Informe del rector

Reproducció de l’informe del rector enviat per correu electrònic a tots els membres del Consell de Govern.

Aquest és el segon informe que faig al Consell de Govern virtual. Les raons que farien recomanable més que mai un informe amb comentaris i debat immediats per assegurar-ne el sentit són les mateixes que ho impedeixen. Però intentaré no evitar d’escriure el que en aquest moments em sembla fonamental: paraules d’agraïment per la labor ingent i, en termes generals, esplèndida que els diversos col·lectius de la universitat esteu duent a terme i paraules explicatives que fonamenten aquesta apreciació tan positiva que tinc de la reacció de la UPF a la crisi sanitària.

Vull insistir, primer de tot, en la necessitat de compartir el que, més que un punt de vista, em sembla un fet constatable que de vegades no tots tenim present. La UPF no és una mena d’accident esdevingut durant prop de trenta anys en un cos substancial únic que podríem anomenar “l’administració pública espanyola” que li assegura, per consegüent, una supervivència indiscutible i independent del seu comportament i dels seus resultats. El model de l’administració providencial no és vàlid ni de bon tros per a les universitats, i encara menys per a la nostra.

La UPF és, ben al contrari, una organització autònoma de la societat civil. Una organització pública, ben cert, però que només viu en el desenvolupament dels seus propis projectes, complint amb els seus objectius, que són l’única causa que justifica la seva existència.

Quan sorgeixen dificultats greus, com les que ara més que mai posen en dubte la possibilitat de la vida acadèmica, la UPF ha de començar a treballar sola. Sempre és així, amb independència de la gravetat de la situació. Únicament a partir d’aquest esforç inicial poden esdevenir-se els fenòmens esperables de cooperació, solidaritat, generositat externs que, si tenim sort, podem esperar que vinguin a trobar-se amb els que hem fet créixer des de l’interior de la nostra organització.

És necessari aclarir aquest punt, repeteixo, per evitar la fantasia ja esmentada de l’administració providencial. En el nostre cas, la providència no es posa en marxa si no hi ha virtut. Dic pretensiosament, i em disculpo, que això no és un punt de vista, sinó un fet i em costaria d’entendre que hi pugui haver discrepàncies de fons sobre la qüestió. Entenc molt bé, en canvi, els comportaments variats, els dubtes, les angúnies i el cansament. Els responsables de la universitat hem de pensar molt bé què demanem a estudiants i treballadors, i ens hem d’assegurar que ens mantenim en un dels mons possibles.

Dit això, el meu informe serà molt succint, com correspon al format d’aquest consell. L’informe recorre a la informació, les decisions i les mesures preses, sempre d’acord amb mi, dels responsables del govern de la universitat durant aquesta pandèmia, des de la comissió de seguiment als directors i responsables de cada àmbit acadèmic i als tècnics de l’equip de gerència, per fer les següents afirmacions:

 1. Disposem d’una organització pensada i ajustada als esdeveniments passats, actuals i a les previsions que podem fer de futur.
 2. En efecte, durant aquests dos mesos s’ha sol·licitat un esforç molt gran als membres de tots els estaments, estudiants, professorat i PAS.
 3. S’ha establert un sistema apte per a prendre decisions àmpliament compartides destinat a mantenir l’activitat universitària en el nivell més alt possible a cada moment, en funció de les condicions sanitàries establertes per les autoritats polítiques.
 4. La UPF ha establert una relació de cooperació màxima amb aquestes autoritats en tots els registres (inclouen la col·laboració d’estudiants i professors amb l’Hospital del Mar, el suport a la programació logística de l’Ajuntament de Barcelona, l’estudi afinat de cada una de les fases i les necessitats dels membres de la comunitat, el suport tècnic segons les necessitats personals, l’elaboració de documents de suport a les activitats acadèmiques, l’atenció a demandes singulars i, evidentment, la magnífica resposta a un extensíssim ventall de problemes de tots els serveis i unitats acadèmiques de la universitat).
 5. Els esdeveniments d’aquests mesos a la universitat són la millor defensa que mai ha tingut al món el prestigi de la UPF.

El meu agraïment és absolut a tots els membres de la comunitat. El seu esforç en benefici del futur de la UPF és una fita de les més valuoses en la història de la universitat. I no puc deixar de fer notar el meu interès i l’eficàcia dels meus col·laboradors més directes en el treball de previsions ben calibrades i ajustades a les exigències d’aquest esforç col·lectiu que estem mantenint.

Amb tots els problemes de detall que sens dubte hi ha hagut fins ara i amb una proporció d’errors molt acceptable, considero un gran èxit la nostra resposta a la crisi.

Moltes gràcies també a vosaltres, representants de tots els sectors i col·lectius de la universitat al Consell de Govern. Un creixement en la confiança que ens tenim és un gran regal per a mi, i espero que ho sigui també per a tots vosaltres.

Principals acords

Procediment operatiu per prevenir el contagi de malalties infeccioses

El procediment operatiu per prevenir el contagi de malalties infectocontagioses, de 16 de març del 2020 i referència: PO-S3/PSE-CMI/02/2020, aprovat pel Consell de Govern té com a finalitat planificar unes línies d'actuació davant una situació d'emergència conseqüència de l'alerta sanitària associada al risc de contagi epidèmic d'un agent infectiu, que pugui incidir sobre el normal funcionament dels serveis que ofereix la Universitat i provocar problemes de salut derivats de la infecció entre el personal, especialment en el que té risc de complicacions en cas de contagi. Els objectius específics són tres: determinar les situacions d'emergència incloses en l'àmbit de protecció de la seguretat i la salut en el treball, derivades de la Llei de prevenció de riscos laborals; establir les mesures internes necessàries per a la coordinació institucional i el seguiment del brot infecciós, a l'empara de l'article 20 de la Llei de prevenció de riscos laborals, i establir accions específiques dirigides als diferents col·lectius de la comunitat universitària per prevenir el contagi i contenir la propagació de l'agent infecciós

Pròrroga del mandat d’òrgans unipersonals i col·legiats

La crisi generada per la Covid-19 ha interromput abruptament alguns processos electorals de la UPF, com ara l'elecció de representants al Claustre. Per això, el Consell de Govern ha aprovat prorrogar els mandats de tots els òrgans unipersonals i col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra fins que es pugui reprendre l'activitat acadèmica i administrativa presencial per dur a terme els processos electorals que corresponguin amb les garanties apropiades.

Modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau

El règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau de la UPF preveu que l'estudiant ha de tenir assolit el 66% dels crèdits d'un curs i el 100% dels crèdits de dos cursos anteriors per progressar al següent. La Universitat tramita prop de 800 sol·licituds anuals de progressions extraordinàries, el 80% de les quals es resol favorablement per als interessos dels estudiants. El nombre de sol·licituds es manté estable des de fa anys i el rendiment dels estudiants als quals es concedeix la progressió extraordinària és satisfactori. Per tot això el Consell de Govern ha acordat modificar la xifra de 66% dels crèdits superats a 50%, en el cas de primer curs, així com per  accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors. La proposta s’ha d’elevar, per a la seva aprovació, al Consell Social.

Bases i convocatòria dels ajuts de recerca en Benestar Planetari 2020

Es tracta de l’aprovació de la segona edició dels ajuts a la recerca en Benestar Planetari que ofereix  la mateixa quantitat global de la primera, això és 146.000 euros, en les mateixes quatre categories o modalitats de l’any passat. Els únics canvis que s’han incorporat són: s'ha afegit com a criteri de priorització que les activitats que es proposin realitzar no impliquin el desplaçament en avió d'investigadors si no és estrictament imprescindible, i, s'ha repartit el pressupost global internament de manera diferent, concentrant més diners en la concessió d'ajuts de seed funding, La meitat del pressupost total d'aquesta segona convocatòria l'aporta el Consell Social de la universitat.

Bases del premi a la millor tesi en Benestar Planetari

La proposta que sotmetem a consideració i eventual aprovació del Consell de Govern és la segona edició dels ajuts a la recerca en Benestar Planetari. Després de l'èxit de la primera convocatòria de l'any 2019, on van rebre ajuts tres investigadors/es predoctorals, quatre investigadors/es postdoctorals, quatre grups de professors per a la organització de congressos i seminaris i sis grups interdisciplinaris de recerca com a seed funding, en aquesta segona convocatòria s'ha decidit tornar a oferir la mateixa quantitat global de 146.000 euros, en les mateixes quatre categories o modalitats. Els únics canvis respecte la convocatòria de l'any passat són els següents: s'ha afegit com a criteri de priorització que les activitats que es proposin realitzar no impliquin el desplaçament en avió d'investigadors si no és estrictament imprescindible, i, fruit de l'experiència del curs passat, s'ha repartit el pressupost global internament d'una manera una mica diferent, concentrant més diners en la concessió d'ajuts de seed funding, que és on es va detectar una major demanda. La meitat del pressupost total d'aquesta segona convocatòria l'aporta el Consell Social de la universitat.

Bases de la convocatòria per a projectes de recerca sobre violència masclista

A partir dels diners del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que arriben a través del CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) mitjançant d'un conveni amb totes les universitats receptores, el Consell de Govern acorda crear una nova convocatòria de projectes de recerca específica sobre violència de gènere, més concretament, per fomentar la recerca en aquest àmbit.

Altres acords

Modificació de la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials

La Normativa de la UPF preveu que el Treball de fi de grau (TFG) es defensi en sessió pública. El requisit de defensa "pública" no està previst a la normativa estatal que regula el TFG. Per tal de simplificar la defensa dels TFG a la UPF s’acorda  suprimir el terme "públic" de la defensa. Aquesta supressió permet igualment que els centres que vulguin fer la defensa, pública, la puguin continuar fent.

Places de grau i de màsters universitaris i doctorat, curs 2020-2021

El Consell ha aprovat les places de grau, de màster universitari i doctorat corresponents al curs acadèmic 2020-2021.

Modificació de la regulació de la Unitat d’Igualtat

El Consell de Govern ha  aprovat la modificació  de la regulació de la Unitat d’Igualtat queincorpora les recentment creades comissions d'igualtat a nivell dels centres integrats i s'especifica el seu funcionament. D'altra banda, s'aprofita també per fer explícita la promoció de les polítiques de diversitat sexual i de prevenció i actuació contra la LGBTIfòbia i l'assetjament sexual que duu a terme la Unitat d'Igualtat.

Modificació de les Bases de les convocatòries del pla d'ajuts de suport a la qualitat, i a la innovació en l'aprenentatge i el coneixement, PLACLIK, dels cursos 2018-2019 i 2019-2020

Atesa la interrupció derivada de l’estat d’alarma el Consell de Govern postposar els terminis d'execució i de presentació de la memòria justificativa del projectes presentats en les diferents convocatòries del Pla d’ajuts a la qualitat i a la innovació en l’aprenentatge i el coneixement, per tal de donar temps a cada beneficiari per a concloure el projecte al primer trimestre del proper curs.

Regulació de la preservació de la informació generada en el marc de la pandèmia COVID-19

El Consell de Govern ha acordat regular la protecció i la conservació de la documentació generada en el marc de la pandèmia de la COVID-19, ja sigui relativa a la gestió administrativa i docent de la Universitat com també la documentació de recerca elaborada pels investigadors en els projectes de recerca en què la Universitat està participant i els estudis i informes sobre l'impacte social i econòmic de la pandèmia així com tota aquella informació generada en les xarxes socials i els materials gràfics i fotogràfics.

Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

Es designen els membres titulars i suplents de la Comissió de Reclamacions de la UPF que han exhaurit el temps màxim per ser renovats en els seu mandat, a excepció del professor José Maria Micó Juan, catedràtic d’universitat, de Literatura Espanyola del Departament d’Humanitats, que són:

Membres titulars

 • Prof, Joan Benach de Rovira, catedràtic d’universitat de Sociologia del Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Prof. Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras, catedràtica d’universitat d’Economia Aplicada del Departament d’Economia i Empresa
 • Prof. Louise Elizabeth McNally Seifert, catedràtica d’universitat de Lingüística General  del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Prof. Oriol Mir Puigpelat catedràtic d’universitat de Dret Administratiu del Departament de Dret.
 • Prof. Eulàlia de Nadal Clanchet, catedràtics d’universitat de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Prof. Miquel Rodrigo Alsina, catedràtic d’universitat de Periodisme del Departament de Comunicació.

Membres suplents

 • Prof. Carmen Perez Vidal, catedràtica d’universitat de Filologia Anglesa  del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Prof. Caterina García Segura, catedràtica d’universitat de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret.
 • Prof. Carles Feixa Pampols, catedràtic d’universitat d’Antropologia Social del Departament de Comunicació.

Igualment es designen el professor Enric Peig Olivé, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, representant de la UPF en l’Assemblea General Associació d’Empreses i Institucions 22@ Barcelona, i el Sr. Albert Servitje Riera, suplent de la  Comissió de Política Lingüística del CIC, en substitució de la Sra. Mireia Calm Novellas.

Ratificació de les actuacions portades a terme per la vicerectora per a projectes per a la docència sobre les actuacions en matèria del calendari acadèmic