè es van celebrar en un període amb conflictes amb els estudiants de dins i de fora de la UPF sobre la implantació del procés de Bolonya. En aquest període, el rector va haver de prendre la decisió d'avisar els Mossos d'Esquadra per desallotjar a grups de persones que volien tancar-se al campus de la UPF. Concretament van ser avisats per impedir l'ocupació dels campus Poblenou i de la Ciutadella i en ambdós casos la decisió del rector va ser presa per restablir l'ús universitari dels espais públics ocupats i per normalitzar l'activitat acadèmica als edificis de la Universitat. Com a exemple de què va ser del tot impossible iniciar un diàleg amb persones que no eren membres de la comunitat universitària de la UPF, de les quals el rector no se'n podia fer responsable, de les 21 persones desallotjades el 13 de març del campus de la Ciutadella, només tres eren de la UPF, que van abandonar el tancament abans de l'entrada dels Mossos. Les divuit persones restants eren de fora de la UPF.

Seguint amb el tema de les ocupacions dels espais del campus, el rector va destacar el comportament pacífic dels estudiants de la UPF que els darrers dies s'han tancat de matinada a la biblioteca del campus de la Ciutadella per fer una "vaga a la japonesa", els quals, a més, han estat del tot curosos amb els béns públics i patrimonials de la universitat.

El rector creu que, un cop superat aquest període de tensions i conflictivitat, comença una nova època en què el diàleg i la negociació per la via pacífica han de presidir les relacions amb els estudiants, que, des d'ara, tenen com a interlocutora a la nova vicerectora d'Estudiants. Tots els canals de diàleg estan oberts i s'està treballant amb celeritat per dissenyar un mecanisme per articular aquest procés de diàleg pacífic i democràtic. Com a judici global de tot el que ha succeït en les darreres setmanes, el rector opina que és legítim protestar però que les maneres de fer-ho han de respectar la normalitat acadèmica i els usos propis dels espais universitaris.

Pel que fa a altres temes de l'actualitat, el rector informa de les recents decisions de l'ANECA que afecten les propostes de titulacions de grau per al curs 2009-2010. Fins ara, la UPF ha rebut setze informes favorables i tres de desfavorables: Criminologia i Polítiques Públiques de prevenció (UPF), Disseny (Elisava) i Negocis Internacionals i Màrqueting (ESCI). Sobre aquests tres informes negatius, el rector creu que l'ANECA no ha tingut en compte la qualitat de l'oferta de la UPF. No es tracta d'un fet aïllat, sinó que hi ha general indignació entre els rectors de les universitats catalanes per l'actuació de l'ANECA. En cap cas s'entén la seva posició en un context de conflicte amb els estudiants contraris a Bolonya i la sensació és que sembla que s'actuï sense criteri. El rector diu que valorarà la possibilitat de no esperar a tenir l'informe favorable per programar i impartir els graus previstos, i que la verificació ja arribarà més endavant.

Una altra qüestió del moment és la resolució unitària a favor del desplegament de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que el ple del Parlament de Catalunya tenia previst aprovar avui mateix. L'acord del conjunt dels grups parlamentaris catalans és fruit de la reunió que van mantenir la setmana passada el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, la comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada, i representants de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), entre els quals eren presents rectors i rectores de les universitats i presidents dels consells socials, amb membres dels sis grups parlamentaris i el president del Parlament, Ernest Benach. La resolució també donarà total suport als rectors i rectores i a la resta de comunitat universitària en la seva voluntat per mantenir la normalitat acadèmica que ha de regir la vida universitària.

Finalment el rector informa que la presència de la UPF als Salons Estudia i Futura, que van tenir lloc del 18 al 22 de març, va ser molt satisfactòria. Es van repartir 12.000 fulletons amb l'oferta de graus per al curs vinent (l'any passat van ser 9.000), i a les jornades informatives hi van assistir 1.257 persones (300 fa un any). Tot plegat demostra el gran interès dels joves per l'oferta acadèmica de la UPF.

2. Principals acords

  • Aprovació de la concessió del Guardó d'Honor de la UPF al professor Andreu Mas-Colell.

A proposta del rector, es va aprovar concedir el Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra al professor Andreu Mas-Colell, catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la UPF, per la seva cabdal contribució a la microeconomia, en concret a la teoria de l'equilibri general competitiu, i pel seu compromís institucional amb la Universitat Pompeu Fabra, el sistema universitari català i el sistema europeu de recerca. Aquest compromís s'expressa en la seva participació destacada en la fundació de la UPF i en els anys en què fou comissionat per a Universitats i Recerca i conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

  • Aprovació del lliurament de Medalles de la UPF.

Es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a aquells professors i professores que han deixat d'exercir, en el primer mandat del rector Moreso, el càrrec de vicerector/a, degà/degana i director/a de centre o d'estudi, i director/a de departament o d'institut. Els guardonats amb aquest reconeixement per haver servit la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic han estat: Jaume Casals Pons (vicerector de Professorat, 2005-2009); Tomàs de Montagut Estragués (vicerector de Relacions Institucionals i Secretari General, 2005-2009); Jaume Guillamet Lloveras (vicerector d'Infraestructures i Fundacions, 2005- 2009); Carmen Pérez Vidal (vicerectora de Promoció Lingüística, 2005-2009); Ferran Sanz Carreras (vicerector de Política Científica, 2005-2009).

  • Aprovació de la creació de la Comissió de Relacions Internacionals.

La Comissió de Relacions Internacionals, creada per acord de la Junta de Govern de 23 d'octubre del 2001, es reestructura amb l'objectiu d'encarregar-li la definició de les línies estratègies més adients per a impulsar i consolidar la internacionalització de la UPF. Les seves funcions seran definir un pla estratègic, anual o plurianual, per a la internacionalització de la UPF; proposar eines i recursos per a la internacionalització; analitzar les polítiques d'internacionalització; proposar objectius de internacionalització, i assessorar sobre qualsevol aspecte relatiu a la política internacional que es presenti a la Comissió. Estarà presidida pel rector, o el vicerector o vicerectora en qui delegui, i formada per: el vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals; un membre del Consell Social, designat per aquest òrgan; vuit professors de diversos àmbits del saber, designats pel Consell de Govern a proposta del rector o rectora; un representant dels estudiants, designat pel CEUPF; un representant del PAS, designat pels representants del PAS al Claustre. Exercirà la secretaria la persona que dirigeix el servei responsable de les relacions internacionals.

  • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2009-2010.

El curs vinent tindrà un total de 147 dies lectius. Les classes del primer trimestre es faran del dimarts 22 setembre fins al divendres 4 de desembre. Els exàmens, del 9 de desembre al 23 de desembre, i les vacances, del 24 de desembre al 6 de gener El període lectiu del segon trimestre començarà el dijous 7 de gener i finalitzarà el divendres 12 de març. Els exàmens, del dilluns 15 de març al dissabte 27 de març, i les vacances, del dilluns 29 de març al dilluns 5 d'abril. L'endemà, dimarts 6 d'abril, començaran les classes del tercer trimestre, que s'acabaran el dimarts 15 de juny, i el període d'exàmens anirà del divendres 18 de juny al dimarts 30 de juny. Finalment el període d'avaluació de la convocatòria extraordinària anirà de l'1 al 10 de setembre.

3. Altres acords 

  • Aprovació del Pla de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent (curs 2009-2010). El PlaQUID constarà de quatre modalitats: Projectes d'innovació i millora de l'ensenyament i de l'aprenentatge ; Estudis per a la qualitat i la innovació; Difusió d'experiències i formació, i Organització de trobades interuniversitàries. Està coordinat i gestionat pel CQUID i el termini de presentació de sol·licituds va del 15 d'abril fins al 15 de maig del 2009.
  • Aprovació de la proposta de modificació de l'oferta de places de nou accés als següents ensenyaments de grau previstos a la programació del curs 2009-2010: Administració i Direcció d'Empreses (170); Economia (170); Ciències Empresarials (170); International Business Economics (90). D'altra banda, l'oferta de places d'accés a la llicenciatura en Periodisme (2n cicle) serà de 54, atès que el curs 2009-2010 s'impartirà el nou grau en Periodisme.
  • Aprovació del procés d'adaptació de la llicenciatura en Biologia al grau en Biologia Humana.
  • Aprovació de l'increment del 10% al 20% de la reserva de l'oferta de places d'accés a la llicenciatura en Periodisme (2n cicle) per als estudiants que provenen d'estudis de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme.
  • Aprovació de la proposta de normativa d'accés al màster oficial en Gestió de la Immigració.
  • Aprovació de la proposta de modificació de la Facultat de Dret i de supressió de l'Escola Universitària de Relacions Laborals.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.